Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuɛn 2017

Maan e kle titi kɛ Zoova yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn

Maan e kle titi kɛ Zoova yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn

“E Min Nyanmiɛn, kɛ bé yí wɔ ayɛ bé mánmán wɔ bɔ be se kɛ a kwla sa’n kwlaa yo’n i su-ɔ, afin wɔ yɛ a yili like’n kwlaa-a.”—SA NGLO YILƐ 4:11.

JUE: 112, 133

1, 2. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e tinuntinun e wun i wlɛ-ɔ? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

LIKE suanlɛ ng’ɔ sinnin lɛ’n nun’n, e wunnin kɛ Mmusu’m be si Satan kannin ndɛ wie mun naan sran’m be bu i kɛ ɔ fataman kɛ Zoova sie be. Ndɛ ng’ɔ kannin’n kle ekun kɛ sɛ sran’m be sie be bɔbɔ be wun’n, be liɛ yó ye. ?Sanngɛ, Satan i ndɛ yo fɛ? ?Sɛ sran’m be sie be bɔbɔ be wun naan be le anannganman nguan’n, bé klun jɔ́? ?Yɛ wɔ li? ?Sɛ Ɲanmiɛn sieman naan a le anannganman nguan’n, ɔ klun jɔ́?

2 E tinuntinun yɛ ɔ fata kɛ e tɛ kosan sɔ’m be su-ɔ. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ e bu be su akunndan kpa. I liɛ’n, é wún i wlɛ kɛ Zoova yɛ ɔ ti Siefuɛ kpafuɛ’n niɔn, naan ɔ fata kɛ e kle kɛ e ti i liɛ. Biblu’n nun ndɛ mma wie’m be kle weiin kɛ Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn, naan i yɛ ɔ ti Siefuɛ kpafuɛ’n niɔn. Like suanlɛ nga nun’n,  é wá fá e ɲin sie i Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be su.

ZOOVA YƐ Ɔ FATA KƐ Ɔ SIE NGLO NIN ASIƐ’N NIƆN

3. ?Ngue ti yɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn?

3 Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Afin, i yɛ ɔ yili ninnge kwlaa-ɔ. ɔ kwla sa’n kwlaa yo. (1 Be Nyoliɛ 29:11; Sa Nga Be Yoli’n 4:24) Sran 144.000 mɔ be nin Klist bé dí famiɛn’n, Akoto Zan wunnin be aolia nun. Be seli kɛ: “E Min Nyanmiɛn, kɛ bé yí wɔ ayɛ bé mánmán wɔ bɔ bé sé kɛ a kwla sa’n kwlaa yo’n i su-ɔ, afin wɔ yɛ a yili like’n kwlaa-a, a klo kɛ á yí be ti yɛ a yili be-ɔ, yɛ ɔ ti yɛ be o lɛ-ɔ.” (Sa Nglo Yilɛ 4:11) Zoova yɛ ɔ yili ninnge kwlaa-ɔ. Ɔ maan, i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n nin be mɔ be o asiɛ’n su wa’n mun-ɔn.

4. ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e yo ɲin kekle Ɲanmiɛn su-ɔ?

4 Satan w’a yiman like fi. Ɔ maan, nɛ́n i yɛ ɔ le atin sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Satan, nin Adam nin Ɛvu b’a kunndɛman kɛ Zoova sie be. (Zeremi 10:23) Zoova kusu mianmianman sran. Sanngɛ, i sɔ’n kleman kɛ Satan nin Adam nin Ɛvu be le atin be yo ɲin kekle i su. Nanwlɛ, ɔ fataman kɛ e yo ɲin kekle Zoova su. Zoova yɛ ɔ yili i-ɔ. E ti klɔ sran. Sran ng’ɔ yo ɲin kekle i su’n, nn w’a yo sa tɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ Zoova yɛ ɔ sie e-ɔ.

Ajalɛ kwlaa nga Zoova fa be’n, ɔ nin i mmla’m be kwlaa be ti kpa.

5. ?Ngue ti yɛ ajalɛ kwlaa nga Zoova fa be’n, be ti kpa-ɔ?

