Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Nán e tran lɛ naan Satan saci e ti nun

Nán e tran lɛ naan Satan saci e ti nun

SATAN m’ɔ ti e kpɔfuɛ’n, ɔ nin e kun. Nán e like yaya yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó-ɔ. Sanngɛ, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sáci e ti nun. Kɛ ɔ ko yo naan w’a ɲan e ti’n, ɔ kpɛ gblɛ.

Akoto Pɔlu si kɛ Satan ti gblɛfuɛ dan. Sanngɛ Klistfuɛ wie’m be wunmɛn i wlɛ sɔ. I wie yɛle Klistfuɛ nga be o Korɛnti lɔ’n be nun wie’m be liɛ’n. Be buli i kɛ be si Ɲanmiɛn ndɛ’n i kpa, naan Satan kwlá lakaman be. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:12) I sɔ’n ti, Pɔlu seli be kɛ: ‘Srɛ kun min kɛ nán maan be wa saci amun ti nun m’ɔ maan an su faman amun wla’n kwlaa guɛmɛn i Klist su kun, ɔ́ yó kɛ kɛ wuo i gblɛ’n ti ɔ laka Ɛvu m’ɔ ɲɛnnin i’n sa.’​—2 Korɛntfuɛ Mun 11:3.

Ndɛ sɔ mɔ Pɔlu kannin’n, ɔ kle kɛ ɔ fataman kɛ e lafi e wun su ngboko. Sɛ e kunndɛman kɛ Satan saci e ti nun’n, ɔ fata kɛ e wun i wlɛ kɛ ɔ yo wlɛ, yɛ maan e sasa e wun.

LIKE NGA TI YƐ GBLƐ NDƐ’M BE TI TƐ DAN’N

Gblɛ ndɛ’n, yɛle ndɛ nga be kan be fa laka sran’n. Annzɛ ndɛ nga be kan be fa saci sran ti nun naan ɔ yo like wie m’ɔ timan su’n. Fluwa kun se kɛ gblɛ kpɛlɛ’n ti like tɛ kpa. Sran’m be se kɛ gblɛ kpɛlɛ’n nin “ato bualɛ’n, nin sran lakalɛ’n, nin ndɛ’n i wun kpɛlɛ’n, nin sran i ti nun sacilɛ’n,” i kwlaa ti kun.

Gblɛ kpɛlɛ’n ti like tɛ kpa. Afin, ɔ saci sran ti nun. Yɛ wie liɛ bɔbɔ’n, sran’n siman sɔ. Gblɛ ndɛ’n ti kɛ kpukpuwa tɛ wie m’ɔ kwla kun sran’n sa. E kwlá wunmɛn i. Yɛ e kwlá timɛn i nvan. Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Vansi Pakardi. Ɔ seli kɛ gblɛ ndɛ’n i su falɛ’n ti pɔpɔ. Fluwa sifuɛ kun ekun seli kɛ gblɛ ndɛ’m be ti’n, sran wie’m be yoli be wiengu’m be tɛtɛ dan. I wie yɛle kɛ be kunndɛli kɛ bé núnnún be wiengu nga be nin be kanman aniɛn kunngba’n. Wie liɛ’n, gblɛ ndɛ’m be ti’n, sran’m be kunnin alɛ. Yɛ wie liɛ’n, be kleli be nga be wunnɛn kplo’n nin  be liɛ’n timan kun’n, annzɛ be nga be kɔ Ɲanmiɛn sulɛ wafa wie’m be nun’n be yalɛ dan.

klɔ sran kwla laka e’n, Satan liɛ’n, ɔ kwla laka e kpɛ blu. Afin kɛ Ɲanmiɛn yí sran’n, ɔ wunnin nun. Yɛ ɔ si sran’n i nzuɛn’n i kpa. Asa ekun’n, kɛ é sé yɛ’n, ɔ sie “mɛn wunmuan’n.” Ɔ maan, sɛ é kwlá sé’n, ɔ kwla jran lika kwlaa ng’ɔ klo’n naan w’a fɛ i gblɛ ndɛ’n w’a tru i mɛn wunmuan’n nun. (1 Zan 5:19; Zan 8:44) Satan sacili sran kpanngban “be akunndan’n.” Yɛ ɔ “laka mɛn wunmuan nunfuɛ’m be kwlaa.” (2 Korɛntfuɛ Mun 4:4; Sa Nglo Yilɛ 12:9) ?Ngue yɛ é yó naan w’a lakaman e wie-ɔ?

