Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 SRAN WIE’M BE SU NDƐ

Laa’n n ti yalɛfuɛ, siɛn’n n ti aɲanbeunfuɛ

Laa’n n ti yalɛfuɛ, siɛn’n n ti aɲanbeunfuɛ

Be wuli min Etazinin lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Libɛrti’n i su lɔ sua kaan kun nun. Min ɲrun kpɛn’m be ti yasua kun nin bla nɲɔn. Yɛ min sinma’m be ti yasua nɲɔn nin bla kun.

Sua kaan nga i nun yɛ be wuli min’n.

I NUN mɔ n kɔ suklu’n, e klɔ lɔ’n nin e suklu lɔ’n ninnge sunman w’a kaciman. Klɔ nun sran’m be dan lika be si be wun.

Min niaan’m be ti nsiɛn. Yɛ n kaan nun’n, n suannin fie su junman dilɛ.

Libɛrti klɔ’n i wun koko lɛ’n, fie difuɛ’m be bo be nanmue mun. Like nga be tɛ i lua’n yɛle able. Kɛ bé wú min’n, nn min si’n di junman fie difuɛ kun sa nun. I nun mɔ n ti gbanflɛn kan’n, n suannin katakata nga be fa di fie su junman’n i nun cisanlɛ. Kpɛkun, n suannin fie su junman wie’m be dilɛ.

Kɛ min nin wú min’n, nn ɔ le afuɛ 35. Yɛ min si kusu le afuɛ 56, sanngɛ ɔ ti juejue kpa. Ɔ klo junman dilɛ dan. Yɛ ɔ wlɛli i mma’m be kwlaa be fanngan kɛ be klo junman dilɛ. Ɔ leman sika, sanngɛ, e le lawlɛ nin tralɛ. Yɛ e ɲan aliɛ e di. Ɔ niannin e lika titi. Kɛ min si wú’n, nn ɔ le afuɛ 93. Min nin kusu ɔ ɲannin afuɛ 86 naan w’a wu. B’a suman Zoova. Min niaan yasua kun yɛ ɔ suli Zoova-ɔ. Be sieli i asɔnun kpɛnngbɛn afuɛ 1972 nun.

I NUN MƆ N TI GBANFLƐN KAN’N

Min nin klo asɔnun kɔlɛ kpa. Mɔnnɛn cɛn kwlaa ɔ fa e kɔ Batisifuɛ’m be asɔnun’n nun. I nun mɔ n le afuɛ 12, n tili i kɛ Ɲanmiɛn ti atre nsan. I sɔ’n ti’n, n usali min manmin kɛ: “?Wafa sɛ yɛ Zezi i kunngba’n kwla yo Ba’n naan i kunngba’n w’a yo Siɛ’n niɔn?” Ɔ tɛli min su kɛ: “Min wa, e kwlá  wunmɛn i wlɛ. Ɔ tra e kpɛn.” M’an kwlá wunman ndɛ sɔ’n i wlɛ. Sanngɛ, kɛ n ɲannin afuɛ 14, be yoli min batɛmun nzue ba kun nun. Be fali min mlɔnnin nzue’n nun kpɛ nsan. I klikli’n ti Siɛ’n i liɛ. I nɲɔn su’n ti Ba’n liɛ. Yɛ i nsan su’n ti Ɲanmiɛn i wawɛ’n liɛ.

Afuɛ 1952 N le afuɛ 17, n nin a ɔman sonja dilɛ.

I nun mɔ n o kolɛzi’n, min janvuɛ kun tu ngondin nga be flɛ i kɛ bɔksu’n (boxe). Yɛ ɔ wlali min fanngan kɛ n yo wie. Ɔ maan, n suannin bɔksu’n kan. Kpɛkun, n wluli bɔksu yofuɛ’m be anuannzɛ kun nun. N siman ngondin’n i tu kpa. I sɔ’n ti’n, kɛ n tuli kan’n, n jrɛnnin i. I sin’n, be seli min kɛ n yo Amlɛnkɛn’n be sonja. Be fali min ɔli Alemaɲin. Lɔ’n, e su kpɛn’m be seli kɛ n kwla si sonja’m be su nian. I sɔ’n ti’n, be fali min ɔli sonja’m be suklu dan kun nun. Be kunndɛli kɛ n yo sonja mlɔnmlɔn. Sanngɛ, n kunndɛman kɛ ń yó sonja. I sɔ’n ti’n, kɛ n dili afuɛ nɲɔn’n, afuɛ 1956 nun’n, n jasoli lɔ. I sin’n, e nin sonja wafa uflɛ wie mun e wa dili junman.

