Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuin 2016

Ɔ ti kpa tra diaman lele

Ɔ ti kpa tra diaman lele

Diaman’n ti yɛbuɛ kpa dan. Be yo wie atɛ miliar kpanngban. Sanngɛ, like kun o lɛ’n, Ɲanmiɛn ɲrun’n ɔ ti kpa tra diaman annzɛ yɛbuɛ kpakpa’m be kwlaa. ?Like sɔ’n yɛle benin?

 Be flɛ aniaan bla kun kɛ Ikanusu. Ɔ tran nvle nga be flɛ i kɛ Armeni’n i su lɔ. Ɔ ti jasin bofuɛ. Sanngɛ, be nin a yomɛn i batɛmun. Cɛn kun’n, ɔ isali fluwa kun. Sika kpanngban o nun. Yɛ ɔ kan kleli i wun’n. I kusu ti jasin bofuɛ. Yɛ be nin a yomɛn i batɛmun wie.

Blɛ sɔ’n nun’n, nn be sa w’a mian sika wun kpa. Afin sran wie i kalɛ o be su. Sanngɛ, be kunndɛli sran ng’ɔ le fluwa sɔ’n, yɛ be fɛ i sika’n ko mɛnnin i. Ɔ boli bian sɔ’n nin i awlofuɛ’m be nuan. Ikanusu nin i wun’n be seli bian’n kɛ Biblu’n nun like mɔ be suan’n, i ti yɛ b’a faman sika’n niɔn. Kpɛkun, be kannin Zoova i Lalofuɛ’m be ndɛ kleli be. Yɛ be fali fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun wie mun mannin be.

Bian’n nin i awlofuɛ’m be waan bé mán Ikanusu i sika, afin ɔ yoli be ye. Sanngɛ, w’a kplinman su. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, bian’n i yi’n ko lali Ikanusu nin i wun’n be ase. Kpɛkun, ɔ jrannin Ikanusu i wun lele kɛ ɔ fa asumanndi kun mɔ be fali diaman be yoli’n.

Ikanusu nin i wun’n be kleli kɛ be ti nanwlɛfuɛ. Be ayeliɛ sɔ’n, ɔ kwla bo sran kpanngban be nuan. ?Sanngɛ, ɔ kwla bo Zoova i nuan wie? ?Wafa sɛ yɛ Zoova bu be ayeliɛ sɔ’n niɔn? ?Nanwlɛ mɔ be dili’n, ɔ́ ká ngbɛn?

NZUƐN KPA’N, I KPA TRA AƝANBEUN NINNGE MUN

Kosan nga e usali be lɛ’n, be su tɛlɛ’n timan kekle Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be sa nun. Afin be si kɛ sran ng’ɔ fa Ɲanmiɛn i nzuɛn’n, ɔ ti kpa dan. I nzuɛn sɔ’n ti kpa tra yɛbuɛ kpakpa kɛ diaman nin sika ɔkwlɛ mun sa’n lele. Nanwlɛ, akunndan nga Zoova bu’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ sran kpanngban be bu ɔ. (Ezai 55:8, 9) Zoova i sufuɛ’m be wun i wlɛ kɛ sɛ be fa Zoova i nzuɛn’n, ɔ ti kpa tra like kwlaa.

Wafa nga Biblu’n kan ngwlɛlɛ nin akunndan silɛ’n be ndɛ’n, ɔ kle sɔ weiin. Nyanndra Mun ndɛ tre 3 i mma 13 lele 15 se kɛ: “Sran nga b’ɔ si akunndan’n, nanwlɛ, i liɛ su ti ye! Yɛ sran nga b’ɔ si ngwlɛlɛ’n, aa, sakpa, i liɛ su ti ye! I liɛ su ti ye, afin mmlusuɛ nga be nyɛn i su’n, i nyrun ba nyan tra jɛtɛ ufue su mmlusuɛ liɛ’n. Ngwlɛlɛ’n i su like ng’ɔ nyɛn i’n, i kpa tra sika ɔkwlɛ. Be miɛn i sa tra nɛnnglɛnman. Ninnge nga be to be gua kpan’n, ɔ yo nɔnnin tra be.” Nanwlɛ, Zoova bu nzuɛn sɔ’m be like kpa tra aɲanbeun ninnge’m be kwlaa.

