Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Sɛptanblu 2016

Gbanflɛn nin talua mun, amun lafi Ɲanmiɛn su kpa

Gbanflɛn nin talua mun, amun lafi Ɲanmiɛn su kpa

“Nyanmiɛn su bɔ e lafi’n ti, [...] ɔ maan e si kpa kɛ like nga e wun-mɛn i’n wo lɛ.”—EBRE MUN 11:1.

JUE: 41, 69

1, 2. (a) ?Ngue yɛ gbanflɛn nin talua nga be su Zoova’n, be kunndɛ kɛ bé yó ɔ? (b) ?Afɔtuɛ benin yɛ Biblu’n man ɔn?

ANGLE lɔ’n, aniaan bla kaan kun i wiengu suklu ba kun seli i kɛ: “?Wɔ mɔ a si ngwlɛlɛ’n, ɔ yo sɛ ti yɛ a ko lafi Ɲanmiɛn su ɔ?” Aniaan bian kun m’ɔ fin Alemaɲi’n seli kɛ: “Nglo lɔ nin asiɛ’n su ninnge’m be su ndɛ nga Biblu’n kan’n, e suklu klefuɛ’m be bu be ngua dilɛ ndɛ. Be kunndɛ kɛ e lafi su kɛ klɔ sran’n fin ndo.” Aniaan bla kun fin Aflansi. Ɔ seli kɛ: “E suklu lɔ’n, kɛ e like klefuɛ’m be ti i kɛ suklu ba wie’m be lafi Biblu’n nun ndɛ’n su’n, ɔ bo be nuan.”

2 Sran kpanngban be lafiman su kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili e ɔ. Gbanflɛn nin talua mun, atrɛkpa’n amun kunndɛ kɛ amún yíyí nun klé amun wiengu mun kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili nglo nin asiɛ’n niɔn. Like nga Biblu’n kle e’n ti’n, e kwla yo akunndanfuɛ. Yɛle kɛ, kɛ e ti ndɛ kun annzɛ e kanngan ndɛ wie nun’n, e kaman lɛ e faman su. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Akunndan’n maan a su mlin-man.” Nanwlɛ, sɛ amun ti akunndanfuɛ’n, amun su faman ato ndɛ su. Sanngɛ, amún láfi Zoova su titi.—An kanngan Nyanndra Mun 2:10-12 nun.

3. ?Ngue yɛ like suanlɛ nga wá klé e ɔ?

3 Sɛ e kunndɛ kɛ é láfi Zoova su kpa’n, ɔ fata kɛ e si i kpa. (1 Timote 2:4) I sɔ’n ti’n, gbanflɛn nin talua mun, kɛ amún kánngan Biblu’n nun annzɛ e fluwa’m be nun’n, amun bu be nun ndɛ’m be su akunndan. (Matie 13:23) Sɛ amun yo sɔ’n, amún wún i wlɛ wein  kpa kɛ Zoova ti e Yifuɛ, naan i nuan ndɛ yɛ ɔ o Biblu’n nun ɔn. (Ebre Mun 11:1) Like suanlɛ nga wá klé e wafa nga e kwla yo sɔ’n.

LIKE NGA AMÚN YÓ NAAN AMUN A LAFI ƝANMIƐN SU KPA’N

4. (a) ?Ngue yɛ be nga be lafi su kɛ klɔ sran fin ndo’n, ɔ nin be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, be wie fi be nin a wunmɛn i le ɔ? (b) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e kwlakwla e yo ɔ?

4 Sran wie’m be kwla se amun kɛ: “Fluwa sifuɛ dandan’m be kleli kɛ klɔ sran fin ndo. I sɔ’n ti, n lafi su kɛ ɔ ti nanwlɛ. Sran fi nin a wunman Ɲanmiɛn. ?Ɔ yo sɛ yɛ be kwla lafi i su ɔ?” Ɔ ti su kɛ, e nin a wunman Ɲanmiɛn le. Yɛ e nin a wunman kɛ ɔ su yi like. (Zan 1:18) Be nga be lafi su kɛ klɔ sran fin ndo’n, be bɔbɔ be lafi like mɔ be nin a wunmɛn i le’n su. Fluwa sifuɛ dandan’m be bɔbɔ be nin a wunman le kɛ nnɛn kun w’a kaci like uflɛ. I wie yɛle kɛ, be nin a wunman kɛ ndo w’a kaci klɔ sran le. (Zɔb 38:1, 4) Ɔ maan, ɔ fata kɛ e kwlakwla e fa e ɲin e sie ninnge’m be su kpa. Yɛ e bu akunndan. Sran sunman be yoli sɔ. Ɔ maan, “be wun i wlɛ weiin” kɛ Ɲanmiɛn o lɛ, naan i yɛ ɔ yili ninnge sɔ mun ɔn. Asa ekun’n, be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn kwla sa’n kwlaa yo.—Rɔmfuɛ Mun 1:20.