MAAN E SI ƝANMIƐN NDƐ’N I KPA NAAN E LAFI SU

Zezi kleli e like ng’ɔ fata kɛ e yo naan Satan w’a lakaman e wie’n. Ɔ seli kɛ: “Amún sí ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n, yɛ ndɛ nanwlɛ sɔ’n ti amún nyán amun ti.” (Zan 8:31, 32) Kɛ sonja kun kún alɛ’n, ɔ si kɛ be kwla lɛkɛ i. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ ɔ si be nga be kwla di i nanwlɛ’n. I sɔ wie yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ. Sran ng’ɔ kwla di e nanwlɛ’n yɛle Zoova. Ndɛ ng’ɔ kan’n, ɔ o Biblu’n nun. Sɛ e kanngan nun’n, é sí like ng’ɔ fata kɛ e yo naan Satan w’a lakaman e’n.​—2 Timote 3:16, 17.

Satan bɔbɔ si sɔ. I sɔ’n ti, ɔ fa mɛn’n nun ninnge mun fa tanndan e ɲrun naan y’a ɲanman e ti y’a kannganman Biblu’n nun. Nán e tran lɛ naan ‘Satan kpɛ e gblɛ.’ (Efɛzfuɛ Mun 6:11) Ɔ fataman kɛ e ka Ɲanmiɛn ndɛ’n i silɛ’n i bo bolɛ’n su. Sanngɛ, maan e suan Biblu’n nun like naan e wun ndɛ nanwlɛ’n i wlɛ kpa. (Efɛzfuɛ Mun 3:18) Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Noamun Kɔmsiki. Ɔ seli kɛ “sran fi su faman ndɛ nanwlɛ’n wlaman e ti nun. Ɔ fata kɛ e bɔbɔ e kunndɛ naan e si i.” I sɔ’n ti, maan e nian “Nyanmiɛn ndɛ nga be klɛli’n” nun cɛn kwlaa, naan e si ndɛ nanwlɛ’n.​—Sa Nga Be Yoli’n 17:11.

Sɛ e kunndɛman kɛ Satan saci e ti nun’n, ɔ fata kɛ e wun i wlɛ kɛ ɔ yo wlɛ, yɛ maan e sasa e wun.

Satan kunndɛman kɛ e bu ndɛ nga e ti be’n be su akunndan. Kɛ sran’m be buman gblɛ ndɛ’m be “su akunndan weinwein’n, be kwla fa su ndɛndɛ.” (Media and Society in the Twentieth Century) I sɔ’n ti, sɛ e ti ndɛ kun’n, maan e bu su akunndan kwlaa naan sɛ é fá su’n, y’a fa. (Nyanndra Mun 14:15) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo akunndanfuɛ nin ngwlɛlɛfuɛ, naan e lafi i su.​—Nyanndra Mun 2:10-15; Rɔmfuɛ Mun 12:1, 2.

 MAAN E BO YO KUN TITI

Sonja nga be fa gblɛ ndɛ’m be su’n, srɛ kun be. Ɔ maan, be sa sin bubu be. Yɛ wie liɛ bɔbɔ’n, be nin be wiengu sonja’m be kwla kun. Annzɛ kusu be afiɛn kwla saci. Alemaɲin lɔ sonja’m be su kpɛnngbɛn kun seli kɛ like nga ti yɛ alɛ dan klikli’n nun’n be kpɔfuɛ’m be kwlali be’n, yɛle kɛ be sonja’m be fali gblɛ ndɛ’m be su. I waan kɛ Alemaɲin lɔfuɛ’m be fali gblɛ ndɛ’m be su’n, be yoli kɛ sran mɔ w’a jinmin’n sa. Satan yo sɔ wie andɛ naan Klistfuɛ’m be bo w’a yoman kun. I wie yɛle kɛ, ɔ saci aniaan’m be afiɛn. Annzɛ kusu ɔ laka be naan be bu i kɛ Zoova i anuannzɛ’n yoman sa’n i nuan su. Ɔ yo sɔ naan be jaso anuannzɛ’n nun.

