Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Biblu’n ?Ngue ti yɛ be yi i fanunfanun sɔ-ɔ?

Biblu’n ?Ngue ti yɛ be yi i fanunfanun sɔ-ɔ?

?Ngue ti yɛ andɛ’n, be yi Biblu’n i fanunfanun sɔ-ɔ? ?Biblu nga be yi be andɛ’n, be kwla yo e ye, annzɛ be nun ndɛ’m be wlɛ wunlɛ’n ti kekle? Sɛ e si sran nga be yili Biblu sɔ mun’n, ɔ nin like nga ti yɛ be yili be’n, ɔ́ yó e ye kpa.

?Wan mun yɛ i klikli nun’n, be klɛli ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n niɔn? ?Blɛ benin nun yɛ be klɛli-ɔ?

BIBLU KLIKLI’N

Be buli Biblu’n nun bue nɲɔn. I bue klikli’n i nun fluwa’m be ti 39. “Nyanmiɛn fɛ i ndɛ’n mannin” i sufuɛ nanwlɛfuɛ wie mun yɛ be klɛli-ɔ. (Rɔmfuɛ Mun 3:2) Be klɛli i afuɛ 1513 nun lele afuɛ 443 nun, ka naan Klistfuɛ’m be blɛ’n w’a ju. I sɔ’n kle kɛ ɔ dili afuɛ kɔe 1.100 naan b’a wie i klɛ. Be klɛli fluwa 39 sɔ’m be nun sunman Ebre nun. I sɔ’n ti, e flɛ i kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ nga i klikli nun be klɛli i Ebre nun’n. Sanngɛ, sran sunman be flɛ i kɛ Aenguɛ Laa.

Biblu’n i bue nɲɔn su’n i nun fluwa’m be ti 27. “Nyanmiɛn ndɛ” yɛ ɔ o be nun wie-ɔ. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:13) Ɲanmiɛn fɛli i ndɛ sɔ’n mannin Zezi Klist i sɔnnzɔnfuɛ klikli wie mun yɛ be klɛli fluwa sɔ mun-ɔn. Be klɛli i afuɛ 41 nun lele afuɛ 98 nun. I sɔ’n kle kɛ ɔ dili afuɛ kɔe 60 naan b’a wie i klɛ. Be klɛli fluwa 27 sɔ’m be nun sunman Glɛki nun. I sɔ’n ti, e flɛ i kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ nga i klikli nun be klɛli i Glɛki nun’n. Sanngɛ, sran sunman be flɛ i kɛ Aenguɛ Uflɛ.

Ɔ maan, Biblu wunmuan’n i nun fluwa’m be ti 66. Ɲanmiɛn yɛ ɔ fɛli i kwlaa sɔ’n mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ. ?Sanngɛ, ngue ti yɛ sran’m be yi Biblu fanunfanun mun-ɔn? Like cinnjin nsan ti-ɔ.

  • Be yo sɔ naan sran’m be kanngan Biblu’n nun be klɔ aniɛn’m be nun.

  • Laa fluwa sifuɛ nga be niannin Ɲanmiɛn ndɛ’n su be klɛli’n, be dili fɔ ndɛ wie’m be su. Ɔ maan, ɔ fata kɛ be klɛ ndɛ’m be kpa.

  • Be yo sɔ naan ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n i wlɛ wunlɛ yo pɔpɔ.

 Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun i kwlaa sɔ’n i wlɛ kpa’n, é wá fá e ɲin síe i lalafuɛ Biblu nɲɔn be su.

BIBLU NGA BE YILI I GLƐKI NUN MƆ BE FLƐ I KƐ SƐPTANTI’N

Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga i klikli nun be klɛli i Ebre nun’n, Zuifu wie’m be kacili i Glɛki nun. Be flɛli Biblu sɔ mɔ be yili’n kɛ Sɛptanti. Be dili junman sɔ’n afuɛ kɔe 300 nun ka naan Klistfuɛ’m be blɛ’n w’a ju. ?Ngue ti yɛ be yili Biblu sɔ’n niɔn? Be yili naan Zuifu nga Glɛki yɛ be si i kan’n, b’a kwla kanngan “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n” i nun wie.—2 Timote 3:15.

Sɛptanti’n yoli be nga be timan Zuifu mɔ be kan Glɛki’n be ye wie. Afin be kwla sili like nga Biblu’n kle’n. Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Wilbɛrt Fransis. Ɔ seli kɛ i afuɛ kɔe 2.000 yɛ, ‘ngaliɛ difuɛ’m be kɔ Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun, yɛ be yiyi Biblu sɔ’n nun be kle sran mun kɛ Zezi “yɛ ɔ ti Krist nin-ɔn.” ’ (Sa Nga Be Yoli’n 17:3, 4; 20:20) Be flɛ fluwa sifuɛ kun ekun kɛ Frederick Bruce. I waan like nga ti yɛ Zuifu sunman b’a “kannganman Sɛptanti nun kun’n” yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be fali Biblu’n i bue nga be klɛli i Glɛki nun’n, be ukali Sɛptanti’n su. Ɔ maan, ɔ kacili fluwa wunmuan kun. Yɛle Biblu nga e le i andɛ’n.

