Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 2 2018 | ?Cɛn wie lele’n, e liɛ’n yó sɛ?

?BIBLU’N KWLA YO E YE ANDƐ?

?W’a usa ɔ wun le kɛ cɛn wie lele’n, wɔ nin ɔ awlofuɛ mun amun liɛ’n yó sɛ? Biblu’n se kɛ:

“Asiɛ’n yó sran kpa’m be liɛ, yɛ bé trán su tititi.”—Jue Mun 37:29.

Sɛ a kanngan fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga nun’n, á sí like nga cɛn wie lele Ɲanmiɛn wá yó mán sran mun asiɛ’n su’n. Kpɛkun, á sí like ng’ɔ fata kɛ a yo naan ɔ liɛ w’a yo ye’n.

 

Wunnzue yifuɛ mun

Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, sran’m be kan sa nga bé jú’n be ndɛ. Be ndɛ wie’m be kpɛn su, sanngɛ wie’m be kpɛnman su.

?Wunnzue yifuɛ’m be kwla si e ɲrun lɔ sa mun?

?E kwla lafi wunnzue yifuɛ’m be su?

Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n kpɛn su

Ndɛ wie mɔ Biblu’n kannin be’n, be kpɛnnin su sɛsɛsɛ.

Talɛ kun m’ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n kpɛn su sakpa’n

Talɛ kun mɔ be kplɛnnin i Rɔmun lɔ’n, ɔ kle kɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ kpɛn su sɛsɛsɛ.

Ndɛ wie mun mɔ bé kpɛ́n su’n

Biblu’n kannin kɛ sa wie’m bé wá jú. Y’a wun sa sɔ’m be nun wie mun. Yɛ cɛn wie lele’n, é wún wie mun ekun.

A kwla ɲan anannganman nguan asiɛ’n su

Biblu’n kan sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n i ndɛ.

Fa ajalɛ kun, fa nguan’n

Sran wie’m be bu i kɛ sa ng’ɔ ju be su’n, Ɲanmiɛn dun mmua siesieli be, naan be lemɛn i yowlɛ. ?Sanngɛ, be ndɛ sɔ’n ti su?

Sran kpa mun ‘asiɛ’n yó be liɛ-ɔ’

Biblu’n kan kɛ cɛn wie lele’n be su buman sran lufle kun, yɛ klunwifuɛ’m be su tranman lɛ kun.