Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Wunnzue yifuɛ mun

Wunnzue yifuɛ mun

?W’a usa ɔ wun le kɛ cɛn wie lele’n, wɔ nin ɔ awlofuɛ mun amun liɛ’n yó sɛ? ?Amún ɲán amun wun annzɛ amún dí yalɛ? ?Amun afiɛn sɛ́, annzɛ amun afiɛn su sɛman? ?Amún cɛ́ naan amun a wu, annzɛ amun su cɛman? Kɛ ɔ fɛ i lalafuɛ nun lele andɛ’n, sran’m be kunndɛ kosan kɛ ngalɛ sa’m be su tɛlɛ’n.

Fluwa sifuɛ’m be jran sa nga be wun be’n su, kpɛkun be kle kɛ sa wie’m bé jú. Be ndɛ’m be nun wie’m be kpɛnnin su. Sanngɛ wie’m b’a kpɛnman su. I wie yɛle ndɛ kun mɔ bian kun mɔ be flɛ i kɛ Gugliɛlimo Marconin’n kannin’n. Bian sɔ’n yili telegrafu kun. Afuɛ 1912 nun’n, ɔ seli kɛ: “Telegrafu m’ɔ w’a ju su yɛ’n ti’n, be su kunman alɛ kun.” Bian kun ekun dili junman lika kun mɔ be fa jue tofuɛ’m be nɛn lɔ’n. Ɔ seli kɛ, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be su kanman be nga be bo gitali’n be ndɛ kun. I sɔ’n ti, afuɛ 1962 nun’n, w’a kplinman su kɛ ɔ nin gitali bofuɛ nga be flɛ be kɛ Bitɔlu mun’n (Beatles), be di junman likawlɛ.

Sran kpanngban be kɔ wunnzue yifuɛ’m be sin naan bé sí sa nga bé wá jú be su’n. Be nun wie’m be nian nzraama akpasuaakpasua mun nin sran’m be awuliɛ cɛn’n su yɛ be yi wunnzue-ɔ. Ndɛ nga be kan’n, ɔ o zronali nin fluwa kpanngban be nun. Wunnzue yifuɛ wie’m be liɛ’n, be nian sran’m be saklun, annzɛ be nian niannun nun, annzɛ be yi ngɔiman naan b’a kan sran’n i su ndɛ.

Lalafuɛ nun’n, sran’m be kɔ wunnzue yifuɛ’m be sin naan bé sí be ɲrun lɔ sa. Wunnzue yifuɛ sɔ’m be waan be nin mmusu’m be ijɔ. Laa’n, kɛ Glɛsi lɔ famiɛn nga be flɛ i kɛ Klezisi’n nin Pɛrsi lɔ famiɛn nga be flɛ i kɛ Sirisi’n, bé wá kún alɛ’n, Klezisi ko mannin wunnzue yifuɛ kun i like kpanngban naan ɔ́ sí wafa nga alɛ’n i bo’n gúa’n. Wunnzue yifuɛ’n seli kɛ Klezisi sáci “mɛn dan kun.” I sɔ’n ti, w’a sisimɛn i bo, ɔ fali alɛ wlɛli i Sirisi sin. Sanngɛ, mɛn dan nga be sacili i’n, yɛle Klezisi bɔbɔ i mɛn liɛ’n.

Ndɛ nga wunnzue yifuɛ’n kannin’n, ɔ kwla kpɛn su be bue nɲɔn’n be lika. Klezisi i mɛn’n nun ninnge kpanngban sacili, afin wunnzue yifuɛ’n lɛkɛli i. ?Andɛ’n, kɛ sran’m be kɔ wunnzue yifuɛ’m be sin’n, ndɛ nga be kan kle be’n, be kpɛn su?