Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

?Ngue yɛ be flɛ i kɛ Armagedɔn’n niɔn?

Sran wie’m be waan...

sran’m bé fá alɛ kunlɛ ninnge dandan’m bé núnnún like kwlakwla. Annzɛ bé sáci asiɛ’n mlɔnmlɔn.?Yɛ wɔ li, a bu i sɛ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Nyanmiɛn b’ɔ kwla like kwlaa yo’n i cɛn dan’n nun” alɛ’n yɛ be flɛ i Armagedɔn’n niɔn. Cɛn sɔ nun’n, ɔ́ núnnún klunwifuɛ mun mlɔnmlɔn. —Sa Nglo Yilɛ 16:14, 16.

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • Ɲanmiɛn yɛ ɔ́ kún Armagedɔn alɛ’n niɔn. Ɔ su saciman asiɛ’n. Sanngɛ, ɔ́ núnnún be nga be saci asiɛ’n be kwlakwla.—Sa Nglo Yilɛ 11:18.

  • Kɛ Ɲanmiɛn ko nunnun klunwifuɛ mun Armagedɔn alɛ’n nun’n, alɛ kunlɛ’n wíe.—Jue Mun 46:9, 10.

?E kwla fin Armagedɔn alɛ’n nun e fite?

?Á tɛ́ su sɛ?

  • Ɛɛn

  • Cɛcɛ

  • Ɔ kwla yo sɔ

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Sran kpanngban kpa” mɔ be fin mɛnmɛn’n kwlaa nun’n, bé fín “afɛ dan’n nun” fíte. Armagedɔn alɛ’n ti yɛ afɛ dan’n wíe-ɔ.—Sa Nglo Yilɛ 7:9, 14.

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran kpanngban be fin Armagedɔn alɛ’n nun be fite. Klunwifuɛ mɔ be kundɛman kɛ bé káci’n, be yɛ ɔ́ núnnún be-ɔ.—Ezekiɛl 18:32.

  • Biblu’n kle like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a fite nun’n.—Sofoni 2:3.