Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 3 2017 | ?Sran nnan nga be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n, be su ndɛ’n yo wɔ sɛ?

?A BU I SƐ?

Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan sran nnan mɔ be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n be ndɛ. Sran kpanngban be si ndɛ sɔ’n kpa. Kɛ sran wie’m be kanngan ndɛ sɔ’n nun’n, srɛ kun be. Sanngɛ wie’m be liɛ’n, be kunndɛ kɛ bé wún i wlɛ. Nian ndɛ nga Biblu’n kan’n. I waan:

“Sran ng’ɔ kanngan ndɛ nga’n, ɔ nin be nga be ti sa nga bé wá yó’n be ndɛ’n, bɔ be fa su’n, be liɛ su ti ye!” Sa Nglo Yilɛ 1:3.

?Wafa sɛ yɛ sran nnan mɔ be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n, be su ndɛ’n kle kɛ cɛn wie lele’n, ɔ liɛ kwla yo ye-ɔ? Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga yiyi nun.

 

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Sran nnan nga be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n

Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan nnɛn kpanngɔ ufue kun, nin ɔkwlɛ kun, nin ble kun, nin nzuɛnnzuɛn kun be ndɛ. Sran kpanngban si sran 4 mɔ be o be su’n, be su ndɛ’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue yɛ sran nnan sɔ’m be ti be nzɔliɛ-ɔ?

A kwla wun aolia nun like sɔ’n i wlɛ.

Like kun ekun mɔ be wunnin i’n

Atrɛkpa’n, a siman Tatenai, sanngɛ like kun mɔ fluwa sifuɛ nga be fufu buɛ be kunndɛ laa ninnge mun’n be wunnin i’n, ɔ kle like cinnjin kpa kun.

ƝANMIƐN NDƐ’N MAAN SRAN’M BE KACI

N kloli bezibolu tolɛ’n n trali like kwlaa

Samiɛli Amiltɔnun kloli bezibolu tolɛ dan, sanngɛ kɛ ɔ suannin Biblu’n nun like’n, ɔ kacili i nzuɛn’n.

AMUN LAFI ƝANMIƐN SU KƐ BE SA

“A ti bla klanman yɛ a o lɛ-ɔ”

Kɛ Ezipti famiɛn’n i sran’m be wunnin kɛ Sara ti klanman’n, i sin sa ng’ɔ juli’n kwla bo ɔ nuan.

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ɲanmiɛn bu sran wie’m be kpa tra wie? ?Ɔ yrali sran wie’m be su, yɛ ɔ boli wie’m be sannzan?