Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Avrili 2017

Maan e klun klo e di Zoova i junman naan be lɛ i ase

Maan e klun klo e di Zoova i junman naan be lɛ i ase

“Maan e la Anannganman’n i ase. [...] Sran’m be bali be klun klo kɛ bé kó kún alɛ.”—JƆLƐ DIFUƐ MUN 5:2.

JUE: 150, 10

1, 2. (a) ?Ndɛ benin yɛ Elifazi nin Bildadi be kannin-ɔn? (b) ?Ndɛ benin yɛ Zoova kan kleli be-ɔ?

SRAN nsan be ko wunnin Zɔbu m’ɔ ti Ɲanmiɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ’n i wun. Be flɛ be nun kun kɛ Elifazi, ɔ fin Teman. Ɔ seli Zɔbu kɛ: “?Sran kwla yo like kpa kun man Nyanmiɛn? Cɛcɛ, sɛ sran si ngwlɛlɛ naan ɔ yo sa kpa’n, ɔ yo mɛn i bɔbɔ wun. ?Ɔ sɛsɛ bɔ a ti’n, ɔ kwla uka Nyanmiɛn? ?Ɔ jrɛin nga a ti’n, ngue yɛ ɔ nyɛn i nun-ɔn?” (Zɔb 22:1-3) Elifazi bu i kɛ klɔ sran kwlá yoman like kpa fi manman Ɲanmiɛn. Sran ng’ɔ kannin ndɛ kleli Zɔbu wie’n, yɛle Bildadi m’ɔ fin Siaki’n. I liɛ’n, ɔ seli kɛ klɔ sran kwlá yoman kpa Ɲanmiɛn ɲrun.—An kanngan Zɔb 25:4 nun.

Zoova i fanngan nun ti yɛ e kwla yo ninnge mun-ɔn. Yɛ ɔ sie like nga e yo’n i nzɔliɛ.

2 Elifazi nin Bildadi be kunndɛ kɛ Zɔbu bu i kɛ ɔ miɛn i ɲin su Zoova ngbɛn. Be kunndɛ kɛ ɔ bu i kɛ klɔ sran timan like fi Ɲanmiɛn ɲrun, naan ɔ ti i ɲrun kɛ kakaa wie sa. (Zɔb 4:19; 25:6) ?Elifazi nin Bildadi be ti wun ase kanfuɛ ti yɛ be seli sɔ-ɔ? (Zɔb 22:29) Ɔ ti su kɛ, e kwlá  faman e wun sunnzunman Ɲanmiɛn kaan sa. Ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli. Sɛ e fu oka kun su annzɛ e o alapla kun nun naan e nian asiɛ’n su wa’n, é wún kɛ sran’m be ti kannganngan. Ɔ maan, e wunman junman nga be su di’n. Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ wun junman nga e di e mɛn i’n. Yɛ ɔ bu i like dan. Zoova seli Elifazi nin Bildadi nin Zɔfar be kɛ, b’a kɛnmɛn i wun ndɛ kpa. Sanngɛ Zɔbu liɛ’n, i klun jɔli i wun. I sɔ’n ti, ɔ flɛli i kɛ “min sufuɛ.” (Zɔb 42:7, 8) I sɔ’n kle kɛ klɔ sran kwla yo “like kpa kun man Nyanmiɛn.”

“?NGUƐ YƐ Ɔ NYƐN I NUN-ƆN?”

3. (a) ?Ndɛ benin yɛ Elii kannin-ɔn? (b) ?Ndɛ sɔ’n i bo yɛle benin?

