Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Avrili 2017

?Sɛ Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n ju’n, ngue yɛ ɔ su tranman lɛ kun-ɔn?

?Sɛ Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n ju’n, ngue yɛ ɔ su tranman lɛ kun-ɔn?

“Mɛn’n nin i nun ninnge kwlaa bɔ sran nyin blo su’n, bé wíe, sanngɛ sran ng’ɔ yo Nyanmiɛn klun sa’n, ɔ́ ká lɛ tititi.”—1 ZAN 2:17.

JUE: 134, 24

1, 2. (a) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ mɛn tɛ nga ti kɛ bisuafuɛ mɔ be su kɔ i kunlɛ’n sa-ɔ? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.) (b) ?Kɛ Ɲanmiɛn wá núnnún mɛn tɛ’n, be kwlaa nga be o ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa’n bé liɛ yó sɛ?

MAAN e bu sa kun i akunndan. Be dili sran kunfuɛ tɛ kun i jɔlɛ. Yɛ be seli kɛ maan be kun i. Siɛn’n, bisua sunianfuɛ’m be su fɛ i kɔ lika nga be kun sran mun lɔ’n. Kannzɛ bian sɔ’n i ɲin o su naan ɔ ti juejue’n, sanngɛ, i liɛ w’a wie.

2 Mɛn tɛ nga ti kɛ bisuafuɛ mɔ be su kɔ i kunlɛ’n sa. Biblu’n se kɛ: “Mɛn’n nin i nun ninnge kwlaa bɔ sran nyin blo su’n, bé wíe.” (1 Zan 2:17) Zoova seli kɛ ɔ cɛ kan’n, ɔ́ núnnún mɛn tɛ nga. Yɛ ɔ́ yó sɔ sakpa. Sanngɛ, ngbaciɛ dan kpa o mɛn’n i nunnunlɛ’n ɔ nin bisuafuɛ’n i kunlɛ’n be afiɛn. Yɛle kɛ, sran wie’m be kwla jaso be se kɛ jɔlɛ difuɛ’m be dili bisuafuɛ’n i ndɛ kwlɛ. Yɛ be kwla bu i kɛ be su kunmɛn i sakpasakpa. Zoova liɛ’n, ɔ diman ndɛ kwlɛ. Ajalɛ ng’ɔ fɛli i kɛ ɔ́ núnnún mɛn’n, ɔ ti su. (Mmla’n 32:4) Yɛ cɛn ng’ɔ sieli i kɛ ɔ́ yó sɔ’n, ɔ su sɛnmɛn i wun. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, be kwlaa nga be o ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su  wa’n, bé wún kɛ Zoova yo sa’n i nuan su. Yɛ be wun jɔ́ be kpa fɔuun!

3. ?Sɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i blɛ’n ju’n, ninnge nnan benin mun yɛ be su tranman lɛ kun-ɔn?

3 ?“Mɛn’n” i nun ninnge benin mun yɛ bé “wíe” ɔ? I wie yɛle sa tɛtɛ nga e wun be andɛ’n. Ɔ ka kan’n, e su wunman be kun. “Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ” nga e kan’n, i kun yɛ ɔ o lɛ-ɔ. (Matie 24:14) Like suanlɛ nga nun’n, é wá kán ninnge nnan be ndɛ. Be yɛle klunwifuɛ mun, nin anuannzɛ tɛtɛ mun, nin sa tɛtɛ nga sran’m be yo’n, ɔ nin ɲrɛnnɛn nga e wun be’n. Sɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i blɛ’n ju’n, ninnge sɔ’m be su tranman lɛ kun. Kɛ é kán be ndɛ kunngunngun’n, é tɛ́ kosan nsan be su: (1) ?Wafa sɛ yɛ sa sɔ’n ti e fɛ-ɔ? (2) ?Ngue yɛ Zoova wá yó-ɔ? (3) ?Ngue yɛ ɔ́ sín sa sɔ’n i osu-ɔ?

KLUNWIFUƐ MUN

4. ?Ngue yɛ klunwifuɛ’m be yo mɔ i ti’n, e wunman e wun fɛ-ɔ?

