Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA É YÓ NAAN E KLUN W’A JƆ’N

Like nga é yó’n

Like nga é yó’n

?A TI SRAN MƆ I KLUN TI JƆWA-Ɔ? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue ti yɛ a bu i kɛ a ti sran mɔ i klun ti jɔwa-ɔ? ?Ɔ awlofuɛ mun, annzɛ ɔ junman’n, annzɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga a kɔ nun’n ti-ɔ? Atrɛkpa kusu’n, a bu i kɛ sɛ a wie ɔ suklu’n i di’n, annzɛ a ɲan junman kpa kun’n, annzɛ a to loto uflɛ kun’n, annzɛ a ɲan like uflɛ’n, yɛ ɔ klun’n kwla jɔ-ɔ.

Kɛ sran wie’m be ɲin o like kun sin mɔ be ɲan like sɔ’n, be klun jɔ. Sanngɛ blɛ sunman’n, be aklunjuɛ sɔ’n cɛman. Ɔ maan, be sa sin bubu be.

Sran nga i klun jɔ’n, i wun kpɛjɛ i, i wla’n gua ase titi, yɛ i ɲin yi like ng’ɔ le i’n.

Nán like nga sran kun ɲɛn i’n ti yɛ i klun jɔ-ɔ. Sanngɛ, ɔ fin wafa ng’ɔ di i mɛn’n. Sran sɔ’n i wun kpɛjɛ i titi. Sɛ sran kun se kɛ “ɔ́ ɲán like kun naan i klun w’a jɔ’n,” i sɔfuɛ’n i klun su jɔman.

Sran ng’ɔ di aliɛ kpa’n, m’ɔ kpinngbin i wun kɛ ɔ nin i fata’n sa’n, m’ɔ niɛn i wun su’n, ɔ ti juejue. I wafa kunngba’n, kɛ sran kun fa atin ng’ɔ ti kpa’n su, m’ɔ fa ngwlɛlɛ yo ninnge mun’n, i klun jɔ.

Sɛ e yo ninnge wie mun’n e klun jɔ́. Ninnge sɔ’m be nun wie’m be ti cinnjin tra wie mun. Maan e fa e ɲin sie i be nun cinnjin kpafuɛ’m be su:

  • MAAN E ƝIN YI LIKE YƐ E YO SRAN YE

  • AWUNKPINNDIƐ NIN AWLƐN TRALƐ

  • MAAN E KLO SRAN

  • MAAN E YACI SA E CƐ

  • MAAN E SI LIKE NGA TI YƐ E O ASIƐ’N SU’N

  • MAAN E FA E WLA GUƐ I LIKE KPA KUN SU

Fluwa kun mɔ e kwla lafi i nun ndɛ’n su’n se kɛ: ‘Be nga bɔ be nanti seiin’n, [...] be liɛ su ti ye!’ (Jue Mun 119:1) Maan e fa e ɲin e sie i fluwa sɔ’n i nun ndɛ wie’m be su.