3 Kɛ Zɔbu nin i janvuɛ nsan’m bé kókó yalɛ’n, gbanflɛn kun o lɛ, be flɛ i kɛ Elii. Ɔ sieli i su be nuan bo. Ɔ usali Zɔbu kɛ: “?Sɛ a ti sɛsɛ’n, nguɛ yɛ ɔ nyɛn i nun-ɔn? ?Nguɛ cɛ yɛ a yo mɛn i-ɔ?” (Zɔb 35:7) ?Elii su se kɛ e mian e ɲin e su Ɲanmiɛn ngbɛn, kɛ nga Zɔbu i janvuɛ nsan’m be fa kannin’n sa? Cɛcɛ. Afin, Zoova w’a fɛmɛn i wun ya wie. Ndɛ nga Elii su kan’n yɛle kɛ, Zoova mianman e wun kɛ e su i. Ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli. Nán like nga e yo e mɛn i’n, i ti yɛ ɔ kwla yo aɲanbeunfuɛ-ɔ. Annzɛ ɔ kwla ɲan wunmiɛn-ɔn. I kpa bɔbɔ’n, i fanngan nun ti yɛ e kwla yo ninnge mun-ɔn. Yɛ ɔ sie like nga e yo’n i nzɔliɛ.

4. ?Wafa sɛ yɛ Zoova bu like nga e yo e man e wiengu mun’n niɔn?

4 Kɛ e yo e niaan Klistfuɛ’m be ye’n, Zoova i ɲrun’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ yɛ y’a yo i ye sa. Nyanndra Mun 19:17 se kɛ: “Like nga sran kun fa cɛ yalɛfuɛ’n, ɔ ti kɛ Anannganman yɛ w’a fa mɛn i sa. Ɔ maan Anannganman ɔ́ yó i mo.” Like kwlaa nga e yo e man e wiengu’n, Zoova sie i nzɔliɛ. Zoova yɛ ɔ yili nglo nin asiɛ’n niɔn. Sanngɛ, ɔ bu ninnge nga e yo e man e wiengu mun kɛ i yɛ e yo e mɛn i sa. Ɔ maan, ɔ yra e su dan. I sɔ yɛ Ɲanmiɛn i Wa Zezi, ɔ kannin-ɔn.—An kanngan Lik 14:13, 14 nun.

5. ?Kosan benin mun yɛ like suanlɛ nga wá tɛ́ be su-ɔ?

5 Kɛ Zoova seli i sufuɛ Ezai kɛ ɔ yo i nuan ijɔfuɛ’n, Ezai kplinnin su. Ɔ seli kɛ: “Min-ɔn, sunman min.” (Ezai 6:8-10) Andɛ kusu, Zoova i sufuɛ kpanngban be nian Ezai i ayeliɛ’n su. Yɛle kɛ, junman kwlaa nga Ɲanmiɛn man be’n, be kplin su. Wie liɛ’n, ɔ timan pɔpɔ. Sanngɛ, be mian be ɲin be di. Lika kwlaa nga be sunman be’n, be kɔ. Sanngɛ, aniaan kun kwla se i wun kɛ: ‘N klo Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ. ?Sanngɛ junman nga n di’n, ɔ ti cinnjin li? ?Sɛ m’an diman junman sɔ’n, i ti yɛ Zoova i junman’n su kɔmɛn i ɲrun-ɔn?’ Atrɛkpa’n, y’a bu i sɔ wie le. Like suanlɛ nga wá kán sa wie mɔ laa Ɲanmiɛn i sufuɛ nɲɔn be yoli’n, i ndɛ. Be  yɛle Debora nin Baraki. I liɛ’n, sɛ junman nga e di’n ɔ ti cinnjin annzɛ ɔ timan cinnjin’n, é wún i wlɛ.

ƝANMIƐN MAAN SRƐ W’A KUNMAN BE KUN

6. ?Ngue ti yɛ e kwla bu i kɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlá jranman Zabɛn nin i sonja’m be ɲrun-ɔn?