5 Like kun ekun m’ɔ kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n yɛle kɛ, ɔ sie ninnge ng’ɔ yili be’n, be kpa. Ɔ se e kɛ ɔ ti ‘klun-ufuefuɛ, naan ɔ yo sa i nuan su, ɔ di nanwlɛ.’ (Zeremi 9:23) Zoova usaman sran’m be ngwlɛlɛ afɛ naan w’a yo sa ng’ɔ ti i nuan su’n. I kpa bɔbɔ’n, i yɛ ɔ kle sa ng’ɔ ti i nuan su’n niɔn. Yɛ ɔ kpɛ mmla naan sran’m be nanti su. Jue tofuɛ kun seli kɛ i “famiɛn bia’n taka ndɛ nanwlɛ bulɛ nin mmla’n i su falɛ’n su.” I sɔ’n ti, ajalɛ kwlaa nga Zoova fa be’n, ɔ nin i mmla’m be kwlaa be ti kpa. (Jue Mun 89:15; 119:128) Satan waan Zoova timan Siefuɛ kpa. Sanngɛ, i bɔbɔ kwlá yoman naan sran’m be yo sa ng’ɔ ti i nuan su’n.

6. ?Like kun ekun m’ɔ kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n yɛle benin?

6 Like kun ekun m’ɔ kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n yɛle kɛ, i sa silɛ nin i ngwlɛlɛ’n be leman wunsu. Ɔ maan, ɔ kwla nian ninnge ng’ɔ yili be’n be lika kpa. Like nga i fanngan nun i Wa’n yoli’n, ɔ kle sɔ weiin. Yɛle kɛ, ɔ yoli tukpacifuɛ’m be juejue. Dɔɔtrɔ’m be siman tukpacɛ sɔ’m be ayre. (Matie 4:23, 24; Mark 5:25-29) Sa sɔ m’ɔ yoli’n, be ti abonuan. Sanngɛ Zoova liɛ’n, ɔ bomɛn i nuan. Afin, i yɛ ɔ yili klɔ sran-ɔn. Ɔ maan, sɛ like yo e’n,  ɔ kwla yo e juejue. Asa ekun’n, ɔ kwla man be nga be wuli’n, be nguan ekun. Yɛ ɔ kwla yo naan sa kɛ aunmuan m’ɔ tu saci lika’n annzɛ asiɛ’n m’ɔ keje’n sa’n, b’a juman kun.

7. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ sran’m be ngwlɛlɛ’n kwlá toman Zoova liɛ’n niɔn?

7 Satan i mɛn nga nun sran fi kwlá yoman naan fɔunndi w’a tran nvlenvle’m be afiɛn. Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ kwla yo maan sran’m be di alaje-ɔ. (Ezai 2:3, 4; 54:13) I sɔ’n ti, e kwla kan ndɛ nga akoto Pɔlu kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “Eee, Nyanmiɛn ti anyanbeunfuɛ o! Ɔ si ngwlɛlɛ o! Ɔ si sa’n kwlakwla kpan! ?Wan yɛ ɔ si i klun lɔ akunndan nin-ɔn? ?Wan yɛ ɔ wun sa ng’ɔ yo be’n be wlɛ-ɔ?”—Rɔmfuɛ Mun 11:33.

ZOOVA YƐ Ɔ SI SRAN’M BE SIE-Ɔ

8. ?Wafa sɛ yɛ a bu wafa nga Zoova sie sran mun’n niɔn?

8 Biblu’n kle weiin kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Asa ekun’n, ɔ kle kɛ i yɛ ɔ ti Siefuɛ kpafuɛ’n niɔn. Afin, ɔ sie sran mun klolɛ su. Ɔ ti ‘Ɲanmiɛn aklunyefuɛ, nin aunnvuɛ sifuɛ, ɔ fa-man ya ndɛndɛ. I aklunye’n ti dan, yɛ sa nga ɔ kan kɛ ɔ́ yó be’n, ɔ́ yó be.’ I sɔ’n ti, e fa e wun e mɛntɛn i. (Ezipt Lɔ Tulɛ 34:6) Ɲanmiɛn bu e sran. Wafa ng’ɔ nian e lika’n, e bɔbɔ e kwlá yomɛn i sɔ. Kɛ Mmusu’m be si Satan yo mɔ sran’m be bu i kɛ Zoova kunndɛman kɛ i sufuɛ’m be liɛ yo ye’n, i sɔ’n timan su. Afin, Zoova fɛli i awlɛn su ba’n mannin naan e ɲan anannganman nguan.—An kanngan Jue Mun 84:12, ɔ nin Rɔmfuɛ Mun 8:32 be nun.