Afuɛ 1954-1956 N yoli Amlɛnkɛn’m be sonja afuɛ nɲɔn.

N MA KACILI ZOOVA I LALOFUƐ

I nun mɔ n nin a siman ndɛ nanwlɛ’n, kɛ be se kɛ sran kun ti yasua sran’n, i su akunndan nga bu’n, ɔ timan su. Ninnge nga be kle be flimun’m be nun’n nin ninnge nga sran’m be yo’n ti’n, n buli i kɛ yasua nga be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n, be timan yasua sran. Sanngɛ, cɛn kun mɔ ń císan min loto ɔkwlɛ mɔ n klo i kpa’n nun’n, talua nɲɔn be mannin be sa su naan n jran. N si be. Min ɲrun kpɛn bla’n, i wun’n i niaan bla mun-ɔn. Be ti Zoova i Lalofuɛ. Ɔ ju wie’n, be fa fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin An Tinnge! be man min. Sanngɛ, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun ndɛ’m be wlɛ wunlɛ’n ti kekle n sa nun. Kɛ be jrannin min’n, be yiali min be aɲia kun bo. Be yo aɲia sɔ’n be awlo lɔ. Aɲia’n bo’n be suan fluwa kun mɔ i nun ndɛ taka Biblu’n su’n i nun like. N seli be kɛ ń má nían. Be niannin min, kpɛkun be srili. Be usali min kɛ: “?Á bá?” N tɛli be su kɛ: “Ɛɛn, ń bá.”

Kɛ n seli be kɛ ń kɔ́’n, ɔ wa yoli min nsisɔ. Sanngɛ, n kwlá kaciman min nuan kun. Ɔ maan nnɔsua’n, n ɔli be aɲia’n i bo. Wafa nga ba kanngan’m be tɛ kosan’m be su’n, ɔ boli min nuan. Be si Biblu’n nun ndɛ’n kpa. Mɔnnɛn cɛn kwlaa’n, e nin min nin e kɔ asɔnun. Sanngɛ, m’an siman Biblu’n nun ndɛ’n i kpa. Siɛn’n, n kunndɛ kɛ ń sí Biblu’n nun ndɛ’n i kpa. I sɔ’n ti’n, n kplinnin su kɛ be kle min Biblu’n nun like. Like klikli nga n suannin’n, be nun kun yɛle kɛ Ɲanmiɛn kpli i dunman’n yɛle Zoova. Laa kun’n, n usali min nin kɛ wan yɛle Zoova i Lalofuɛ mun. Ɔ seli min kɛ: “Oo, be su bian oke kun mɔ be flɛ i kɛ Zoova’n.” Sanngɛ siɛn’n, m’an si Zoova.

N ɔli min ɲrun ndɛndɛ kpa. Afin, n wunnin i wlɛ kɛ like nga n suan’n ti nanwlɛ. Kɛ n boli aɲia’m be bo kɔlɛ bo m’ɔ dili anglo ngwlan’n, afuɛ 1957, Marsi nun’n be yoli min batɛmun. N kacili akunndan nga n bu’n. I sɔ’n yo n fɛ kpa. Biblu’n nun like mɔ n suan ti’n, m’an si like nga be flɛ i yasua sran’n. Fɔ nunman Zezi nun. Ɔ le wunmiɛn. Yɛ ɔ le kwlalɛ tra sran kwlaa. Sanngɛ, ɔ nin sran b’a tuman utre le. “Ɔ kɛnnin i wun ase.” (Ezai 53:2, 7) N wunnin i wlɛ kɛ, ɔ fata kɛ sran ng’ɔ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n, “ɔ yo sran’m be kwlaa be kpa.”​—2 Timote 2:24.

