Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Wunnzue yifuɛ’m be kwla si e ɲrun lɔ sa mun?

?Wunnzue yifuɛ’m be kwla si e ɲrun lɔ sa mun?

WUNNZUE YIFUƐ NGA BE FLƐ BE KƐ ASTROLƆGU MUN’N

Astrolɔgu’m be bu i kɛ nzraama mun, nin anglo ba’n, nin ninnge nga be o nglo lɔ mɔ be ti kɛ asiɛ’n sa’n, be le ta sran’m be su. Be bu i kɛ sran kun i nzuɛn’n nin sa nga bé jú i su’n, be fin i awuliɛ cɛn’n nun nzraama nin ninnge nga be o nglo lɔ’n. Laa Babilɔnin lɔ yɛ sran’m be boli wunnzue yilɛ wafa sɔ’n i bo. Andɛ’n, w’a tru kpa. Afuɛ 2012 nun’n, Etazinin lɔ fluwa sifuɛ wie’m be usali sran wie’m be sa naan be kan wafa nga be bu wunnzue yilɛ wafa sɔ’n i ndɛ. Be seli kɛ sɛ e fa sran 3, be nun 1 se kɛ wunnzue yifuɛ sɔ’m be ti “siansifuɛ.” Yɛ sɛ e fa sran 100, be nun 10 be se kɛ wunnzue yifuɛ sɔ mun yɛ be ti “siansifuɛ kpakpa mun-ɔn.” Be ndɛ sɔ’n timan su. ?Ngue ti-ɔ?

  • Nzraama mun nin ninnge nga be o nglo lɔ’n, be kwlá ɲanman ta sran’m be su kɛ nga wunnzue yifuɛ sɔ’m be fa kan’n sa.

  • Blɛ sunman’n, be kanman ndɛ’n i trele. Ɔ maan, ɔ kwla kpɛn su sran ngba lika.

  • Ndɛ nga be kan’n, ɔ taka lalafuɛ ndɛ kun su. Yɛle kɛ, ninnge nga be o nglo lɔ’n, be kpɛ be wun be bo sin yia asiɛ’n. Kusu nn wia’n yɛ ninnge sɔ’m be kpɛ be wun be bo sin yiɛ i-ɔ.

  • Sɛ astrolɔgu fanunfanun be yi sran kun i wunnzue’n, ndɛ nga be kan’n, be sansan be wun.

  • Astrolɔgu’m be jran sran’m be awuliɛ cɛn’n su be kle be nzuɛn’n. Sanngɛ, e wun kɛ be nga be wu be cɛn ba kunngba’n nun’n, be nzuɛn’n timan kun. I sɔ’n kle kɛ e kwlá jranman sran kun i awuliɛ cɛn’n su e klemɛn i nzuɛn’n.

Wunnzue yifuɛ sɔ’m be faman be ɲin siemɛn i wafa nga sran kun ti’n su. Sanngɛ, be bɔbɔ be akunndan nga be bu’n, i su yɛ be jran be kan sran’m be nzuɛn’n i ndɛ-ɔ. ?I sɔ’n kleman kɛ be kpli be di sran jɔlɛ?

 WUNNZUE YIFUƐ WIE MUN EKUN

Lalafuɛ nun’n, sran’m be kɔ wunnzue yifuɛ’m be sin. Wunnzue yifuɛ wie’m be nian sran annzɛ nnɛn mɔ w’a wu’n, i klun ninnge’m be nun naan b’a yi wunnzue. Wie liɛ’n, be nian wafa nga akɔ ɲinman’n sɔsɔ like kɛ able mma sa’n, i su yɛ be yi wunnzue-ɔ. Wie liɛ kusu’n, be fa te nɲa annzɛ kafe nzuɛn. Andɛ’n, wunnzue yifuɛ wie’m be nian sran’m be saklun, annzɛ be fa niannun, annzɛ be fa nglowama yɛ be yi wunnzue-ɔ. ?E kwla lafi wunnzue yifuɛ sɔ’m be su? Cɛcɛ. Maan e kan like nga ti yɛ e se sɔ’n i ndɛ.

Ndɛ nga be kan be’n, be sansan be wun. Kannzɛ bɔbɔ ninnge nga be fa yi wunnzue’n ti kun’n, sanngɛ be kanman ndɛ kunngba’n. Maan e kan be nga be nian sran’m be saklun be yi wunnzue’n be ndɛ. Sɛ sran kun ko usa kun i kosan, naan i sin ɔ fa kosan kunngba’n usa uflɛ’n, blɛ sunman’n ndɛ nga be kan’n, ɔ ti fanunfanun. Kusu nn ndɛ kunngba’n yɛ ɔ fata kɛ be kan-ɔn.

Like nga be fa yi wunnzue’n be kwlá lafiman su. Sran wie’m be se kɛ nglowama, annzɛ niannun’m be o wunnzue yifuɛ’m be sa nun ngbɛn. Nán kɛ be su yɛ be nian be yi wunnzue-ɔ. Kɛ sran kun to be’n, ndɛ ng’ɔ kan’n i su yɛ be jran be yi i wunnzue-ɔ. Wie liɛ’n, wunnzue yifuɛ’n usa sran’n i kosan mun naan ɔ́ sí i su ndɛ. Kpɛkun, kɛ sran’n tɛ́ su’n, wafa ng’ɔ yo i ɲrun’n, ɔ nin wafa ng’ɔ kan ndɛ’n, ɔ jrɛn i kwlaa ngalɛ’n su naan w’a yi wunnzue’n. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, sran’n bɔbɔ siman sa nga ti yɛ wunnzue yifuɛ’n usɛ i kosan’n. Wunnzue yifuɛ wie’m be lakali sran’m be dili be sika kpanngban.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

Wunnzue yifuɛ’m be junman nga be di’n ti’n, e kwla bu i kɛ sa nga be ju e su’n, Ɲanmiɛn dun mmua klɛli i kwlaa sieli. Sanngɛ, Biblu’n kle kɛ sɛ e kunndɛ kɛ é fá ajalɛ wie annzɛ é láfi ndɛ wie su, annzɛ é yó like wie’n, ɔ ti kɛ e bɔbɔ sa. Ɔ kle ekun kɛ like nga e yo i andɛ’n, ɔ kwla yo maan cɛn wie lele’n, é liɛ’n yó ye annzɛ ɔ su yoman ye.—Zozie 24:15.

Ɲanmiɛn bu wunnzue yifuɛ’m be fɔ. I sɔ’n ti, ɔ fataman kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be wɔ be sin. Biblu’n se kɛ: ‘Nán amun nun wie [...] yi wunnzue. Nán amun nun wie cici sran annzɛ ɔ nin wunmiɛn be ijɔ. Nán amun yo fuɛn kannganfuɛ. Sran nga be yo i sɔ sa’n, nn b’a bo tete Zoova * ɲrun.’—Mmla’n 18:10-12.

^ ndɛ kpɔlɛ 16 ‘Anannganman [mɔ] like fi nunmɛn i sin’n,’ i dunman’n niɔn.—Jue Mun 83:18, NW.