Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Zuie 2017

Afuɛ 2017, Utu 28Sɛptanblu 24 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

Maan e kunndɛ aɲanbeun’n i kpafuɛ’n

?Ngue yɛ a kwla fa ɔ aɲanbeun ninnge mun yo naan Ɲanmiɛn w’a fa ɔ w’a yo i janvuɛ-ɔ?

“Sɛ sran kun sún’n, maan ɔ yo amun annvɔ”

?Sɛ sran kun i awlɛn su sran wu’n, nin yɛ ɔ kwla ɲan fɔnvɔlɛ-ɔ? ?Ngue yɛ e kwla yo e fa fɔnvɔ i-ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e “manman anannganman” ɔn?

Jue Mun 147 kle e ninnge nga Ɲanmiɛn m’ɔ yili ye’n, ɔ yoli be mɔ i ti yɛ ɔ fata kɛ e lɛ i ase’n.

“Sa kwlaa nga ɔ waan á yó’n, maan ɔ yo ye i fanngan nun”

Ɔ fata kɛ gbanflɛn nin talua’m be bu like nga bé yó i cɛn wie lele’n i akunndan. I sɔ’n timan pɔpɔ. Sanngɛ, Zoova yrá be nga be kunndɛ kɛ bé nánti i afɔtuɛ’m be su’n, be su.

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

?Klistfuɛ kun kwla fa tui sɛsɛ i ti naan sran wie w’a yomɛn i abɔlɛ?

Nán e tran lɛ naan Satan saci e ti nun

Satan bua ato kpanngban ɔ fa saci sran’m be ti nun ?É yó sɛ naan w’a ɲanman e wie?