Afuɛ 1958 nun’n, n yoli atin bofuɛ. Sanngɛ, w’a cɛman n jrɛnnin i kan. Afin, n fali ajalɛ kɛ ń já bla. N jali talua nɲɔn nga be yiali min aɲia’n i bo’n be nun kun. Be flɛ i kɛ Gloria. Ajalɛ sɔ mɔ n fali’n, w’a yoman min nsisɔ. Kɛ ń já Gloria’n, nn ɔ ti klanman  kpa. Yɛ andɛ bɔbɔ ɔ te yo klanman. Gloria i kpa tra yɛbuɛ kpa nga be flɛ i kɛ diaman’n lele. Kɛ ɔ ti min yi’n, ɔ yo min fɛ kpa. Maan Gloria bɔbɔ kɛn i wun ndɛ kan:

“Min niaan’m be ti 16. Min nin ti Zoova i Lalofuɛ. Kɛ ɔ́ wú’n, nn n le afuɛ 14. Kɛ ɔ wuli’n, min si’n wa suannin Biblu’n nun like. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn w’a ka afuɛ kun min ɲrun kpɛn bla’n, ɔ́ wíe i suklu’n i dí. E si’n ko wunnin e suklu’n i su kpɛn’n i wun. Ɔ seli i kɛ ɔ man min nin min niaan bla e atin naan cɛn nga e nun kun kɔ suklu’n, maan kun ka awlo lɔ. Kɛ ɔ ko yo naan sran kun w’a ka awlo lɔ w’a nian e niaan kanngan’m be su’n ti. Kpɛkun, sran ng’ɔ ka awlo lɔ’n, ɔ tɔn like. Kɛ e si’n fin junman ba’n nn aliɛ w’a be. E suklu su kpɛn’n kplinnin su. Yɛ e yoli i sɔ lele min ɲrun kpɛn bla’n fa wieli i suklu’n i di. Awlobo nɲɔn nunfuɛ’m be nin e suannin Biblu’n nun like. Kpɛkun e nun 11 e kacili Zoova i Lalofuɛ. N klo jasin fɛ’n i bolɛ. Sanngɛ, n sa ɲan. I sɔ’n ti, min wun Samiɛli ukali min kpa.”

Afuɛ 1959, Fevrie nun yɛ e nin Gloria e jali-ɔ. E nɲɔn’n, e yoli atin bofuɛ. Afuɛ kunngba sɔ nun’n, Zuie anglo nun’n, fluwa nga be nga be kunndɛ kɛ bé dí junman Betɛli lɔ be klɛ su be ko man Betɛli’n, e klɛli su. E kunndɛli kpa kɛ é dí junman anuannzɛ’n i bo bia’n su lɔ. E nin aniaan kun mɔ be flɛ i kɛ Simɔn Klakɛɛ’n e kokoli i sɔ’n su yalɛ. Ɔ seli e kɛ be nga b’a ja bla’n, be kwlá diman junman Betɛli lɔ. Sanngɛ, e kunndɛli titi kɛ é dí junman lɔ. Ɔ cɛli kpa naan b’a man e atin kɛ e ko di junman Betɛli lɔ.

E klɛli fluwa e ko mannin anuannzɛ’n i bo bia’n su lɔfuɛ mun. E seli be kɛ e kunndɛ kɛ é kó bó jasin fɛ’n lika nga be mian jasin bofuɛ’m be wun lɔ’n. Be seli e kɛ e kwla kɔ Arkansasi lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Pini Blufu’n su lɔ. Blɛ sɔ nun’n, asɔnun bo nɲɔn yɛ be o Pini Blufu lɔ-ɔ. Aniaan nga be ti blɔfuɛ’n be o kun nun. Yɛ aniaan nga be ti sran ble’n be o kun nun. Be fali e ɔli sran ble’m be asɔnun liɛ’n nun. Aniaan nga be o asɔnun sɔ nun’n be ti 14 cɛ.

SRAN BLE NIN BLƆFUƐ’M BE AFIƐN NDƐNNGAN’N TI’N, LIKA’N YOLI KEKLE

Atrɛkpa’n, kɛ n seli kɛ ɔ le aniaan nga be ti sran ble’m be asɔnun liɛ, yɛ ɔ le aniaan nga be ti blofuɛ’n be asɔnun liɛ’n, i sɔ’n kwla bo amun nuan. Sanngɛ e lemɛn i yowlɛ. Blɛ sɔ nun’n, lɔ awa manman atin kɛ sran ble’m be nin blɔfuɛ’m be yia be yo ninnge wie mun likawlɛ. Sɛ b’a nantiman mmla sɔ’n su’n, be kwla yo be like yaya. Lika sunman nun’n, srɛ kun aniaan mun. Afin, sɛ sran ble nin blɔfuɛ’m be yo aɲia mun likawlɛ’n, be kwla bubu be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n. I sɔ sa’m be juli aniaan wie’m be su. Sɛ aniaan nga be ti sran ble’n be bo jasin fɛ’n lika nga blɔfuɛ’m be tran lɔ’n, bé trá be, yɛ be kwla bo be. Kɛ ɔ ko yo naan y’a kwla bo jasin fɛ’n ti’n, e dili mmla nga awa kpɛli’n su. Yɛ e lafili su kɛ cɛn wie lele’n, lika’n yó kpa.

