Like ng’ɔ ti sran kun i cinnjin’n, ɔ timan sran uflɛ i cinnjin wie. Ɔ maan, kɛ e kunndɛ kɛ é cɛ́ sran kun i like’n, wie liɛ’n, e wunnman like nga é fá cɛ́ i m’ɔ́ yó i fɛ’n.

Ba kanngan’m be klo kɛ be cɛ be ngowa kanlɛ ninnge mun. Sran kaklaka wie’m be liɛ’n, kɛ be cɛ be like kun m’ɔ ti be osu like’n, ɔ yo be fɛ kpa. Lika wie’m be nun’n, gbanflɛn nin talua nin sran kpɛnngbɛn’m be klo kɛ be man be sika. I liɛ’n, be kwla fa to like nga be klo i’n.

Like nga be kwla fa man sran kun naan w’a yo i fɛ’n, i kunndɛlɛ timan pɔpɔ. Ɔ nin i sɔ ngba’n, sran sunman be kunndɛ kɛ bé mán be wiengu’m be like kpa kun m’ɔ́ yó be fɛ kpa’n. Sannge sɛ e bu ninnge wie’m be akunndan’n, e kwla yo sɔ. I sɔ’n ti’n, é wá fá e ɲin síe i ninnge sɔ’m be nun nnan be su.

Like nga sran’n kunndɛ kɛ ɔ́ ɲɛ́n i’n. Bian kun tran Irlandi i nglo lɔ klɔ kun mɔ be flɛ i kɛ Bɛlfasi’n i su. I nun m’ɔ le afuɛ kɔe 10 annzɛ 11, be mɛnnin i kpanngɔ kun. Ɔ seli kɛ ɔ yoli i fɛ dan. Afin ɔ kunndɛli kpa kɛ ɔ́ ɲán wie. I sɔ’n kle kɛ, kɛ sran kun i ɲin o like kun sin lele m’ɔ ɲan like sɔ’n, ɔ bu i like kpa dan. Like nga sran kun klo i’n, ɔ ti i cinnjin. I sɔ’n ti, sɛ e kunndɛ kɛ é mán sran kun i like’n, maan e wun like ng’ɔ kwla yo i cinnjin kpa’n i wlɛ. I wie yɛle nannan’m be liɛ’n.F E si kɛ be anunman’m be ndɛ ti be cinnjin kpa, naan be kunndɛ kɛ bé wún be titi. Sɛ e kunndɛ kɛ é yó like ng’ɔ kwla yo be fɛ kpa’n, maan e nin ba mun e ko nian be osu.

Like kun ekun nga é yó naan y’a si like nga sran kun kunndɛ kpa kɛ ɔ́ ɲán wie’n, yɛle kɛ maan e sie e su i nuan bo. Biblu’n se kɛ: “Maan sran’m be kwlakwla be sie be su be tie ndɛ nga be kan’n kpa, nán maan sran fi kan ndɛ ndɛndɛ.” (Zak 1:19) Kɛ e nin e janvuɛ annzɛ e osufuɛ mun é kókó yalɛ titi’n, maan e sie e su kpa be nuan bo. Sɛ e yo sɔ’n,  é sí like nga be klo i’n, ɔ nin nga be klomɛn i’n. Ɔ maan, e kwla cɛ be like nga be klo i’n.

Like nga sran’n i sa miɛn i wun’n. Wie liɛ’n, like nga sran’n i sa miɛn i wun’n, ɔ ti like kaan sa, annzɛ ɔ ti like m’ɔ leman gua dan-ɔn. ?Ngue yɛ é yó naan y’a si like nga sran kun i sa miɛn i wun’n niɔn?

Like nga sran wie’m be yo’n yɛle kɛ, be usa sran’n naan ɔ kle like nga i sa miɛn i wun’n. Sanngɛ, sran sunman be yoman sɔ. Afin be kunndɛ kɛ bé fá like’n bé fá fú sran’n i nun naan w’a yo i fɛ. Blɛ sunman’n, sran’m be kan like nga be klo i’n, annzɛ be klomɛn i’n i ndɛ. Sanngɛ, be kanman like nga be sa miɛn i wun’n i ndɛ.

?Sran nga e kunndɛ kɛ é mɛ́n i like’n, ɔ ti gbanflɛn annzɛ talua, annzɛ oke? ?W’a ja bla annzɛ bian, annnzɛ ɔ nin a jaman wie? ?Ɔ nin i wun’n annzɛ i yi’n b’a yra, annzɛ ɔ ti angbeti? ?Ɔ di junman, annzɛ w’a fɛ i andrɛti’n? Maan e bu i kwlaa sɔ’n i akunndan. I liɛ’n, é sí like ng’ɔ fata kɛ e fa mɛn i naan w’a yo i ye’n.

Sɛ e waan é mán sran like’n, maan e yo akunndanfuɛ. Yɛle kɛ, sɛ sa o sran kun su naan e kunndɛ kɛ é tí i wun ɲanman nun’n, maan e usa be nga i sɔ sa w’a ɲan be le’n be ngwlɛlɛ afɛ. Be kwla kle e like nga be sa miɛn i wun kpa mɔ blɛ sunman e wunmɛn i wlɛ’n. Ɔ maan, e kwla man sran’n i like nga i sa miɛn i wun kpa mɔ sran uflɛ su fa mɛnmɛn i’n.

