Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

E ti kpɔlɛ tɛ’n ti like kpa dan, ɔ leman wunsu. Afin i ti yɛ e kwla ɲan anannganman nguan-ɔn.

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?LIKE KPA DANFUƐ MƆ BE MANNIN E’N YƐLE ONIN?

?Like kpa danfuɛ mɔ be mannin e’n yɛle onin?

?Like kpa danfuɛ mɔ be mannin e’n yɛle onin?

Biblu’n se kɛ: “Like kpa kwlaa nga be fa man sran’n, ɔ nin like kpa kwlaa nga be nyɛn i’n, be fin e Si b’ɔ o nglo lɔ b’ɔ yili anglo’n, nin nzraama, ɔ nin wia’n bɔ be kpaja’n.” (Zak 1:17) Ndɛ sɔ’n kle kɛ e Si Ɲanmiɛn Zoova ti aklunyefuɛ. Ɔ man sran’m be like kpa kwlaa. Sanngɛ, ninnge sɔ’m be nun kun o lɛ’n, i kpa liɛ’n leman wunsu. ?Like sɔ’n yɛle benin? Zezi kannin like sɔ’n i ndɛ. Zan 3:16 nun’n, ɔ seli kɛ: “Nyanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n w’a mlin-man, sanngɛ ɔ nyan anannganman nguan.”

Ɲanmiɛn i Wa kunngba cɛ m’ɔ fa mannin’n, ɔ ti like kpa dan, ɔ leman wunsu. Like kpa dan sɔ’n ti’n, cɛn wie lele e su yoman sa tɛ kun, e su yoman oke kun, yɛ e su wuman kun. (Jue Mun 51:7; Zan 8:34) E ngunmin e kwlá kpliman e ti naan y’a fite nun. I sɔ’n ti, Ɲanmiɛn m’ɔ ti aklunyɛfuɛ dan’n, ɔ yoli like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo naan y’a fite nun’n. Yɛle kɛ, ɔ fali Zezi Klist m’ɔ ti i Wa kunngba cɛ’n kpɔli e ti, naan be nga be ɲin yi i’n be ɲan anannganman nguan. ?Kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn kpɔli sran’m be ti’n, i bo yɛle benin? ?Ɔ ti cinnjin kɛ Ɲanmiɛn kpɔ sran’m be ti? ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan like nga Ɲanmiɛn yoli’n i su ye-ɔ?

Sɛ be wla sran kun i bisua naan be man like naan be yaci i nun’n, bé sé kɛ be kpɔli i ti. Biblu’n waan sran nga Ɲanmiɛn dun mmua yili be’n yɛle Adam nin Ɛvu. Ɲanmiɛn yili be kpa, fɔ nunman be nun. Yɛ ɔ kunndɛli kɛ be wu ba, naan be nin be mma’m be tran fɔuun asiɛ’n su tititi. (Bo Bolɛ 1:26-28) Sanngɛ, be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn. Ɔ maan, be kacili sa tɛ yofuɛ. ?Wafa sɛ yɛ i bo guali-ɔ? Biblu’n waan: “Sran kun ti yɛ sa tɛ yolɛ’n bali mɛn nun-ɔn, yɛ sa tɛ sɔ’n ti yɛ maan wie’n bali-ɔ. Yɛ i ti yɛ maan wie’n wo sran’m be kwlaa be su-ɔ, afin be kwlaa be yo sa tɛ.” (Rɔmfuɛ Mun 5:12) Adam yoli sa tɛ. Kpɛkun, ɔ fali sa tɛ yolɛ’n sɛli i mma mun. I sɔ’n ti yɛ wie’n bali mɛn’n nun-ɔn.

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn kpɔ sran’m be ti-ɔ? Kɛ Adam yoli sa tɛ’n, ɔ fɛli i wun mannin wie’n. Ɔ maan, w’a kwlá ɲanman annanganman nguan’n. Biblu’n kle kɛ ɔ nin i mma’m be kacili sa tɛ nin wie’n be kanga. Sran nga fɔ nunmɛn i nun’n, yɛ ɔ kwla de be-ɔ. Sran sɔ’n yɛle Zezi. Ɔ fata kɛ ɔ fɛ i wun yi sran’m be ti tɛ naan be fite nun. (Rɔmfuɛ Mun 5:19; Efɛzfuɛ Mun 1:7) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn ti sran klofuɛ’n ti’n, ɔ fali Zezi mannin naan ɔ kpɔ sran’m be ti. I liɛ’n, be kwla ɲan anannganman nguan mɔ Adam nin Ɛvu ti, be kwlá ɲɛnmɛn i’n.—Sa Nglo Yilɛ 21:3-5.