4 Be dunman nun ti, e fɛ. Akoto Pɔlu seli kɛ, kɛ mɛn’n kɔ́ i bue nuan’n, “lika’n ɔ́ yó kekle.” Ɔ seli ekun kɛ: “Sran nga be klun yo wi bɔ be ti gblɛfuɛ’n, be sa tɛ nga be yo’n i tɛ’n ɔ́ trá laa liɛ’n.” (2 Timote 3:1-5, 13) ?E sieli i nzɔliɛ kɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ? Sran wie mɔ be klun yo wi’n b’a yo e nun sunman e like yaya le. Sran wie’m be wunnɛn kplo’n ti’n, be kle be ɲrɛnnɛn. Yɛ be kun sran wie mun abɔlɛ su. Sran wie’m be liɛ’n, be kunndɛ kɛ bé yó sa tɛ’n sran kwlaa ɲrun naan be wun i. Wie mun ekun, be se kɛ be yo be wiengu’m be ye. Sanngɛ nn be klun yo wi kpa. Kannzɛ be nin a yoman e sa yaya le’n, sanngɛ kɛ e wun sa tɛtɛ nga be yo i asiɛ’n su’n, ɔ yo e ya dan. Kɛ e ti i kɛ sran wie’m be yo ba kanngan, nin sran oke, nin sran wie mun ekun be tɛtɛ’n, e awlɛn kpɛ e klun. Sa nga klunwifuɛ’m be yo’n, ɔ timan klɔ sran liɛ. Ɔ fin mmusu mun. (Zak 3:15) Sanngɛ, Ɲanmiɛn i Ndɛ’n ti’n, e lafi su kɛ sran sɔ’m be su tranman lɛ kun.

5. (a) ?Ngue ti yɛ Zoova trɛ i awlɛn klunwifuɛ’m be wun-ɔn? (b) ?Be nga be kunndɛman kɛ bé káci’n, be liɛ yó sɛ?

5 ?Ngue yɛ Zoova wá yó-ɔ? Kɛ é sé yɛ’n, Zoova trɛ i awlɛn klunwifuɛ’m be wun naan be kaci be nzuɛn’n. (Ezai 55:7) Zoova wá núnnún mɛn’n. Sanngɛ, ɔ nin a diman sran’m be tinuntinun be jɔlɛ. ?Be nga be kunndɛman kɛ bé káci mɔ be klo mɛn tɛ nga’n, sɛ ɲrɛnnɛn dan’n ju’n, be liɛ yó sɛ? Zoova seli kɛ ɔ́ núnnún klunwifuɛ’m be kwlakwla. (An kanngan Jue Mun 37:10 nun.) Andɛ sran kpanngban be fia sa tɛ nga be yo’n su. Yɛ blɛ sunman be tuman be fɔ. (Zɔb 21:7, 9) Sanngɛ, Biblu’n se kɛ: “Nyanmiɛn i nyin ta atin nga sran’m be fa’n su. Ɔ wun ajalɛ kwlaa nga be tu’n. Kannzɛ aosin’n dun sɛ, sɛ lika’n ti tuun sɛ, sɛ sa tɛ yofuɛ’m be fia nun’n, ɔ wun be.” (Zɔb 34:21, 22) Sran fi kwlá fiaman Zoova ɲrun. Ɔ wun sa kwlaa nga klunwifuɛ’m be yo’n. Kɛ Armagedɔn alɛ’n ko wie’n, sɛ e nian lika nga klunwifuɛ’m be tran lɛ’n, e su wunman be kun. Be osu núnnún mlɔnmlɔn.—Jue Mun 37:12-15.

6. (a) ?Kɛ klunwifuɛ’m be su tranman lɛ kun’n, wan mun yɛ bé ká lɛ-ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ ɔ ti ndɛ fɛ-ɔ?

 6 ?Wan mun yɛ bé ká lɛ-ɔ? Zoova seli kɛ: “Yalɛfuɛ mun yɛ mɛn’n ɔ́ wá yó be liɛ ɔ. Be wun jɔ́ be kpa fɔuun!” Ɔ seli ekun kɛ: “Mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.” (Jue Mun 37:11, 29) “Yalɛfuɛ” mun yɛle wun ase kanfuɛ mɔ be kplin su kɛ Zoova kle be like’n, mɔ be nanti i mmla’m be su’n. “Sran kpa” mun yɛle be nga be yo sa ng’ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n. Mɛn nga nun’n, klunwifuɛ’m be sɔnnin tra sran kpa mun. Sanngɛ mɛn uflɛ’n nun’n, sran kpa nin wun ase kanfuɛ’m be ngunmin cɛ yɛ bé trán lɔ-ɔ. Kpɛkun, bé yó maan asiɛ’n káci lika klanman.

ANUANNZƐ TƐTƐ NIN SIEFUƐ MUN

7. ?Ngue yɛ anuannzɛ tɛtɛ nin siefuɛ’m be yo mɔ i ti’n, sran’m be wun be ɲrun-ɔn?