6 Baraki ti Izraɛli lɔ safuɲrɛn. Yɛ Debora ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ. Be blɛ su’n, Zabɛn m’ɔ ti Kanaan famiɛn’n, “ɔ kleli Izraɛlfuɛ’m be nun” afuɛ ablaɔn. Zabɛn i sonja’m be yo sran’m be tɛtɛ kpa. I sɔ’n ti, Izraɛlifuɛ’m be sro be. Srɛ m’ɔ kun be’n ti, be nun wie’m be tɔ blo. Zabɛn le blalɛ kakaklolo ya ngwlan. Sanngɛ, Izraɛlifuɛ’m be leman alɛ kunlɛ ninnge wie fi naan b’a fa sasa be wun.—Jɔlɛ Difuɛ Mun 4:1-3, 13; 5:6-8. * (An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.)

7, 8. (a) ?Ngue yɛ Zoova seli Baraki kɛ ɔ yo-ɔ? (b) ?Ɔ yoli sɛ yɛ maan Izraɛlifuɛ’m be kwlali Zabɛn i alɛ kunfuɛ mun-ɔn? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

7 Kɛ e bu Zabɛn i sonja’m be akunndan’n, Izraɛlifuɛ’m be kwlá jranman be ɲrun. Sanngɛ, ndɛ nga Zoova seli i nuan ijɔfuɛ Debora kɛ ɔ kan kle Baraki’n yɛ: “Kɔ Tabɔr oka’n wun lɔ naan fa Nɛftali nin Zabilɔn akpasua’n be su sran akpi blu (10.000). Ń wá cúɛn Zabɛn i alɛ kunfuɛ’m be su kpɛnngbɛn Sizɛra, nin i kakaklolo mun, ɔ nin i alɛ kunfuɛ mun, ń fá be ḿ bá ɔ wun lɛ Kizɔn nzue ba’n i nuan lɛ. Yɛ ń fá be ḿ mán wɔ.”—Jɔlɛ Difuɛ Mun 4:4-7.

8 Kɛ be boli ndɛ sɔ’n i ndolo’n, sran 10.000 be yiali Tabɔru oka’n su lɔ ndɛndɛ kpa. Baraki nin sran sɔ’m be fin oka’n su lɔ be jrali. Kpɛkun, be ɔli Tanaki lɔ, be nin Kanaanfuɛ’m be kunnin. (An kanngan Jɔlɛ Difuɛ Mun 4:14-16 nun.) Zoova jrannin Izraɛlifuɛ’m be sin. Yɛle kɛ, nzue’n tɔli dan kpa. I sɔ’n ti, lika’n kacili nnɔtiɛ. Baraki suli Sizɛra i alɛ kunfuɛ’m be su lele kilo 24. Be juli Arɔsɛti. Sizɛra i kakaklolo’n mlɔnnin nnɔtiɛ’n nun. I sɔ’n ti, ɔ wanndili i ja nun lele juli Zananimun. Atrɛkpa’n, lika sɔ’n mantan Kedɛsi klɔ’n. Kɛ ɔ juli lɔ’n, ɔ ko fiali bla kun i tannin sua’n i bo lɔ. Be flɛ bla sɔ’n kɛ Zaɛli. Kɛ mɔ Sizɛra w’a fɛ’n ti, ɔ lafili. Kɛ ɔ́ láfi’n, yakpa su, Zaɛli kunnin i. (Jɔlɛ Difuɛ Mun 4:17-21) Nanwlɛ, Zoova jrannin Izraɛlifuɛ’m be sin. Ɔ maan, be kwlali be kpɔfuɛ mun. * (An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.)

B’A FAMAN AJALƐ KUNNGBA’N

9. ?Ndɛ benin yɛ Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:20, 21 kan-ɔn?