?Yɛ nanwlɛ dilɛ’n nin?

Zoova bɔbɔ ti nanwlɛfuɛ. Ɔ ‘buaman ato.’ (Tit 1:2) Zoova maan akoto Pɔlu klɛli i niaan Klistfuɛ Ebre’m be fluwa. Ɔ seli be kɛ: “An srɛ Nyanmiɛn titi kɛ ɔ nian e su. E si e klun lɔ weiin kɛ y’a yo-man sa fi, afin sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n.”—Ebre Mun 13:18.

Zezi kleli kɛ ɔ ti nanwlɛfuɛ dan. Cɛn kun’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn nga be flɛ i kɛ Kaifu’n, ɔ seli i kɛ: “Ń srɛ́ wɔ, nian Nyanmiɛn b’ɔ lafi-man’n ti, sɛ a ti Krist Nyanmiɛn Wa’n, kan kle ye.” Zezi si kɛ sɛ ɔ di nanwlɛ’n, Zuifu’m be jɔlɛ difuɛ dandan’m bé sé kɛ w’a saci Ɲanmiɛn dunman naan be kun i. Sanngɛ, ɔ dili nanwlɛ weiin. Ɔ kleli kɛ i yɛ ɔ ti Mɛsi’n niɔn.—Matie 26:63-67.

?Yɛ e li? ?Sɛ ɔ fata kɛ e bua ato annzɛ e fia ndɛ wie su naan y’a ɲan sika’n, é yó sɔ? ?Annzɛ é dí nanwlɛ titi?

 NANWLƐ DILƐ’N TIMAN PƆPƆ

Mɛn’n i awieliɛ blɛ nga nun’n, nanwlɛ dilɛ’n timan pɔpɔ. Afin, sran sunman ‘be bu be bɔbɔ be wun akunndan, be yo sika klofuɛ.’ (2 Timote 3:2) Kɛ sika ɲanlɛ’n yo kekle’n, annzɛ be ɲanman junman’n, sran’m be wua, yɛ be di ndrunmun. I sɔ ayeliɛ’n w’a tru. Ɔ maan, sran kpanngban be bu i kɛ sɛ b’a yoman sɔ wie’n, bé ká yalɛ nun. Klistfuɛ wie’m be fali ajalɛ tɛ sɔ mun, yɛ be kunndɛli “sika i wafa ng’ɔ ti-mɛn i su’n.” Ɔ maan, be dunman’n sacili.—1 Timote 3:8; Tit 1:7.

Sanngɛ, Klistfuɛ kpanngban be nian Zezi i ayeliɛ’n su. Be wun i wlɛ kɛ sɛ be nzuɛn’n fa Ɲanmiɛn liɛ’n, be liɛ su ti ye. I sɔ’n ti’n, Klistfuɛ gbanflɛn nin talua’m be diman ndrunmun naan b’a ɲan diplɔmun suklu lɔ. (Nyanndra Mun 20:23) Sran ng’ɔ di nanwlɛ’n, nán cɛn ngba yɛ ɔ kwla ɲan su mmlusuɛ kɛ Ikanusu liɛ’n sa ɔ. Sanngɛ, Ɲanmiɛn waan sɛ e di nanwlɛ’n, ɔ ti kpa.  Sran ng’ɔ di nanwlɛ’n, i klun titimɛn i. I sɔ’n ti kpa dan.

Be flɛ bian kun kɛ Gakisi. Ɔ seli kɛ: “I nun mɔ n timan Klistfuɛ’n, n di junman susute kun nun. Sran ng’ɔ le susute sɔ’n, ɔ di ndrunmun. Ɔ maan, ɔ tuɛmɛn i lapo’n i ngba. Kɛ m’ɔ sieli min susute sɔ’n i su kpɛnngbɛn’n ti’n, n man awa i sran ng’ɔ de lapo’n i adi ninnge naan w’a yiyiman e bo. Ɔ maan, n kacili ndrunmun difuɛ. Be tua min kalɛ kpa. Sanngɛ kɛ n sili Ɲanmiɛn ndɛ’n, n tuli junman sɔ’n nun. Kpɛkun, n takali min susute liɛ. Cɛn kunngba sɔ’n nun’n, n klɛli min dunman awa ja su. Kpɛkun, n tuali min lapo’n kwlaa kpan.”—2 Korɛntfuɛ Mun 8:21.