Blɛ sɔ nun’n, jasin fɛ bolɛ’n timan pɔpɔ. Wie liɛ’n, kɛ é bó jasin fɛ’n awloawlo’m be nun sran ble’m be lika nun’n, e fite blɔfuɛ’m be su. Sɛ ɔ fata kɛ e bo jasin fɛ’n e kle be, annzɛ e se be yaci naan e wɔ’n, e fa ajalɛ kun ndɛndɛ.

Kɛ mɔ e ti atin bofuɛ’n, ɔ fata kɛ e yo like kan naan y’a kwla ɲan sika. Blɛ sunman’n, kɛ e di junman’n, sika nga be tua e’n w’a sɔnman. Gloria nunnun sran wie’m be sua’n nun. Awlo kun nun liɛ’n, be mannin min atin kɛ n ukɛ i, kɛ ɔ ko yo naan w’a wie junman’n i di ndɛ nun’n ti. Be man e aliɛ amindi su. Kɛ e di’n, kpɛkun e su kɔ. Lemɔcuɛ kwlaa nun’n, Gloria sinsin be tralɛ’m be su. N di be awlo’n nun junman wie mun, yɛ n nunnun fenɛtri’m be nun. Blɔfuɛ bian kun i awlo liɛ nun’n, kɛ ń núnnún fenɛtri’n i lika ng’ɔ kaci gua su wa’n su’n, nn Gloria kusu o sua’n i klun lɔ núnnún i bue kun’n su. Kɛ e bo i bo nglɛmun’n, nnɔsua yɛ e wie i yo-ɔ. Be man e aliɛ amindi su. Gloria di i like liɛ’n sua’n nun lɔ. Sanngɛ, ɔ nin bian’n i awlofuɛ’m be dimɛn i likawlɛ. N di min like liɛ’n kan be jran be loto’m be lɛ’n. Sanngɛ, i sɔ’n yoman min ya. Be aliɛ’n yo fɛ kpa. Awlo sɔ nunfuɛ’m be ti kpa. Sanngɛ be mantanfuɛ’m be ti’n, srɛ kun be. Cɛn kun e ɔli sannzi falɛ. Kɛ e wieli sannzi’n i fa’n, n usali blɔfuɛ bian ng’ɔ di junman lɔ’n, sɛ min yi’n kwla kɔ be abialiɛ lɔ o. Ɔ niannin min sa kain, kpɛkun ɔ seli min kɛ: “I nun ti towa.”

MIN WLA SU FIMAN YE NGA BE YOLI MIN’N SU LE

E nin aniaan mun e trannin fɛfɛ, yɛ e klo jasin fɛ’n i bolɛ kpa. Kɛ e juli Pini Blufu lɔ uflɛ  nun’n, e nin aniaan ng’ɔ nian asɔnun’n su’n yɛ e trannin-ɔn. I yi’n suman Zoova. I sɔ’n ti’n, Gloria kleli i Biblu’n nun like. N kusu n kleli be wa bla’n nin i wun’n be Biblu’n nun like. Be wa yoli bla’n nin i wa’n be batɛmun.