BIBLU NGA BE YILI I LATƐN NUN MƆ BE FLƐ I KƐ VULGATE

Kɛ afuɛ kɔe 300 sinnin’n, bian kun o lɛ be flɛ i kɛ Zerɔmun. Ɔ yili Biblu kun Latɛn nun’n. Be flɛ i kɛ Vulgate. Kɛ ɔ́ yí Biblu sɔ’n, nn b’a dun mmua b’a yi Biblu sunman Latɛn nun. ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ yili uflɛ kun-ɔn? Fluwa kun waan Biblu sɔ’m be nun’n, sran’m be “kpɛli ndɛ wie’m be wun, be dili fɔ, be kpɛli ndɛ wie mun be ukali su, annzɛ be yili ndɛ wie mun.” I sɔ’n ti, Zerɔmun kunndɛli kɛ ɔ́ káci ndɛ’m be kpa.

Zerɔmun kacili ndɛ sunman be kpa. Sanngɛ i sin’n, Katoliki kpɛnngbɛn’m be wa yoli like tɛ kpa kun. Yɛle kɛ, be seli kɛ Biblu nga be flɛ i kɛ Vulgate i kunngba cɛ, yɛ ɔ fata kɛ sran’m be kanngan nun-ɔn. Be yoli sɔ afuɛ kpanngban kpa. Kɛ mɔ sran kpanngban be siman Latɛn’n i kanngan ti’n, be kwlá  wunman Vulgate i nun ndɛ’n i wlɛ. Ɔ maan, Biblu sɔ’n kwlá yoman be ye.

BE WA YILI BIBLU FANUNFANUN MUN

Sran wie’m be wa yili Biblu uflɛ wie mun. I wie yɛle nga be yili i Syriac aniɛn’n nun mɔ sran’m be kloli i kpa’n. Be flɛ i kɛ Peshitta. Be yili Biblu sɔ’n w’a di afuɛ kɔe 1.600. Sanngɛ sran kpanngban be ɲannin Biblu’n be klɔ aniɛn’m be nun i afuɛ kɔe 600 yɛ.

Kɛ afuɛ 1400 mántan koko’n, bian kun o lɛ be flɛ i kɛ Jɔnun Wiklifu. Ɔ kacili Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n i angle nun, naan sran kpanngban be kanngan nun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a cɛman. Bian kun o lɛ be flɛ i kɛ Zoanɛsi Gitɛnbɛgi. Ɔ yili mannzi kun mɔ be fa yi fluwa’n. Ɔ maan, sran’m be wa yili Biblu’n i abloki lɔ aniɛn nga sran’m be si be kan kpa’n, be nun sunman be nun.

Kɛ sran’m bé yí Biblu fanunfanun Angle nun’n, sran wie’m be seli kɛ ɔ timan cinnjin kɛ be yo i sɔ aniɛn kunngba’n nun. Sanngɛ, bian kun o lɛ be flɛ i kɛ Jɔnun Lewisi. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, aniɛn kwlaa i kanlɛ’n kaci. I sɔ’n ti, Biblu nga be yili be aniɛn’m be nun w’a cɛ’n, ɔ fata kɛ be kaci be nun ndɛ’m be uflɛ naan be nga be kanngan be nun’n, b’a wun ndɛ’n i wlɛ.” Ɔ kannin ndɛ sɔ’n i afuɛ kɔe 300 yɛ.

Lalafuɛ Biblu nga be yili be aniɛn’m be nun’n, andɛ fluwa sifuɛ’m be wun be nun ndɛ’m be wlɛ kpa. Ɔ maan, be kwla kaci Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n i kpa aniɛn’m be nun. Asa ekun’n, be ɲannin Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga be klɛli be lalafuɛ nun’n, be nun sunman. Ɔ maan, be kwla si wafa nga Ɲanmiɛn maan sran’m be klɛli i nuan ndɛ’n i klikli nun’n.

Sɛ e le Biblu nga b’a yi be uflɛ’n be nun kun’n, ɔ́ yó e ye kpa. Sanngɛ, ɔ fata kɛ e nian e wun su kpa. Sɛ be nga be kaci Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n i aniɛn’m be nun’n be klo Ɲanmiɛn sakpa’n, Biblu nga be yi be’n bé yó e ye dan.