Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Zezi i sran waka’n ti sɛ?

?Zezi i sran waka’n ti sɛ?

Zezi i ɲin su’n, sran fi w’a yimɛn i desɛn, annzɛ w’a sɛmɛn i waka sran. Sran fi leman Zezi i foto. Sanngɛ, sran kpanngban be sɛ i waka sran, annzɛ be yi i desɛn. Nán andɛ sa yɛ be boli i sɔ yolɛ bo-ɔ.

Be nga be di i sɔ junman’n, be siman wafa trele nga Zezi ti’n. Wafa nga aɲanbeunfuɛ wie’m be klo kɛ be yi Zezi i desɛn, annzɛ be sɛ i waka sran man be’n, annzɛ like nga asɔnun’m be kle’n, annzɛ wafa nga sran’m be yo ninnge’m be akpasua liɛ’n su’n, i su yɛ be nian be di be junman’n niɔn. I sɔ’n ti, wie liɛ’n, wafa nga sran’m be bu Zezi’n, ɔ nin like ng’ɔ kleli’n, ɔ timan su.

Wie liɛ’n, kɛ e wun Zezi i desɛn nga be yi’n, i timuɛn’n guɛguɛ i wun, ɔ nin i akanza kan. Ɔ ti sran flɛkpɛ, yɛ i ɲrun’n ti aunnvuɛaunnvuɛ. Wie liɛ kusu’n, be yi Zezi i desɛn kɛ anzi sa, like ɲanɲanɲan kun bo sin yiɛ i ti’n, yɛ ɔ fɛmɛn i wun mantanman sran. ?Zezi ti sɔ sakpa? ?Ngue yɛ é yó naan y’a wun i wlɛ-ɔ? Sɛ e nian Zezi i wun ndɛ nga Biblu’n kan’n, e kwla si wafa nga i sran waka’n ti’n. Ɔ maan, é bú i wun akunndan kpa.

“A MANNIN MIN WUNNƐN”

Atrɛkpa’n, kɛ bé yó Zezi i batɛmun m’ɔ́ srɛ́ Ɲanmiɛn’n yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn. (Ebre Mun 10:5; Matie 3:13-17) ?Zezi i sran waka’n ti sɛ? Kwlaa naan b’a wu Zezi’n, anzi Gabliɛli seli Mari kɛ: “Á wá wunnzɛ, á wú ba yasua. [...] Bé flɛ́ i Nyanmiɛn Wa.” (Lik 1:31, 35) Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n, ɔ dili afuɛ kɔe 30 yɛ be yoli Zezi i batɛmun-ɔn. Kɛ Ɲanmiɛn yili Adam mɔ fɔ nunmɛn i nun’n, i sɔ yɛ Zezi ti-ɔ. Fɔ nunmɛn i nun. (Lik 3:38; 1 Korɛntfuɛ Mun 15:45) Ɔ maan atrɛkpa’n, Zezi ti sran yasua klanman. Yɛ atrɛkpa’n, ɔ fɛ i nin Mari m’ɔ ti Zuifu’n.

Zuifu’m be yoman kɛ Rɔmunfuɛ mun sa. Zuifu’m be sie be akanza’n. Afin be lɔ’n, sran ng’ɔ yaci i akanza i lɛ’n, ɔ le ɲrun yɛ be bu i sran. Sanngɛ, be kpɛkpɛ su, be yacimɛn i lɛ kpanngban. Asa ekun’n, be kpɛkpɛ be ti’n su kan. Zezi yoli sɔ wie. Saan Ɲanmiɛn i sufuɛ wie mun yɛ be kpɛkpɛman be timuɛn nin be akanza’n su mlɔnmlɔn-ɔn. Be nun kun yɛle Samsɔn.—Kalɛ 6:5; Jɔlɛ Difuɛ Mun 13:5.

Kɛ Zezi ɲinnin m’ɔ́ fá ɲan afuɛ 30, ɔ yoli ajuin difuɛ. I blɛ su’n, nn be nin a yiman mannzin nga ajuin difuɛ’m be fa di junman andɛ’n. (Mark 6:3) Ɔ maan, Zezi timan sran flɛkpɛ. Kɛ ɔ boli Ɲanmiɛn ndɛ kanlɛ bo’n, cɛn kun’n, ɔ ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Kpɛkun, i ba kunngba “kannin be kwlaa be nin be bua mun, nin be nannin mun be bo, yɛ ɔ guali sika kacifuɛ’m be sika’n i ase, ɔ su be tabli’m be bo guali.” (Zan 2:14-17) Sran ng’ɔ le wunmiɛn m’ɔ ti yakpafuɛ’n, yɛ ɔ kwla yo i sɔ like-ɔ. Zezi fali wunnɛn nin wunmiɛn nga Ɲanmiɛn mɛnnin i’n yoli Ɲanmiɛn klun sa. Ɔ seli kɛ: “Nyanmiɛn sielɛ’n i ndɛ kanlɛ klɔ uflɛ wie’m be su’n ɔ ti cinnjin, i sɔ’n ti yɛ Nyanmiɛn sunmannin min-ɔn.” (Lik 4:43) Ɔ kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n sinnin klɔklɔ’m be su i ja nun. Nanwlɛ, Zezi timan sran flɛkpɛ.