Gakisi seli kɛ: “Sika nga n ɲɛn i siɛn’n, ɔ ti laa liɛ’n i bue. Ɔ maan, min awlobo’n i lika nianlɛ’n wa yoli kekle. Sanngɛ, min klun ti jɔwa. Afin Zoova ɲrun’n, n yo like ng’ɔ ti kpa’n. Yɛ n kle min wa nɲɔn’n be ajalɛ kpa. Asa ekun’n, be mannin min junman asɔnun’n nun. Be nga be de lapo’n nin e wiengu nga e nin be e di junman’n, be kwlaa be ɲin yi min. Afin be wun kɛ n di nanwlɛ.”

ZOOVA YIMAN NANWLƐFUƐ’M BE ASE

Zoova klo be nga be di nanwlɛ mɔ maan ɔ ɲan ɲrun’n. (Tit 2:10) Zoova ta nda kɛ ɔ́ nían be lika. Famiɛn Davidi seli kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i min bakan nun lele bɔ m’an fa yo oke yɛ’n, n nian wunman kɛ Nyanmiɛn w’a yi i sran kpa’n i ase le. N nian wunman kɛ i mma mun annzɛ i anunman’m be su srɛsrɛ aliɛ be sin le.”—Jue Mun 37:25.

Wafa nga Zoova niannin Riti m’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n i lika’n, ɔ kle sɔ weiin. Riti nin i sewi Naomi be trannin klanman. W’a seman kɛ Naomi w’a yo oke ti’n, ɔ́ yáci i. Ɔ nin Naomi be ɔli Izraɛli mɛn’n nun lɔ naan ɔ́ sú Ɲanmiɛn Kpli wie. (Rit 1:16, 17) Riti yoli juejuefuɛ. Like nga Ɲanmiɛn Mmla’n seli yalɛfuɛ mun kɛ be yo’n, ɔ niannin su yoli i sɛsɛsɛ. Zoova niannin Riti nin Naomi be lika. (Rit 2:2-18) Ɔ niannin Davidi i lika wie. Nán aliɛ ngunmin yɛ Zoova maan Riti ɲɛnnin i ɔ. Sanngɛ, ɔ yoli maan ɔ jali bian. Yɛ ɔ ti Famiɛn Davidi nin Mɛsi’n be nannan.—Rit 4:13-17; Matie 1:5, 16.

Lika’n ti kekle Zoova i sufuɛ wie’m be su. Be ti yalɛfuɛ. Sanngɛ, be diman ndrunmun naan b’a ɲan sika. Be tu be klun be di junman kekle kpa. I lɛ’n nun’n, be kle kɛ be klo nanwlɛ dilɛ’n. Naan Ɲanmiɛn i nzuɛn’n i falɛ’n ti be cinnjin tra aɲanbeun ninnge mun.—Nyanndra Mun 12:24; Efɛzfuɛ Mun 4:28.

Asiɛ wunmuan’n su’n, Klistfuɛ’m be lafi Ɲanmiɛn su kɛ Riti sa. Be fa be wla’n gua ndɛ nga Ɲanmiɛn kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “N su yaci-man wɔ, n su kpɔci-man wɔ mlɔnmlɔn.” (Ebre Mun 13:5) Zoova kleli titi kɛ ɔ kwla nian be nga be di nanwlɛ’n be lika. Yɛ ɔ́ nían be lika titi. Ɔ seli kɛ ɔ́ mɛ́n i sufuɛ’m be like ng’ɔ ju be’n. Yɛ ɔ yo sɔ titi.—Matie 6:33.

Nanwlɛ, sran’m be bu yɛbuɛ kpakpa kɛ diaman sa’n, be like kpa dan. Sanngɛ, e Si Ɲanmiɛn liɛ’n, nanwlɛ dilɛ’n nin nzuɛn kpakpa’m be ti kpa tra yɛbuɛ kpakpa mun leleele.

Sɛ e ti nanwlɛfuɛ’n, é kán Ɲanmiɛn ndɛ’n i juejue su. Yɛ e klun su titiman e.