I nun mɔ ba bla kaan kun le afuɛ 13 mɔ be mɛnnin i alua ba kun’n, yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn. Bla kun m’ɔ di junman dan’n seli kɛ i nun m’ɔ o kolɛzi’n, ɔrdinatɛli mɔ i si mɛnnin i’n yoli i ye dan. Kɛ yasua kun nin i yi’n be jali mɔ i afuɛ nuan kun yiali’n, i yi’n klɛli ndɛ fluwa kaan kun su mɛnnin i. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ seli kɛ be nin a cɛmɛn i like kpa dan sɔ le.

Afuɛ kwlaa nun’n, sran sunman be kunndɛ “like ng’ɔ ti kpa dan” mɔ be kwa fa man be janvuɛ, annzɛ be osufuɛ kun’n. Wie liɛ’n, kɛ bé dí cɛn wie mun’n yɛ be yo sɔ-ɔ. Kɛ be man sran kun i like m’ɔ kle kɛ ɔ yo i fɛ’n, ɔ yo sran ng’ɔ mɛnnin i like’n i fɛ wie. ?A kunndɛ kɛ be man wɔ like kun m’ɔ́ yó wɔ fɛ kpa’n? ?Annzɛ a kunndɛ kɛ á mán sran kun i like kpa kun naan ɔ yo i fɛ?

Kɛ sran kun cɛ i wiengu kun i like m’ɔ sɔ nun klanman’n, be nɲɔn’n be klun jɔ. I sɔ’n ti, Biblu’n se kɛ: “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ ti kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.” (Sa Nga Be Yoli’n 20:35) Kɛ be man sran kun like m’ɔ bu i like kpa’n, ɔ yo sran ng’ɔ fa mɛnnin i’n i fɛ dan.

?Ngue yɛ é yó naan sɛ e man sran like’n, w’a yo i fɛ naan w’a yo e bɔbɔ e fɛ wie-ɔ? ?Kannzɛ like nga é fá mán’n, ɔ timan ninnge’m be nun “kpa danfuɛ’n,” sanngɛ ngue yɛ é yó naan w’a yo sran’n i fɛ kpa-ɔ?