Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Maan e jran kekle naan Zoova yra e su

Maan e jran kekle naan Zoova yra e su

“A nin Nyanmiɛn nin sran mun tuli, wɔ yɛ a kwali-ɔ.”—BO BOLƐ 32:29.

JUE: 60, 38

1, 2. ?Ngue yɛ ɔ kle Zoova i sufuɛ’m be yalɛ mɔ i ti yɛ ɔ fata kɛ be jran kekle ɔ?

KƐ Ɔ fɛ i Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa Abɛli su lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be jran kekle be su i. Akoto Pɔlu seli kɛ i niaan Ebre’m be wunnin “nyrɛnnɛn dan kpa.” Sanngɛ, be “jrannin kekle.” Afin, be kunndɛ kɛ Zoova i klun jɔ be wun, naan ɔ yra be su. (Ebre Mun 10:32-34) Laa Glɛki’m be si wanndilɛ nin utre tulɛ’n i akplowa. Pɔlu fali Klistfuɛ mun sunnzunnin sran m’ɔ su wanndi annzɛ ɔ su tu ngondin’n. (Ebre Mun 12:1, 4) Andɛ mɛn’n w’a yo kekle. Yɛ e kpɔfuɛ’m be kunndɛ kɛ bé tánndan e ɲrun naan e sa sin bubu e. Naan like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán e’n, y’a ɲanman wie.

2 E kpɔfuɛ dan kpafuɛ mun yɛle Satan nin be ng’ɔ sie be’n. Ɔ fata kɛ e nin be “e kun.” (Efɛzfuɛ Mun 6:12) Yɛ ɔ  fata kɛ e jran kekle naan y’a nianman mɛn’n nunfuɛ’m be ayeliɛ’n su. I wie yɛle like nga sran’m be kle fa laka sran mun’n, nin bla nin bian kunndɛlɛ, nin siklɛti nɔnlɛ, ɔ nin nzan ngboko nɔnlɛ’n, ɔ nin drɔgi nɔnlɛ’n. Asa ekun’n, e nzuɛn tɛ’n kle e yalɛ. Ɔ maan, ɔ fata kɛ e jran kekle naan e sa sin w’a bubuman e.—2 Korɛntfuɛ Mun 10:3-6; Kolɔsfuɛ Mun 3:5-9.

3. ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn yo naan e nin e kpɔfuɛ mun y’a kwla kun ɔn?

3 E kwla jran e kpɔfuɛ fanunfanun sɔ’m be ɲrun kekle. Sanngɛ, ɔ timan pɔpɔ. Pɔlu fɛli i wun sunnzunnin ngondin tufuɛ. Ɔ seli kɛ: “N to acɔliɛ-ɔ ɔ to fuan-man.” (1 Korɛntfuɛ Mun 9:26) E ti kɛ ngondin tufuɛ sa wie. Ɔ fata kɛ e nin e kpɔfuɛ mun e kun. I sɔ’n ti, Zoova suan e bo. Yɛ ɔ kle e like naan e kwla e kpɔfuɛ mun. Like ng’ɔ kle e’n o Biblu’n nin fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun. Asa ekun’n, ɔ kle e like aɲia kanngan nin aɲia dandan’m be bo. Maan e nian like ng’ɔ kle e’n su kpa. I liɛ’n, e nin e kpɔfuɛ mun é kwlá kún. Yɛ sɛ e to acɔliɛ’n, ɔ su to fuanman.

4. ?Ngue yɛ é yó naan y’a kwla e kpɔfuɛ mun ɔn?

4 Maan e nian e wun su blɛ kwlaa nun. Afin, blɛ nga e lafiman su kɛ sa wá ɲán e’n, annzɛ blɛ nga e leman wunmiɛn’n, yɛ e kpɔfuɛ’m be kle e yalɛ ɔ. Biblu’n se kɛ: “Nán maan be nga be yo amun tɛ’n be kwla amun, sanngɛ an yo be kpa lele an kwla be.” (Rɔmfuɛ Mun 12:21) Sɛ e jran kekle’n, é kwlá e kpɔfuɛ mun. Sanngɛ, sɛ e sa sin bubu e’n, Satan nin i minniɛn’m bé kwlá e. Yɛ e nzuɛn tɛ’n, ɔ́ tín e su. I sɔ’n ti, maan e tra e awlɛn e jran kekle.—1 Piɛr 5:9.

