?Ɔ fata kɛ Klistfuɛ kun fa tui sie i sa su naan sɛ sran wie waan ɔ́ yó i abɔlɛ’n, ɔ fa sɛsɛ i wun?

Kɛ Klistfuɛ’m be kunndɛ kɛ bé sásá be wun annzɛ bé kplí be ti’n, be nian Ɲanmiɛn i mmla’m be su. Mmla sɔ’m be kle kɛ ɔ fataman kɛ Klistfuɛ’m be se kɛ sran wie kwla yo be abɔlɛ ti’n, bé fá tui bé sásá be wun. Maan e fa e ɲin sie i ndɛ nga’m be su e nian:

Klɔ sran i nguan’n ti Zoova i cinnjin. Kɛ jue tofuɛ Davidi kán Zoova i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Nguan’n i bo’n, ɔ wun lɔ yɛ ɔ wo ɔ.” (Jue Mun 36:10) I sɔ’n ti, sɛ Klistfuɛ kun kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i ti annzɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i ninnge mun’n, ɔ fata kɛ ɔ niɛn i wun kpa naan w’a kunman sran.​—Mmla’n 22:8; Jue Mun 51:16.

Like kwlaa nga sran kun fa sɛsɛ i ti’n, ɔ kwla kun sran. Sanngɛ, sɛ e le tui’n, ɔ cɛman naan y’a fa kun sran ndɛndɛ, annzɛ sanvuɛ sa w’a ɲan e. * (An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.) Asa ekun’n, sɛ sran tɛ kɛ awiefuɛ sa’n, ɔ wun tui’n, i akunndan’n kwla sanngan. Yɛ lika’n kwla yo tɛ. Yɛle kɛ, sran kwla wu nun.

Le kun nga bé wá kún Zezi’n, i kɔnguɛ’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be fa tokofi be tra nun. Nán be wun sasalɛ ti yɛ ɔ seli be sɔ-ɔ. (Lik 22:36, 38) Sanngɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ mɛ́n i sɔnnzɔnfuɛ’m be afɔtuɛ kun. Yɛle kɛ, kannzɛ be kpɔfuɛ’m be sɔnnin naan alɛ kunlɛ ninnge o be sa nun’n, ɔ fataman kɛ be nin be kun. (Lik 22:52) Kɛ Piɛli fɛli i tokofi’n yoli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n i sran kun i like yaya’n, Zezi seli i kɛ: “Fa ɔ tokofi’n wlɛ i bua’n nun.” Kpɛkun, ndɛ ng’ɔ kan guali su’n, ɔ ti andɛ Klistfuɛ’m be cinnjin wie. Ɔ seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ tra tokofi nun’n, tokofi’n i nuan yɛ ɔ́ kɔ́-ɔ.”​—Matie 26:51, 52.

Mise 4:3 se kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m bé ‘fá be tokofi mun bé bó sue, bé fá be cua mun bé bó wlɔsɔ.’ Klistuɛ nanwlɛfuɛ’m be ti wɛtɛɛfuɛ. Be nanti ndɛ kun mɔ Ɲanmiɛn maan akoto Pɔlu klɛli’n su. Ɔ seli kɛ: “Sɛ sran yo amun tɛ’n, nán an yo i wie.” Ɔ seli ekun kɛ: “Like kwlaa nga amun kwla yo bɔ amun nin sran su kan-man ndɛ’n, amun yo.” (Rɔmfuɛ Mun 12:17, 18) I sɔ yɛ Pɔlu bɔbɔ yoli-ɔ. Kɛ ɔ tɔli kodiawiefuɛ mun, ɔ nin sran tɛtɛ wie mun ekun be nun’n, ɔ kleli kɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ. W’a kunndɛman kɛ i wun sasalɛ ti’n, ɔ́ fɔ́n Ɲanmiɛn mmla’n. (2 Korɛntfuɛ Mun 11:26) Pɔlu fɛli i wla guali Ɲanmiɛn su. Afin, ɔ si kɛ afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn man’n “i kpa liɛ’n, alɛ ninnge’m be to-mɛn i.”​—Akunndanfuɛ’n 9:18.

Klistfuɛ’m be bu nguan’n i like cinnjin tra aɲanbeun ninnge mun. E si kɛ “maan sran nyɛn i wun ɔ nyɛn i wun sɛ, nán ninnge sɔ mun yɛ be mɛn i nguan-an.” (Lik 12:15) I sɔ’n ti, sɛ e kan ndɛ wɛtɛɛ su e kle awiefuɛ kun mɔ tui o i sa nun’n, naan ɔ faman’n, e nanti Zezi i afɔtuɛ nga su. Ɔ seli kɛ: “Sɛ sran wie de ɔ tralɛ dan’n, nán se kɛ a fa-man tralɛ kaan kusu’n mɛn-mɛn i.” I sɔ’n kle kɛ maan e fa like kwlaa ng’ɔ kunndɛ’n e mɛn i. (Lik 6:29; Matie 5:39, 40) * (An nian nzɔliɛ’n i su  ndɛ’n.) Asa ekun’n, Biblu’n se e kɛ maan e wla be “wun tulɛ’n,” i ase. (1 Zan 2:16) Yɛle kɛ nán e fa ninnge nga e le be’n e kle. I liɛ’n, awiefuɛ’m be su kleman e yalɛ. Asa ekun’n, sɛ e mantanfuɛ’m be si kɛ e ti Zoova i Lalofuɛ naan e ti wɛtɛɛfuɛ’n, i sɔ’n kwla sasa e.​—Nyanndra Mun 18:10.