Wafa nga Zoova nian e lika’n, e bɔbɔ e kwlá yomɛn i sɔ.

9. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn nian e tinuntinun e lika-ɔ?

9 Zoova klo i nvle nunfuɛ mun. Sanngɛ, i sufuɛ’m be tinuntinun be ndɛ lo i. Maan e kan sa kun mɔ Izraɛlifuɛ’m be blɛ su’n, Zoova yoli’n i ndɛ. Zoova mannin Izraɛlifuɛ’m be jɔlɛ difuɛ mun naan be kle be like, naan be kwla be kpɔfuɛ mun. Ɔ yoli sɔ lele afuɛ kɔe ya nsan. Sanngɛ blɛ sɔ nun’n, Zoova niɛnnin i sufuɛ’m be tinuntinun be lika. Be nun kun yɛle Riti. Ɔ timan Izraɛlifuɛ. Sanngɛ, ɔ yacili ninnge kpanngban naan ɔ́ káci Zoova i sufuɛ. I sɔ’n ti, Zoova yrɛli i su. Yɛle kɛ, Zoova i sufuɛ kun jɛli i. Kpɛkun, be wuli ba yasua kun. Ba sɔ’n yoli Mɛsi’n i nannan. Asa ekun’n, Zoova yoli maan be klɛli Riti i su ndɛ sieli i Biblu’n nun. Nanwlɛ, kɛ Ɲanmiɛn wá cɛ́n Riti mɔ bé kɛ́n i kwlaa sɔ’n bé klé i’n, i klun wá jɔ́ dan.—Rit 4:13; Matie 1:5, 16.

10. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Zoova mianmianman sran-ɔn?

10 Zoova mianmianman sran. Be nga be ɲin yi i’n, be di alaje yɛ be klun jɔ. (2 Korɛntfuɛ Mun 3:17) Kɛ Davidi kán Zoova ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Ɔ ti dan sakpa, ɔ nin sulɛ fata. Aklunjuɛ o kan ɔ tran lɛ’n, yɛ ɔ yi i fanngan i nglo lɛ.” (1 Be Nyoliɛ 16:7, 27) Be flɛ Jue tofuɛ kun kɛ Etanin. Ɔ seli kɛ: “Sran nga be bo sro  be yi be aklunjuɛ nglo be kle wɔ’n, be liɛ su ti ye! Be sɔfuɛ mun’n, ɔ nyrun’n ti kɛ kannin sa yɛ ɔ kpaja be nyrun’n ɔn. Kɛ a ti be Nyanmiɛn’n ti be wun kpaja be cɛn’n kwlaa. Ɔ sa nuan su bɔ a yo’n ti be lɛ kɔmin.”—Jue Mun 89:16, 17.

11. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a wun i wlɛ kpa kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie e-ɔ?

11 Maan e bu sa kpakpa nga Zoova yo man e’n be akunndan titi. I liɛ’n, é wún i wlɛ kpa kɛ i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie e-ɔ. Kpɛkun, é kwlá kán ndɛ nga jue tofuɛ kun kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, sɛ be tran ɔ sua’n i awlo’n nun cɛn ba kunngba cɛ bɔbɔ’n, ɔ ti kpa tra kɛ b’a di cɛn akpi lika uflɛ’n.” (Jue Mun 84:11) Zoova yɛ ɔ yili e-ɔ. Ɔ maan, ɔ si like ng’ɔ kwla man e aklunjuɛ’n. Like ng’ɔ man e’n, ɔ ju e lele tra su. Asa ekun’n, like kwlaa nga Zoova se kɛ e yo’n, e bɔbɔ e kpa yolɛ ti-ɔ. Wie liɛ’n, like ng’ɔ se e kɛ e yo’n, ɔ kwla yo kekle. Sanngɛ, kɛ e mian e ɲin e yo’n, e klun jɔ.—An kanngan Ezai 48:17 nun.

12. ?Ngue ti yɛ e kunndɛ kɛ Zoova sie e-ɔ?