7 Be dunman nun ti, e fɛ. Ɲrɛnnɛn nga e wun be andɛ’n, be dan lika fin anuannzɛ tɛtɛ nin siefuɛ mun. Ɲanmiɛn sulɛ wafa wie’m be laka sran miliɔn kpanngban. Be kleman Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n. Be se sran mun kɛ ɔ fataman kɛ be lafi ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n su. Sa ng’ɔ́ wá jú sran’m be su’n, ɔ nin wafa nga asiɛ’n wá káci’n, be kɛnmɛn i nanwlɛ kleman sran mun. Siefuɛ’m be wlawla sran mun naan be kun alɛ, naan be kpɔ be wiengu mun. Asa ekun’n, be kle yalɛfuɛ mun nin be nga be leman sran naan w’a jran be sin’n, be ɲrɛnnɛn. Siefuɛ sɔ’m be ɲan be wun. Afin, be fa be wun mantan aɲanbeunfuɛ mun. Kpɛkun, be sɔ adi ninnge’m be nun. Sika kpanngban kunndɛlɛ ti’n, sran wie’m be saci asiɛ’n nin i su ninnge mun. Be dunman nun ti’n, sran kpanngban be ti yalɛfuɛ. Nanwlɛ, anuannzɛ tɛtɛ nin siefuɛ’m be ti’n, sran’m be wun be ɲrun dan.

8. ?Sa benin yɛ ɔ́ wá jú anuannzɛ tɛtɛ nin siefuɛ’m be su-ɔ?

8 ?Ngue yɛ Zoova wá yó-ɔ? Kɛ siefuɛ’m bé wá jáso kɛ bé núnnún Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be timan su’n, ɲrɛnnɛn dan’n bó i bo. Ɲanmiɛn Ndɛ’n fa Ɲanmiɛn sulɛ wafa sɔ mun sunnzun tekle bla. Ɔ flɛ be kɛ Babilɔnin klɔ dan’n. (Sa Nglo Yilɛ 17:1, 2, 16; 18:1-4) Ɲanmiɛn wá núnnún be mlɔnmlɔn. ?Yɛ anuannzɛ tɛtɛ onga’m be li? Biblu’n fa be sunnzun oka nin asiɛ nga nzue sin yia be’n. (An kanngan Sa Nglo Yilɛ 6:14 nun.) Ɔ se ekun kɛ anuannzɛ nin siefuɛ sɔ mɔ be jranman Ɲanmiɛn i Sielɛ’n i sin’n, Ɲanmiɛn núnnún be. Kɛ ɲrɛnnɛn dan’n ɔ́ wá jú i awieliɛ’n, yɛ sa sɔ’n jú-ɔ. (Zeremi 25:31-33) Nanwlɛ, anuannzɛ tɛtɛ nin siefuɛ’m be su tranman lɛ kun.

9. ?Ngue ti e lafi su kɛ be nga bé trán asiɛ’n su’n, be su yoman ninnge mun sukusuku-ɔ?

9 ?Ngue yɛ ɔ́ sín anuannzɛ tɛtɛ’m be osu-ɔ? ?Kɛ armagedɔn alɛ’n ko sin’n, anuannzɛ wie’m bé ká asiɛ’n su? Biblu’n se kɛ: “Nyanmiɛn seli kɛ ɔ́ mán e nyanmiɛn su lɔ nin asiɛ uflɛ, lɔ yɛ be nga be yo sa kpa’n bé trán-an. I yɛ e su minndɛ i-ɔ.” (2 Piɛr 3:13) Ɲanmiɛn su lɔ laa liɛ’n, yɛle siefuɛ mun. Asiɛ laa liɛ’n, yɛle sran nga be suan be bo’n. ?Ngue yɛ ɔ́ sín be osu-ɔ? ‘Ɲanmiɛn su lɔ uflɛ’n nin asiɛ uflɛ’n’ yɛ ɔ́ sín be osu-ɔ. ‘Ɲanmiɛn su lɔ uflɛ’n’ yɛle Zezi  Klist nin sran 144.000 mɔ bé wá síe asiɛ’n sufuɛ mun’n. ‘Asiɛ’n uflɛ’n’ yɛle be nga bé wá trán asiɛ’n su’n. Zezi nin sran 144.000 bé yó sa i nuan su kɛ Zoova sa. (1 Korɛntfuɛ Mun 14:33) Blɛ sɔ nun’n, sran kpa wie’m bé nían asiɛ sufuɛ’m be su. Ɔ maan, be su yoman ninnge mun sukusuku. (Jue Mun 45:17) Klist nin sran 144.000 mun yɛ bé klé sran sɔ’m be like ng’ɔ fata kɛ be yo’n niɔn. Blɛ sɔ nun’n, e su wunman anuannzɛ nin siefuɛ tɛtɛ wie fi. Ɲanmiɛn i anuannzɛ’n i kunngba cɛ yɛ ɔ́ trán lɛ-ɔ. Anuannzɛ sɔ’n i nunfuɛ’m bé bó yó kun, yɛ bé yó sa ng’ɔ ti kpa’n titi.