9 Jɔlɛ Difuɛ Mun ndɛ tre 5 yiyi sa sɔ’n nun kpa ekun. Jɔlɛ Difuɛ Mun ndɛ tre 5 i mma 20 nin 21 se kɛ: “Nzraama’m be fin Nyanmiɛn su lɔ be nin Sizɛra be wa kunnin. Kizɔn nzue ba’n bɔ nán andɛ sa yɛ ɔ sonji’n, ɔ fali be ɔli.” ?Ndɛ sɔ’n kle kɛ anzi’m be ukali Izraɛlifuɛ mun naan b’a kun alɛ’n? ?Annzɛ kusu nglo lɔ ninnge mɔ be ti kɛ yɛbuɛ dandan mun sa’n yɛ be guali-ɔ? Biblu’n yiyiman nun. Sanngɛ,  Zoova yoli maan kɛ bé kún alɛ’n, nzue tɔli dan kpa lika sɔ’n nun. Ɔ maan, Zabɛn i kakaklolo ya ngwlan’m b’a kwlá wanndiman kpa kun. Jɔlɛ Difuɛ Mun ndɛ tre 4 i mma 14 nin 15 kɛn i kpɛ nsan kɛ Zoova ti yɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlali be kpɔfuɛ mun-ɔn. Izraɛlifuɛ 10.000 be nun wie fi kwlá seman kɛ be fanngan nun ti yɛ be kwlali be kpɔfuɛ mun-ɔn.

10, 11. ?Ngue ti yɛ be boli Merɔzu klɔ’n i sannzan-ɔn?

10 Kɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlali be kpɔfuɛ mun’n, Debora nin Baraki be toli jue be manmannin Zoova. Be seli kɛ: “Anannganman i Anz waan: ‘Amun bo Merɔz klɔ’n i sannzan. Sannzan bɔ amun bo Merɔz i su sran mun’n yɛle kɛ b’a ba-man Anannganman ukalɛ. B’a ba-man Anannganman i safunyrɛn’m be ukalɛ.’”—Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:23.

11 Andɛ’n, e wunman Merɔzu i osu. I sannzan mɔ be boli’n ti’n, i osu nunnunnin. Atrɛkpa’n, Merɔzu i su sran’m b’a ɔman Baraki i ukalɛ naan ɔ kun alɛ’n. Kɛ bé kúnndɛ sran naan be nin Kanaanfuɛ’m be ko kun’n, Merɔzu i su sran’m be kwlá seman kɛ b’a timan. Afin, sran 10.000 be bali. Kɛ Sizɛra wánndi Baraki bo’n, atrɛkpa Merɔzu lɔ yɛ ɔ sinnin-ɔn. Yɛ i su sran’m be kwla tra Sizɛra be man Baraki. Sanngɛ b’a yoman sɔ. Be yacili i lɛ, ɔ wanndi sinnin be klɔ’n nun. B’a yoman Zoova i klun sa. Sɛ ɔ ti kɛ be yoli sɔ’n, nn ɔ yrali be su. Sanngɛ, b’a yoman like fi b’a mɛnmɛn i. Nanwlɛ, Merɔzu i su sran’m b’a yoman kɛ Zaɛli m’ɔ yoli yakpafuɛ’n sa.—Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:24-27.

Ɔ fata kɛ e bu e klun lɔ e nian, sɛ e klo Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ o.

12. (a) ?Sran benin mun yɛ Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:9, 10 kan be ndɛ-ɔ? (b) ?Be nun onin mun yɛ e kunndɛ kɛ é nían be ayeliɛ’n su-ɔ?

12 Ndɛ ng’ɔ o Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:9, 10 nun’n, ɔ kle kɛ sran wie’m b’a yoman kɛ sran 10.000 nga be ɔli alɛ’n i kunlɛ’n be sa. Debora nin Baraki be yili “kpɛnngbɛn mun ɔ nin be nga be ɔli alɛ kunlɛ be klun klo’n” be ayɛ. Sran sɔ’m be fuli Tabɔr oka’n su. Kpɛkun, be jrali Kizɔn nzue ba’n nun be nin Baraki be ɔli alɛ kunlɛ. B’a yoman kɛ be nga “be fu aflunmun ufue’m be su’n,” mɔ be “kɔ atin sin’n” be sa. Sran sɔ’m be yo be wun kpakpa. Be klo pɔɔ nun tranlɛ kɛ be mɔ be “tran tapi nglanman’m be su’n” sa. B’a yoman like ng’ɔ fata kɛ be yo be man Zoova’n. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ be bu akunndan naan be wun i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ “be manman Anannganman.” Andɛ’n, ɔ fata kɛ e kusu e bu e klun lɔ e nian, sɛ e klo Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ o.

