Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zuin 2016

Sran ng’ɔ le fluwa klɛlɛ like kun’n, ɔ ti Zezi Klist i nzɔliɛ. I yɛ ɔ́ síe sran nga bé fíte nun’n, be nzɔliɛ ɔ.

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

Aolia nun’n, Ezekiɛli wunnin sran nsiɛn, abɔlɛ yolɛ ninnge’m be o be sa nun sɛsɛsɛ. Sran kun o be nun’n, ɔ le fluwa klɛlɛ like kun. ?Wan mun yɛ sran sɔ’m be ti be nzɔliɛ ɔ?

Be ti anzi nga Ɲanmiɛn sunmannin be kɛ be saci Zerizalɛmun klɔ’n be nzɔliɛ. Be yɛ bé wá núnnún Satan i mɛn’n Armagedɔn alɛ’n nun ɔn. Wafa nga e wun ndɛ sɔ’n i wlɛ siɛn’n yɛ ɔ o lɛ ɔ. ?Ngue ti ɔ?

Afuɛ 607 nun ka naan y’a ju Zezi blɛ su’n, be sacili Zerizalɛmun klɔ’n. Sanngɛ kwlaa naan sa sɔ’n w’a ju’n, Zoova fali sa wie mɔ be su yo be Zerizalɛmun lɔ’n kleli Ezekiɛli aolia nun. Ezekiɛli wunnin tete sa nga be yo i klɔ’n su’n. Kpɛkun, ɔ wunnin sran nsiɛn. Be “abɔlɛ yolɛ ninnge’m be o be sa nun sɛsɛsɛ. Sran kun o be nun, i wun tralɛ liɛ’n ti lɛn, fluwa klɛlɛ like kun wo kplo ng’ɔ ci i bo’n su.” (Ezekiɛl 8:6-12; 9:2, 3) Be seli sran sɔ’n kɛ ɔ wlan klɔ’n nun naan “be kwlaa nga be su bo awuyomo, bɔ be su kplin tete sa nga sran’m be yo be klɔ’n nun’n be ti’n, [ɔ] klɛ be ngban su nzɔliɛ kun.” I sin’n, be seli sran nsiɛn mɔ abɔlɛ yolɛ ninnge’m be o be sa nun’n be kɛ, be kun be kwlaa nga b’a sieman be nzɔliɛ’n. (Ezekiɛl 9:4-7) ?Ngue yɛ like nga Ezekiɛli wunnin i aolia nun’n, ɔ kle e ɔ? ?Wan yɛle sran ng’ɔ le fluwa klɛlɛ like kun’n?

Afuɛ 612 nun ka naan y’a ju Zezi blɛ su’n, yɛ Ezekiɛli wunnin sa sɔ’n niɔn. Kɛ afuɛ nnun sinnin’n yɛ sa sɔ’n kpɛnnin su ɔ. Zoova maan Babilɔnifuɛ’m be ko sacili Zerizalɛmun klɔ’n. Zoova yoli sɔ naan ɔ́ tú i nvle nunfuɛ nga be ɲin yimɛn i’n be fɔ. (Zeremi 25:9, 15-18) ?Yɛ Zuifu nga be nin i be nanti klanman mɔ be kloman sa tɛtɛ nga  be yo be klɔ’n nun’n nin? ?Be liɛ yoli sɛ? Zoova deli be.

Ezekiɛli w’a sieman sran’m be ngban su nzɔliɛ kpakpa. Yɛ w’a saciman klɔ’n wie. Ɲanmiɛn i anzi’m be fanngan nun yɛ Babilɔnifuɛ’m be sacili Zerizalɛmun klɔ’n niɔn. Sa nga Ezekiɛli wunnin i aolia nun’n, ɔ kle e like nga Zoova yoli i ɲanmiɛn su lɔ’n. Yɛle kɛ, ɔ seli i anzi mun kɛ be fa klunwifuɛ nga be o Zerizalɛmun lɔ’n be nunnunlɛ’n i wun ajalɛ. Naan be de sran kpa mun. *

Sa nga cɛn wie lele bé wá jú’n, i wie yɛ Ezekiɛli wunnin i aolia nun ɔn. Laa’n, e kannin kɛ sran ng’ɔ le fluwa klɛlɛ like kun’n, ɔ ti Klistfuɛ nga Ɲanmiɛn kpali be sieli be ngunmin mɔ be nin a wuman’n be nzɔliɛ. E seli ekun kɛ, sɛ é bó jasin fɛ’n naan sran kun sɔ e nun klanman’n, ɔ ti kɛ b’a sie i nzɔliɛ sa. Naan ɔ́ fíte nun. Sanngɛ koko nun wa’n, e wunnin kɛ ɔ fataman kɛ e yiyi ndɛ’n i nun kɛ ngalɛ’n sa kun. Afin, ndɛ ng’ɔ o Matie 25:31-33 nun’n, ɔ kle kɛ Zezi kunngba cɛ yɛ ɔ́ dí sran’m be jɔlɛ ɔ. Ɲrɛnnɛn dan’n nun’n, yɛ ɔ́ yó sɔ ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, be nga be ti kɛ bua mun sa’n, bé fíte nun. Kpɛkun ɔ́ núnnún be nga be ti kɛ boli mun sa’n.

