Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 3 2017

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Cɛn wie lele sran’m bé yó sa’n i nuan su asiɛ’n su?

?Á tɛ́ su sɛ?

  • Ɛɛn

  • Cɛcɛ

  • Ɔ kwla yo sɔ

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“N si kɛ Anannganman di nyrɛnnɛnfuɛ’m be jɔlɛ mun klanman maan be, yɛ ɔ buman yalɛfuɛ’m be ndɛ kwlɛ.” (Jue Mun 140:13) Be nga Ɲanmiɛn síe be’n, bé yó sa’n i nuan su.

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n wá yó maan be su buman sran fi i ndɛ kwlɛ kun.—Akunndanfuɛ’n 5:7.

  • Sran’m be kwlaa bé dí alaje, yɛ be wla gúa ase.—Ezai 32:16-18.

?Ɲanmiɛn bu sran wie’m be kpa tra wie mun?

Sran wie’m be bu i kɛ Ɲanmiɛn yrali sran wie’m be su, naan ɔ boli wie’m be sannzan. Sanngɛ, sran wie’m be waan Ɲanmiɛn kpaman sran nun. ?A bu i sɛ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Nyanmiɛn liɛ’n, ɔ kpa-man sran nun, sanngɛ nvle kwlaa nun’n, sran ng’ɔ sro i b’ɔ yo i klun sa’n, i klun jɔ i wun.” (Sa Nga Be Yoli’n 10:34, 35) Ɲanmiɛn bu sran’m be kwlaa be sran.

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • “Jasin fɛ kun” o Biblu’n nun. Yɛ be kan kle “sran nga be o asiɛ’n su bɔ be fin mɛnmɛn nin nvle-nvle’n kwlaa nun’n, ɔ nin be kwlaa nga be aniɛn’n ti fanunfanun’n.”—Sa Nglo Yilɛ 14:6.

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

?Ngue like yɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su ɔ?

Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó naan asiɛ’n kaci lika klanman. ?Ɔ kwla yo sɔ sakpa? ?Sɛ ɔ kwla yo sɔ’n, blɛ benin nun ɔn?