Sran nnan nga be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n Sran nnan be ti nnɛn kpanngɔ’m be su. Yɛ be su be wiengu su. Nnɛn sɔ’m be ja bo’n tɛman ngowa. Wafa nga Biblu’n kan sran sɔ mun nin nnɛn kpanngɔ’m be ndɛ’n, ɔ waan be o e ɲrun lɛ sa. Nnɛn kpanngɔ klikli’n ti ufue. Sran ng’ɔ ti su’n, b’a sie i famiɛn uflɛuflɛ. Nnɛn kpanngɔ ng’ɔ su i su’n, ɔ ti ɔkwlɛ. Be mannin sran ng’ɔ ti su’n i atin kɛ ɔ kpɛ alɛ yi i asiɛ’n su. Nnɛn kpanngɔ nsan su’n ti ble tritri. Toe kun o sran ng’ɔ ti su’n i sa nun. Kpɛkun, sran kun kpan se kɛ awe’n w’a kpɛn. Nnɛn kpanngɔ nnan su’n ti nzuɛnnzuɛn. Be flɛ sran ng’ɔ ti su’n kɛ wie. Ɔ fa tukpacɛ nin ɲrɛnnɛn’n yi i sran’m be su. Yɛ blɔlɔ’n su i su. Ɔ maan, be kwlá siman sran nga be wu’n be nuan.—Sa Nglo Yilɛ 6:1-8.

“Kɛ n kanngannin sran nnan nga be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n be su ndɛ’n i klikli nun’n, srɛ kunnin min. N buli i kɛ sran’m be jɔlɛ dilɛ cɛn’n w’a wie ju, naan sɛ cɛn sɔ’n ju’n, n su kwlá fiteman nun.”—Klistali.

“Wafa nga sran nnan’n be nnɛn kpanngɔ’m be ti’n, ɔ yoli min ɲɛnmɛn. Kɛ n wunnin aolia nun ninnge sɔ’m be bo’n, yɛ n wunnin sa nga ti yɛ be kannin be ndɛ kɛ ngalɛ sa’n i wlɛ-ɔ.”—Ɛdi.

?Wafa nga sran nnan nga be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n be su ndɛ’n yoli Klistali’n, ɔ yo wɔ sɔ wie? ?Annzɛ wafa ng’ɔ yoli Ɛdi’n i sɔ wie yɛ ɔ yo wɔ-ɔ? I kwlaa m’ɔ yoli o, sa nga Biblu’n nun fluwa nga be flɛ i kɛ Sa Nglo Yilɛ’n kan be ndɛ mɔ sran’m be si i kpa’n, i kun yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Sɛ a kanngan nun naan a wun i wlɛ’n, ɔ liɛ yó ye dan. Afin, Ɲanmiɛn seli kɛ sran ng’ɔ kanngan fluwa sɔ’n nun m’ɔ fa su’n, i liɛ su ti ye.—Sa Nglo Yilɛ 1:1-3.

Sran nnan nga be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n be su ndɛ’n, ɔ kun sran wie’m be srɛ. Sanngɛ, nán sran’m be wlanwlanlɛ ti yɛ Ɲanmiɛn maan be klɛli ndɛ sɔ’n niɔn. I kpa bɔbɔ’n, kɛ sran kpanngban be kanngannin ndɛ sɔ mun’n, be lafili Ɲanmiɛn su kpa ekun. Afin, be wunnin i wlɛ kɛ cɛn wie lele be liɛ yó ye. Ɔ liɛ kwla yo ye wie. I sɔ’n ti, kanngan ndɛ akpasua nga i sin liɛ’n nun.