5. (a) ?Sɛ e kunndɛ kɛ é jrán kekle naan Ɲanmiɛn yra e su’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e wla kpɛn su titi ɔ? (b) ?Sran benin mun yɛ Biblu’n kan be ndɛ mɔ é wá fá e ɲin síe be ayeliɛ’n su ɔ?

5 Maan e wla kpɛn like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e jran kekle’n i su titi. Yɛle kɛ, e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ e wun, naan ɔ yra e su. Ebre Mun ndɛ tre 11 i mma 6 se kɛ: “Sran nga i waan ɔ́ fɛ́ i wun mántan Nyanmiɛn’n, maan ɔ lafi su kɛ ɔ o lɛ, yɛ be nga be kunndɛ i’n, ɔ́ yí i wun klé be.” Maan e bo e ɲin ase e kunndɛ Zoova. Yɛle kɛ, e tu e klun e su i. I liɛ’n, i klun jɔ́ e wun. (Sa Nga Be Yoli’n 15:17) Biblu’n kan bla nin yasua wie mɔ be kunndɛli Ɲanmiɛn’n be ndɛ. Be nun wie yɛle Zakɔbu nin Rasɛli, nin Zozɛfu nin Pɔlu. Sa kekle’m be tɔli be su. Sanngɛ, be trali be awlɛn be jrannin kekle. Yɛ Ɲanmiɛn yrali be su. Sɛ e nian be ayeliɛ’n su, Ɲanmiɛn yrá e su wie. Like suanlɛ nga wá kán sran sɔ’m be ndɛ.

SƐ E TRA E AWLƐN E JRAN KEKLE’N, ZOOVA YRÁ E SU

6. (a) ?Ngue ti yɛ Zakɔbu nin anzi kun be kwla tuli ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zoova yrɛli i su ɔ? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

6 Zakɔbu kloli Zoova. Yɛ w’a kunndɛman kɛ ɔ nin i be afiɛn’n saci. I sɔ’n ti, ɔ trɛli i awlɛn ɔ jrannin kekle. Ɔ lafili su kpa kɛ Zoova yrɛ́ i anunman’m be su. (Bo Bolɛ 28:3, 4) Cɛn kun’n, Zakɔbu nin Ɲanmiɛn i anzi kun be srali su lele naan Ɲanmiɛn yrɛ i su. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ su wa ɲan afuɛ 100. (An kanngan Bo Bolɛ 32:25-29 nun.) Anzi’n le wunmiɛn tra Zakɔbu. Sanngɛ, Zakɔbu w’a lomɛn i wun. Ɔ nin i be kplili kpa naan Ɲanmiɛn yrɛ i su. Zoova yrali Zakɔbu su kusu. Yɛle kɛ, ɔ  wa flɛli i kɛ Izraɛli. I bo’n yɛle kɛ “sran m’ɔ nin Ɲanmiɛn be tuli’n.” Zakɔbu ɲannin like ng’ɔ kunndɛ’n. Zoova klun jɔli i wun, yɛ ɔ yrɛli i su. Zoova kwla yra e su wie.

7. (a) ?Sa benin yɛ ɔ o Rasɛli su ɔ? (b) ?Ngue yɛ Rasɛli yoli ɔ? (c) ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn yrɛli i su ɔ?

7 Zakɔbu i yi Rasɛli kunndɛli kpa kɛ ɔ́ wún wafa nga Zoova yrɛ́ i wun’n i su’n. Sanngɛ, ɔ le i bɔbɔ i su afɛ liɛ’n. Yɛle kɛ, i klun ti kpan. Be blɛ su’n, bla nga be leman ba’n, be wla’n bo be wun. Sanngɛ, Rasɛli w’a yaciman Ɲanmiɛn su lafilɛ. Ɔ srɛli i titi, ɔ jrannin su kpa. Ɲanmiɛn tieli i srɛlɛ’n. Yɛle kɛ, Rasɛli wuli ba. I sɔ’n ti, ɔ seli kɛ: ‘N tuli aɲinblɔɛ ngondin, min yɛ n kwlali ɔ.’—Bo Bolɛ 30:8, 20-24.