?Ɔ maan ngue yɛ sa nga Ezekiɛli wunnin i aolia nun’n, ɔ kle e ɔ? Ɔ kle e like nnun:

  1. Kwlaa naan b’a nunnun Zerizalɛmun’n, Ezekiɛli nin Zeremi nin Ezai be kannin sa ng’ɔ́ wá jú’n, i ndɛ kleli klɔ’n i sufuɛ mun. Andɛ’n, Zoova maan Klistfuɛ akpasua kaan kun m’ɔ kpa be sieli be ngunmin’n, be kle i sufuɛ’m be like. Yɛ be kan sa nga bé wá jú’n, i ndɛ kle sran mun kwlaa naan ɲrɛnnɛn dan’n w’a bo i bo. I kpa bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be kwlaa mɔ be ti Klist i sran mun’n, be di junman sɔ’n.—Matie 24:45-47.

  2. Ezekiɛli w’a sieman sran nga bé fíte nun’n be nzɔliɛ kpakpa. Andɛ’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be kusu be sieman sran’m be ngban su nzɔliɛ. Sanngɛ, be bo jasin fɛ’n. Kpɛkun be kan sa nga bé wá jú’n, be ndɛ kle sran mun. Junman sɔ mɔ be di i asiɛ wunmuan’n su’n, anzi’m be uka be yɛ be di ɔ.—Sa Nglo Yilɛ 14:6.

  3. Kɛ Ezekiɛli blɛ su’n sa’n, be sieman be nga bé fíte nun’n, be ngban su nzɔliɛ kpakpa andɛ. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ sran’m be yo naan ɲrɛnnɛn dan’n nun’n, b’a fite nun ɔn? Yɛle kɛ, kɛ be ti jasin fɛ’n, maan be nian Zezi i ajalɛ’n su. Maan be fa be wun man Ɲanmiɛn naan be yo be batɛmun. Kpɛkun, maan be nin Klist i niaan’m be bo’n yo kun be bo jasin fɛ’n. (Matie 25:35-40) Ɲrɛnnɛn dan’n nun’n, sran sɔ’m bé fíte nun. I lɛ’n nun’n, ɔ ti kɛ b’a sie be nzɔliɛ sa.

  4. Sran ng’ɔ le fluwa klɛlɛ like kun’n, ɔ ti Zezi i nzɔliɛ. Ɲrɛnnɛn dan’n nun’n, Zezi síe sran kpanngban kpa be nzɔliɛ. Yɛle kɛ ɔ́ bú be kɛ be ti kɛ i bua mun sa. Kpɛkun, bé ɲán anannganman nguan asiɛ’n su.—Matie 25:33, 46. *

  5. Andɛ’n, sran nsiɛn nga abɔlɛ yolɛ ninnge’m be o be sa nun’n, be ti anzi mɔ be su Zezi su be kun alɛ’n, be nzɔliɛ. Bé wá núnnún nvlenlve nin klunwifuɛ’m be kwlakwla.—Ezekiɛl 10:2, 6, 7; Sa Nglo Yilɛ 19:11-21.

Aolia nun like nga Ezekiɛli wunnin i’n, ɔ kle wein kɛ Ɲanmiɛn su kanman klunwifuɛ nin sran kpa mun boman nun kunman be. (2 Piɛr 2:9; 3:9) Ɔ kle e ekun kɛ jasin fɛ’n bolɛ’n, ɔ ti cinnjin kpa dɔ nga su. Ɔ fata kɛ sran kwlaa be ti sa nga Ɲanmiɛn wá yó’n, i sin naan mɛn’n i awieliɛ’n w’a ju.—Matie 24:14.

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Be nga be fiteli nun’n, be nun wie yɛle Bariki m’ɔ ti Zeremi i fluwa klɛfuɛ’n, nin Ebɛd-Melɛki m’ɔ fin Etiopi’n, ɔ nin Rekabufuɛ mun. B’a sieman sran sɔ’m be ngban su nzɔliɛ kpakpa. (Zeremi 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Sran’m be nzɔliɛ sielɛ’n, i bo’n yɛle kɛ bé fíte nun.

^ ndɛ kpɔlɛ 12 Klistfuɛ nga Ɲanmiɛn kpali be sieli be ngunmin mɔ be nin Ɲanmiɛn be nanti klanman’n, be liɛ’n, ɔ su yoman cinnjin kɛ be sie be nzɔliɛ wie naan b’a fite nun. Afin, kwlaa naan b’a wu’n annzɛ kwlaa naan ɲrɛnnɛn dan’n w’a bo i bo’n, yɛ Ɲanmiɛn sie be nzɔliɛ mlɔnmlɔn ɔn.—Sa Nglo Yilɛ 7:1, 3.