Blɛ ng’ɔ ti su’n i su. Biblu’n se kɛ: “Ndɛ ng’ɔ ju i kanwlɛ cɛ kpɛkuun b’a kan’n, i fɛ b’ɔ yo’n, be kan-man.” (Nyanndra Mun 15:23) Kɛ e kan ndɛ blɛ ng’ɔ ti su’n i su’n, ɔ yo sran ng’ɔ ti’n i ye dan. I kunngba’n yɛle sa ng’ɔ ju i yowlɛ su mɔ be yo’n. I sɔ’n ti’n, sɛ e waan é cɛ́ sran like’n, maan e fa cɛ i blɛ ng’ɔ ti su’n i su. I liɛ’n, ɔ́ yó i fɛ dan.

?E janvuɛ kun su wa ja bla annzɛ bian? ?E si suklu ba kun m’ɔ dili junman kpa-ɔ? ?E si yasua kun mɔ i yi’n su wa wu ba-ɔ? Blɛ nga e kwla cɛ sran like naan w’a yo i fɛ’n be nun wie yɛ ɔ o lɛ-ɔ. I sɔ’n ti’n, sran wie’m be dun mmua sie blɛ sɔ’m be nzɔliɛ. Kpɛkun, be bu like nga bé fá cɛ́ sran’n i akunndan be sie. *

Sɛ e cɛ sran like blɛ trele kun nun’n, ɔ timan tɛ. Sanngɛ, e kwla cɛ sran like blɛ kwlaa nun. Kɛ é yó sɔ kusu’n, maan e nian e wun su. Afin wie liɛ’n, ɔ cɛman naan sran nga e cɛ i like’n, w’a bu akunndan uflɛ. Yɛle kɛ, sɛ yasua cɛ bla kun i like’n, bla’n kwla bu i kɛ yasua’n kunndɛ kɛ ɔ nin i bé sán nun. Sɛ yasua’n w’a bumɛn i sɔ akunndan’n, ɔ kwla kaci be afiɛn ndɛnngan. I sɔ’n ti, sɛ e waan é cɛ́ sran like’n, maan e wun like nga ti yɛ e kunndɛ kɛ é yó sɔ’n i wlɛ kpa.

Like nga ti yɛ sran’n kunndɛ kɛ ɔ́ mɛ́n i wiengu kun i like’n. E wunnin kɛ wie liɛ’n, sran nga be cɛ i like’n kwla bu sran ng’ɔ cɛli i like’n i wun akunndan uflɛ. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ sran ng’ɔ́ cɛ́ i wiengu kun like’n, ɔ bu i klun lɔ kpa nian. Sran wie’m be wiengu’m be kpa yolɛ ti yɛ be cɛ be like-ɔ. Sanngɛ, sran wie’m be liɛ’n, be bu i kɛ be lemɛn i yowlɛ naan ɔ fata kɛ be cɛ be wiengu kun’n i like. Wie’m be kusu’n, be cɛ sran like naan cɛn wie lele sran’n cɛ be wie, annzɛ ɔ ti be wun ɲanman nun.

?Ngue yɛ é yó m’ɔ́ klé kɛ y’a cɛ sran’n i like klun ufue su-ɔ? Biblu’n se kɛ: “Like kwlaa nga amún yó’n, an bu amun wiengu akunndan.” (1 Korɛntfuɛ Mun 16:14) Sɛ sran’n wun kɛ e klo sran, annzɛ e buli i akunndan ti yɛ e cɛ i like’n, ɔ́ yó i fɛ kpa. Kpɛkun, ɔ́ yó e fɛ wie. Kɛ e tu e klun e cɛ sran like’n, ɔ yo e Si Ɲanmiɛn i fɛ. Laa Klistfuɛ nga be o Korɛnti lɔ’n, be ko mannin be niaan nga be o Zide mɛn nun’n, be like klun ufue su. I sɔ’n ti, Pɔlu yili be ayɛ. Ɔ seli be kɛ: “Sran ng’ɔ man [...] like i klun-ufue su’n, [Ɲanmiɛn] klun jɔ i wun.”—2 Korɛntfuɛ Mun 9:7.

 Sɛ e waan é cɛ́ sran like naan e bu like nnan nga y’a kan be ndɛ’n be akunndan’n, sran nga e cɛ i like’n i klun jɔ́. Ɲanmiɛn buli ninnge sɔ mun, ɔ nin sa wie mun ekun be akunndan wie. Ɔ maan, ɔ kwla mannin sran’m be like kpa danfuɛ’n. ?Like sɔ’n yɛle benin? É wá wún i ndɛ akpasua ng’ɔ bɛ i sin’n nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 13 Kɛ sran’m bé dí be awuliɛ cɛn, annzɛ cɛn uflɛ wie mun’n, sran sunman be cɛ be wiengu like blɛ sɔ’m be nun. Sanngɛ sa nga be yo be cɛn sɔ’m be nun’n, blɛ sunman Biblu’n bu be fɔ. An nian kuku nga be flɛ i kɛ “?Ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be di Nowɛli?” i nun.