8. (a) ?Sa benin mun yɛ be juli Zozɛfu su ɔ? (b) ?Ajalɛ kpa benin yɛ ɔ kle e ɔ?

8 Zakɔbu nin Rasɛli be kleli be wa Zozɛfu i ajalɛ kpa. Ɔ maan, kɛ sa kekle’m be tɔli i su’n, ɔ jrannin kekle. Zozɛfu i niaan’m be fali be ɲin cili i. I sɔ’n ti, be yoli i atɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ nn ɔ le afuɛ 17. I nun m’ɔ o Eziptifuɛ’m be sa nun’n, be tɔnnin i suɛn. Kpɛkun, be wlɛli i bisua afuɛ kpanngban. (Bo Bolɛ 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Ɔ nin i sɔ ngba’n, Zozɛfu i sa sin w’a bubumɛn i. Yɛ w’a kunndɛman kɛ ɔ́ tú i klunngbɔ. Afin, ɔ kunndɛman kɛ ɔ nin Zoova be afiɛn’n saci. (Saun Yolɛ 19:18; Rɔmfuɛ Mun 12:17-21) Zozɛfu kle e ajalɛ kpa. Sɛ e bakan nun’n, be kleli e yalɛ naan e te wun i su  afɛ’n, annzɛ sɛ sa wie ti’n, e bu i kɛ e liɛ su yoman ye le’n, maan e tra e awlɛn e jran kekle. Sɛ e yo sɔ’n, e kwla lafi su kɛ Zoova yrá e su.—An kanngan Bo Bolɛ 39:21-23 nun.

9. ?Ajalɛ kpa benin yɛ Zakɔbu nin Rasɛli ɔ nin Zozɛfu be kle e ɔ?

9 Andɛ’n, sa’m be ju e su wie. Wie liɛ’n, be bu e lufle, annzɛ be yo e finfin. Annzɛ kusu, sran wie i ɲin ci e. Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán e sa sin bubu e. Maan e wla kpɛn like nga ti yɛ Zakɔbu nin Rasɛli, ɔ nin Zozɛfu be jrannin kekle’n i su. B’a kunndɛman kɛ be nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n saci. I sɔ’n ti, Ɲanmiɛn yrali be su. Like nga be srɛli Ɲanmiɛn’n, be yoli i su sa. E o mɛn’n i bue nuan. I sɔ’n ti maan e akunndan’n tran like nga Ɲanmiɛn wá mán e’n, i su titi. Yɛ maan e yo like kwlaa nga e kwla yo’n naan Ɲanmiɛn klun jɔ e wun.

MAAN E JRAN KEKLE NAAN ƝANMIƐN YRA E SU

10, 11. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e jran kekle naan Ɲanmiɛn w’a yra e su ɔ? (b) ?Ngue yɛ maan e kwla yo sa ng’ɔ ti kpa’n niɔn?

10 ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e jran kekle naan Ɲanmiɛn w’a yra e su ɔ? Afin, e ti sa tɛ yofuɛ. Yɛ wie liɛ’n, e ɲin o sa tɛ’n su. Aniaan wie’m be kloman jasin fɛ’n i bolɛ. Wie’m be kusu, tukpacɛ’n kle be yalɛ. Annzɛ be bu i kɛ be ndɛ loman sran. Wie’m be liɛ’n, kɛ be wiengu’m be yo be sa’n, be kwlá yaci cɛman. Sɛ e su Zoova w’a cɛ annzɛ ɔ nin a cɛman o, sa’m be ju e kwlaa e su. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e jran kekle e su Ɲanmiɛn. Afin be nga be yo sɔ’n, Ɲanmiɛn yra be su.

