Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

A kwla ɲan anannganman nguan asiɛ’n su

A kwla ɲan anannganman nguan asiɛ’n su

LIKE KPA KUN O E ƝRUN LƆ. Ɲanmiɛn m’ɔ yili e’n seli kɛ ɔ́ mán e nguan m’ɔ leman awieliɛ’n asiɛ’n su wa. Sanngɛ sran kpanngban be lafiman ndɛ sɔ’n su. Be se kɛ: ‘E kwlá traman nguan nun sa trilili. Kɛ be wu sran kun’n, saan ɔ́ wú cɛn kun. Kɛ Ɲanmiɛn boli e sɔ-ɔ.’ Sran wie’m be se kɛ: ‘E kwla ɲan anannganman nguan. Sanngɛ, nán asiɛ’n su wa-ɔ. Kɛ e wu mɔ e kɔ ɲanmiɛn su’n, yɛ e kwla ɲan anannganman nguan-ɔn.’ ?Yɛ wɔ li, a bu i sɛ?

Kwlaa naan w’a tɛ su’n, nian wafa nga Biblu’n tɛ kosan wie’m be su’n. Kosan sɔ mun yɛ: ?Wafa nga Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n ti’n, ɔ kwla di afuɛ nɲɛ naan w’a wu? ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n nin klɔ sran-ɔn? ?Ngue ti yɛ sran’m be wu-ɔ?

KLƆ SRAN TI I LIƐ NGUNMIN

Wafa nga Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n, ɔ leman wunsu. Biblu’n kle kɛ klɔ sran yɛ Ɲanmiɛn yili i kɛ “i bɔbɔ sa” ɔ. (Bo Bolɛ 1:26, 27) I sɔ’n kle kɛ klɔ sran’n kwla klo sran, yɛ ɔ kwla yo sa i nuan su kɛ Ɲanmiɛn sa.

Asa ekun’n, klɔ sran kwla bu akunndan, ɔ kwla si sa ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n be ngbaciɛ’n, yɛ ɔ kwla su Ɲanmiɛn. Kɛ e wun ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, nin ninnge kɛ desɛn nin foto mun sa’n, be yo e ɲɛnmɛn. Annzɛ kɛ e tie miziki wie’n, ɔ yo e fɛ dan. Sanngɛ, ng’ɔ yo ɲɛnmɛn dan’n, yɛle kɛ klɔ sran kwla su Ɲanmiɛn m’ɔ yili i’n. I sɔ’n kle kɛ ngbaciɛ dan o klɔ sran mun nin asiɛ’n su wa ninnge kwlaa nga nguan o be nun’n, be afiɛn.

Nanwlɛ, wafa nga Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n, ɔ yo ɲɛnmɛn dan. Like nga klɔ sran’m be kwla fa be ngwlɛlɛ’n nin be wunmiɛn’n be yo’n, ɔ ti abonuan. ?Sɛ Ɲanmiɛn sunnzunnin kɛ klɔ sran’n i nguan ɲanman’n yo tika’n, nn ɔ́ yí i kɛ ngalɛ’n sa? Cɛcɛ. I kpa bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn yili e sɔ naan e tran asiɛ’n su tititi yɛ e di aklunjɔɛ.

LIKE NGA TI YƐ ƝANMIƐN YILI ASIƐ NIN KLƆ SRAN’N

Sran wie’m be se kɛ Ɲanmiɛn w’a yiman klɔ sran mun kɛ be tran asiɛ’n su wa tititi. Be waan Ɲanmiɛn yili sran mun naan be tran asiɛ’n su wa kan. I liɛ’n, ɔ́ sá be nían naan ɔ́ wún be ng’ɔ fata kɛ be ko trɛn i wun lɔ’n. Ɔ́ mɛ́n i sɔfuɛ’m be anannganman nguan ɲanmiɛn su lɔ. ?Sɛ be ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ’n, nn e su seman kɛ Ɲanmiɛn ti yɛ sa tɛtɛ’m b’a yi asiɛ’n i piɛ-ɔ? I sɔ ndɛ kusu’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i nzuɛn’n be kɔman likawlɛ. Afin Biblu’n se kɛ: “Ɔ yo sa kwlaa i nuan su sɛsɛsɛ. Ɲanmiɛn ti nanwlɛfuɛ, ɔ yoman sa ng’ɔ timan su’n le, ɔ ti kpa, yɛ ɔ ti seiin.”—Mmla’n 32:4.

Biblu’n yiyi sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n nun weinwein kle e. Ɔ se kɛ: “Ɲanmiɛn su lɔ’n ti Zoova liɛ, sanngɛ ɔ fali asiɛ’n mannin klɔ sran mun.” (Jue Mun 115:16) Ɲanmiɛn yili asiɛ’n naan sran’m be yo i klanman, naan be tran su tititi. I sɔ’n ti, like kwlaa ng’ɔ fata kɛ be ɲɛn i asiɛ’n su naan b’a di aklunjɔɛ tititi’n, Ɲanmiɛn fa mannin be.—Bo Bolɛ 2:8, 9.

