Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Ɔktɔblu 2017

“Amun sran klolɛ’n, [...] maan be wun i sakpa like nga amun yo’n nun”

“Amun sran klolɛ’n, [...] maan be wun i sakpa like nga amun yo’n nun”

“Nán maan amun sran klolɛ’n yo amun nuan bui su, nin nuan nun fɛ su, sanngɛ maan be wun i sakpa like nga amun yo’n nun.”​—1 ZAN 3:18.

JUE: 72, 124

1. (a) ?Sran klolɛ ng’ɔ ti cinnjin’n yɛle benin? (b) ?Ngue yɛ sran m’ɔ klo sran’n, ɔ yo-ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

SRAN klolɛ’n i wafa sɔnnin. I ng’ɔ ti cinnjin kpa’n, yɛle ng’ɔ taka Ɲanmiɛn mmla’n su’n. Glɛki nun’n, be flɛ sran klolɛ sɔ’n kɛ agapɛ. Sran klolɛ sɔ’n fin Zoova. (1 Zan 4:7) Sran m’ɔ klo sran’n, i wiengu’m be ndɛ lo i. Ɔ bu be wun akunndan kpa. Kpɛkun, ɔ tu i klun yo be ye. Ɔ maan i klun jɔ.

2, 3. ?Wafa sɛ yɛ Zoova kleli kɛ ɔ ti sran klofuɛ-ɔ?

2 Kwlaa naan Zoova w’a yi Adam nin Ɛvu’n, ɔ kleli kɛ ɔ klo sran. Afin kɛ ɔ́ yí asiɛ’n, ɔ sieli su ninnge kpanngban naan klɔ sran’m b’a kwla tran su. Ɔ yoli sɔ naan sran’m be klun jɔ. Nán Zoova bɔbɔ liɛ ti yɛ ɔ yili asiɛ’n niɔn. Sran’m be liɛ ti yɛ ɔ yili-ɔ. Kɛ ɔ yili asiɛ’n m’ɔ wunnin kɛ ɔ ti kpa’n, yɛ ɔ yili klɔ sran-ɔn. Ɔ kunndɛli kɛ asiɛ wunmuan’n kaci lika klanman naan sran’m be tran su tititi.

3 Kɛ Adam nin Ɛvu be yoli ɲin kekle’n, Zoova kleli kɛ ɔ ti sran klofuɛ. Yɛle kɛ, ɔ seli kɛ ɔ́ kpɔ́ Adam nin Ɛvu be  mma nga bé wá yó aɲinyiɛfuɛ’n be ti. (Bo Bolɛ 3:15; 1 Zan 4:10) Kɛ Zoova kán sɔ’n, ɔ kɛn i kɛ w’a kpɔ be ti w’a wie sa. Sanngɛ kɛ afuɛ 4.000 sinnin’n, yɛ ɔ fɛli i Wa kunngba cɛ’n mannin naan ɔ fɛ i wun kpɔ sran’m be ti-ɔ. (Zan 3:16) I sɔ mɔ Zoova yoli’n, ɔ yo e fɛ dan!

Maan e mian e ɲin naan e klo Ɲanmiɛn nin sran titi.

4. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ e kwla klo Ɲanmiɛn nin sran-ɔn?

4 Fɔ o e nun. Ɔ maan kɛ ɔ yo naan e klo sran’n, ɔ timan pɔpɔ. Sanngɛ, kɛ mɔ Ɲanmiɛn yili e kɛ i bɔbɔ sa ti’n, e kwla fɛ i nzuɛn’n. Yɛle kɛ, e kwla klo i bɔbɔ Ɲanmiɛn nin sran. Abɛli kloli Ɲanmiɛn. I sɔ’n ti, ɔ fɛli i ninnge’m be nun kpafuɛ mun mannin Ɲanmiɛn. (Bo Bolɛ 4:3, 4) Nowe kloli Ɲanmiɛn nin sran wie. I sɔ’n ti, kannzɛ sran’m b’a sieman be su i nuan bo’n, sanngɛ ɔ kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n kleli be afuɛ kpanngban. (2 Piɛr 2:5) Ɲanmiɛn mɔ Abraamun klo i ti’n, ɔ fɛli i wa Izaaki kɛ ɔ́ fá yí tɛ. (Zak 2:21) E si kɛ Ɲanmiɛn nin sran klolɛ’n timan pɔpɔ. Sanngɛ, maan e mian e ɲin e nian Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa sɔ’m be ayeliɛ’n su.

