SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Zuɛn 2017

Afuɛ 2017, Zuɛn 31 lele Utu 27 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

Sa kwlaa ng’ɔ tɔ e su’n, Zoova fɔnvɔ e

?Sa benin wie mun ti yɛ andɛ Klistfuɛ nga b’a ja bla annzɛ bian’n be kwla wun be ɲinsu-ɔ? ?Sɛ amun wun amun ɲrun wie’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kwla fɔnvɔ amun-ɔn?

Maan e fa ninnge nga Ɲanmiɛn man e’n e yo e awlɛn su like

?Ninnge benin mun yɛ ɔ fata kɛ e fa yo e awlɛn su like-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo sɔ-ɔ?

Nán e ɲin kpa ndɛ cinnjin kpafuɛ’n su

?Ndɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ yo sran’m be cinnjin kpa’n yɛle benin? ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a si ndɛ sɔ’n niɔn?

Maan e kle titi kɛ Zoova yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn

?Sɛ e wun i wlɛ kɛ Zoova yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n, ngue yɛ é yó-ɔ?

?Amun si sɔ?

?Ngue ti yɛ Zezi seli kɛ be nga be yo nnɛn atɛ Ɲanmiɛn sua’n nun Zerizalɛmun lɔ’n, be ti ‘awiefuɛ’ ɔ?

Maan e siesie e afiɛn naan e di alaje

Sran’m be kunndɛ kɛ be nin be wiengu’m bé trán fɔun. Sanngɛ tutre’n ti, wie liɛ’n, ndɛ tɔ be afiɛn. ?Ngue yɛ é yó naan i sɔ sa w’a juman-ɔn?