SA TƐTƐ NGA SRAN’M BE YO’N

10. (a) ?Lika nga a tran lɛ’n, sa tɛtɛ benin mun yɛ sran’m be yo i dan-ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ sa tɛtɛ sɔ mɔ sran’m be yo be’n, be yo ɔ bɔbɔ nin wɔ awlofuɛ mun-ɔn?

10 Sa sɔ’m be ti, e fɛ. Like nga sran’m be klo i yolɛ’n, yɛle bla nin bian kunndɛlɛ’n, nin ato bualɛ’n nin be wiengu’m be like yaya yolɛ’n. Flimun’m be nun’n, sran’m be kle kɛ ayeliɛ sɔ’m be ti kpa. Ɔ maan, sran’m be buman Zoova i mmla’m be like fi. (Ezai 5:20) I sɔ’n ti, ɔ ti cinnjin kpa kɛ siɛ nin niɛn’m be uka be mma mun naan b’a nianman sran sɔ’m be ayeliɛ’n su. Andɛ sran’m be sroman Ɲanmiɛn. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be kwlakwla be nian be wun su naan be nin Zoova be afiɛn’n w’a saciman.

11. ?Ngue yɛ like nga Zoova fa yoli Sodɔmun nin Gomɔrufuɛ mun’n, ɔ kle e-ɔ?

11 ?Ngue yɛ Zoova wá yó-ɔ? Kɛ Zoova wunnin sa tɛtɛ nga Sodɔmun nin Gomɔrufuɛ’m be yo’n, like ng’ɔ yoli’n, maan e wla kpɛn su. (An kanngan 2 Piɛr 2:6-8 nun.) Sa tɛtɛ nga klɔ nɲɔn sɔ’n i sufuɛ’m be yo’n, ɔ yoli Lɔtu m’ɔ ti sran kpa’n, ɔ nin i awlofuɛ’m be ya dan. Zoova kusu nunnunnin Sodɔmun nin Gomɔru klɔ’n. Ɔ yoli sɔ “fa kleli” klunwifuɛ mun kɛ, kɛ be liɛ’n wá yó sɔ-ɔ. Sɛ Zoova nunnunnin laa sa tɛtɛ yofuɛ mun’n, ɔ́ núnnun andɛ sa tɛtɛ yofuɛ mun wie.

12. ?Ngue yɛ a kunndɛ kpa kɛ á yó i mɛn uflɛ’n nun lɔ-ɔ?

12 ?Ngue yɛ ɔ́ sín sa tɛtɛ’m be osu-ɔ? Mɛn uflɛ’n nun lɔ’n, é yó sa kpakpa mun ngunmin. I wie yɛle kɛ, é yó maan asiɛ’n káci lika klanman. E nin e awlɛn su sran mun é kplán e sua mun, yɛ é trán be nun. Asa ekun’n, be nga Ɲanmiɛn wá cɛ́n be’n, é sɔ́ be nun. Yɛ é klé be like naan be si Zoova nin like ng’ɔ yoli mannin klɔ sran mun’n. (Ezai 65:21, 22; Sa Nga Be Yoli’n 24:15) Sa nga é yó be blɛ sɔ’n nun ti’n, e klun jɔ́. Yɛ Zoova ɲán ɲrun.

SA NGA BE O E SU’N

13. ?Ɲin kekle mɔ Satan nin Adam nin Ɛvu be yoli’n ti, sa benin yɛ ɔ o sran’m be su-ɔ?

13 Sa sɔ’m be ti, e fɛ. Klunwifuɛ mun, nin anuannzɛ tɛtɛ nin siefuɛ mun, nin sa tɛtɛ nga sran’m be yo be’n ti’n, sran’m be wun ɲrɛnnɛn. Lika kwlaa nun’n, alɛ’n nin yalɛ’n, nin sran kpɔlɛ’n, nin tukpacɛ nin wie’n yɛ sran’m be wun i-ɔ. Kɛ Satan nin Adam nin Ɛvu be yoli ɲin kekle Zoova su’n, yɛ sa tɛtɛ yolɛ’n boli i bo-ɔ. E kwlakwla e wun ɲin kekle mɔ be yoli’n i su afɛ.