Ninnge nga Anuannzɛ’n yili be naan e fa suan Biblu’n nun like’n be ti’n, a kwla kan like nga ti yɛ a lafi Ɲanmiɛn su’n i ndɛ. (An nian ndɛ kpɔlɛ 5 nun.)

5. ?Fluwa benin mun yɛ sɛ e kanngan be nun’n, é sí nglo lɔ nin asiɛ’n su ninnge’m be su like kpanngban ɔn?

5 Kɛ e bo e ɲin ase e nian ninnge nga be o nglo lɔ nin asiɛ’n su’n, e wun kɛ be yo ɲɛnmɛn dan. Yɛ kannzɛ e wunman Ɲanmiɛn’n, sanngɛ ‘i su bɔ e lafi ti’n,’ e si kɛ i yɛ ɔ yili be ɔ. E wun i wlɛ kɛ i nzuɛn’n ti kpa dan, naan i ngwlɛlɛ’n leman wunsu. (Ebre Mun 11:3, 27) Fluwa sifuɛ dandan’m be suan nglo lɔ nin asiɛ’n su wa ninnge’m be su like. Sɛ e kanngan ndɛ nga be klɛli be’n be nun’n, é sí ninnge kpanngban. Ndɛ nga be kannin’n, be nun wie o fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nun. [1] (An nian “ndɛ wie mun ekun” nun.) Fluwa Réveillez-vous ! i nun ndɛ akpasua wie’m be nun’n, be kannin fluwa sifuɛ wie’m be ndɛ. Like nga ti yɛ be lafi Ɲanmiɛn su siɛn’n, be kɛnnin i ndɛ. Fluwa Réveillez-vous ! i nun ndɛ akpasua kun ekun kan nnɛn nin ninnge wie mun ekun be ndɛ. Kpɛkun, ɔ kle kɛ fluwa sifuɛ dandan’m be nian ninnge sɔ’m be su be yi mannzin wie mun.

6. ?Sɛ amun kanngan e fluwa’m be nun’n, ngue yɛ amún wún i wlɛ ɔ?

6 Aniaan kun fin Etazini, yɛ ɔ le afuɛ 19. Ɔ kannin e fluwa pɛplɛɛplɛ nɲɔn be ndɛ. Fluwa sɔ’m be kan ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be ndɛ. Aniaan sɔ’n seli kɛ: “Fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n yoli min fɛ kpa. N kanngannin be nun kpɛ blu tra su.” Aniaan bla kun m’ɔ fin Aflansi’n seli kɛ: “Fluwa Réveillez-vous ! i nun ndɛ akpasua kun yo min fɛ dan. Ndɛ akpasua sɔ’n kle kɛ fluwa sifuɛ’m be nian ninnge nga Ɲanmiɛn yili’n be’n su. Sanngɛ ninnge nga be yi be’n, be kwlá fa sunnzunman Ɲanmiɛn liɛ mun kaan sa.” Afriki di Sidi lɔ talua kun le afuɛ 15. I si nin i nin’n be seli kɛ: “Fluwa Réveillez-vous ! i bue nga e wa bla’n dun mmua kanngan nun titi’n, yɛle lika nga be usa sran’m be kosan mɔ be tɛ su’n.” Sɛ amun kanngan fluwa sɔ’m be nun wie’n, amún wún i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa. Yɛ amún wún ndɛ ng’ɔ ti ato’n i wlɛ. Kpɛkun, amún láfi Ɲanmiɛn su kpa. Sɛ é kwlá sé’n, amún yó kɛ waka mɔ i olui’n tra ase  kpa’n sa. Kɛ aunmuan’n tu’n, waka sɔ’n tɔman.—Zeremi 17:5-8.

AN LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU

7. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ amun bu akunndan ɔn?

