Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAN YƐ Ɔ KWLA FƆNVƆ E Ɔ?

E kwlakwla e kunndɛ kɛ be fɔnvɔ e

E kwlakwla e kunndɛ kɛ be fɔnvɔ e

E bakan nun’n, e tɔli cɛn kun le. ?Nɛ́n i ɔ? Cɛn sɔ’n nun’n, atrɛkpa’n, e sa’n i wun kploli. Annzɛ kusu’n, e ja mma’n kpɛli. ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ngue yɛ e nin’n yoli ɔ? Atrɛkpa’n, ɔ fuali e kannin’n. Ɔ guali nun ayre. Kpɛkun, ɔ cicili su. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, e sunnin kpa. Sanngɛ, ɔ fɔnvɔli e yɛ e yacili sunlɛ. ?Nɛ́n i ɔ? Nanwlɛ, e bakan nun’n, e ɲannin sran fɔnvɔli e blɛ kwlaa nun.

Sanngɛ, kɛ e yo kaklaka’n, sa nga be tɔ e su’n, be dan tra e bakan nun liɛ’n. Sa sɔ’m be timan kɛ kannin m’ɔ tu bakan mɔ i nin’n ɔ cici su’n sa. Yɛ wie liɛ’n, e ɲanman sran m’ɔ́ fɔ́nvɔ e ɔ.

  • Atrɛkpa’n, ɔ junman’n w’a saci. I wie yɛle bian kun mɔ be flɛ i kɛ Zuliɛn’n i liɛ’n. Kɛ i junman’n sacili’n, i wla’n boli i wun. Ɔ usɛli i wun kɛ: ‘?Ń yó sɛ naan m’an nian min awlobo’n i lika? N tu min klun n dili min junman’n afuɛ kpanngban. ?Ngue ti yɛ b’a yaci min nun ɔn?’

  • Atrɛkpa’n, ɔ wun’n annzɛ ɔ yi’n w’a yra wɔ. Be flɛ bla kun kɛ Rakili. Ɔ seli kɛ: “Min wun’n yacili min w’a di anglo 18. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, min wla’n boli min wun dan. Nanwlɛ, min awlɛn’n kpɔtɔli min klun. N tɔli su tukpacɛ.”

  • Atrɛkpa’n, tukpacɛ’n kle ɔ yalɛ. Ɔ maan, a kan ndɛ nga Zɔbu kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “Nguan w’a flan min! N su kaman nguan nun sa tititi.” (Zɔb 7:16) Be flɛ bian kun kɛ Lui. Ɔ le afuɛ 80. Ɔ seli kɛ: “Ɔ ju wie’n, n bu i kɛ n su wa wu.” Atrɛkpa’n, a bu i sɔ wie.

  • Atrɛkpa’n, ɔ sran w’a wu. Ɔ maan, a kunndɛ fɔnvɔlɛ. Be flɛ bian kun kɛ Robɛli. Ɔ seli kɛ: “Alapla kun mɔ min wa yasua’n fuli nun’n, ɔ tɔli. Ɔ maan, min wa’n wuli. Kɛ n tili’n, m’an faman su. I sin’n, min wla’n wa boli min wun dan. Min anwlɛn’n kpɛli min klun.”—Lik 2:35.

Robɛli nin Lui nin Rakɛli, ɔ nin Zuliɛn be wla’n boli be wun. Sanngɛ, be ɲannin sran m’ɔ fɔnvɔli be kpa ɔ. Sran sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn Kpli. ?Wafa sɛ yɛ ɔ fɔnvɔli be ɔ? ?Kɛ sa tɔ e su’n, Ɲanmiɛn kwla fɔnvɔ e wie?