Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Amun si sɔ?

?Amun si sɔ?

?Ngue ti yɛ Zezi buli be nga be ta nda’n be fɔ-ɔ?

MOIZI Mmla’n kle kɛ Zuifu’m be kwla ta nda se kɛ: “N kan Ɲanmiɛn.” Sanngɛ Zezi blɛ su’n, Zuifu’m be ta nda ngbɛnngbɛn. Be yo sɔ naan sran’m be bu ndɛ nga be kan’n i nanwlɛ. I sɔ’n ti’n, Zezi kɛnnin i kpɛ nɲɔn kɛ i sɔ’n nin i fataman. Ɔ seli kɛ: ‘Sɛ an se kɛ ɛɛn, maan ɔ ka su, yɛ sɛ an se kɛ cɛcɛ’n, maan ɔ ka su.’​—Matie 5:33-37; 23:16-22.

Ndɛ’m be bo tulɛ fluwa kun kan Zuifu’m be fluwa kun (Talmud) i ndɛ. Ɔ se kɛ ndɛ ng’ɔ o Zuifu’m be fluwa sɔ nun’n, ɔ kle kɛ Zuifu’m be klo nda talɛ. Afin nda ng’ɔ ti cinnjin kɛ be yiɛ i nuan’n, ɔ nin ng’ɔ timan cinnjin’n, Zuifu’m be fluwa sɔ’n yiyi nun.

Nán Zezi kunngba yɛ ɔ buli nda talɛ ngbɛnngbɛn’n i fɔ-ɔ. Be flɛ laa Zuifu’m be fluwa sifuɛ kun kɛ Flaviusu Zozɛfu. Ɔ seli kɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun o lɛ’n, i nunfuɛ’m be taman nda. Afin be waan nda talɛ’n, ɔ ti tɛ tra ato bualɛ’n. Be waan sran ng’ɔ́ kán ndɛ naan ɔ fa Ɲanmiɛn wɔwɔ i wun’n, ɔ ti ato buafuɛ. Zuifu’m be fluwa kun ekun se kɛ: “Sran ng’ɔ klo nda talɛ’n, ɔ ti sran tɛfuɛ.” Zezi buli be nga be ta nda ngbɛnngbɛn’n be fɔ. Sɛ e di nanwlɛ titi’n, e su taman nda naan sran’m b’a lafi e su.