Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 6 2017 | ?Like kpa danfuɛ mɔ be mannin e’n yɛle onin?

?AMUN BU I SƐ?

?Wan yɛ ɔ mannin e like kpa danfuɛ’n niɔn?

“Like kpa kwlaa nga be fa man sran’n, ɔ nin like kpa kwlaa nga be nyɛn i’n, be fin e Si b’ɔ o nglo lɔ b’ɔ yili anglo’n, nin nzraama, ɔ nin wia’n bɔ be kpaja’n.”Zak 1:17.

Ninnge nga Ɲanmiɛn man e’n be sɔnnin. Sanngɛ, kun ti kpa dan tra be kwlakwla. Fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga wá fá e ɲin síe i like sɔ’n su.

 

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

“Be nin a cɛman min like kpa dan kɛ nga sa le”

?A kunndɛ kɛ be man wɔ like kun m’ɔ́ yó wɔ fɛ kpa’n, annzɛ a kunndɛ kɛ á mán sran kun i like kpa kun naan ɔ yo i fɛ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Like nga é fá cɛ́ sran naan w’a yo i fɛ’n

Like nga e kwla fa man sran kun naan w’a yo i fɛ’n, i kunndɛlɛ timan pɔpɔ. Afin, ɔ le sran kun i like m’ɔ klo i-ɔ.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Like kpa danfuɛ mɔ be mannin e’n yɛle onin?

Ninnge nga Ɲanmiɛn mannin sran mun’n, be nun kun o lɛ’n, ɔ leman wunsu.

?Zezi i sran waka’n ti sɛ?

Nán andɛ sa yɛ sran’m be boli Zezi i waka sran sɛlɛ, annzɛ i desɛn yilɛ bo-ɔ. ?Sanngɛ, i sran waka’n i su ndɛ benin yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan-ɔn?

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu e fɔnlɛ mun-ɔn?

I ba kanngan o, i kpɛnngbɛn o, e kwlakwla e fɔn. ?Kɛ ɔ yo sɔ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?

Biblu’n ?Ngue ti yɛ be yi i fanunfanun sɔ-ɔ?

Like cinnjin kpa nga ti yɛ sran’m be yi Biblu’n i fanunfanun’n.

?Ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be di Nowɛli?

?Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli m’ɔ nin be sannin nun’n, be dili Nowɛli?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

Kɛ be se kɛ armagedɔn’n, srɛ kun sran mun, ?sanngɛ nge yɛ be flɛ i kɛ sɔ-ɔ?