Aniaan nga be o blɔfuɛ’m be asɔnun’n nun’n be nun wie’m be ti e janvuɛ kpa. Ɔ ju wie’n, be yia e be awlo lɔ. Sanngɛ, kɔnguɛ yɛ e kɔ-ɔ, kɛ ɔ ko yo naan sran’m b’a wunman e’n ti. Lika sɔ nun lɔ’n, be nga be kunndɛman kɛ blɔfuɛ nin sran ble’m be san nun’n, be kle sran’m be yalɛ lɔ kpa. Be flɛ sran sɔ mun kɛ Ku Klux Klan. Cɛn kun kɔnguɛ’n, n wunnin bian kun. Ɔ ti i awlo’n i ɲrun lɛ. Ku Klux Klan be tralɛ ufue nga be wla’n, i wie wlɛ i wun. Lika’n yoli kekle e su sɔ, sanngɛ aniaan’m be kleli titi kɛ be klo be wiengu. Blɛ wie nun’n, ɔ fata kɛ e wɔ e nvle kun aɲia’n i bo. Sanngɛ, e leman sika. I sɔ’n ti’n, e kunndɛli kɛ é yó e loto’n i atɛ. Aniaan kun kplinnin su kɛ ɔ́ tó. Kɛ anglo kun sinnin’n, cɛn kun e ko boli jasin fɛ’n awloawlo’m be nun. Kpɛkun, e kleli sran kpanngban be Biblu’n nun like. E fɛli kpa cɛn sɔ’n nun. Kɛ e sali e sin awlo’n, é nían-ɔn, e loto’n jin e sua’n i ɲrun lɛ. Be klɛli fluwa sieli su kɛ: “Amun loto’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. An kwla fa. N fa cɛli amun.”

Aniaan kun ekun yoli like kun m’ɔ yoli min fɛ kpa-ɔ. Afuɛ 1962 nun’n, be seli min kɛ n ko di anuannzɛ’n i suklu kun Etazinin lɔ klɔ kun su (South Lansing). Suklu sɔ’n i bo’n, be kle be ng’ɔ fata kɛ be nian asɔnun’m be su’n be like. Ɔ di anglo kun. Blɛ sɔ nun’n, n diman junman. Yɛ e leman sika. Kpɛkun, Pini Blufu lɔ telefɔnun susute’n kunndɛli kɛ n ko di junman be sa nun. Sɛ n kplin su’n, min yɛ ń yó sran ble klikli ng’ɔ́ dí junman lɔ’n niɔn. Kɛ e nin be e kokoli junman’n i su yalɛ’n, be kplinnin su kɛ n di junman lɔ. N leman sika naan m’an wɔ Etazinin. I sɔ’n ti’n, n kunndɛli kɛ ń dí junman’n, naan ń klɛ́ anuannzɛ’n i fluwa kɛ n su kwlá tranman suklu’n i bo. Sanngɛ, sa kun juli mɔ min wla su fiman su le-ɔ.

Cɛn kun nglɛmun kpa’n, aniaan bla kun mɔ i wun’n suman Zoova’n, ɔ boboli e anuan. Kpɛkun, ɔ mannin min anvelɔpu kun. Sika kaka kpa o nun. Aniaan bla’n nin i mma’m be dili junman fɔkɔ fie kun nun naan b’a kwla ɲan sika sɔ’n. Be yoli sɔ naan n ɲan sika n fa wɔ Etazinin. Ɔ seli min kɛ: “Kɔ suklu’n ko suan like kpanngban kpa, naan bla w’a kle e wie.” Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n seli telefɔnun susute’n kɛ ɔ man min atin naan lemɔcuɛ nnun sin ka naan m’an bo junman’n i dilɛ bo. Sanngɛ, b’a kplinman su. I sɔ’n w’a yoman min ya. Kɛ m’an diman junman sɔ bɔbɔ’n, ɔ yoli min fɛ kpa.

Siɛn’n, maan Gloria kan Pini blufu lɔ ndɛ kan kle amun. Gloria waan: “Pini blufu lɔ jasin fɛ bolɛ’n yo fɛ kpa. E nin sran kɔe 20 e suannin Biblu’n nun like. Nglɛmun’n, e bo jasin fɛ’n awloawlo’m be nun. I sin’n, e ko kle sran’m be Biblu’n nun like. Cɛn wie’n, e kle be like lele kɔnguɛ dɔ 11 su. Atin bolɛ junman’n yo min fɛ kpa. Ɔ ka min ngunmin’n, nn m’an kaciman min junman’n le. Sanngɛ, Zoova kunndɛli kɛ n yo like uflɛ.”