7 Wienun ɔn, amun usa amun wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ n lafi ndɛ nga Biblu’n kan’n su ɔ?’ Sɛ amun usa sɔ’n, ɔ timan tɛ. Afin, nán kɛ amun wiengu’m be lafi like kun su’n, i ti yɛ ɔ fata kɛ amun lafi su wie ɔ. Zoova klomɛn i sɔ’n. I liɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ amun kanngan Biblu’n nun. Yɛ an bu akunndan naan an wun i wlɛ kɛ ndɛ ng’ɔ o nun’n fin i. Sɛ amun si Biblu’n nun ndɛ’n i kpa’n, amún láfi su kpa. (An kanngan 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:21, ɔ nin 1 Timote 2:4 be nun.) I sɔ’n ti, amun suan Biblu’n nun ndɛ nga amun klo kɛ amún wún i wlɛ kpa’n be su like kunngunngun.

8, 9. (a) ?Ndɛ benin mun yɛ aniaan wie’m be kunndɛli kɛ bé wún be wlɛ kpa ɔ? (b) ?Kɛ aniaan wie’m be buli like nga be suannin’n i su akunndan’n, ngue yɛ be wunnin i wlɛ ɔ?

8 Aniaan wie’m be klo sa nga Ɲanmiɛn kannin be ndɛ mɔ be juli annzɛ be nin a juman’n, be su like suanlɛ. Wie’m be kusu, be nian sɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n ɔ nin fluwa sifuɛ dandan’m be liɛ’n ti kun o. Maan e fa ndɛ nga Zoova kannin m’ɔ o Bo Bolɛ 3:15 nun’n e nian. Kɛ Adam nin Ɛvu be yoli ɲin kekle Zoova su’n yɛ ɔ kannin ndɛ cinnjin sɔ’n niɔn. Sa nga Zoova seli kɛ cɛn wie lele bé wá jú’n, ɔ ti be nun klikli. Kɛ sa sɔ’n wá kpɛ́n su’n, sran’m be kwlaa bé wún kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ kwla sie sran’m be kpa ɔ. Yɛ ɔ kle e like nga Ɲanmiɛn wá yó naan ɲrɛnnɛn’n w’a wie mlɔnmlɔn’n. ?Sɛ amun kunndɛ kɛ amún sí ndɛ ng’ɔ o Bo Bolɛ 3:15 nun’n i nun kpa’n, ngue yɛ amun kwla yo ɔ? Biblu’n nun ndɛ mma nga be kle wafa nga ndɛ sɔ’n kpɛ́n su’n, amun klɛ be sie. I sin’n, amun kunndɛ blɛ nga i nun yɛ be klɛli ndɛ sɔ mun’n. Sɛ amun yo sɔ’n, amún wún kɛ be nga Ɲanmiɛn maan be klɛli ndɛ sɔ mun’n, be timan blɛ kunngba nunfuɛ. Sanngɛ, sran kun i ndɛ liɛ ng’ɔ klɛli’n ti’n, e wun ndɛ ng’ɔ o Bo Bolɛ 3:15 nun’n i wlɛ kpa. I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin be yɛ be klɛli ndɛ sɔ mun ɔn.—2 Piɛr 1:21.

9 Alemaɲi lɔ’n, aniaan bian kun kunndɛli kɛ ɔ́ sí Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ kwlaa nga Biblu’n kan’n. Ɔ seli kɛ: “Sran kɔe 40 yɛ be klɛli Ɲanmiɛn Ndɛ’n niɔn. Be nun sunman be timan blɛ kunngba nunfuɛ. Yɛ be siman be wiengu. Sanngɛ, be kwlaa be kannin Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ.” Aniaan bla kun tran Ɔstrali lɔ. Kɛ ɔ́ súan Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun like’n, ɔ wunnin kɛ ndɛ ng’ɔ o Bo Bolɛ 3:15 nun’n ti’n, ɔ wun Delɛ cɛn’n i dilɛ’n ɔ nin Mɛsi i balɛ’n, be bo kpa. [2] (An nian “ndɛ wie mun ekun” nun.) Ɔ seli kɛ: “Like nga n suannin’n ti’n, n wunnin kɛ Zoova ti kpa dan. Ɔ fali ajalɛ naan Izraɛlifuɛ’m be di Delɛ cɛn’n. Afin, ɔ ti like nga Zezi wá yó’n i nzɔliɛ. Nanwlɛ, Delɛ cɛn’n i su ndɛ nga n wunnin i wlɛ’n, ɔ boli min nuan dan.” ?Ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n kwla boli aniaan bla’n i nuan ɔn? Afin, ɔ buli su akunndan kpa. Yɛ ɔ wunnin i wlɛ. Ɔ maan, siɛn’n ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa. Yɛ ɔ fɛ i wun mɛntɛn i.—Matie 13:23.