SRAN M’Ɔ KLO SRAN SAKPA’N

5. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran sakpa-ɔ?

5 Biblu’n se kɛ: “Nán maan amun sran klolɛ’n yo amun nuan bui su, nin nuan nun fɛ su, sanngɛ maan be wun i sakpa like nga amun yo’n nun.” (1 Zan 3:18) ?I sɔ’n ti, sɛ e kan ndɛ wie e fa cici sran wla’n, é sé kɛ i sɔ’n kleman kɛ e klo sran? Nɛ́n i sɔ-ɔ. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:18) Sanngɛ sɛ e klo sran’n, é yí i nglo. I wie yɛle kɛ, sɛ e wun kɛ aniaan kun leman aliɛ annzɛ tralɛ’n, e su fɔnvɔmɛn i ngbɛn. Sanngɛ, é tí i wun ɲanman nun. (Zak 2:15, 16) I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn nin sran mɔ e klo i ti’n, e srɛ Ɲanmiɛn kɛ maan sran kpanngban be bla jasin fɛ’n i bolɛ wie. Sanngɛ, e kaman Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i ngunmin su. E bɔbɔ e tu e klun e di junman sɔ’n wie.​—Matie 9:38.

6, 7. (a) ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e kloman sran e “nuan bui” su-ɔ? (b) An kan sran wie mɔ be kloli sran be nuan bui su’n, be ndɛ.

6 Akoto Zan seli kɛ maan be wun kɛ e klo sran ‘sakpa like nga e yo’n nun.’ Yɛle kɛ, ɔ fataman kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran “e nuan bui su.” (Rɔmfuɛ Mun 12:9; 2 Korɛntfuɛ Mun 6:6) Sran wie’m be yo ninnge wie mun naan be se kɛ be klo Ɲanmiɛn nin sran. ?Sanngɛ, be klo Ɲanmiɛn nin sran sakpa? ?Kɛ e niɛn i kpa’n, ngue ti yɛ be yo ninnge sɔ mun-ɔn? ?Nán be dunman kunndɛlɛ ti yɛ be yo i sɔ ninnge mun-ɔn? Nanwlɛ, sɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran e nuan bui su’n, nn y’a yoman like fi.

7 Kɛ Satan kán ndɛ klé Ɛvu Edɛnin fie’n nun lɔ’n, i nuan nun fɛ ti’n, Ɛvu buli i kɛ i ndɛ lo i. Sanngɛ i sin sa ng’ɔ juli’n, ɔ kle kɛ Satan klomɛn i. (Bo Bolɛ 3:4, 5) I nun mɔ Davidi ti famiɛn’n, i janvuɛ kun o lɛ be flɛ i kɛ Asitɔfɛli. Asitɔfɛli kloli Davidi i nuan bui su. Afin, ɔ kpɛli Davidi i bo waka. (2 Samiɛl  15:31) Andɛ’n, be nga be nin Ɲanmiɛn b’a bu’n, be nin sran wie mun ekun “be fa be nuan laka” asɔnun’n i nunfuɛ mun. Be yo sɔ naan bé sáci be afiɛn. (Rɔmfuɛ Mun 16:17, 18) Be yo kɛ sran’m be ndɛ lo be sa. Sanngɛ, be bɔbɔ be klun sa yolɛ liɛ ti yɛ be yo sɔ-ɔ.

8. ?Kosan benin mun yɛ ɔ fata kɛ e fa usa e wun-ɔn?

8 Be nga be fa be nuan nun fɛ laka sran mun’n, be ɲin gua ase. Afin, be kwlá lakaman Ɲanmiɛn. Zezi seli kɛ sran ng’ɔ ti gblɛfuɛ’n, ɔ́ “kpɛ́kpɛ́ i nun.” (Matie 24:51) E mɔ e su Zoova’n, e kunndɛman kɛ é yó gblɛfuɛ. I sɔ’n ti, maan e tinuntinun e usa e wun kɛ: ‘?N klo Ɲanmiɛn nin sran sakpa? ?N bu min ngunmin min wun akunndan? ?N ti nanwlɛfuɛ?’ Like suanlɛ nga nun’n, é wá wún like ngwlan mɔ e kwla yo e kle kɛ e kloman Ɲanmiɛn nin sran e “nuan bui su’n.”

MAAN BE WUN E SRAN KLOLƐ’N ‘LIKE NGA E YO’N NUN’

9. ?Sɛ e klo sran sakpa’n, ngue yɛ é yó-ɔ?

