Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Sran kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n i dunman o sɛ kun mɔ w’a di afuɛ 3.000 su. Yɛ be klɛli i Kanaanfuɛ’m be aniɛn’n nun.

Sran kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n i dunman o lalafuɛ sɛ kun su

Sran kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n i dunman o lalafuɛ sɛ kun su

Afuɛ 2012 nun’n, fluwa sifuɛ dandan nga be fufu asiɛ’n be kunndɛ laa ninnge mun’n, be fiteli sɛ kun i buebue’m be su. Sɛ sɔ’n w’a di afuɛ 3.000. Kɛ be wunnin i’n, ɔ yoli be fɛ kpa. Afin, be wunnin kɛ ndɛ kun klɛ be su.

Kɛ be fali sɛ buebue sɔ’m be sasali su’n, be kwla kanngannin ndɛ sɔ’n. Be klɛli i Kanaanfuɛ’m be aniɛn’n nun. Be klɛli i kɛ: “Eshba’al Ben Beda.” I bo’n yɛle kɛ: “Beda i wa Ɛsbaal.” I kpɛ klikli nga bé wún dunman sɔ’n i lalafuɛ like kun su’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Dunman sɔ’n, ɔ o Biblu’n nun wie. Famiɛn Saili i wa’m be nun kun yɛ be flɛ i sɔ-ɔ. (1 Be Nyoliɛ 8:33; 9:39) Be flɛ bian kun kɛ Yosɛfu Gafinkɛli. Ɔ o be nga be wunnin sɛ buebue sɔ’m be nun wie. Ɔ seli kɛ: “Dunman Ɛsbaal ɔ o Biblu’n nun. Kpɛkun, y’a wun kɛ ɔ klɛ lalafuɛ like kun su. Sran nga be flɛ i sɔ’n, ɔ ti famiɛn Davidi i blɛ sufuɛ.” Ndɛ nga Biblu’n kan mɔ fluwa sifuɛ’m be wun kɛ ɔ ti nanwlɛ’n, i kun yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Biblu’n nun’n, Saili i wa yasua nga be flɛ i kɛ Ɛsbaal, be flɛ i ekun kɛ “Is-Bosɛt.” (2 Samiɛl 2:10) ?Ngue ti yɛ Samiɛli fluwa i nɲɔn su nun’n, b’a flɛmɛn i kɛ “Ɛsbaal” mɔ be se kɛ Is-Bosɛti-ɔ? Sran wie’m be waan atrɛkpa’n, sran ng’ɔ klɛli Samiɛli fluwa i nɲɔn su’n, w’a kunndɛman kɛ ɔ́ klɛ́ dunman Ɛsbaal. Afin, Kanaanfuɛ’m be amuɛn dunman yɛle Baali. Yɛ w’a kunndɛman kɛ ɔ́ fá kpɛ́n Izraɛlifuɛ’m be wla. Sanngɛ, dunman Ɛsbaal o Be Nyoliɛ fluwa klikli’n nun.