 N MA YOLI AKPASUA SUNIANFUƐ

I nun mɔ e ti atin bofuɛ Pini Blufu lɔ’n, e klɛli anuannzɛ’n i fluwa kɛ e kunndɛ kɛ é yó ngunmin atin bofuɛ. E lafili su kɛ bé kplín su. Afin, e Nvle sunianfuɛ’n kunndɛli kɛ e yo ngunmin atin bofuɛ naan e ko uka aniaan nga be o Tɛkzasi lɔ asɔnun kun nun’n. E klo kpa kɛ é yó ngunmin atin bofuɛ Tɛkzasi lɔ. I sɔ’n ti’n, e kunndɛli kɛ anuannzɛ’n tɛ e su ndɛndɛ. E minndɛli be lele. Cɛn kwlaa e ko nian kan be blɛ e fluwa lɔ’n. Afuɛ 1965, Zanvie nun’n, cɛn kun é nían-ɔn, b’a klɛ e fluwa. Be seli e kɛ e di akpasua sunianfuɛ junman’n. Afuɛ kunngba sɔ nun’n, be seli aniaan bian Leɔn Wevɛɛ kɛ ɔ yo akpasua sunianfuɛ wie. Siɛn’n, ɔ ti Etazinin lɔ Betɛli komite’n i nunfuɛ kun.

Akpasua sunianfuɛ junman’n i dilɛ kunnin min srɛ. Cɛn kun akpasua sunianfuɛ kun mɔ be flɛ i kɛ Jɛmusi Tɔmusɔnun’n, ɔ usali min sɛ n kwla yo akpasua sunianfuɛ o. Ɔ fali min ɲin sieli i ninnge wie mun m’ɔ fata kɛ n yo be kpa tra laa’n be su. Kpɛkun, ɔ kannin nzuɛn wie mun m’ɔ fata kɛ akpasua sunianfuɛ’m be fa naan b’a kwla di be junman’n i kpa’n be ndɛ. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a cɛman yɛ be sieli min akpasua sunianfuɛ-ɔ. Kɛ ń dí akpasua sunianfuɛ junman’n, afɔtuɛ ng’ɔ mannin min’n, be yoli min ye kpa. Kɛ be sieli min akpasua sunianfuɛ’n, Jɛmusi Tɔmusɔnun’n yɛ ɔ ti Nvle sunianfuɛ klikli nga e nin i e dili junman-ɔn. Ɔ kleli min like kpanngban kpa.

Aniaan wie mɔ be ukali min kpa’n.

Blɛ sɔ nun’n, be faman blɛ kpanngban be kleman akpasua sunianfuɛ’m be like. N ko sunmannin akpasua sunianfuɛ kun e ko niannin asɔnun kun osu lemɔcuɛ kun. Lemɔcuɛ ng’ɔ su i su’n, ɔ ko sunmannin min e ko niannin asɔnun uflɛ osu. Kɛ ń dí junman’n, ɔ fɛ i ɲin sie min su. I sin’n, ɔ mannin min afɔtuɛ wie mun. Kɛ e wieli asɔnun’n i osu nian’n, ɔ ɔli. Ɔ kali e ngunmin. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n usali Gloria kɛ: “?Sɛ ɔ yaci e dɔ nga su’n, ɔ ti kpa?” Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n ma wunnin i wlɛ kɛ aniaan kpanngban be o lɛ mɔ be kwla uka e-ɔ. Sanngɛ, ɔ fata kɛ e bɔbɔ e man be atin kɛ be uka e. Aniaan wie’m be ukali min kpa. Be flɛ kun kɛ Braɔnnu. Blɛ sɔ nun’n, ɔ ti akpasua sunianfuɛ. Yɛ be flɛ kun ekun kɛ Frɛdi Ruski. Ɔ dili junman Betɛli lɔ laa.

Blɛ sɔ nun’n, nn sran ble nin blɔfuɛ’m be afiɛn ndɛnngan’n timan aɔwi. Cɛn kun’n, e ɔli Tenesi lɔ klɔ kun su aniaan’m be osu nianlɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be nga be flɛ be kɛ ku klux klan’m be su nanti. Cɛn kun kɛ é bó jasin fɛ’n, e ɔli aliɛ dilɛ lika kun nun. Kɛ ń kɔ́ abialiɛ lɔ’n, blɔfuɛ bian kun suli min su. Ninnge wie mɔ be klɛklɛ i wunnɛn su’n kle kɛ ɔ kloman sran ble mun. I ɲrun’n ti mlanwa kpa. Sanngɛ, aniaan bian kun m’ɔ ti blɔfuɛ’n, ɔ toli e lɔ. Ɔ ti dan  kpa. Ɔ seli min kɛ: “?Aniaan bian Ɛrdi, ndɛ kan o wa?” Bian ng’ɔ suli min su’n fiteli ndɛndɛ kpa. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n ma wunnin i wlɛ kɛ nán kɛ sran wie’m be ti blɔfuɛ mɔ wie’m be ti sran ble’n, i ti yɛ ndɛnngan o be afiɛn-ɔn. Sanngɛ, m’ɔ o e kwlaa e nun’n i ti-ɔ. N wunnin i wlɛ kɛ sɛ aniaan kun ti blɔfuɛ annzɛ sran ble o, ɔ ti e niaan. Yɛ sɛ ɔ tɔ cinnjin kpa’n, ɔ kwla wu e dunman nun.