9 Kannzɛ sran’m be wunman like kpa nga e yo’n, sanngɛ maan e tu e klun e yo. Maan e tu e klun e yo e wiengu’m be ye titi. (An kanngan Matie 6:1-4 nun.) Ananiasi nin i yi Safira be liɛ’n, be klo dunman. Like nga be yo’n, be kunndɛ kɛ sran ngba si nun. Be yoli be asiɛ’n i wie atɛ. Kpɛkun, be lakali sran mun kɛ sika’n i ngba yɛ be su fa man akoto mun-ɔn. I sɔ’n ti, be wuli. (Sa Nga Be Yoli’n 5:1-10) Sɛ e klo e niaan mun sakpa’n, é tú e klun é yó be ye. Like nga e yo e man be’n, e su kunndɛman kɛ sran uflɛ si nun. I sɔ yolɛ nun’n, e kwla nian e niaan nga be uka e Anuannzɛ’n i ɲrun dinfuɛ mun naan b’a yi fluwa nin video mun’n, be ayeliɛ’n su. Be kunndɛman dunman. Ɔ maan, junman trele nga be di’n, be kunndɛman kɛ sran’m be si nun.

Kannzɛ sran fi wunman like nga e yo’n, sanngɛ maan e tu e klun e yo.

10. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e bu e wiengu’m be sran-ɔn?

10 Maan e bu e wiengu sran. (An kanngan Rɔmfuɛ Mun 12:10 nun.) Zezi wunnzinnin i akoto’m be ja. I lɛ nun’n, ɔ kleli kɛ ɔ bu be sran. (Zan 13:3-5, 12-15) Maan e yo wun ase kanfuɛ kɛ Zezi sa. Yɛ maan e yo e wiengu’m be ye. Zezi i akoto’m b’a wunman like nga ti yɛ ɔ wunnzinnin be ja’n i wlɛ kpa. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun mɔ Ɲanmiɛn flɛli i wawɛ’n mannin be’n, yɛ be wunnin i wlɛ-ɔ. (Zan 13:7) Kannzɛ e dili suklu dan, annzɛ e le sika, annzɛ e di junman dan wie o, nán e bu i kɛ e ti kpa tra e wiengu mun. Maan e bu be sran. (Rɔmfuɛ Mun 12:3) Wienun-ɔn, be su yi e wiengu kun i ayɛ. Kannzɛ e bu i kɛ ɔ fata kɛ be yi e ayɛ wie’n, sanngɛ nán maan ɔ yo e ya. Maan ɔ yo e fɛ.

11. ?Ngue ti yɛ sɛ sran kun nin mo yolɛ fata’n, ɔ fata kɛ e yo i mo-ɔ?

11 Maan e yo e wiengu mo. “Ndɛ ng’ɔ ti kpa bɔ sran ti-ɔ ɔ yo sran’n,” i wie yɛle sran mo yolɛ’n. I sɔ’n ti’n, maan e yo e wiengu’m be mo. (Efɛzfuɛ Mun 4:29)  Sanngɛ, nɛ́n i sɔ ti yɛ sɛ sran kun nin mo yolɛ fataman’n, é yó i mo-ɔ. Sɛ e yo sɔ’n, nn e su lɛkɛ i. Ɔ maan, sɛ ɔ fata kɛ e mɛn i afɔtuɛ’n, e su kwlá mɛnmɛn i. (Nyanndra Mun 29:5) Ɔ fataman kɛ e yo sran kun mo, kpɛkun kɛ ɔ kaci i sin’n, e kɛn i wun ndɛ tɛ. Sɛ e yo sɔ’n, nn e ti gblɛfuɛ. Akoto Pɔlu kloli i niaan mun kpa. Kɛ ɔ́ klɛ́ i niaan nga be o Korɛnti lɔ’n be fluwa’n, ɔ fali be ɲin sieli like nga be yoli m’ɔ ti kpa’n su. Yɛ ɔ yoli be mo. (1 Korɛntfuɛ Mun 11:2) Sanngɛ, kɛ ɔ fata kɛ ɔ tu be fɔ’n, ɔ yiyili like nga ti yɛ ɔ tu be fɔ’n i nun kleli be weinwein.​—1 Korɛntfuɛ Mun 11:20-22.

Kɛ e yo e niaan’m be ye’n, e kle kɛ e klo be sakpa. (An nian ndɛ kpɔlɛ 12 nun.)

12. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e klo sran sakpa-ɔ?

