Be flɛ bian kun kɛ Dɔn. Yɛ i yi’n suan Mageriti. * Bla’n tɔn aliɛ otɛli dan kun nun laa. Cɛn kun’n, be wa bla’n nin i wun’n, ɔ nin be anunman’m be bali be osu nianlɛ. Mageriti i anunman sɔ’m be klo Makalonin nin fromazi’n kpa. I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ tɔ́n wie mán be.

Kɛ Mageriti wieli like’n i tɔn’n, ɔ wa tɛkɛli i tabli’n su. Yɛ bé trɛ́n i sin-ɔn. Kɛ ɔ tikeli talie’n su’n, ɔ wunnin kɛ fromazi ngunmin yɛ ɔ tɔnnin-ɔn. W’a guaman nun makalonin. * I wla fili su.

I ba kanngan o, i kpɛnngbɛn o, e kwlakwla e fɔn. Wie liɛ’n, e kunndɛ kɛ é yó like’n i kpa. Kpɛkun, y’a fɔn. Wie liɛ kusu’n, e wla fi like nga e waan é yó’n su, annzɛ e yomɛn i blɛ ng’ɔ ti su’n i su. ?Ngue ti yɛ i sɔ sa’n ju-ɔ? ?Kɛ ɔ yo sɔ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan y’a fɔnman titi-ɔ? Wafa nga e bu e fɔnlɛ mun’n, yɛ maan e kwla tɛ kosan sɔ’m be su-ɔ.

WAFA NGA E BU E FƆNLƐ MUN’N, Ɔ NIN WAFA NGA ƝANMIƐN BU BE’N

Kɛ e yo like kpa’n, e wun i wlɛ. Yɛ e kunndɛ kɛ be yo e mo. I wafa kunngba’n, sɛ e fɔn naan sran uflɛ w’a siman sɔ bɔbɔ’n, maan e wun i wlɛ kɛ e fɔnnin. Sran ng’ɔ ti wun ase kanfuɛ’n yɛ ɔ kwla yo sɔ-ɔ.

Sɛ e timan wun ase kanfuɛ naan e fɔn’n, e ɲin kwla kpa su. Yɛ e kwla fa guɛ i sran uflɛ su. Wie liɛ bɔbɔ’n, e kwla se kɛ y’a yoman sa tɛ. I sɔ ayeliɛ’n, i bo guaman kpa. Afin sran ng’ɔ yo sɔ’n, ɔ kacimɛn i nzuɛn. Yɛ sran nga w’a yoman like’n yɛ be bu i fɔ-ɔ. Sɛ e yo sa tɛ naan e wunmɛn i su afɛ’n dɔ nga su’n, nán e bu i kɛ y’a fite nun. Maan e wla kpɛn su titi kɛ “e kwlaa é wá kán sa nga e yoli be’n klé Nyanmiɛn.”—Rɔmfuɛ Mun 14:12.

Ɲanmiɛn buman e fɔnlɛ mun kɛ nga e fa bu be’n sa. Jue tɔfuɛ kun seli kɛ Ɲanmiɛn “klun ti ufue, ɔ si aunnvuɛ. [...] Ɔ kaman sran i ijɔlɛ’n su sa tititi. Ɔ faman ya siemɛn i klun.” Ɲanmiɛn si kɛ fɔ o e nun naan e leman wunmiɛn, afin “fa yɛ ɔ fa yili ye ɔ.”—Jue Mun 103:8, 9, 14.

Ɲanmiɛn ti siɛ kpa. Ɔ kunndɛ kɛ i mma’m be bu be fɔnlɛ mun kɛ nga i bɔbɔ fa bu be’n sa. (Jue Mun 130:3) I sɔ’n ti, ɔ man e afɔtuɛ kpanngban i nuan ndɛ mɔ be klɛli’n nun. I liɛ’n, sɛ e fɔn annzɛ e wiengu’m be fɔn’n, é wún like ng’ɔ fata kɛ e yo’n.

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ E YO’N

Blɛ sunman kɛ sran’m be fɔn’n, be fa guɛ i sran uflɛ su. Annzɛ kusu’n, be kpli be ti. Ɔ fataman kɛ e yo sɔ wie. Sɛ e kan ndɛ wie naan ɔ loli sran ngasi’n, maan e kpɛtɛ i naan e afiɛn w’a saciman. Sɛ e yo sa tɛ’n, nán e fa guɛ i sran uflɛ su. Sanngɛ, maan e fa tu e wun fɔ. Yɛ maan e mian e ɲin naan y’a yomɛn i ekun. Sɛ e yo sa tɛ naan e dimɛn i nanwlɛ’n, be su kwlá tuman e fɔ. Ɔ maan, e kwla yo i tɛ kpa tra laa liɛ’n. I sɔ’n ti, sɛ e yo sa tɛ’n, maan e wun i wlɛ. Yɛ maan e yo like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a yoman sa sɔ’n i ekun’n.