13. ?Ngue yɛ Ribɛnin nin Dan nin Asɛr akpasua’m be nun sran mun be yoli, mɔ Zabilɔn nin Nɛftali akpasua’m be nun sran’m b’a yoman wie-ɔ?

13 Sran 10.000 nga be ko kunnin alɛ’n, be wunnin kɛ Zoova yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Ɔ maan, be kwla kan “ye ng’ɔ yoli” be’n i ndɛ kle be  wiengu mun. (Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:11) Ribɛnin, nin Dan ɔ nin Asɛr akpasua’m be liɛ’n, Zoova junman dilɛ w’a yoman be cinnjin. Be kali be nnɛn mun, nin be mmeli’m be jranwlɛ’m be wun lɔ. (Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:15-17) Sanngɛ, Izraɛli akpasua’m be ngba b’a yoman sɔ. Be nun wie yɛle Zabilɔn nin Nɛftali akpasua’n be su sran mun. Be liɛ’n, “b’a kanman be nguan’n i sasalɛ ndɛ.” (Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:18) ?Ngue yɛ ajalɛ nga Izraɛli akpasua’m be tinuntinun be fali’n, ɔ kle e-ɔ?

“MAAN E LA ANANNGANMAN I ASE”

14. ?Junman benin yɛ e kwla di e man Zoova m’ɔ ti e Siefuɛ’n niɔn?

14 Andɛ’n, e kunman Zoova i ti alɛ. Sanngɛ, e bo jasin fɛ’n i juejue su. Zoova i anuannzɛ’n kunndɛ sran mɔ be kwla di Zoova i junman’n. Aniaan kpanngban kpa, i gbanflɛn o, i talua o, be ti blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman difuɛ. Be nun wie’m be ti atin bofuɛ. Wie’m be di junman Betɛli’m be nun. Wie mun ekun be kplan Ɲanmiɛn sulɛ sua mun. Yɛ wie’m be di junman aɲia dandan’m be bo. Asɔnun kpɛnngbɛn wie’m be wun dɔɔtrɔ’m be wun naan be yo aniaan’m be ayre kɛ ɔ nin i fata’n sa. Yɛ wie’m be siesie aɲia dandan mun. Maan e wun i wlɛ kɛ junman kwlaa nga e di e man Zoova’n, i klun jɔ su. Yɛ i wla su fiman su.—Ebre Mun 6:10.

Kwlaa naan y’a fa ajalɛ kun’n, maan e bu e awlofuɛ mun nin e niaan Klistfuɛ’m be akunndan. (An nian ndɛ kpɔlɛ 15 nun.)

15. ?Kosan benin mun yɛ e kwla fa usa e wun-ɔn?

15 Maan e bu e klun lɔ e nian, sɛ e klo Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ o. I lɛ nun’n, maan e tinuntinun e fa kosan nga mun e usa e wun: ‘?N kunndɛ kɛ min wiengu mun yɛ be di junman’n i dan lika-ɔ? ?Aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ’n ti min cinnjin tra Zoova  junman’n i dilɛ’n? ?N nian Baraki nin Debora nin Zaɛli, ɔ nin sran 10.000 mɔ be tuli be klun be dili Zoova i junman’n, be ayeliɛ’n su? ?N kunndɛ kɛ ń kó dí junman klɔ, annzɛ nvle uflɛ nun naan ń ɲán sika kpanngban? ?Sɛ n fɛ i sɔ ajalɛ’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n yó min awlofuɛ mun nin min niaan Klistfuɛ mun-ɔn? ?N kannin ajalɛ sɔ mɔ min waan ń fá’n, i ndɛ n kleli Zoova?’ * (An nian nzɔliɛ’n i su ndɛ’n.)

16. ?Like cinnjin kpa nga e kwla yo e man Zoova’n, yɛle benin?

