Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Kɛ e nin asɔnun’n nun gbanflɛn nin talua mun e o likawlɛ’n, ɔ yo n fɛ dan

ƝANMIƐN NDƐ’N MAAN SRAN’M BE KACI

N kloli bezibolu tolɛ’n n trali like kwlaa

N kloli bezibolu tolɛ’n n trali like kwlaa
  • BE WULI I: AFUƐ 1928 NUN

  • Ɔ FIN: KƆSTA RIKA

  • I SU NDƐ’N: N FALI BEZIBOLU TOLƐ NIN SIKA NUN MMA TOLƐ’N N CICILI MIN TI

MIN LAA NUN’N

Kɔsta Rika i wia afiliɛ lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Puɛto Limɔnun’n, i su lɔ yɛ n ɲinnin-ɔn. Klɔ sɔ’n ti mmeli’m be jranwlɛ. Be wuli e mɔcuɛ. Yɛ n ti ba’m be nso su. Kɛ min si wú’n, nn n le afuɛ mɔcuɛ. Ɔ maan, e manmin i ngunmin yɛ ɔ tali e-ɔ.

Min bakan nun’n, n kloli be sa nun balɔn tolɛ nga be flɛ i kɛ bezibolu’n i tolɛ kpa. Kɛ n yoli kaklaka kan’n, e nin min wiengu wie mun e toli balɔn sɔ’n i likawlɛ. Kpɛkun, kɛ n ɲannin afuɛ 20, bian kun seli min kɛ n ko to bezibolu Ninkaragua lɔ naan bé túa min kalɛ. Sanngɛ, m’an kplinman su. Afin blɛ sɔ nun’n, min nin’n timan juejue. Yɛ ɔ fata kɛ n niɛn i lika. Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, bian kun ekun seli kɛ ɔ́ fá min wlá Kɔsta Rika nvle’n i bezibolu tofuɛ’m be nun. I liɛ fuɛ’n, n kplinnin su. Ɔ maan, kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1949 nun lele m’ɔ́ fá jú afuɛ 1952 nun’n, n yoli Kɔsta Rika nvle’n i bezibolu tofuɛ’m be nun kun. E ko toli i Kiba, nin Mɛksiki, nin Ninkaragua lɔ. N si bezibolu’n i to kpa. N kwla to i kpɛ 17, n diman nun fɔ ba kun sa. Kɛ be nga be b’a e nianlɛ’n bé tó jue bé bó flɛ́ min’n, ɔ yo n fɛ dan.

Sanngɛ, like ng’ɔ nin i kanlɛ fataman’n, yɛle kɛ n yoli sa sukusuku mun. E nin talua kun e san nun. Sanngɛ, n kunndɛ bla mun titi. Yɛ n nɔn nzan n tratra su. Cɛn kun’n, n ko nɔnnin nzan lelee. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, m’an wunman wafa nga n yoli mɔ n juli awlo lɔ’n. Asa ekun’n, n to sika nun mma.

Blɛ kunngba sɔ nun’n, min manmin kacili Zoova i Lalofuɛ. Ɔ kannin Zoova i ndɛ kleli min titi naan n lafi i su wie. Sanngɛ, w’a yoman ye. Afin, bezibolu tolɛ’n yɛ ɔ yoli min cinnjin-ɔn. Kɛ e kɔ bezibolu suanlɛ’n, sɛ aliɛ dilɛ blɛ’n ju bɔbɔ’n, awe kunman min. Min akunndan’n kwlaa o balɔn tolɛ’n su. Nanwlɛ, n kloli bezibolu tolɛ’n n trali like kwlaa.

Kɛ cɛn kun sran kun toli balɔn’n mɔ min waan ń sɔ́ nun’n, like yaya yoli min. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn n le afuɛ 29. Kɛ n yoli juejue’n, m’an yoman nvle’n i balɔn tofuɛ kun. Sanngɛ, n yoli be nga be to bezibolu e tranwlɛ’n i wun koko lɛ’n, be like klefuɛ.

BIBLU’N NUN NDƐ’N TI, N KACILI MIN NZUƐN’N

Afuɛ 1957 nun’n, n ɔli Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia dan kun bo. Be yoli i lika kun mɔ laa n toli bezibolu lɛ’n nun. Kɛ n ti be nun lɛ’n, m’an kwlá yoman like fi. Sanngɛ, n sieli i nzɔliɛ kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be ti aɲinyiɛfuɛ. Be timan kɛ be nga kɛ é tó balɔn’n be ba e nianlɛ’n be sa mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti, n kplinnin su kɛ be kle min Biblu’n nun like. Yɛ n ɔli be aɲia’m be bo titi.