12 Biblu’n kle kɛ Zezi wá dí famiɛn afuɛ akpi. I sin’n, sran wie’m bé wá yó ɲin kekle Zoova su. (Sa Nglo Yilɛ 20:7, 8) Atrɛkpa blɛ sɔ nun’n, Mmusu’m be si Satan yó maan sran’m bé bú be bɔbɔ be wun akunndan. I sɔ yɛ ɔ yo i titi-ɔ. Yɛle kɛ, ɔ́ yó maan sran’m be bu i kɛ sɛ be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn’n, be kwla ɲan anannganman nguan. Maan e tinuntinun e usa e wun kɛ: ‘?Ń fá ato ndɛ kɛ ngalɛ sa’n su?’ Sɛ e klo Zoova sakpa, naan e lafi su kɛ ɔ ti klun ufuefuɛ’n, naan i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie e’n, e su faman ato ndɛ kɛ ngalɛ sa’n i su mlɔnmlɔn. Sanngɛ, é kúnndɛ kɛ Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ sie e-ɔ.

MAAN E KLE KƐ ƝANMIƐN YƐ Ɔ SIE LIKE’N KWLAA-Ɔ

13. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie like kwlaa-ɔ?

13 Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. I yɛ ɔ ti Siefuɛ kpafuɛ’n niɔn. I sɔ’n ti, maan e kle kɛ e ti i liɛ. Yɛle kɛ, maan e nin i e nanti klanman. Yɛ maan e fɛ i nzuɛn’n. Asa ekun’n, maan e mian e ɲin e yo like ng’ɔ se e kɛ e yo’n. Sɛ e yo sɔ’n, é klé kɛ e klo i naan i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie like kwlaa-ɔ.—An kanngan Efɛzfuɛ Mun 5:1, 2 nun.

14. ?Wafa sɛ yɛ siɛ mun nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla nian Zoova i ayeliɛ’n su-ɔ?

14 Biblu’n kle kɛ Zoova sie sran mun klolɛ su. Ɔ fata kɛ siɛ mun, nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be niɛn i ayeliɛ sɔ’n su. Akoto Pɔlu miɛnnin i ɲin niannin like nga Ɲanmiɛn nin Klist be yo’n su. (1 Korɛntfuɛ Mun 11:1) W’a guaman sran’m be ɲin ase. Yɛ w’a mianmianman be. Sanngɛ, ɔ kannin ndɛ kleli be wɛtɛɛ su naan be yo sa ng’ɔ ti kpa’n. (Rɔmfuɛ Mun 12:1; Efɛzfuɛ Mun 4:1; Filemɔn 8-10) Nanwlɛ, Pɔlu niannin like nga Zoova yo’n su yoli. Kɛ e yo e wiengu’m be kpa’n, e kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn.

15. ?Wafa sɛ yɛ e kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn?

15 Be nga Zoova sieli be kɛ be nian e su’n, maan e ɲin yi be. Kɛ e yo sɔ’n, e kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Sɛ kpɛnngbɛn sɔ’m be fa ajalɛ wie naan e wunmɛn i wlɛ’n, annzɛ  ɔ timan e liɛ’n su’n, nán e yo ɲin kekle. Mɛn’n nunfuɛ’m be ɲin yiman be siefuɛ mun. Sanngɛ e liɛ’n, e yoman sɔ wie. (Efɛzfuɛ Mun 5:22, 23; 6:1-3; Ebre Mun 13:17) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e liɛ yo ye. I sɔ’n ti, maan e ɲin yi be ng’ɔ sieli be kɛ be nian e su’n.

16. ?Kɛ é fá ajalɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ Zoova yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn?

16 Maan ajalɛ nga e fa be’n, be kle kɛ e wun i wlɛ kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Zoova w’a sieman like kwlaa i su mmla kunngunngun. Sanngɛ, ɔ kle e like naan e si i bɔbɔ i akunndan’n naan e si like ng’ɔ fata kɛ e yo’n. I wie yɛle tralɛ nga e wla’n. Zoova w’a kleman e tralɛ ng’ɔ fata kɛ e wla’n, ɔ nin ng’ɔ fataman kɛ e wla’n. Sanngɛ, ɔ kle e kɛ ɔ fata kɛ e wlawla e wun kpa naan be wun kɛ e ti i Lalofuɛ. (1 Timote 2:9, 10) Asa ekun’n, Zoova kunndɛ kɛ ajalɛ kwlaa nga é fá’n, e bu e wiengu’m be akunndan. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:31-33) Nanwlɛ, maan ajalɛ nga e fa’n, be kle kɛ e si Zoova bɔbɔ i akunndan’n. Kɛ e yo sɔ’n, e kle kɛ e klo i naan i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn.