?A yo like kwlaa nga a kwla yo’n naan Ɲanmiɛn w’a yra ɔ su? (An nian ndɛ kpɔlɛ 10 nin 11 be nun.)

11 E mɔ e ti Klistfuɛ’n, kɛ e yo naan e nanti sein lele e guɛ i ti nin i bo’n, ɔ timan pɔpɔ. Kɛ e konvi sɔ sa tɛ yolɛ’n, yɛ ɔ yo kekle kpa ɔ. (Zeremi 17:9) Sɛ e su kplin e ɲin é wlá akunndan tɛ wie ase’n, maan e srɛ Zoova naan ɔ fɛ i wawɛ’n suan e bo. I wawɛ’n i fanngan nun’n, é yó sa ng’ɔ ti kpa’n. Kpɛkun, ɔ́ yrá e su. Like nga e srɛ Ɲanmiɛn’n, maan e mian e ɲin e yo i su sa. Maan e kanngan Biblu’n nun cɛn kwlakwla. Maan e kunndɛ blɛ e fa suan Biblu’n nun like. Yɛ maan e nin e awlofuɛ mun e su Ɲanmiɛn awlo lɔ.—An kanngan Jue Mun 119:32 nun.

12, 13. ?Ngue yɛ ɔ ukali Klistfuɛ nɲɔn naan b’a kwla nanti sein ɔn?

12 Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n, ɔ nin i wawɛ’n ɔ nin fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n, be nun ndɛ’n ti’n, aniaan wie’m be wlali akunndan tɛ bulɛ’n i ase. I wie yɛle gbanflɛn kan kun liɛ’n. Ɔ kanngannin afuɛ 2003, Desamblu 8, fluwa Réveillez-vous ! i bue 20 lele 21 nun. Ndɛ akpasua ng’ɔ o lɔ’n kan wafa nga be kwla wla akunndan tɛ bulɛ’n i ase’n i ndɛ. Gbanflɛn sɔ’n seli kɛ: “N kunndɛ kɛ ń wlá akunndan tɛ bulɛ’n i ase. Kɛ n kanngannin ndɛ akpasua sɔ’n nun’n, n wunnin kɛ akunndan tɛ bulɛ’n kle aniaan wie’m be yalɛ dan kpa. Ɔ maan, nán n kunngba yɛ sa sɔ’n o min su ɔ.” Gbanflɛn kan sɔ’n kanngannin afuɛ 2003, Ɔktɔblu 8, fluwa Réveillez-vous ! i bue 13 lele 15 nun wie. Ndɛ akpasua ng’ɔ o lɔ’n kan wafa nga Ɲanmiɛn bu ayeliɛ wie mun’n i ndɛ. Ɔ sieli i nzɔliɛ kɛ, sran wie’m be liɛ’n, like nga be konvi sɔ i’n, ɔ ti kɛ “tukpacɛ wie” yɛ ɔ o be “kplo’n nun” sa. Ɔ maan, ɔ fata  kɛ be kplin be ɲin kpa. (2 Korɛntfuɛ Mun 12:7) Kɛ bé kplín be ɲin’n, be lafi su kɛ cɛn wie lele’n, bé fíte nun. Gbanflɛn kan’n seli kɛ: “I sɔ’n ti, n si kɛ, kɛ aliɛ cɛ́n m’ɔ́ sán’n, n kwla nanti sein. Ń lá Zoova i ase dan. Afin, i fanngan nun ti yɛ i Anuannzɛ’n uka e naan y’a kwla jran kekle cɛn kwlakwla mɛn tɛ nga nun ɔn.”