12 Maan e sɔ sran nun klanman. Zoova wla e fanngan kɛ e yo e niaan’m be ye. (An kanngan 1 Zan 3:17 nun.) Sanngɛ, ɔ fata kɛ e nian e wun su naan y’a buman e bɔbɔ e wun akunndan. I sɔ’n ti’n, maan e usa e wun kosan yɛ mun: ‘?Min janvuɛ mun, annzɛ be nga be le ɲrun asɔnun nun’n, be ngunmin yɛ n yia be min awlo lɔ titi-ɔ? ?Be nga be kwla yia min wie’n, annzɛ be kwla ti min wun ɲanman nun’n, be ngunmin yɛ n yia be-ɔ? ?Be nga n siman be kpa’n, annzɛ be kwlá timan min wun ɲanman nun’n, n yaci be lɛ?’ (Lik 14:12-14) Wienun-ɔn, aniaan kun w’a fa ajalɛ tɛ. Yɛ ɔ fata kɛ e ukɛ i. Annzɛ kusu, e yia aniaan kun e awlo lɔ titi, sanngɛ ɔ nin a yoman e kwla le. ?I lɛ nun’n, ngue yɛ é yó-ɔ? Zoova waan: “Sran ng’ɔ to amun’n, an sike i, nán an ijɔ amun konviabo.” (1 Piɛr 4:9) I sɔ’n ti’n, maan e yo e wiengu’m be ye klun ufue su. Sɛ e yo sɔ’n, é dí su aklunjuɛ.​—Sa Nga Be Yoli’n 20:35.

13. (a) ?Blɛ benin nun yɛ ɔ fata kɛ e tra e awlɛn-ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ e kwla uka be nga be leman wunmiɛn’n niɔn?

13 Maan e uka be nga be leman wunmiɛn’n. Biblu’n se kɛ: “An uka be nga be lɛ-man wunmiɛn’n, an tra amun anwlɛn sran’m be kwlaa be wun.” (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:14) Aniaan kpanngban be o lɛ’n, laa be suman Ɲanmiɛn juejue su. Sanngɛ, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be wa suli i kpa. Wie’m be liɛ’n, ɔ fata kɛ e tra e awlɛn naan e uka be blɛblɛblɛ. ?Wafa sɛ yɛ e kwla uka be-ɔ? Maan e fa Biblu’n e wla be fanngan. Maan e nin be e bo jasin fɛ’n likawlɛ. Sɛ bé kán ndɛ klé e’n, maan e sie e su be nuan bo. Nán maan e ka lɛ e se kɛ aniaan nga liɛ’n, Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, ɔ ‘le wunmiɛn’ annzɛ ɔ “lɛ-man wunmiɛn.” Pɔlu wunnin i wlɛ kɛ ninnge wie’m be yolɛ nun’n, ɔ leman wunmiɛn. (2 Korɛntfuɛ Mun 12:9, 10) Maan e tinuntinun e wun i wlɛ sɔ wie. I liɛ’n, é wlá e wun fanngan titi.

14. ?Ngue yɛ é yó naan e nin e niaan mun y’a tran klanman-ɔn?

 14 Nán e nin sran e kan ndɛ. Kɛ e nin e niaan mun e tran klanman’n, i sɔ’n ti kpa dan. I sɔ’n ti, sɛ e niaan kun yo e tɛ’n, maan e yo like kwlaa nga e kwla yo naan e nin i y’a kanman ndɛ’n. (An kanngan Rɔmfuɛ Mun 12:17, 18 nun.) Sɛ e lo e wiengu kun i ngasi’n, maan e kpɛtɛ i. Nán e se sran’n kɛ: “N siman kɛ ndɛ kɛ ngalɛ sa’n ti’n, á fá ya.” Sanngɛ, maan e se i kɛ: “Ndɛ nga n kannin’n, m’an kɛnmɛn i kpa, yaci.” Be nga b’a ja bla nin bian’n be kusu, ɔ fata kɛ be afiɛn sɛ. Ɔ fataman kɛ sran’m be ɲrun’n, be yo kɛ be klo be wun. Kpɛkun awlo lɔ’n, be kan ndɛ tɛtɛ be kle be wiengu, annzɛ be yo be wiengu kpokokpoko. Annzɛ be tannin nvlɛ.

15. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ y’a yaci sa nga sran kun yoli e’n, y’a cɛ i-ɔ?