10. ?Ngue ti yɛ e lafi su kpa kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn ɔn?

10 Kɛ amún súan Biblu’n nun like’n, maan amun bu be nga Ɲanmiɛn maan be klɛli i nuan ndɛ’n, be akunndan wie. Sran sɔ’m be dili nanwlɛ. Yɛ be yoli yakpafuɛ. Be blɛ su’n, sa nga nvle siefuɛ’m be yo m’ɔ ti kpa’n, be ndɛ ngunmin yɛ be fluwa klɛfuɛ’m be kannin ɔn. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be liɛ’n, b’a yoman sɔ. Sa nga Izraɛlifuɛ mun nin be famiɛn’m be yoli m’ɔ timan kpa’n, be kannin be ndɛ wie. (2 Be Nyoliɛ 16:9, 10; 24:18-22) Sa tɛ nga be bɔbɔ be yoli’n, ɔ nin nga be wiengu’m be yoli’n, be kannin be ndɛ. (2 Samiɛl 12:1-14; Mark 14:50) Angle lɔ aniaan bian kun seli kɛ: “Sran nga be di nanwlɛ kɛ nga sa’n, b’a sɔnman. I sɔ’n ti’n, e lafi su kpa kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ fin Zoova sakpa.”

11. ?Ngue ti yɛ kɛ e lafi ndɛ nga Biblu’n kan’n su’n, e wun i wlɛ kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ndɛ sakpa ɔ?

 11 Kɛ sran’m be nanti ndɛ nga Biblu’n kan’n su’n, be wun kɛ be liɛ yo ye. Ɔ maan, be wun i wlɛ kɛ ndɛ ng’ɔ o nun’n fin Ɲanmiɛn. (An kanngan Jue Mun 19:8-12 nun.) Zapɔn lɔ aniaan bla kun seli kɛ: “Kɛ e nin min awlofuɛ mun e nanti like nga Biblu’n kle’n su’n, e klun jɔ dan. E di alaje, e bo’n ti kun. Yɛ e klo e wiengu.” Sran sunman mɔ be suannin Biblu’n nun like’n, be wunnin kɛ ndɛ nga be lafi su laa’n, ɔ timan su. (Jue Mun 115:3-8) Kɛ sran’m be kanngan Biblu’n nun’n, be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn Zoova kwla sa kwlaa yo, naan ɔ́ wá yó maan be liɛ’n yó ye. I sɔ’n ti, be fa be wla’n guɛ i su. Sanngɛ, sran wie’m be se kɛ Ɲanmiɛn nunman lɛ. Nglo lɔ nin asiɛ’n su wa ninnge mun yɛ be fa kaci be Ɲanmiɛn ɔn. Wie’m be kusu be waan, klɔ sran mun yɛ be kwla yo naan mɛn’n w’a yo kpa ɔ. Sanngɛ, sa nga be yo be’n, be kle kɛ be kwlá deman be wiengu.—Jue Mun 146:3, 4.

WAFA NGA AMUN NIN SRAN KWLA KOKO YALƐ’N

12, 13. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle sran kun kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa, annzɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n ti Ɲanmiɛn nuan ndɛ ɔ?

12 Kɛ amun nin sran kun bé kókó ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n i su yalɛ’n, maan like ng’ɔ lafi su’n, amun si i. Afin, sran nga be bu i kɛ klɔ sran fin ndo’n, be nun wie’m be lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ. Be se kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yoli maan ninnge’m be kacili like uflɛ ɔ. Wie’m be kusu, be lafi su kɛ klɔ sran fin ndo afin i sɔ yɛ be kle be suklu lɔ ɔ. Wie mun ekun be liɛ’n, sa tɛtɛ nga Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be yo’n ti’n, be sa sin bubu be. Ɔ maan be lafiman Ɲanmiɛn su kun. I kwlaa sɔ’n ti, maan amun dun mmua usa sran’n i like ng’ɔ lafi su’n, ɔ nin like nga ti yɛ ɔ lafi su’n. Kɛ ɔ́ tɛ́ su’n, amun sie amun su kpa. I liɛ’n, ɔ kwla fɛ i su sie amun nuan bo.—Tit 3:2.