Biblu’n nun ndɛ sunman nga be kleli min’n, be yoli n fɛ dan. I wie yɛle kɛ, Zezi seli kɛ, kɛ mɛn’n kɔ́ i bue nuan’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m bé bó Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n mɛn wunmuan’n nun. (Matie 24:14) Be kleli min ekun kɛ Klistfuɛ kpa’m be kunndɛman kɛ jasin fɛ’n mɔ be bo ti’n, be tua be kalɛ. Afin Zezi seli kɛ: “N fɛ i sɔ yolɛ’n n cɛli amun, an kusu nán an de like fi.”—Matie 10:8.

Kɛ n suan like kun’n, n nian, sɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nanti su o. Kɛ n wun kɛ be mian be ɲin be bo jasin fɛ’n i mɛn wunmuan’n nun’n, be wun yo min fɛ. N sieli i nzɔliɛ kɛ like nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be yo’n, yɛ be yo-ɔ. Mark nde tre 10 i mma 21 nun’n, Zezi seli kɛ “bla wa su n su.” Kɛ n kanngannin ndɛ sɔ’n, n kunndɛli kɛ ń yó Zoova i Lalofuɛ.

Ɔ cɛli kan naan m’an kaci min nzuɛn’n. Afin, animielo kun o lɛ’n, n buli i kɛ ɔ man min muae. I yɛ n fa toli sika nun mma lemɔcuɛ kwlakwla-ɔ. Yɛ n yoli sɔ afuɛ kpanngban kpa. Sanngɛ, n wa wunnin i Biblu’n nun kɛ Ɲanmiɛn ɲin ci be nga be ɲin yiman like’n, ɔ nin be nga be sɔ “Mɛni.” (An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.) (Ezai 65:11; Kolɔsfuɛ Mun 3:5) I sɔ’n ti’n, n yacili sika nun mma tolɛ’n. I mɔnnɛn cɛn ng’ɔ́ jú’n, min animielo’n yɛ ɔ ɲɛnnin i-ɔ. Min wiengu’m be srili min. Afin, m’an toman wie lemɔcuɛ sɔ’n nun. Be lakalakali min lele kɛ n to wie ekun. Sanngɛ, m’an kplinman su. Yɛ m’an toman sika nun mma kun le mlɔnmlɔn.

Le kunngba nga be yoli min batɛmun’n, like kun ekun kleli min yalɛ. (Efɛzfuɛ Mun 4:24) Be sikeli min aofuɛ sua kun nun. Kɛ nnɔsua nun ń sá min sin lɔ’n, ń nían-ɔn, talua nga e nin i e san nun laa’n, ɔ jin anuan’n nun lɛ mínndɛ min. Ɔ seli min kɛ: “Sami, bla e ko yiyi e ɲin su kan.” N kali lɛ n tɛli i su kɛ “Cɛcɛ.” Kpɛkun, n seli kɛ n nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su siɛn’n. (1 Korɛntfuɛ Mun 6:18) Ɔ kpannin kekle kpa seli min kɛ: “?Ɔ waan ngue?” Ɔ buli bla nin bian kunndɛlɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, i ndɛ finfin. Ɔ kunndɛli kɛ e san nun ekun. Sanngɛ, n wluli min sua’n nun lɔ. Kpɛkun, n toli anuan’n nun. Kɛ ɔ fin cɛn mɔ be yoli min batɛmun afuɛ 1958 nun lele nin andɛ’n, m’an yoman sa nga n yo be laa mun kun. E nin Zoova e nanti klanman. I sɔ’n yo min fɛ dan.

I SU MMLUSUƐ NGA N ƝƐN I’N

Ɲanmiɛn i mmla’m be su nantilɛ’n i su mmlusuɛ nga n ɲɛn i’n be sɔnnin. N kwlá wiemɛn be ngba be ndɛ kan. I wie yɛle kɛ andɛ’n, n le janvuɛ kpanngban kpa. N fa min wla’n n gua like kpa kun su. Yɛ min klun jɔ dan.

N te klo bezibolu tolɛ’n. Sanngɛ, ɔ timan min cinnjin kɛ laa’n sa kun. Bezibolu tolɛ’n ti’n, min dunman fuli, yɛ n ɲannin sika. Sanngɛ, ninnge sɔ’m be cɛman. E nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n mantan. Yɛ n le aniaan kpanngban. I sɔ mmlusuɛ liɛ’n su wieman le. Biblu’n se kɛ: “Mɛn’n nin i nun ninnge kwlaa bɔ sran nyin blo su’n, bé wíe, sanngɛ sran ng’ɔ yo Nyanmiɛn klun sa’n, ɔ́ ká lɛ tititi.” (1 Zan 2:17) Siɛn’n, n klo Ɲanmiɛn Zoova nin i sufuɛ mun tra like kwlaa.