Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN W’A JƆ’N

Maan e ɲin yi like yɛ e yo sran ye

Maan e ɲin yi like yɛ e yo sran ye

SRAN SUNMAN BE SE KƐ AƝANBEUN NINNGE MUN YƐ MAAN SRAN KUN I KLUN KWLA JƆ-Ɔ. ATRƐKPA’N, W’A TI NDƐ SƆ’N LE. I sɔ’n ti, sran miliɔn kpanngban be di junman lele naan bé ɲán be wun. ?Sanngɛ, sika nin aɲanbeun ninnge’m be ti yɛ sran kun i klun kwla jɔ-ɔ? ?Ngue yɛ e sie i nzɔliɛ titi-ɔ?

Fluwa kun kannin kɛ, sɛ sran kun le lawlɛ’n, nin aliɛ’n nin tralɛ’n, i klun kwla jɔ. Nán sika m’ɔ le i’n ti yɛ i klun jɔ́, annzɛ i wun’n kpɛ́jɛ i-ɔ. Nán sika bɔbɔ’n yɛ ɔ ti ndɛ’n niɔn. Afin, fluwa kun ekun seli kɛ: “[Sika’n] i kunndɛlɛ ngboko’n ɔ manman aklunjuɛ.” Biblu’n nun ndɛ kun mɔ be klɛli’n i afuɛ kɔe 2.000 yɛ’n, ɔ kan sɔ wie. Ɔ se kɛ: “Sika klolɛ’n yɛ ɔ ti sa tɛtɛ’n kwlaa i bo nin-ɔn. Sran wie’m be fa be nyin bloli nun lele [...], ɔ maan awlaboɛ’n w’a kun be kpo.” (1 Timote 6:9, 10) ?Ngue ti yɛ awlabɔɛ’n kun be kpo-ɔ?

AƝANBEUN NINNGE’M BE SASALƐ’N TI’N, BE KLUN TITI BE, YƐ BE LAFIMAN KPA. “Junman difuɛ ng’ɔ klo junman dilɛ’n, sɛ ɔ nyannin aliɛ kan dili o, sɛ ɔ nyannin aliɛ dan dili o, ɔ lafi klanman. Sanngɛ anyanbeunfuɛ’n i liɛ’n, i anyanbeun ninnge kpanngban’m be ti ɔ kwlá lafi-man.”—Akunndanfuɛ’n 5:11.

KƐ BE WUN KƐ SIKA’N MANMAN AKLUNJUƐ’N BE SA SIN BUBU BE. Sran ng’ɔ klo sika’n, sika ng’ɔ ɲɛn i’n jumɛn i le. Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ klo sika dan’n, i nyin yi-man ng’ɔ lɛ i’n, sran ng’ɔ klo anyanbeun’n, ɔ nyɛn-mɛn i nun mmlusuɛ’n wie.” (Akunndanfuɛ’n 5:9) Asa ekun’n, sɛ sran kun klo aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ’n, ɔ su kwlá fɛmɛn i wun mɛntɛnmɛn i osufuɛ mun nin i janvuɛ mun. Yɛ ɔ su kwlá fɛmɛn i wun mantanman Ɲanmiɛn. Ɔ maan, i klun su jɔman.

KƐ BE FA BE SIKA’N WLƐ I LIKE WIE NUN MƆ I BO GUAMAN KPA’N, BE WLA BO BE WUN. Biblu’n se kɛ: “Nán kle ɔ wun yalɛ ngboko kɛ á nyán ɔ wun. Nán bu i akunndan beblebe. Kɛ sika’n wo lɛ’n, ɔ ti kɛ anunman nyin b’ɔ tu kɔ nglo mmua’n sa. Ɔ lɛ ndɛwa yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Kɛ ɔ waan á nían’n, wuun w’a tu anunman lalaa.”—Nyanndra Mun 23:4, 5.

LIKE NGA SƐ E YO’N E KLUN JƆ́’N

MAAN E ƝIN YI LIKE. Biblu’n se kɛ: “Kɛ bé wú ye’n, e nin like fi a ba-man, ɔ maan kɛ é kɔ́’n, e kwlá fa-man like fi kɔ-man. I sɔ’n ti’n, sɛ e nyan like e di’n, yɛ sɛ e nyan tannin kla’n, maan ɔ ju ye.” (1 Timote 6:7, 8) Be nga be ɲin yi like, mɔ be ijɔman be konviabo’n, be ɲin bloman sran like su. Sɛ be kwlá toman like kun’n, be seman kɛ saan fii bé ɲán like sɔ’n. I sɔ’n ti, be kokoman ngboko.

MAAN E YO SRAN YE. Biblu’n se kɛ: “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ ti kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.” (Sa Nga Be Yoli’n 20:35) Be nga be klun ti ufue’n, be klun jɔ. Afin be wun kɛ ninnge kanngan nga be yo man be wiengu mun’n ti’n, be wiengu sɔ’m be klun jɔ. Blɛ sunman’n, mmlusuɛ nga be ɲɛn i’n, ɔ tra sika. I wie yɛle kɛ, sran’m be klo be, be ɲin yi be, be ɲan janvuɛ kpa. Yɛ be janvuɛ sɔ’m be yo be ye wie.—Lik 6:38.

MAAN E KLO SRAN TRA SIKA. Biblu’n se kɛ: “Kɛ n ko tran kan klolɛ nun-man lɛ bɔ sanngɛ nannin nnɛn kpakpa’n yɛ be di i lɛ’n, ɔ flunman kɛ n ko tran kan nnya ngbɛn yɛ be di i lɛ bɔ sanngɛ klolɛ o lɛ’n.” (Nyanndra Mun 15:17) I sɔ’n kle kɛ, sɛ e fa e wun mantan sran’n, ɔ ti kpa tra aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ’n. Asa ekun’n, e wiengu klolɛ’n yɛ maan e klun kwla jɔ-ɔ.

Be flɛ bla kun kɛ Sabina, yɛ ɔ tran Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i ja ngua lɔ lika’n nun. Sabina wunnin kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti kpa dan. Kɛ i wun’n yacili i’n, ɔ dili junman fanunfanun nɲɔn naan w’a kwla niɛn i bɔbɔ nin i wa bla nɲɔn’n be lika. Cɛn kwlakwla’n, ɔ jaso aliɛ njɛnniɛn dɔ 4 su. Sabina ɲɛnmɛn i ti. Sanngɛ, ɔ kunndɛli kɛ be kle i Biblu’n nun like. ?Wafa sɛ yɛ i bo guali-ɔ?

Sika ng’ɔ ɲɛn i’n, i su w’a ukaman. Sanngɛ, Ɲanmiɛn ndɛ’n m’ɔ si i’n ti’n, i klun ti jɔwa. (Matie 5:3) Ɔ trali be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be janvuɛ. Asa ekun’n, kɛ ɔ kan Ɲanmiɛn ndɛ’n kle sran mun’n, ɔ wun kɛ i klun jɔ.

Be nga be nanti Ɲanmiɛn i ndɛ’n su’n, be yo ngwlɛlɛfuɛ yɛ be ɲan su ye. (Matie 11:19) Sɛ e ɲin yi like, naan e yo e wiengu’m be ye, naan e klo sran tra sika’n, é wún kɛ i sɔ’n yɛ ɔ fata kɛ sran’m be yo-ɔ.