Kɛ e bu e ti kpɔlɛ tɛ’n i su ye nga e kwla ɲɛn i’n i su akunndan’n, e wun kɛ ɔ ti like dan naan ɔ leman wunsu. E ti kpɔlɛ tɛ’n ti’n, e kwla ɲan anannganman nguan. Sɛ sran kun waan ɔ́ cɛ́ i wiengu kun like’n, e wunnin like ng’ɔ́ yó naan like ng’ɔ́ mán’n w’a yo sran’n i fɛ’n. Ɲanmiɛn buli ninnge kunngba sɔ’m be akunndan yɛ ɔ fali Zezi mannin-ɔn. Sɛ e bu i sɔ liɛ’n i akunndan’n, é wún kɛ “like kpa” danfuɛ’n yɛ Ɲanmiɛn mannin e-ɔ. Ɔ maan, é sí ye.

E kwla ɲan like nga e ɲin o i sin’n. Klɔ sran fi kunndɛman kɛ ɔ́ wú. (Akunndanfuɛ’n 3:11) San ngɛ, e lemɛn i yowlɛ. Sanngɛ, e ti kpɔlɛ tɛ’n ti’n, e kwla ɲan nguan tititi. I sɔ yɛ Biblu’n kan-ɔn. I waan “sa tɛ’n i akatua’n yɛlɛ wie, sanngɛ like nga Nyanmiɛn fa cɛ ye’n yɛlɛ anannganman nguan’n bɔ e nyɛn i e Min Krist-Jésus” ti’n.—Rɔmfuɛ Mun 6:23.

E kwla ɲan like nga e sa miɛn i wun’n. Klɔ sran’m be kwlá kpɔman be bɔbɔ be ti. Biblu’n waan: “Sran kun i nguan’n i gua’n cɛnnin lele tra su, be kwlá nyɛnmɛn i nuan sika naan b’a to.” (Jue Mun 49:9) Ɲanmiɛn yɛ ɔ kwla de e-ɔ. Sɛ ɔ de e’n, e su yoman sa tɛ kun, yɛ e su wuman kun. Ɲanmiɛn kusu yoli like nga e sa miɛn i wun’n mannin e. Like sɔ’n yɛle “Krist-Jésus i delɛ b’ɔ deli” e’n.—Rɔmfuɛ Mun 3:23, 24.

Blɛ ng’ɔ ti su’n i su. Biblu’n waan: “Kɛ e ti sa tɛ yofuɛ’n, e ti ɔ maan Krist wuli.” (Rɔmfuɛ Mun 5:8) Nanwlɛ, Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti sran klofuɛ’n niɔn. Afin kɛ “e ti sa tɛ yofuɛ’n,” ɔ kpɔli e ti. Ɔ maan, kannzɛ e wun sa tɛ’n i su afɛ dɔ nga su’n, e lafi su kɛ cɛn wie lele é fíte nun.

Sran’m be ndɛ lo i. Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn fɛli i Wa’n mannin’n, Biblu’n kɛn i ndɛ. I waan: “An nian kɛ klolɛ nga Nyanmiɛn fa klo ye’n i nyin fiteli dan-an: ɔ sunmɛnnin i Wa kunngba’n mɛn’n nun naan e nyan nguan. Klolɛ sɔ’n, nán e yɛ e kloli Nyanmiɛn-ɔn, i yɛ ɔ kloli ye-ɔ.”—1 Zan 4:9, 10.

?Ngue yɛ é yó naan y’a kle kɛ e si ye-ɔ? Ndɛ nga Zezi kannin m’ɔ o Zan 3:16 nun’n, maan e wla kpɛn su. Ɔ seli kɛ sran kwlaa ng’ɔ “lafi i su’n,” ɔ́ fíte nun. Biblu’n se kɛ “Nyanmiɛn su bɔ e lafi’n ti, e si weiin kpa kɛ y’a nyan like nga e wla o su’n.” (Ebre Mun 11:1) Like nga sran kun si i’n, yɛ ɔ lafi su-ɔ. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ a si Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ mannin e “like kpa” sɔ’n. Yɛ like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan anannganman nguan delɛ mɔ Zezi deli e’n ti’n, ɔ fata kɛ a si i.

Sɛ a kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su’n, á wún Biblu’n nun ndɛ sɔ’m be wlɛ kpa. Zoova i Lalofuɛ’m be klo kɛ bé úka wɔ. Sɛ be kle wɔ like’n, á sí like kpa danfuɛ’n mɔ Ɲanmiɛn mannin e’n i su mmlusuɛ nga e kwla e ɲɛn i’n, i kpa ekun. E lafi su kɛ ɔ́ yó wɔ fɛ kpa. Ɔ maan, á kpán se kɛ: “Nyanmiɛn kwla o! Afin i yɛ maan e Min Jésus-Krist deli ye-ɔ.”—Rɔmfuɛ Mun 7:25.