M’AN KACI AƝANBEUNFUƐ

N yoli akpasua sunianfuɛ afuɛ 12. Yɛ n yoli nvle sunianfuɛ afuɛ 21. Blɛ kwlaa sɔ nun’n, e dili aklunjuɛ kpa. Yɛ sa kpanngban be wlali e fanngan. Afuɛ 1997, utu nun’n like nga e ɲin trɛnnin i sin lele’n, e ɲɛnnin i. Yɛle kɛ be seli e kɛ e ko di junman Etazinin lɔ Betɛli’n nun. Kɛ e klɛli be fluwa klikli’n kɛ e kunndɛ kɛ é kó dí junman lɔ’n, ɔ dili afuɛ 38 naan b’a flɛ e. Kɛ e ɲannin fluwa’n, anglo ng’ɔ su i su’n nun’n yɛ e boli lɔ junman’n i dilɛ bo-ɔ. N buli i kɛ be kunndɛ kɛ n ko uka be blɛ kpe kan. Sanngɛ, w’a yoman sɔ.

Kɛ ń já Gloria’n, ɔ ti klanman kpa. Yɛ andɛ bɔbɔ’n, ɔ te yo klanman.

Kɛ n juli lɔ’n, e nin aniaan nga be nian jasin fɛ’n bolɛ junman su’n yɛ e dili junman-ɔn. N suannin like kpanngban lɔ. Asɔnun kpɛnngbɛn mun nin akpasua sunianfuɛ nga be o e nvle nun’n, be klɛ e fluwa be usa kosan cinnjin wie mun. Aniaan’m be trali be awlɛn be kleli min like. I sɔ’n yoli min fɛ kpa. Sɛ be se n kɛ n sa n sin ko di junman lɔ’n, saan bé klé min like ekun.

E nin Gloria e klo Betɛli lɔ junman dilɛ’n. Titi’n, e jaso ndɛ. Ɔ maan, kɛ e ɔli Betɛli lɔ’n, i sɔ’n ukali e kpa. Kɛ afuɛ kun sinnin’n, n ma ukali Zoova i Lalofuɛ’m be ɲrun dinfuɛ’m be komite ng’ɔ nian jasin fɛ’n bolɛ junman’n su’n. Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1999 nun’n, n ti e Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be nun kun. Junman sɔ’n i dilɛ nun’n, n wunnin ninnge kpanngban wlɛ. Be nun cinnjin kpafuɛ’n, yɛle kɛ Zezi yɛ ɔ sie asɔnun’n niɔn. Nán klɔ sran-ɔn.

Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1999 nun’n, n ti e Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ’m be nun kun.

Kɛ n bu ninnge nga n yoli be’n be akunndan’n, min wla kpɛn Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Amɔsu su. Amɔsu ti nnɛn kankanfuɛ. Yɛ ɔ di junman sikomɔr fie’n nun. Yalɛfuɛ’m be ngunmin yɛ be di sikomɔr-ɔ. I sɔ’n kle kɛ Amɔsu timan sran dan. Sanngɛ, Zoova fɛli i kɛ ɔ yo i nuan ijɔfuɛ. Yɛ ɔ yrɛli i su. (Amɔs 7:14, 15) I kunngba’n yɛ Zoova yoli i min lika-ɔ. N si’n ti fie difuɛ. Yɛ ɔ leman sika. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Zoova fali min kɛ n di i junman. Yɛ ɔ yrali min su dan. Wafa ng’ɔ yrali min su’n, i wie yɛ n boli be su lɛ-ɔ. (Nyanndra Mun 10:22) Laa’n, n ti yalɛfuɛ. Sanngɛ siɛn’n, n kwla se kɛ m’an kaci aɲanbeunfuɛ.