15 Maan e yaci sa nga e wiengu yo e’n e cɛ i mlɔnmlɔn. Sɛ sran yo e sa’n, nán e fa sie e klun. Sanngɛ, maan e yaci e cɛ i mlɔnmlɔn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “An blu sa’m be su, sa nga amun wiengu yo bɔ an wun i’n, maan ɔ sɔn amun nun i klolɛ bɔ an klo i’n ti. Amun bo bɔ Nyanmiɛn Wawɛ’n maan w’a yo kun anuansɛ bɔ an di’n ti’n, an nian su kpa maan ɔ yo sɔ tititi.” (Efɛzfuɛ Mun 4:2, 3) Sɛ e bu ndɛ tɛ nga sran’n kannin’n i akunndan trilili’n, i yaci cɛlɛ’n yó kekle. Sran m’ɔ klo sran’n, “ɔ fa-man sa sie-mɛn i klun.” (1 Korɛntfuɛ Mun 13:4, 5) Sɛ e fa e niaan’m be wun ndɛ e sie e klun’n, e nin be e su tranman klanman. Yɛ e nin Zoova e afiɛn sáci wie. (Matie 6:14, 15) Sɛ sran yo e sa’n, maan e srɛ Ɲanmiɛn e mɛn i. I liɛ’n, é klé kɛ y’a yaci sa ng’ɔ yoli e’n, y’a cɛ i mlɔnmlɔn.​—Lik 6:27, 28.

16. ?Sɛ be man e junman wie naan é dí’n, akunndan benin yɛ ɔ fata kɛ e bu-ɔ?

16 Maan e bu e wiengu’m be  akunndan. Sɛ be man e junman naan é dí’n, nán e bu e ngunmin e wun akunndan. Maan e kle kɛ e wiengu’m be kpa yolɛ ti yɛ e di-ɔ. Biblu’n se kɛ: “Nán maan sran fi bu i bɔbɔ wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan.” (1 Korɛntfuɛ Mun 10:24) Kɛ e kɔ e aɲia dandan’m be bo’n, aniaan wie’m be dun mmua ju lɔ. Be kunndɛ tranwlɛ’m be nun kpafuɛ’n. Kpɛkun wie liɛ’n, be fa wie sie be osufuɛ mun. Sanngɛ aniaan kpanngban be yoman sɔ. Be yaci tranwlɛ’m be nun kpafuɛ’n be man be wiengu mun. I lɛ nun’n, be kle kɛ be buman be ngunmin be wun akunndan. ?Wafa sɛ yɛ e kwla nian be ayeliɛ’n su-ɔ?

17. ?Sɛ e yo sa tɛ’n, ngue yɛ é yó naan y’a kle kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran-ɔn?

17 Maan e di sa tɛ nga e yo’n i nanwlɛ, yɛ e yaci i yolɛ. Kɛ aniaan wie’m be yo sa tɛ’n, be fia su. Afin atrɛkpa’n, ɲannzuɛn kun be, annzɛ be kunndɛman kɛ be wiengu’m be se kɛ b’a gua be ɲin ase. (Nyanndra Mun 28:13) Sanngɛ, sran ng’ɔ fia sa tɛ ng’ɔ yo su’n, ɔ kle kɛ ɔ kloman sran. Ɔ yo i bɔbɔ i wun tɛ. Kpɛkun, ɔ yo i wiengu’m be tɛ wie. Afin i sa tɛ’n ti’n, Zoova kwla yi i wawɛ’n asɔnun’n su. Ɔ maan, alaje kwlá tranman asɔnun’n nun. (Efɛzfuɛ Mun 4:30) I sɔ’n ti, sɛ e yo sa tɛ’n, maan e kan kle asɔnun kpɛnngbɛn mun naan be uka e. I liɛ’n, é klé kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran.​—Zak 5:14, 15.

18. ?Ngue ti yɛ sran klolɛ’n ti cinnjin-ɔn?

18 Nzuɛn kpa ng’ɔ fata kɛ e fa be’n, be nun danfuɛ’n yɛle Ɲanmiɛn nin sran klolɛ. (1 Korɛntfuɛ Mun 13:13) Sran klolɛ’n fin Zoova. Kɛ Klistfuɛ’m be klo be wiengu’n, be kle kɛ be nian like nga Zoova yo’n su be yo. Ɔ maan, sran’m be wun kɛ be ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun sakpa. (Efɛzfuɛ Mun 5:1, 2) Pɔlu seli kɛ sɛ ɔ yo like kwlaa naan ɔ kloman sran’n, nn w’a yoman like fi. (1 Korɛntfuɛ Mun 13:2) I sɔ’n ti’n, nán maan e klo sran e “nuan bui su.” Sanngɛ, maan be wun i ‘sakpa like nga e yo’n nun.’