SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Sɛptanblu 2017

Afuɛ 2017, Ɔktɔblu 23Novanblu 26 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

Maan e yo sa i nuan su titi

Biblu’n kan sran wie mɔ be trali be awlɛn’n be ndɛ. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ be sa-ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be yo sa i nuan su-ɔ?

Maan e si aunnvuɛ kɛ Zoova sa

Zoova kɛnnin i wun ndɛ kleli Moizi. Ɔ boli i dunman’n. Kpɛkun, ɔ kɛnnin i nzuɛn wie’m be ndɛ. I kun yɛle kɛ ɔ si aunnvuɛ. ?Ngue yɛ aunnvuɛ sifuɛ’n yo-ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e si aunnvuɛ-ɔ?

“Nyanmiɛn’n i ndɛ’n ɔ tran lɛ tititi”

Aniɛn’m be kanlɛ’n kaci, siefuɛ’m be fa ajalɛ wie mun, yɛ be nga be kaci Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n aniɛn’m be nun’n, sran wie’m be kleli be yalɛ. Sanngɛ, Biblu’ n yɛ sran sunman be kanngan nun-ɔn.

‘Ɲanmiɛn i ndɛ ng’ɔ kan’n, ɔ maan sran’m be kaci’

Biblu’n nun like mɔ sran sunman be suan’n ti’n, be kaci be nzuɛn’n. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn i ndɛ ng’ɔ kan’n ti, sran’m be kaci-ɔ?

“Jran kekle, [...] naan di junman sɔ’n”

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yo yakpafuɛ-ɔ? ??Ngue yɛ é yó naan y’a fɛ i sɔ nzuɛn’n niɔn?