Klistfuɛ’m be kunndɛman kɛ bé sánngan be wiengu’m be akunndan. (Rɔmfuɛ Mun 14:21) Sɛ aniaan wie’m be ti i kɛ be wiengu Klistfuɛ kun fa tui fa sɛsɛ i ti naan sran wie’m b’a yomɛn i abɔlɛ’n, be akunndan’n kwla sanngan. Yɛ be kwla yaci Ɲanmiɛn sulɛ. Kannzɛ awa mannin e atin kɛ e ɲan tui’n, sanngɛ klolɛ mɔ e klo e niaan mun ti’n, e su yoman like ng’ɔ kwla sanngan be akunndan’n.​—1 Korɛntfuɛ Mun 10:32, 33; 13:4, 5.

Klistfuɛ’m be kunndɛ kɛ bé yó sa ng’ɔ ti kpa’n naan sran uflɛ nian su. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:2; 1 Piɛr 5:2, 3) Sɛ sran tɛtɛ’m be ti’n, Klistfuɛ kun fa tui fa sɛsɛ i wun’n, asɔnun kpɛnngbɛn’m bé nían Biblu’n nun bé mɛ́n i afɔtuɛ. Sɛ i waan saan fii ɔ́ trá tui nun’n, nn ɔ kleman ajalɛ kpa. I sɔ’n ti, be su kwlá mɛnmɛn i junman wie fi asɔnun’n nun. Sɛ junman nga Klistfuɛ kun di’n ti, ɔ tra tui nun’n, be kwlá mɛnmɛn i junman fi asɔnun’n nun. Ɔ fata kɛ Klistfuɛ sɔ’n, ɔ kunndɛ junman uflɛ. *​—An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.

Like nga Klistfuɛ kun yó naan w’a sɛsɛ i bɔbɔ wun, nin i awlofuɛ mun, ɔ nin i ninnge mun’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa. Junman ng’ɔ́ dí’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa wie. Sanngɛ, i kwlaa m’ɔ yoli o, maan ɔ nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su. E Ɲanmiɛn’n ti ngwlɛlɛfuɛ. Yɛ ɔ klo e. I ti yɛ ɔ mannin e mmla-ɔ. I sɔ’n ti, Klistfuɛ nga be nin Zoova be afiɛn mantan kpa’n, be seman kɛ kɛ ɔ ko yo naan sran tɛ wie w’a yoman be abɔlɛ ti’n, bé fá tui bé sásá be wun. Be si kɛ sɛ be fa be wla gua Ɲanmiɛn su, naan be nanti i afɔtuɛ’m be su’n, ɔ́ sásá be tititi.​—Jue Mun 97:10; Nyanndra Mun 1:33; 2:6, 7.

Ɲrɛnnɛn dan’n nun’n, Klistfuɛ’m be su kpliman be ti. Bé fá be wun wlá Zoova sa nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Klistfuɛ kun kwla se kɛ ɔ́ kúnndɛ tui naan ɔ́ fá dí koniɛn, annzɛ ɔ́ fá sɛ́sɛ́ i wun naan nnɛn wlɛfuɛ wie w’a yomɛn i abɔlɛ. I lɛ nun’n, sɛ ɔ faman tui’n yoman like fi’n, ɔ fata kɛ ɔ yi katusu ng’ɔ o nun’n. Annzɛ kusu, ɔ fata kɛ ɔ yia tui’n su kpa naan sran wie w’a wunmɛn i. Lika wie’m be nun’n, awa manman sran’m be atin kɛ be ɲan tui. Lika wie kusu’n, awa kpɛ mmla wie mun naan be nga be le tui’n, be nanti su. Lika kwlaa nga Klistfuɛ’m be tran lɛ’n, ɔ fata kɛ be nanti awa i mmla’m be su.—Rɔmfuɛ Mun 13:1.

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Sɛ e waan é sí like nga e kwla yo naan b’a tɔman e gblu’n, maan e nian afuɛ 1993, Marsi 8, Réveillez-vous ! i nun ndɛ akpasua nga nun: Comment éviter le viol.”

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí junman nga bé dí-ɔ be tra tui nun’n i su ndɛ wie mun’n, nian afuɛ 2005, Novanblu 1, blɔfuɛ’n nun Sasafuɛ Tranwlɛ’n, i bue 31 nun. Ndɛ wie mun ekun be o afuɛ 1983, Ɔktɔblu 15, blɔfuɛ’n nun Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 25-26 nun.