13 Aniaan bla kun m’ɔ tran Etazini lɔ’n, ɔ klɛli Anuannzɛ’n i fluwa. Ɔ seli kɛ: “Ń lá amun ase. Afin, amun man e like nga e miɛn i wun’n blɛ ng’ɔ ti su’n i su titi. Wie liɛ’n, kɛ ń kánngan fluwa nga amun yi be’n be nun’n, ɔ ti kɛ min ti yɛ amun yili sa. N mian min ɲin titi kɛ ń wlá konvi tɛ wie i ase. Sanngɛ, ɔ yoman ye. Ɔ maan, wie liɛ’n min sa sin bubu min. N si kɛ Zoova si aunnvuɛ, naan ɔ yaci sa tɛ nga e yo’n cɛ e. Sanngɛ, min konvi sɔ sa tɛ sɔ’n i yolɛ dan. Ɔ maan, m bu i kɛ Zoova kwlá ukaman min. I sɔ’n ti, n wunman min wun fɛ mlɔnmlɔn. [...] Afuɛ 2013, Marsi 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun ndɛ akpasua kun yoli min ye kpa. Ɔ tɛ kosan nga su: ‘?Amun le awlɛn kun mɔ be fa si Zoova’n?’ Kɛ n kanngannin nun’n, n wunnin i wlɛ kɛ Zoova kunndɛ kɛ ɔ́ súan min bo.”

14. (a) ?Ngue yɛ ɔ yoli kekle mannin Pɔlu ɔ? (b) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a kwla wla e nzuɛn tɛ’n i ase ɔ?

14 An kanngan Rɔmfuɛ Mun 7:21-25 nun. Pɔlu si kɛ nzuɛn tɛ’n, i ase wlalɛ’n timan pɔpɔ. Sanngɛ, ɔ si kɛ, sɛ ɔ srɛ Zoova, naan ɔ fɛ i wla’n guɛ i su, yɛ ɔ lafi e ti kpɔlɛ tɛ’n su’n, ɔ́ kwlá yó sa ng’ɔ ti kpa’n. E kusu, e kwla wla nzuɛn tɛ’n i ase. I sɔ’n ti, maan e nian Pɔlu i ayeliɛ’n su. Yɛle kɛ, nán maan e lafi e bɔbɔ e wun su. Sanngɛ, maan e fa e wla gua Zoova su. Yɛ maan e lafi e ti kpɔlɛ tɛ’n su.

15. ?Sɛ sa’m be ju e su naan e srɛ Zoova, ngue yɛ ɔ́ yó ɔ?

15 Wie liɛ’n, kɛ sa’m be ju e su’n, Zoova yaci e lɛ naan e kle like ng’ɔ ti e cinnjin’n. Wienun ɔn, e osufuɛ kun w’a tɔ tukpacɛ kekle kpa, annzɛ be buli i lufle. ?I lɛ’n nun’n, ngue yɛ é yó ɔ? Maan e fa e wla’n gua Zoova su. Yɛle kɛ, maan e srɛ i kɛ ɔ wla e fanngan, yɛ ɔ suan e bo naan y’a kwla su i aklunjuɛ su titi. (Filipfuɛ Mun 4:13) Lalafuɛ nun’n, Klistfuɛ’m be kokoli sa ng’ɔ o be su’n kleli Zoova titi. Andɛ Klistfuɛ’m be yo sɔ wie. Ɔ maan, Zoova wla be fanngan naan b’a kwla jran sa’m be ɲrun kekle.

MAAN E JRAN KEKLE NAAN ZOOVA YRA E SU

16, 17. ?Ngue yɛ w’a fua kpa kɛ á yó ɔ?

16 Sɛ e sa sin bubu e, naan e yaci Zoova sulɛ’n, ɔ́ yó Satan i fɛ dan. I sɔ’n ti, maan e mian e ɲin e yo sa “ng’ɔ ti kpa’n” titi. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:21) Yɛ maan e lafi su kɛ Zoova súan e bo. Sɛ e yo sɔ’n, e nin Satan nin i mɛn’n, é kún lele é kwlá be. Kpɛkun, é kwlá wlá e nzuɛn tɛ’n i ase.—2 Korɛntfuɛ Mun 4:7-9; Galasifuɛ Mun 6:9.

17 Maan e jran kekle. Nán e kpɔnzɔ. Nán maan e nin Satan nin i mɛn’n e yaci kunlɛ. Sɛ e yo sɔ’n, Zoova mán ‘e ninnge kpakpa lele ɔ́ bóbó e su.’—Malasi 3:10.