Nán e tran lɛ naan Satan laka e. Maan e nanti Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n su. Yɛ maan e nin e niaan Klistfuɛ mun e bo yo kun titi. Biblu’n se kɛ “sɛ sran kun yo i wiengu sa’n, maan ɔ yaci cɛ i.” Sɛ ndɛ tɔ e afiɛn’n, maan e siesie i ndɛndɛ. (Kolɔsfuɛ Mun 3:13, 14; Matie 5:23, 24) Biblu’n se ekun kɛ maan e fa e wun mantan e niaan mun. (Nyanndra Mun 18:1) Maan e tinuntinun e bu e klun lɔ e nian sɛ e kwla jran kekle naan Satan w’a lakaman e o. I lɛ nun’n, maan e usa e wun kosan nga: ‘?Kɛ min niaan’m be loli min ngasi le nɲɔn nga nun’n, ngue yɛ n yoli-ɔ? ?Like nga n yoli’n, ɔ yo Zoova fɛ annzɛ ɔ yo Satan fɛ?’​—Galasifuɛ Mun 5:16-26; Efɛzfuɛ Mun 2:2, 3.

MAAN E LAFI E SU KPƐNNGBƐN’M BE SU

Sonja nga i ɲin yimɛn i su kpɛn’n, ɔ su tumɛn i klun kunman alɛ. I sɔ’n ti’n, kɛ bé kún alɛ’n, sonja’m be saci be kpɔfuɛ’m be ti nun naan b’a lafiman be kpɛnngbɛn’m be su. Sɛ kpɛnngbɛn sɔ’m be fɔn’n, be kwla jran su be se kɛ: “Ɔ fataman kɛ amun lafi be su. Sɛ amun su be su’n, amún mlín.” Satan yo sɔ wie. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sáci e ti nun naan be nga Zoova sieli be kɛ be nian e su’n, y’a lafiman be su.

?Ngue yɛ é yó naan Satan w’a ɲanman e-ɔ? Maan e fua kpa kɛ é ká Zoova i anuannzɛ’n nun titi. Kannzɛ be nga be ti e su kpɛn’n be fɔn’n, maan e ɲin yi be. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:12, 13) Be nga be nin Ɲanmiɛn b’a bu’n, be nin gblɛfuɛ wie’m be kwla kan anuannzɛ’n i wun ndɛ tɛtɛ. (Tit 1:10) Wie liɛ’n, e kwla bu i kɛ ndɛ nga be kan’n ti nanwlɛ. Sanngɛ, nán maan ‘ndɛ nga be  kan’n ɔ sanngan e akunndan.’ (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:2) Maan e nanti afɔtuɛ nga Pɔlu mannin Timote’n su wie. Ɔ seli i kɛ: “Like nga be kleli wɔ bɔ a lafi su’n, nian su kpa. A si sran nga be kleli wɔ like sɔ’n.” (2 Timote 3:14, 15) Kɛ sran kpa nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n boli sran’m be ndɛ nanwlɛ’n i klelɛ bo’n, w’a di afuɛ kɔe ya kun. Maan e bu like kwlaa ng’ɔ kle kɛ Zoova o sran kpa nanwlɛfuɛ’n i sin’n i akunndan. Sɛ e yo sɔ’n, é láfi i su.​—Matie 24:45-47; Ebre Mun 13:7, 17.

NÁN SRƐ KUN E

Satan yo ninnge wie mun trele naan ɔ́ láká e. Wie liɛ’n, ɔ wlanwlan e. Fluwa kun seli kɛ, kɛ ɔ fɛ i lalafuɛ nun lele’n, like nga be fa saci sran ti nun’n, i kun yɛle i wlanwlanlɛ. (Easily Led—A History of Propaganda) Be flɛ Angle lɔ fluwa klefuɛ kun kɛ Filipu Teilɔr. Ɔ seli kɛ laa’n, Asirifuɛ’m be wlanwlan be kpɔfuɛ mun, yɛ be laka be naan be yo be kanga. Satan kusu wlanwlan sran mun wie. Ɔ yo maan be yo srongble, annzɛ be sro wie’n naan be yaci Zoova sulɛ.​—Ezai 8:12; Zeremi 42:11; Ebre Mun 2:15.