“Ɲanmiɛn su lɔ’n ti Zoova liɛ, sanngɛ ɔ fali asiɛ’n mannin klɔ sran mun.”—Jue Mun 115:16

Biblu’n yiyi sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n nun weinwein wie. Kɛ Ɲanmiɛn yili Adan nin Ɛvu’n, ɔ seli be kɛ: “Amun wu ba kpanngban, amun sɔn kpa, amun yi asiɛ’n yɛ amun sie i. Amun sie jenvie’n nun jue mun nin ninnge kwlaa nga be tu sin nglo’n ɔ nin nnɛn nga be o asiɛ’n su’n be kwlaa.” (Bo Bolɛ 1:28) Junman cinnjin kpa yɛ Ɲanmiɛn fa mannin be-ɔ. Afin, ɔ fata kɛ be yo maan asiɛ’n wunman’n kaci kɛ lika klanman nga Ɲanmiɛn fa be sieli nun’n sa. Ɔ maan, Ɲanmiɛn sunnzunnin kɛ Adan nin Ɛvu nin ba nga bé wá wú be’n, bé trán asiɛ’n su wa tititi. Be su tranman ɲanmiɛn su lɔ.

?NGUE TI YƐ E WU-Ɔ?

?Ngue ti yɛ e wu-ɔ? Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn i anzi kun mɔ be wa flɛli i kɛ mmusu’m be si Satan’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yó naan Ɲanmiɛn i klun sa’n kpi ase.

Satan lakali Adan nin Ɛvu naan be yo ɲin kekle Ɲanmiɛn su kɛ i sa. Ɔ seli be kɛ sɛ be bɔbɔ be kle sa ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n, naan be nian su fa ajalɛ’n, be liɛ’n yó ye. Adan nin Ɛvu be fali ndɛ ng’ɔ kannin’n su. Kpɛkun, be kacili be sin sili Ɲanmiɛn. I sɔ mɔ be yoli’n ti’n, b’a kwlá ɲanman anannganman nguan asiɛ’n su kun. Afin, kɛ Ɲanmiɛn kan kleli be sa’n be wuli.—Bo Bolɛ 2:17; 3:1-6; 5:5.

Ɲin kekle mɔ Adan nin Ɛvu be yoli’n ti’n, andɛ nin andɛ klɔ sran’m be wun ɲrɛnnɛn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Wafa kunngba nga sran kun ti’n sa tɛ yolɛ’n bali mɛn’n nun’n, mɔ sa tɛ’n kusu ti’n wie’n bali’n, mɔ wie’n wo sran’m be kwlaa be su’n, afin be kwlaa be yoli sa tɛ’n.” (Rɔmunfuɛ Mun 5:12) Sa tɛ nga e nannan Adan nin Ɛvu be yoli’n mɔ i ti’n be wuli’n, i ti yɛ e yo sa tɛ’n mɔ e wu wie-ɔ. Nán kɛ Ɲanmiɛn sunnzunnin kɛ e wu ti-ɔ.

E KWLA ƝAN NGUAN M’Ɔ LEMAN AWIELIƐ’N ASIƐ’N SU

Satan yoli ɲin kekle naan like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó mán sran mun asiɛ’n su’n, ɔ kpi ase. Sanngɛ, i sɔ liɛ’n w’a kwlá yoman ye. Ɲanmiɛn ti sran klofuɛ. Yɛ ɔ yo sa’n i nuan su sɛsɛsɛ. I sɔ’n ti, ɔ fali ajalɛ naan ɔ́ dé klɔ sran mun sa tɛ’n nin wie’n be sa nun. Akoto Pɔlu seli kɛ: “Sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie’n. Sanngɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛ e’n, yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n Klisi Zezi m’ɔ ti e Min’n i ti.” (Rɔmunfuɛ Mun 6:23) Klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo sran mun ti’n, ɔ fɛli i Wa kunngba cɛn [Zezi Klisi] mannin naan sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n w’a mlin-man, sanngɛ ɔ nyan anannganman nguan.” (Zan 3:16) Zezi fɛli i wun kpɔli sran’m be ti, naan be ɲan like kwlaa nga Adan ti’n b’a kwlá ɲɛnmɛn i’n. a

Ɲanmiɛn seli kɛ asiɛ’n káci lika klanman. Ɔ cɛ kan’n, ndɛ sɔ’n kpɛ́n su. Sɛ a nanti Zezi i afɔtuɛ nga su’n, cɛn wie lele á trán lika klanman sɔ’n nun wie. Ɔ seli kɛ: “Amun sin anuan fii’n nun. Afin anuan ng’ɔ ti tɛtrɛ’n nin akpɔ ng’ɔ ti dan’n be agualiɛ’n yɛle wie’n, yɛ sran kpanngban be sin nun. Sanngɛ kusu anuan ng’ɔ ti fii’n nin akpɔ ng’ɔ ti kaan’n, be agualiɛ’n yɛle nguan’n. Yɛ be nga be wun i’n, b’a sɔnman.” (Matie 7:13, 14) Sɛ a kunndɛ kɛ cɛn wie lele ɔ liɛ’n yo ye’n, ɔ fata kɛ a fɛ i nuan ajalɛ. ?Ajalɛ benin yɛ á fá-ɔ?

a Sɛ a kunndɛ kɛ á sí dɛ’, nian fluwa A kwla di aklunjɔɛ tititi! i like suanlɛ 27 nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili-ɔ. A kwla fa wie www.jw.org su. A su tuɛmɛn i ti sika.