14. ?Ngue yɛ Zoova wá yó naan sran’m b’a wun be wun fɛ-ɔ?

 14 ?Ngue yɛ Zoova wá yó-ɔ? Zoova seli kɛ ɔ́ wá yó maan alɛ kunlɛ’n wíe. (An kanngan Jue Mun 46:9, 10 nun.) Ɔ́ wá yó maan tukpacɛ’n su tranman lɛ kun. (Ezai 33:24) Ɔ́ núnnún wie’n mlɔnmlɔnmlɔn. (Ezai 25:8) Ɔ́ yó maan sran fi su diman yalɛ kun. (Jue Mun 72:12-16) Sa kwlaa nga ti yɛ sran’m be wun be ɲrun’n, ɔ́ núnnún be. I kpa bɔbɔ’n, ɔ́ wá yó maan Satan nin i mmusu’m be su lakaman sran mun kun.—Efɛzfuɛ Mun 2:2.

Alɛ nin tukpacɛ’n nin wie’n be su tranman lɛ kun, yɛ e klun jɔ́. (An nian ndɛ kpɔlɛ 15 nun.)

15. ?Ninnge benin wie mun yɛ be su tranman lɛ kun-ɔn?

15 Kɛ alɛ’n nin tukpacɛ’n, ɔ nin wie’n be su tranman lɛ kun’n, asiɛ’n i su tranlɛ’n wá yó fɛ dan. E su wunman sonja nin alɛ kunlɛ ninnge mun kun. Sran’m be wla su kpɛnman alɛ’m be su kun. Dɔɔtrɔ nin dɔɔtrɔ sua, nin mɔrgu nin asieliɛ’m be su tranman lɛ kun. Sa tɛtɛ yofuɛ’m be su tranman lɛ kun. Ɔ maan, e su wunman polisie kun. Yɛ sran’m be su sieman be awlo’m be nun mannzin naan bé trá awiefuɛ mun. Atrɛkpa’n, e su toman e anuan’m be nun kun. Nanwlɛ, sa kwlaa nga ti yɛ andɛ e wla bo e wun’n, be su tranman lɛ kun.

16, 17. (a) ?Kɛ Armagedɔn alɛ’n ko wie’n, wafa sɛ yɛ lika’n yó-ɔ? An fa su kun yiyi nun. (b) ?Ngue yɛ sɛ e yo’n, e kwla lafi su kɛ é ká lɛ tititi-ɔ?

16 ?Wafa sɛ yɛ lika’n wá yó-ɔ? Kɛ é sé yɛ’n, e kwlá wunmɛn i wlɛ sa trele. Y’a wun e ɲrun wie pɛ. Ɔ maan, e buman sa ng’ɔ o e su’n i like kun. E ti kɛ sran m’ɔ tran alie jranwlɛ wun lɛ’n sa. Kɛ m’ɔ ti alie’m be tɛlɛ’n cɛn kwlakwla’n ti, ɔ yomɛn i like fi kun. E ti ekun kɛ sran m’ɔ tran wla guawlɛ’n i wun lɛ titi’n sa. Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, wla’n bɔnmɛn i bue nun kun. Sanngɛ, kɛ Zoova wá núnnún sa kwlaa sɔ mun’n, e wla gúa ase dan.

17 E wla su boman e wun kun. Afin, Jue Mun 37:11 se kɛ sran’m “be wun jɔ́ be kpa fɔuun!” Kɛ e si kɛ Zoova kunndɛ kɛ e wun jɔ e’n, i sɔ’n yo e fɛ dan. I sɔ’n ti, kannzɛ lika’n ti kekle’n, maan e mian e ɲin e fa e wun mantan Zoova titi. Yɛ e trɛn i anuannzɛ’n nun. Like nga e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, ɔ yo ɲɛnmɛn dan. I sɔ’n ti, maan e akunndan’n tran su titi. Maan e lafi su kpa. Yɛ maan e kɛn i ndɛ e kle sran mun. (1 Timote 4:15, 16; 1 Piɛr 3:15) I liɛ’n, é kwlá láfi su kɛ, kɛ mɛn wá wíe’n, é ká lɛ tititi.