 Kɛ be yo e sa’n, ɔ cɛman naan y’a kle kɛ ɔ yoman e fɛ. Sanngɛ, Zezi mannin afɔtuɛ kun m’ɔ fata kɛ e fa su-ɔ. Ɔ seli kɛ: “Like kwlaa nga an klo kɛ sran yo man amun’n, an yo i kunngba sɔ’n man be, i yɛ ɔ ti Moiz mmla nin Nyanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ nin-ɔn.” (Matie 7:12) Kɛ e yo e wiengu kun i sa’n, e kunndɛ kɛ ɔ si e aunnvuɛ naan ɔ yaci cɛ e. Maan e kusu e yo sɔ wie.—Efɛzfuɛ Mun 4:32.

LIKE NGA É YÓ NAAN Y’A FƆNMAN TITI’N

Fluwa kun se kɛ “sran nga be wunman sa wlɛ’n, annzɛ be nianman be wun su’n,” be fɔn titi. Maan e wun i wlɛ kɛ e kwlakwla e fɔn cɛn kunngun. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n man e afɔtuɛ wie mun. Sɛ e fa be su’n, e su fɔnman tititi.

Afɔtuɛ sɔ’n kun o Nyanndra Mun 18:13 nun. Ɔ se kɛ: “Sran ng’ɔ sie-mɛn i su ti-man ndɛ naan w’a sɔ su’n, ɔ yi i sinnzin’n nglo, kpɛkuun ɔ guɛ i bɔbɔ nyin ase.” Nanwlɛ, maan e sie e su e ti ndɛ nga be kan’n i kpa. Yɛ maan e bu i sin kpa naan y’a tɛ su. Sɛ e yo sɔ’n, e su tɛman sran’n i su ya su. Sran ng’ɔ wun sa wlɛ’n, ɔ diman ndɛ kwlɛ, yɛ ɔ fɔnman ndɛndɛ.

Afɔtuɛ sɔ’n kun ekun o Rɔmfuɛ Mun 12:18 nun. Ɔ se kɛ: “Like kwlaa nga amun kwla yo bɔ amun nin sran su kan-man ndɛ’n, amun yo.” Nanwlɛ, maan e mian e ɲin naan e nin sran kwlaa e tran fɔuun. Nán maan e like yolɛ yo ya. Kɛ e nin e wiengu mun é dí junman’n, maan e bu be sran. Kpɛkun, maan e yo be mo, yɛ e wla be fanngan. Sran ng’ɔ nin i wiengu’m be tran sɔ’n, be yaci sa ng’ɔ yo be’n be cɛ i ndɛndɛ. Sɛ sa ng’ɔ yoli’n ti tɛ dan bɔbɔ’n, be fa yoman ndɛ kekle. Be siesie i amanniɛn su.

Sɛ e kan ndɛ, annzɛ e yo sa wie mɔ timan su’n, maan e fa tu e wun fɔ naan e suan ngwlɛlɛ. Atrɛkpa’n, é wún kɛ ɔ fata kɛ e suan awlɛn tralɛ, e yo aklunye, annzɛ e nian e wun su. Annzɛ kusu’n, é wún i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ e yo wɛtɛɛfuɛ, e wla gua ase, yɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran. (Galasifuɛ Mun 5:22, 23) Asa ekun’n, é wún like ng’ɔ fata kɛ cɛn uflɛ e yo’n. Nán maan e bu e wun sran dan ngboko. Sa nga e yo m’ɔ timan su’n, maan e fa wie e yi aɲinsuɛ.

WAFA NG’Ɔ FATA KƐ E BU E FƆNLƐ MUN’N

Sɛ e fɔn naan y’a buman akunndan tɛ’n, i sɔ’n yó e ye kpa. Yɛle kɛ, é yó like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a fɔnman sɔ ekun’n. É yó ngwlɛlɛfuɛ, yɛ e like yolɛ su yoman ya. E nin e wiengu mun é trán fɔuun. Asa ekun’n, e su bumɛn i kɛ e liɛ su yoman ye le. Maan e wun i wlɛ kɛ nán e ngunmin yɛ e fɔn-ɔn, naan sran uflɛ fɔn wie. Sɛ e wun i wlɛ sɔ’n, é fá e wun mántan e wiengu mun. Like ng’ɔ ti cinnjin kpa’n yɛle kɛ, é fá Ɲanmiɛn i nzuɛn’n. Yɛle kɛ, é kló sran, yɛ é yáci sa nga be yo e’n é cɛ́.—Kolɔsfuɛ Mun 3:13.

Ndɛ’n i bo bolɛ nun’n, e kannin Mageriti i fɔnlɛ’n i ndɛ. I awlofuɛ’m b’a fa yoman ndɛ. Sanngɛ, be kwlakwla be fa yili aɲinsuɛ. Mageriti yɛ ɔ fali sa ng’ɔ yoli’n yili aɲinsuɛ kpa-ɔ. Kannzɛ w’a guaman fromazi’n nun makalonin’n, sanngɛ be dili i sɔ. Mageriti i anunman’m be wla w’a fiman sa sɔ m’ɔ juli’n su. Kɛ ɔ cɛli kpa’n, be kan kleli be mma liɛ mun. I kwlaa yoli o, fɔnlɛ yɛ Mageriti fɔnnin-ɔn.

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Be kacili be dunman’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Be tɔn Makalonin’n, kpɛkun be yo fromazi’n i tro be fa gua su.