Kɛ é fá ajalɛ’n, yɛ kɛ e nin e awlofuɛ mun é yó ninnge mun’n, maan e kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. (An nian ndɛ kpɔlɛ 16-18 be nun.)

17, 18. ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ nga b’a ja bla annzɛ bian’n, be kwla kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn?

17 Klistfuɛ nga b’a ja bla annzɛ bian’n,  be kwla kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Wie liɛ’n, yasua kun nin i yi be tranman fɛfɛ. Annzɛ kusu, ndɛ kekle wie’m be tɔ be afiɛn. Sɛ ɔ ti sɔ’n, maan be bu wafa nga Zoova nin Izraɛlifuɛ’m be nantili’n i akunndan. Zoova seli kɛ, sɛ é kwlá sé’n, ɔ ti be wun. (Ezai 54:5; 62:4) Sanngɛ kpɛ sunman’n, Izraɛlifuɛ’m be yoli sa ng’ɔ jɔman Zoova klun’n. I lɛ nun’n, be yoli kɛ yasua nin i yi mɔ ndɛ o be afiɛn’n sa. Sanngɛ, Zoova w’a kaman lɛ w’a yiman Izraɛli nvle’n i blo. Ɔ yacili sa tɛ nga be yoli’n cɛli be kpɛ sunman. Yɛ ɔ yoli like ng’ɔ seli kɛ ɔ́ yó mán be’n.—An kanngan Jue Mun 106:43-45 nun.

18 Klistfuɛ nga b’a ja bla annzɛ bian mɔ be klo Zoova’n, be nian like ng’ɔ yo’n su. Sɛ ndɛ tɔ be afiɛn’n, be kunndɛman kɛ bé yrá. Be si kɛ Zoova bu aja’n i like dan, naan ɔ kunndɛ kɛ yasua’n “fɛ i wun mɛntɛn” i yi’n. Biblu’n kle kɛ, sɛ yasua kun kunndɛ bla i yi bo’n, annzɛ bla’n kunndɛ bian i wun bo’n, yɛ be kwla yra-ɔ. Kpɛkun, be kwla ja sran uflɛ. (Matie 19:5, 6, 9) Maan Klistfuɛ nga b’a ja bla annzɛ bian’n, be yo like kwlaa nga be kwla yo’n naan be aja’n yo ye. I liɛ’n, bé klé kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn.

19. ?Kɛ e yo sa tɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?

19 E kwlakwla e ti sa tɛ yofuɛ. Ɔ maan wie liɛ’n, e yo sa ng’ɔ jɔman Zoova klun’n. Zoova bɔbɔ si sɔ. I sɔ’n ti, ɔ fɛli i Wa’n mannin naan ɔ fɛ i wun yi e ti tɛ. Kɛ e yo sa tɛ’n, ɔ fata kɛ e srɛ Zoova kɛ ɔ yaci cɛ e. (1 Zan 2:1, 2) Sa tɛ nga e yo’n, nán maan ɔ yo e nsisɔ ngunmin. Sanngɛ, maan e fa tu e wun fɔ. Yɛ maan e fa e wun mantan Zoova titi. I liɛ’n, ɔ́ yáci sa tɛ nga e yo’n cɛ́ e. Yɛ é kwlá sú i titi.—Jue Mun 103:3.

20. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ dɔ nga su’n, e kle kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn?

20 Mɛn uflɛ nun lɔ’n, Zoova síe sran’m be kwlakwla. Yɛ ɔ́ klé be sa kpa yolɛ. (Ezai 11:9) Sanngɛ kɛ é sé yɛ bɔbɔ’n, Zoova kle e like naan e si i bɔbɔ i akunndan’n, ɔ nin like ng’ɔ kunndɛ kɛ e yo’n. Ɔ ka kan’n, sran’m be kwlaa bé wún i wlɛ kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. I sɔ’n ti dɔ nga su’n, maan e ɲin yi i. Maan e nin i e nanti klanman. Yɛ maan e mian e ɲin e nian like ng’ɔ yo’n su e yo. I liɛ’n, é klé kɛ i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn.