Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Utu 2016

 SRAN WIE’M BE WUN NDƐ’N

N wunnin kɛ sran like cɛlɛ’n man aklunjuɛ

N wunnin kɛ sran like cɛlɛ’n man aklunjuɛ

BE WULI min afuɛ 1923 nun Angle lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Kɛnti’n, i su lɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, nn alɛ dan klikli’n w’a wie. Ɔ maan, sran kpanngban be buli i kɛ mɛn’n wá yó kpa siɛn’n. Sanngɛ, w’a yoman sɔ. I sɔ’n ti, be sa sin bubuli be. Min si nin min nin’n be sa sin bubuli be wie. Like ng’ɔ bubuli be sa sin dan’n, yɛle kɛ be asɔnun mɔ be flɛ i kɛ Batisi’n be kpɛnngbɛn’m be klo dunman. Kɛ n ɲannin afuɛ kɔe 9, min manmin boli Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo kɔlɛ’n i bo. Blɛ sɔ’n nun’n, be flɛ be kɛ Biblu’n nun like suanfuɛ mun. Aniaan bla kun kle ba kanngan’m be Biblu’n nun like. Fluwa nga be flɛ i blɔfuɛ nun kɛ La Harpe de Dieu yɛ ɔ fa kle e like ɔ. Like nga n suan’n, ɔ yoli min fɛ kpa.

Kɛ cɛn kun é yó aɲia dan kun’n, aniaan kun usali min kɛ n kunndɛ kɛ ḿ bó jasin fɛ’n. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn n le afuɛ 12. Yɛ n nin a boman jasin fɛ’n le. Sanngɛ, n tɛli i su kɛ: “Ɛɛn.” E nin i e wɔli jasin fɛ’n i bolɛ. Ɔ mannin min fluwa kanngan wie mɔ be kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ’n. Kpɛkun, ɔ seli min kɛ: “Ko wun sran nga be o akpasua nga su’n be wun. N kusu ń sín akpasua nga su.” N klun titili min. Sanngɛ, m boli awloawlo’m be nun jasin fɛ’n i bolɛ bo. W’a cɛman naan fluwa nga be o min sa nun’n w’a wie. Ɔ boli min nuan. Sran kpanngban be kunndɛli kɛ bé ɲán wie. Ɔ maan, n wunnin i wlɛ kɛ like kpa yɛ n su fa man sran mun ɔn.

ANIAAN KPƐNNGBƐN’M BE KLELI MIN LIKE KPANNGBAN

Blɛ sɔ’n nun mɔ n ti gbanflɛn kan’n, n kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n naan sran’m be fa be wla’n gua su. Cɛn wie’n, min ngunmin m bo jasin fɛ’n awloawlo’m be nun. Sanngɛ, kɛ e nin aniaan mun e fite’n, be kle min like kpanngban. Cɛn kun’n, e nin aniaan kpɛnngbɛn kun e ɔli jasin bolɛ. Kɛ e sannin Ɲanmiɛn sulɛ wafa kun i su kpɛnngbɛn kun wun’n, n seli kɛ: “Boli kun yɛ ɔ́ kɔ́ yɛ.” Aniaan’n fin i kpanngɔ’n su jrali. Ɔ seli min kɛ e ko tran ase waka losin kun su. Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “?Wan yɛ ɔ sieli wɔ kɛ a bu sran wie kɛ ɔ ti boli ɔ? Tu ɔ klun bo jasin fɛ’n. Yaci Zoova lɛ naan ɔ di sran’m be jɔlɛ.” Cɛn sɔ’n nun’n, n wunnin i wlɛ kɛ sran like cɛlɛ’n man aklunjuɛ.Matie 25:31-33; Sa Nga Be Yoli’n 20:35.

Aniaan kpɛnngbɛn kun liɛ’n, ɔ seli min kɛ sɛ min waan ń dí sran like cɛlɛ’n i su aklunjuɛ titi’n, ɔ fata kɛ n tra min awlɛn. I yi’n kloman Zoova i Lalofuɛ’m be sa. Cɛn kun’n, aniaan bian’n flɛli min naan e di like kan. Kɛ i yi’n wunnin kɛ ɔ fin jasin bolɛ’n, w’a yomɛn i fɛ. Ɔ toli thé mɔ be nin a tɔnman’n guali be ase e ɲrun lɛ. Sanngɛ, aniaan bian’n w’a faman ya. Ɔ isali thé mun sieli be osu nun. Aniaan’n trɛli i awlɛn lele ɔ ɲannin su mmlusuɛ. Afin i yi’n wa kacili Zoova i Lalofuɛ.

 Afuɛ 1939, Sɛptamblu nun’n, Angle’m be fali alɛ’n wlali Alemaɲi lɔfuɛ’m be sin. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn n le afuɛ 16. Afuɛ 1940, Marsi nun’n, be yoli e nin min manmin e batɛmun klɔ nga be flɛ i kɛ Dovɛli’n i su lɔ. Afuɛ sɔ’n i Zuɛn nun’n, kɛ n jin e anuan’n i ɲrun lɛ’n, n wunnin sonja kpanngban kpa. Be ɔli alɛ kunlɛ klɔ nga be flɛ i kɛ Dunkirk i su lɔ. Be o loto’m be nun be su sa be sin. N wunnin kɛ be wla w’a bo be wun dan. Be yoli min annvɔ dan. Ɔ maan, n kunndɛli kɛ ń kán like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó’n i ndɛ klé be naan be wla gua ase. I osu m’ɔ́ cɛ́ kan afuɛ kunngba sɔ’n nun’n, Alemaɲifuɛ’m be toli Angle’m be su bɔmbu kpanngban. Be to bɔmbu guali e lika liɛ’n nun lɔ cɛn kwlaa kɔnguɛ. Kɛ e ti bɔmbu’m be tɛlɛ’n srɛ’n kunnin e dan. Kɛ aliɛ’n cɛ́n’n, e wun kɛ b’a bubu sua mun. I lɛ’n nun’n, n wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ n fa min wla’n n gua su ɔ.

M BOLI BLƐ KWLAA NUN ƝANMIƐN JUNMAN DILƐ I BO

Be flɛ Angle’m be klɔ kun kɛ Catamun. N dili junman lɔ. Yɛ n suannin mmeli bobolɛ. Sran kpanngban be kunndɛ kɛ bé dí junman sɔ’n wie. Afin be ɲan nun sika kpa. Sanngɛ, Zoova i Lalofuɛ’m be wunnin i wlɛ kɛ ɔ fataman kɛ Klistfuɛ’n, ɔ kun alɛ. Afuɛ 1941 nun’n, e wunnin i wlɛ kɛ sɛ sran’m bé yí alɛ kunlɛ ninnge mun’n, ɔ fataman kɛ e yi wie. (Zan 18:36) Lika nga n di junman lɔ’n, be yi mmeli nga sonja’m be fa sin jenvie’n i bo lɔ be kun alɛ’n. I sɔ’n ti’n, n yacili lɔ junman dilɛ. Kpɛkun m boli blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman dilɛ’n i bo. Lɛ yɛ min aklunjuɛ dilɛ’n boli i bo ɔ. Klɔ klikli nga n ɔli lɔ jasin fɛ’n bolɛ’n, ɔ ti klɔ klanman kpa. Be flɛ i kɛ Sairɛninsɛstɛli.

Kɛ mɔ min waan n diman alɛ’n ti’n, be wlali min bisua anglo ngwlan. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn n le afuɛ 18. Kɛ be toli min sin anuan’n, srɛ kunnin min dan. Min ngunmin yɛ n o lɔ ɔ. Sanngɛ, i osu’n w’a cɛman, bisua sunianfuɛ mun nin bisuafuɛ’m be usali min sa nga ti yɛ n o bisua’n. Ɔ yoli min fɛ dan. Afin n kannin Ɲanmiɛn su mɔ n lafi’n i ndɛ n kleli be weiin.

Be flɛ aniaan kun kɛ Leɔnnali Smifu. * Kɛ n fin bisua n fiteli’n, e nin i e boli jasin fɛ’n akpasua nga be flɛ i kɛ Kɛnti’n, i klɔ sunman su. Akpasua sɔ’n su lɔ yɛ e fin ɔn. Kɛ Alemaɲi lɔ alapla’m bé fá bɔmbu mun kó yí be Angle’m be klɔ dan nga be flɛ i kɛ Lɔndru’n su’n, e akpasua’n su lɔ yɛ be sin ɔn. Afuɛ 1944 nun yɛ be boli i sɔ yolɛ’n i bo. Be bɔmbu sɔ’m be nun akpi tra su be tɔli e akpasua liɛ’n su lɔ. Sran nunman alapla sɔ’m be nun. Be ngunmin yɛ be sua bɔmbu’m be sin ɔn. Kɛ alapla sɔ’m bé sín’n, sɛ e timan  be ngan kun’n, e si kɛ be su wa tɔ naan bé kpúke. Ɔ leman sran kun mɔ i wawɛ’n w’a tɔman blo ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, e kle awlobo kun i nun sran nnun be Biblu’n nun like. Cɛn wie’n, e tran tabli kun mɔ be fali blalɛ yɛ be yoli’n i bo. I liɛ’n, sɛ sua’n bú’n, é kwlá fíte nun. Be yoli sran nnun sɔ’m be batɛmun.

N ƆLI NVLE UFLƐ NUN JASIN FƐ’N BOLƐ

Kɛ m boli atin bolɛ junman’n i bo’n Irlandi lɔ’n, e yiali sran mun e aɲia dan kun bo

Be flɛ nvle kun kɛ Irlandi. Kɛ alɛ’n wieli’n, n ɔli nvle sɔ’n i ngua lɔ lika’n nun jasin bolɛ. N dili lɔ afuɛ nɲɔn. Kɛ e juli lɔ’n, e wluli awloawlo’m be nun. E seli sran mun kɛ e ti ngaliɛ difuɛ naan e su kunndɛ sua. E fali e fluwa mun e mannin sran nga e wun be gua su’n. Sanngɛ, Irlandi lɔ’n timan kɛ Angle lɔ’n sa. Lɔfuɛ’m be ti katoliki. Sran kpanngban be se be wun kɛ sɛ e bu i kɛ sran’m bé sɔ́ e nun klanman’n, e su laka e wun. Cɛn kun’n, bian kun waan ɔ́ yó e like yaya. Kɛ n ko kan kleli polisie bian kun’n, ɔ tɛli min su kɛ: “?Ngue yɛ a bu i kɛ n kwla yo ɔ?” E siman kɛ sran’m be sro plɛti’m be dan sɔ. Sɛ be sɔ e fluwa’m be nun’n, bé yí be junman’n nun. Be kannin e bo e ko trannin lika uflɛ.

E wunnin i wlɛ kɛ sɛ e ju lika kun’n, ɔ fata kɛ e bo jasin fɛ’n lika nga lɔ plɛti’m be siman e’n. I sɔ’n ti’n, e dun mmua e ko bo jasin fɛ’n mmua kpa. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n yɛ e bo jasin fɛ’n e kle e mantanfuɛ mun ɔn. Be flɛ klɔ kun kɛ Kilkenin. Klɔ sɔ’n su lɔ’n, sran kpanngban be kleli e yalɛ. Sanngɛ, e kleli gbanflɛn kun i like kpɛ nsan lemɔcuɛ kwlaa nun. Kɛ mɔ n klo sran’m be Biblu’n nun like klelɛ’n ti’n, n kunndɛli kɛ ń yó ngaliɛ difuɛ. Ɔ maan, n klɛli n dunman naan ń kó dí Gileadi suklu’n wie.

Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1948 lele afuɛ 1953 nun’n, mmeli nga be flɛli i kɛ Sibia’n i nun yɛ e la ɔ

E ɔli Niyɔki lɔ e ko dili suklu sɔ’n anglo nnun. I sin’n, be sunmannin e jenvie’n i afiɛn lɔ klɔ kanngan wie’m be su. Afuɛ 1948, Novamblu nun’n, e sran nnan e fuli mmeli kun nun yɛ e ɔli ɔ. Be tɔnnin mmeli sɔ’n i dunman kɛ Sibia. I tɛnndɛn nun’n ti mɛtri 18. N nin a fuman mmeli nun le. Ɔ maan, i nun fulɛ yoli min fɛ kpa. Be flɛ aniaan mɔ e nin be e kɔ’n be nun kun kɛ Gusti Maki. Laa’n, ɔ ti mmeli su kpɛn. Ɔ kleli e wafa nga be kan mmeli’n. Wafa nga be kwla kan mmeli i tannin dan’n i ase, annzɛ be kwla trɛ nun’n, ɔ kleli e. Wafa nga e kwla kunndɛ e ɲrun atin’n, ɔ nin like nga é yó naan aunmuan’n w’a faman e w’a ɔman lika uflɛ’n, ɔ kleli e wie. Gusti kannin mmeli’n cɛn ba 30 naan y’a ju nvle nga be flɛ i Baamasi’n su lɔ. Kɛ é kɔ́’n, aunmuan’n kleli e yalɛ dan.

“KO KAN KLE MƐN NGA BE O JENVIE’N I KƆMIN SIN LƆ’N”

E boli jasin fɛ’n Baamasi lɔ anglo nɲɔn kun. I sin’n, e ɔli jenvie’n i afiɛn lɔ klɔ uflɛ wie’m be su. Lɔ lika’n w’a cɛnman. I tɛtrɛ nun’n ti kilo 800. Yɛ be o lika nga be flɛ i kɛ Iles Vierges nin lika nga be flɛ i kɛ Trinité be afiɛn’n nun. E boli jasin fɛ’n afuɛ nnun klɔ nga be o jenvie’n i afiɛn lɔ’n be su. Zoova i Lalofuɛ fi nunman lɔ. Ɔ ju wie’n, e di lemɔcuɛ kpanngban e kwlá klɛman sran fluwa, yɛ be kwlá klɛman e fluwa wie. Sanngɛ, e kannin Zoova i ndɛ e kleli be nga ‘be o jenvie’n i kɔmin sin lɔ’n.’Zeremi 31:10.

E nin min wiengu ngaliɛ difuɛ mun e o e mmeli’n nun. (Bɛ su lele fama su): Parkini, Ridi, Maki, Stanle

Kɛ e jran klɔ kun su’n, sran kpanngban kpa be ba e nianlɛ. Be nun wie’m be nin a wunman mmeli kɛ e liɛ’n sa le. Annzɛ kusu be nin a wunman blɔfuɛ le. Be nga be tran jenvie’n i afiɛn lɔ’n, be klun ti ufue kpa. Yɛ be si Biblu’n nun ndɛ’n i kpa wie. Blɛ sunman’n, be man e jue, nin afuka, ɔ nin ngatɛ. E mmeli’n w’a cɛnman. Sanngɛ, i nun yɛ e tɔn aliɛ ɔ. I nun yɛ e la ɔ. Yɛ i nun yɛ e wunnzin annzɛ e kpu e ninnge mun ɔn.

Kɛ aliɛ cɛn’n, e fite e ko nian sran’m be osu. E se sran mun kɛ nnɔsua’n, é yíyí ndɛ kun nun naan be w’a tie wie. Kɛ aliɛ’n ko san’n, e tin e mmeli’n i  butɔn kun su, kpɛkun ɔ su tɛ. Kɛ sran’m be ti’n, nn be su ba. Kɛ be fin kpɔlɛ’m be su bé bá’n, be sa nun kannin’m be kpaja kɛ nzraama mun sa. Nanwlɛ i sɔ’n yo ɲɛnmɛn dan. Cɛn wie’n sran kɔe 100 yɛ be tran aɲia’n i bo ɔ. Be usa e kosan lele kɔnguɛ mbluniɛn’n nun. Be klo jue tolɛ kpa. I sɔ’n ti, e klɛ Ɲanmiɛn i manmanlɛ jue wie mun fluwa su e fa man be. Kpɛkun e sran nnan’n e to jue sɔ mun. I sin’n, be nin e to be likawlɛ. Be nuan nun yo fɛ kpa. E dili aklunjuɛ dan blɛ sɔ’n nun.

Ɔ ju wie’n, kɛ e wie sran wie’m be Biblu’n nun like kle mɔ é kɔ́ awlo uflɛ nun’n, be su e su. Naan like nga é kó klé i lɔ’n, bé tíe wie ekun. Kɛ e ju lika kun’n, e kan Ɲanmiɛn Ndɛ’n e kle sran mun lemɔcuɛ nɲɔn kun. Kpɛkun e su kɔ lika uflɛ. Sanngɛ blɛ sunman’n, e se be nga Ɲanmiɛn ndɛ’n ti be cinnjin kpa’n kɛ be kle sran’m be like lele ka naan y’a sa e sin y’a ko nian be osu. Be nun wie’m be niannin be junman sɔ’n nun dili i klanman.

Dɔ nga su’n, blɔfuɛ kpanngban be kɔ lɔ lika’n nun be ɲin su yiyilɛ. Sanngɛ laa’n, lɔ’n ti koun. Yɛ lɔ nzue’n, nin aunɲan’n, ɔ nin mme’m be yo ɲɛnmɛn dan. Sɛ e waan é kɔ́ nzue’n i afiɛn lɔ klɔ uflɛ su’n, kɔnguɛ yɛ e kɔ ɔ. Kɛ é kɔ́ sɔ’n, e wun jue dandan wie mun e mmeli’n i nvɛnwun. Yɛ like kunngba nga e ti i ngan’n yɛle e mmeli’n. Kɛ anglo ba’n ta nzue’n su kɔnguɛ’n, ɔ yo ɲɛnmɛn dan.

E boli jasin fɛ’n klɔ sɔ mɔ be o nzue’n i afiɛn’n be su afuɛ nnun. I sin’n, e ɔli mmeli dan kun tolɛ Pɔrto Riko lɔ. Kɛ e juli lɔ’n, n wunnin aniaan bla kun. Ɔ ti ngaliɛ difuɛ. Be flɛ i kɛ Maksinin Bɔidi. Ɔ ti klanman kpa. N kloli i. Kɛ ɔ́ bó jasin fɛ’n i bolɛ bo’n, nn ɔ te yo talua kaan kpa. Kɛ ɔ yoli kaklaka’n, ɔ yoli ngaliɛ difuɛ Repibliki Dominikɛni lɔ lele afuɛ 1950 nun. Afuɛ sɔ’n nun’n, nvle siefuɛ nga be o lɔ mɔ be ti Katoliki’n, be seli i kɛ ɔ jaso be nvle’n su. Kɛ mɔ e nin aniaan mun e kɔ likawlɛ ti’n, annuannzɛ’n mannin min atin kɛ n ka Pɔrto Riko lɛ anglo kunngba cɛ. Naan sɛ anglo kun wie’n, ɔ fata kɛ n ko di afuɛ kɔe nɲɔn kun klɔ nga be o nzue’n i afiɛn’n, be su lɔ ekun. I sɔ’n ti, n seli min wun kɛ, sɛ min waan ń já talua sɔ’n sakpa’n, ɔ fataman kɛ n sisi min bo. Kɛ n dili lemɔcuɛ nsan’n, m boli i soman. Kpɛkun kɛ ɔ dili lemɔcuɛ nsiɛn’n, e jali. Anuannzɛ’n seli e kɛ e ka Pɔrto Riko lɛ naan e di e ngaliɛ difuɛ junman’n. Ɔ maan, m’an fuman mmeli uflɛ mɔ e toli’n nun wie.

Afuɛ 1956 nun’n, n yoli akpasua sunianfuɛ. Aniaan’m be osu nianlɛ yoli e fɛ. Be nun sunman be ti yalɛfuɛ. I wie yɛle aniaan nɲɔn nin be awlofuɛ mɔ be o klɔ nga be flɛ i kɛ Potala pastillo i su lɔ’n. Aniaan sɔ’m be le ba kpanngban. Blɛ sunman’n, n fita fefe nun n kle be. Be flɛ aniaan sɔ’m be nun kun i wa bla kaan kun kɛ Ilda. Cɛn kun’n, n usɛli i kɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ nin é bó jasin fɛ’n. Ɔ tɛli min su kɛ: “Ɛɛn! Sanngɛ, n kwlá boman. Afin n leman ngbabua.” E ko toli ngbabua e mɛnnin i. Yɛ ɔ nin e ɔli jasin fɛ’n bolɛ ɔ. Afuɛ 1972 nun’n, cɛn kun’n, e nin Maksinin e ɔli Bluklini lɔ. Aniaan bla kun m’ɔ ɔli ngaliɛ difuɛ’m be suklu’n i bo’n, ɔ wa toli e. Anuannzɛ’n w’a sumɛn i kɛ ɔ ko bo jasin fɛ’n nvle nga be flɛ i kɛ Ekuatɛli’n su lɔ. Ɔ seli e kɛ: “?Amun wun min wlɛ? Min yɛ min bakan nun’n, n seli amun Pastillo lɔ kɛ n leman ngbabua’n niɔn.” Kɛ e wunnin i wlɛ kɛ Ilda’n, ɔ yoli e fɛ dan. Ɔ maan, e bo e sroli lele.

Afuɛ 1960 nun’n, e boli Betɛli ng’ɔ o Pɔrto Riko lɔ’n i nun junman dilɛ bo. Blɛ sɔ’n nun’n, nn ɔ ti sua kaan sa. Yɛ ɔ o klɔ nga be flɛ i kɛ San Juan’n su lɔ. I klikli’n nun’n, e nin aniaan Lennart Jɔnunsɔnun yɛ e di junman’n i dan lika ɔ. Aniaan sɔ’n nin i yi’n yɛ be ti Repibliki Dominikɛni lɔ sran klikli nga be kacili Zoova i Lalofuɛ’n niɔn. Afuɛ 1957 nun yɛ be bali Pɔrto Riko lɛ ɔ. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Maksinin fa periodiki mun man be nga be wlali wie bo’n. Lemɔcuɛ kwlaa nun’n, periodiki akpi kun tra su yɛ ɔ fa man be ɔ. Junman sɔ’n i dilɛ’n yoli i fɛ dan. Afin ɔ wun kɛ sran sɔ’m be kunndɛ kɛ bé sí Zoova.

N kloli Betɛli lɔ junman dilɛ. Afin, n kwla tu n klun di Zoova i junman’n. Sanngɛ, cɛn wie’n ɔ timan pɔpɔ. I wie yɛle kɛ, afuɛ 1967 nun’n e yoli aɲia dan kun. Junman’n sɔnnin min su. Afin ɔ fata kɛ e siesie ninnge kwlaa naan b’a kwla yo aɲia’n. Blɛ sɔ’n nun’n, nn Natan Nɔr yɛ ɔ ti Zoova i Lalofuɛ’m be ɲrun dinfuɛ ɔ. Ɔ bali Pɔrto Riko lɛ aɲia sɔ’n i bo. Ɔ buli i kɛ m’an faman ajalɛ naan ngaliɛ difuɛ’m b’a si nvle’n nun. Kusu nn, n yoli sɔ. Ɔ ijɔli min kpa. Ɔ seli kɛ m’an bubu i sa sin. M’an kunndɛman kɛ e nin i é sí akplowa. Sanngɛ, ndɛ ng’ɔ kan kleli min’n, ɔ timan su. Ɔ maan, n fali ya. Sanngɛ i sin’n, kɛ e nin Maksinin e wunnin aniaan bian Nɔr, ɔ yiali e kɛ e blɛ i sua’n nun lɔ. Kpɛkun ɔ tɔnnin like e dili.

 E ko niannin e osufuɛ’m be osu kpɛ sunman Angle lɔ. E nin min nin’n e ti Zoova i sufuɛ. Sanngɛ, min si’n w’a kunndɛman kɛ ɔ́ sú Zoova. Kɛ aniaan nga be o Betɛli komite nun’n, be kɔ e akpasua’n su lɔ’n, min nin’n sike be. Ɔ maan, min si’n wunnin kɛ aniaan sɔ’m be ti wun ase kanfuɛ. Naan be timan kɛ asɔnun ng’ɔ o nun’n, i nun kpɛnngbɛn mɔ be ayeliɛ’n bubuli i sa sin’n sa. Ɔ maan, afuɛ 1962 nun’n, ɔ kacili Zoova i Lalofuɛ. Afin be yoli i batɛmun.

Kɛ e nin Maksinin e jali mɔ e o Pɔrto Riko lɔ’n. Yɛ afuɛ 2003 nun’n, e jali w’a di afuɛ 50

Afuɛ 2011 nun’n, min yi Maksinin wuli. N kunndɛ kpa kɛ blɛ nga Ɲanmiɛn wá cɛ́n sran mun’n, ɔ ju ndɛndɛ naan n wun i ekun. Kɛ m bu i sɔ liɛ’n i akunndan’n, min wla gua ase dan. Kɛ e jali lele m’ɔ́ fá wú’n, e dili afuɛ 58. E wunnin kɛ Zoova i Lalofuɛ mɔ be ti 650 Pɔrto Riko lɔ’n, be wa juli 26.000. Afuɛ 2013 nun’n, be kannin Pɔrto Riko lɔ Betɛli nin Etazini lɔ liɛ’n be boli nun. Ɔ maan siɛn’n, n di junman Niyɔki lɔ lika nga be flɛ i kɛ Wɔlkili’n i su lɔ. N dili afuɛ 60 Pɔrto Riko lɔ. Ɔ maan, m bu min wun kɛ n ti lɔfuɛ siɛn’n. Lɔ’n yoli min fɛ dan. Sanngɛ, ɔ fata kɛ n ko tran lika uflɛ.

“SRAN NG’Ɔ MAN NYANMIƐN LIKE I KLUN-UFUE SU’N, I KLUN JƆ I WUN”

Kɛ é sé yɛ’n, n le afuɛ 90. Betɛli lɔ junman dilɛ’n te yo min fɛ. Junman nga be fa mannin min’n, yɛle kɛ n wla aniaan nga be o Betɛli lɔ’n be fanngan. Kɛ m bali Wɔlkili’n, m’an wla aniaan 600 tra su be fanngan. Be nun wie’m be kan sa ng’ɔ o be su’n, annzɛ be awlo lɔ ndɛ’m be kle min. Wie’m be kusu be kunndɛ kɛ n kle be wafa nga bé yó naan b’a di be junman’n i kpa’n. Be nun wie mɔ b’a ja bla annzɛ bian uflɛuflɛ’n, be usa min ngwlɛlɛ afɛ. Kɛ anuannzɛ’n se aniaan wie mun kɛ be yo atin bofuɛ’n, be usa min ngwlɛlɛ afɛ wie. Sran kwlaa ng’ɔ ba min wun wunlɛ’n, n sie min su’n i nuan bo kpa. Blɛ sunman’n, sɛ ɔ nin i fata’n, n se i kɛ: “‘Sran ng’ɔ man Nyanmiɛn like i klun-ufue su’n, i klun jɔ i wun.’ I sɔ’n ti, di junman nga Zoova man wɔ’n aklunjuɛ su.”2 Korɛntfuɛ Mun 9:7.

Sɛ a di junman Betɛli lɔ, annzɛ lika uflɛ’n, bu like nga ti yɛ junman sɔ’n i dilɛ’n ti cinnjin’n i akunndan. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ klun jɔ́. Junman kwlaa nga e di i Betɛli lɔ’n, ɔ ti Ɲanmiɛn junman. Junman sɔ’m be ti’n, “sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n” kwla nian aniaan’m be lika mɛn wunmuan’n nun. (Matie 24:45) Zoova i junman kwlaa nga e di’n, ɔ mɛnmɛn i. I sɔ’n ti, maan e yo like kwlaa ng’ɔ se e kɛ e yo’n. Afin, “sran ng’ɔ man Nyanmiɛn like i klun-ufue su’n, i klun jɔ i wun.”

^ ndɛ kpɔlɛ 13 Leɔnnali Smifu i su ndɛ’n o afuɛ 2012, Avrili 15, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 18 lele 21 nun. An nian blɔfuɛ liɛ’n nun.