“AN BLA MIN SIN, [...] YƐ AMÚN DÉ WUNMIƐN”

Zezi i wun tranlɛ yoli fɛ. Yɛ ɔ kunndɛli kɛ sran’m be fa be wun mɛntɛn i. I li be nga be ti kɛ b’a ‘sua trɔ mɔ b’a fɛ’ sa’n, yɛ ɔ kunndɛli kɛ be fa be wun mɛntɛn i kpa-ɔ. (Matie 11:28-30) Be nga be fa be wun mɛntɛnnin i’n, ɔ yoli be ye. Kpɛkun, ɔ kannin  ndɛ fɛ fa guali be awlɛn su nzue. Ba kanngan mun bɔbɔ be fali be wun mantannin Zezi. Biblu’n waan: “Ɔ to i sa blali be.”—Mark 10:13-16.

Sran’m be kleli Zezi i ɲrɛnnɛn lele naan b’a kun i. Sanngɛ, w’a kleman le kɛ ɔ ti sran m’ɔ tran aunnvuɛaunnvuɛ-ɔ. Zezi fɛli i wun mantannin sran. I wie yɛle kɛ, cɛn kun mɔ yasua kun fɛ́ i yi i atɔnvlɛ Kana lɔ’n, ɔ trɛnnin i bo wie. Kpɛkun, ɔ yoli maan nzue’n kacili divɛn. (Zan 2:1-11) Blɛ uflɛ wie’m be nun’n, ɔ mannin sran’m be afɔtuɛ sunman.—Matie 9:9-13; Zan 12:1-8.

Like ng’ɔ yoli Zezi i cinnjin dan’n yɛle jasin fɛ’n bolɛ’n. Ɔ boli kleli sran mun naan be nga be lafi su’n be ɲan anannganman nguan. (Zan 11:25, 26; 17:3) Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ 70 bé kán jasin fɛ’n mɔ be boli’n i su ndɛ klé i’n, i “klun jɔli dan kpa.” Ɔ maan, ɔ seli be kɛ: “Maan amun klun jɔ amun dunman bɔ b’a klɛ i nyanmiɛn su lɔ’n ti.”—Lik 10:20, 21.

“AMUN LIƐ’N SU YO-MAN SƆ”

Zezi blɛ su’n, kpɛnngbɛn mɔ be kle sran mun Ɲanmiɛn ndɛ’n be klo kɛ sran’m be bo be dunman. Yɛ be mianmian sran mun. (Kalɛ 15:38-40; Matie 23:5-7) Zezi w’a yoman sɔ wie. Kpɛkun, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ nán be “tin” sran’m be su. (Lik 22:25, 26) I kpa bɔbɔ’n, ɔ seli be kɛ: “An sasa amun wun mmla klefuɛ’m bɔ be klo tralɛ tɛnndɛn wla wlan sinlɛ’n, bɔ be klo kɛ be yo be like nzra nun’n, be lika.”—Mark 12:38.

Zezi w’a yoman kɛ sran sɔ mun sa. Wie liɛ’n, kɛ ɔ o sran’m be afiɛn’n, be wunmɛn i wlɛ. (Zan 7:10, 11) Kɛ ɔ nin i akoto 11 nga be nin i be nantili klanman’n be o likawlɛ’n, sran’m be kwlá siemɛn i nzɔliɛ. I sɔ’n ti, kɛ sran’m be bali Zezi i tralɛ’n, Zidas kleli be “nzɔliɛ kun” naan b’a wun i. Ɔ seli be kɛ: “Sran nga n to n sa yi i kɔmin’n, wuun i-ɔ.”—Mark 14:44, 45.

E siman wafa nga Zezi i sran waka’n ti’n i trele. I sɔ’n ti’n, wafa nga sran sunman be yi i desɛn, annzɛ be sɛ i waka sran’n, ɔ timan su. Sanngɛ i kwlaa yoli o, nán wafa nga i sran waka ti’n, yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo e cinnjin-ɔn. Like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo e cinnjin’n yɛle like nga Zezi yo i dɔ nga su’n.

“Ɔ CƐ KAN’N, MƐN NUNFUƐ’M BE SU WUN-MAN N KUN”

Cɛn nga Zezi kannin ndɛ sɔ’n, i nun yɛ be kunnin i, yɛ be sieli i-ɔ. (Zan 14:19) Zezi fɛli i wun mannin naan ɔ́ “kpɔ́ sran sunman be ti.” (Matie 20:28) Kɛ be sieli i’n, i cɛn nsan su’n, Ɲanmiɛn cɛnnin i nin “aolia nun wunnɛn.” Kpɛkun, “ɔ fɛ i wun kleli” i sɔnnzɔnfuɛ wie mun. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:44; Sa Nga Be Yoli’n 10:40) Sanngɛ, Zezi timan kɛ laa sa. Afin be nga be wunnin i’n, b’a wunmɛn i wlɛ be ja nun lɛ. Kɛ Mari m’ɔ fin Magdala’n wunnin i’n, ɔ buli i kɛ fiefuɛ’n niɔn. I sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn nga be wunnin i klɔ kun mɔ be flɛ i kɛ Emaisi i atin su’n, be buli i kɛ ɔ ti aofuɛ.—Lik 24:13-18; Zan 20:1, 14, 15.

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu Zezi andɛ-ɔ? Kɛ Zezi wuli m’ɔ dili afuɛ 60, i sɔnnzɔnfuɛ Zan wunnin i aolia nun. Kɛ ɔ́ wún Zezi’n, ɔ nunman waka nda su naan ɔ su ka nun. Sanngɛ, ɔ wunnin kɛ Zezi ti “famiɛn’m be Famiɛn nin sran’m be min mun be Min.” I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn sieli Zezi famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ cɛ kan’n, ɔ́ kwlá mmusu nin sran kwlaa nga be yoman Ɲanmiɛn klun sa’n. Kpɛkun, sran onga’m be liɛ yó ye tititi.—Sa Nglo Yilɛ 19:16; 21:3, 4.