16 Zoova di e nɛnnɛn dan. Yɛle kɛ, ɔ man e atin kɛ e kle sran’m be like naan be wun i wlɛ kɛ i yɛ ɔ sie nglo nin asiɛ’n niɔn. Kɛ ɔ fɛ i Adam nin Ɛvu be blɛ su lele andɛ’n, Mmusu’m be si Satan kunndɛ kɛ sran’m be kaci be sin be si Zoova. Sanngɛ e liɛ’n, e kle Satan kɛ e jran Zoova sin. E lafi Zoova su, yɛ e klo i. I sɔ’n ti, e di i junman e klun klo su. Ɔ maan, i klun jɔ. (Nyanndra Mun 23:15, 16) E ɲin yi Ɲanmiɛn. I sɔ’n ti, kɛ Satan klɔklɔ i’n, ɔ kwla tɛ i su. (Nyanndra Mun 27:11) Like cinnjin kpa nga e kwla yo e man Zoova’n, yɛle kɛ maan e ɲin yi i. Kɛ e yo sɔ’n, i klun jɔ.

17. ?Ngue yɛ ndɛ ng’ɔ o Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:31 nun’n, ɔ kle e-ɔ?

17 Ɔ cɛ kan’n, asiɛ’n i sufuɛ’m be kwlaa bé wún kɛ Zoova yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie sran mun-ɔn. E kunndɛ kɛ blɛ sɔ’n ju ndɛndɛ. Ndɛ nga Debora nin Baraki be kannin’n, ɔ ti e liɛ’n su wie. Be seli kɛ: “Anannganman, maan ɔ kpɔfuɛ’m be wu sa tititi! Sanngɛ maan be nga be klo wɔ’n be yo kɛ wia bɔ w’a man su m’ɔ su bo kpa’n sa.” (Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:31) Kɛ Zoova wá núnnún Satan i mɛn’n, yɛ ndɛ sɔ’n kpɛ́n su-ɔ. Zoova su seman e kɛ e kun Armagedɔn alɛ’n wie. É ‘ká e osu nun lɛ, yɛ é wún delɛ nga Zoova dé e’n.’ (2 Be Nyoliɛ 20:17) Sanngɛ kɛ é sé yɛ’n, maan e di Zoova i junman’n i yakpa su naan e kle kɛ i yɛ ɔ fata kɛ ɔ sie sran mun-ɔn.

18. ?Kɛ e klun klo e di Ɲanmiɛn i junman’n, ngue yɛ e wiengu’m be yo-ɔ?

18 Nán klɔ sran manmanlɛ ti yɛ Debora nin Baraki be toli jue-ɔ. Zoova manmanlɛ ti yɛ be toli-ɔ. Kɛ bé bó i tolɛ bo’n, be seli kɛ: “Maan e la Anannganman’n i ase. [...] Sran’m be bali be klun klo kɛ bé kó kún alɛ.” (Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:1, 2) I wafa kunngba’n, kɛ e di Ɲanmiɛn i junman kwlaa nga be fa man e’n, e wiengu’m be ɲan su mmlusuɛ wie. I sɔ’n ti, be “la Anannganman’n i ase.”

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Be siesieli kakaklolo sɔ’m be wun ninnge wie mun. Be ti kɛ wlɔsɔ sa. Be ti tɛnndɛnndɛn kpa, yɛ be la kpa. Ɔ maan, kɛ kakaklolo’m bé wánndi mɔ blalɛ sɔ’m bé kpɛ́ be wun’n, ɔ kwla kun sran.

^ ndɛ kpɔlɛ 8 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí sa sɔ’n nun kpa’n, nian afuɛ 2015, Utu 1, blɔfuɛ’n nun Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 12-15 nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 15 An nian ndɛ akpasua nga be flɛ i kɛ “Sika mɔ e ɲɛnmɛn i’n i ti kokolɛ’n” nun. Ɔ o afuɛ 2015, Zuie 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n nun.