Nán e tran lɛ naan Satan laka e sɔ wie. Zezi seli kɛ: “Nán an sro be nga be kun sran, bɔ be kwlá yo-mɛn i sa fi kun’n.” (Lik 12:4) Zoova seli kɛ ɔ́ nían e lika. Yɛ i m’ɔ “kwla like kwlaa yo’n,” ɔ́ wlá e fanngan naan e jran Satan i ɲrun kekle. Maan e lafi su kɛ ɔ́ yó sɔ sakpa.​—2 Korɛntfuɛ Mun 4:7-9; 1 Piɛr 3:14.

Ɔ ju wie’n, srɛ kun e. Yɛ e kwlá yoman like fi. Sanngɛ, maan e wla kpɛn ndɛ nga Zoova kan kleli Zozie’n su. Ɔ seli i kɛ: “Jran kekle, yo yakpafuɛ, nán srɛ kun wɔ, nán ɔ klun titi wɔ, afin min Anannganman ɔ Nyanmiɛn’n lika kwlaa nga á kɔ́’n n jin ɔ sin.” (Zozie 1:9) Sɛ sa wie ti’n e koko’n, maan e kan sa sɔ’n i ndɛ e kle Zoova ndɛndɛ. Sɛ e yo sɔ’n, e wun ‘jɔ́ e fɔuun, e su wunman sa ti mɔ e wun jɔ e fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn. Aunjuɛ sɔ’n maan e wla su boman, yɛ e akunndan su sannganman.’ Kpɛkun, é ɲán wunmiɛn é jrán kekle naan Satan w’a lakaman e.​—Filipfuɛ Mun 4:6, 7, 13.

Maan e wla kpɛn Asiri famiɛn’n i safunɲrɛn ng’ɔ sunmɛnnin i kɛ ɔ kan ndɛ kle Ɲanmiɛn i sufuɛ mun’n, i su. Ɔ wlanwlannin Ɲanmiɛn i sufuɛ mun naan be bu i kɛ i klɔ sran o, i Zoova o, be nun wie fi kwlá deman be Asirifuɛ’m be sa nun. Ɔ lakali be kɛ Zoova yɛ ɔ sunmannin be kɛ be wa nunnun Zerizalɛmun klɔ’n niɔn. ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ngue ndɛ yɛ Zoova kannin-ɔn? Zoova seli i sufuɛ’m be famiɛn’n kɛ: “Nzowa nga Asiri famiɛn’n i sran’m be kpɛli min mɔ a tili’n, nán maan ɔ kun wɔ srɛ.” (2 Famiɛn Mun 18:22-25; 19:6) Kpɛkun, Zoova sunmannin anzi kun ɔ wa kunnin asirifuɛ’m be sonja 185.000 kɔnguɛ.​—2 Famiɛn Mun 19:35.

MAAN E FA NDƐ NGA ZOOVA KAN’N SU TITI

Wienun-ɔn, e su nian flimun kun. Flimun sɔ nun’n, be su laka sran kun. Sanngɛ, ɔ siman sɔ. Kɛ é nían flimun sɔ’n, e se kɛ: ‘Nán fa su. Be su laka-ɔ.’ Like kunngba’n yɛ anzi’m be yo-ɔ. Kɛ be wun kɛ Satan su laka e’n, be se kɛ: “Nán tran lɛ naan Satan laka wɔ.”

Nanwlɛ, nán e fa Satan i gblɛ ndɛ’m be su. (Nyanndra Mun 26:24, 25) Maan e tie ndɛ nga Zoova kan’n, yɛ maan e lafi i su sa’n kwlaa nun. (Nyanndra Mun 3:5-7) Zoova klo e. I sɔ’n ti, ɔ se kɛ: “Min wa, fa akunndan nanti. Sɛ a fa akunndan nanti’n, n klun jɔ́.” (Nyanndra Mun 27:11) Sɛ e yo sɔ’n, Satan su saciman e ti nun le.