13 Wienun ɔn, sran kun se kɛ amun wunman sa wlɛ ti yɛ amun lafi su kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge mun ɔn. ?Wafa sɛ yɛ amún tɛ́ i su ɔ? Maan amun se i amanniɛn su kɛ ɔ kan wafa nga mɛn’n boli i bo’n i ndɛ kle amun. Amun kwla se i kɛ sɛ like kunngba yɛ ɔ kacili ninnge onga mun’n, nn like sɔ’n i wun ninnge’m be ti tɛkɛtɛkɛ dan. Fluwa sifuɛ kun seli kɛ ɔ fata kɛ like sɔ’n, (1) ɔ ɲan like kɛ be wunnɛn kplo m’ɔ kata be wun’n sa, (2) ɔ ɲan wunmiɛn m’ɔ kwla fa di junman ɔn, (3) ɔ wun wafa ng’ɔ ti’n ɔ nin wafa ng’ɔ kwla trɛ’n i wlɛ, (4) yɛ i bɔbɔ kwla yi like kun m’ɔ ti kɛ i sa’n. Fluwa sifuɛ sɔ’n seli ekun kɛ: “Ninnge nga nguan o be nun’n, be nun kaan kpafuɛ’n bɔbɔ’n, i nun ninnge’m be ti tɛkɛtɛkɛ dan.”

14. ?Sunnzun ase benin yɛ amun kwla fa naan sran kun w’a wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge mun ɔn?

14 Sɛ amun kunndɛ kɛ amún klé sran kun kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge mun’n, amun kwla fa sunnzun ase nga akoto Pɔlu fali’n wie. Ɔ seli kɛ: “Sua nga be o lɛ’n, sran yɛ ɔ kplannin be kwlaa-a, sanngɛ Nyanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa-a.” (Ebre Mun 3:4) Sua kwlaa m’ɔ o sa’n, sran kun yɛ ɔ jaja yɛ be kplan ɔn. Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán ninnge nga nguan o be nun’n, yɛ bé bó nun sa ngbɛn ɔn. Wafa nga ninnge sɔ’m be ti’n, ɔ yo ɲɛnmɛn. Ɔ maan, sran kun yɛ ɔ yili be ɔ. Asa ekun’n, amun kwla fa e fluwa wie mun man sran’n naan ɔ kanngan be nun. I sɔ yɛ aniaan bla kaan kun yoli ɔ. Ɔ fali e fluwa nga be kan ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be ndɛ’n mannin gbanflɛn kun. Kɛ gbanflɛn’n kanngannin be nun’n, ɔ seli kɛ: “Siɛn’n, n lafi Ɲanmiɛn su.” Gbanflɛn sɔ’n suannin Biblu’n nun like. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ kacili e niaan.

15, 16. (a) ?Sɛ e kunndɛ kɛ é klé sran kun kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n fin Ɲanmiɛn’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e dun mmua yo ɔ? (b) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e wla kpɛn su ɔ?

15 ?Sɛ sran kun lafiman ndɛ nga Biblu’n kan’n su’n, ngue yɛ amun kwla yo ɔ? I klikli nun’n, amun usɛ i maan ɔ kan like ng’ɔ lafi su’n, ɔ nin ndɛ nga be ti i cinnjin’n.  (Nyanndra Mun 18:13) Wienun ɔn, fluwa sifuɛ’m be ndɛ nga be kan’n yɛ ɔ lafi su ɔ. Sɛ ɔ ti sɔ’n, amun kle i ndɛ wie mɔ Biblu’n kannin m’ɔ fluwa sifuɛ’m be wunnin kɛ ɔ ti nanwlɛ’n. Wienun ɔn, laa sa’m be ndɛ yɛ ɔ ti sran’n i cinnjin ɔn. I lɛ nun’n, amun kle i kɛ Biblu’n kannin sa wie’m be ndɛ, ɔ cɛli kpa naan b’a kpɛn su. Kpɛkun, wafa nga sa sɔ’m be kpɛnnin su’n, amun fɛ i ɲin sie su. Sran wie’m be klo kɛ be kle be Biblu’n nun ndɛ wie m’ɔ kwla yo be wun sa ye’n. I lɛ’n nun’n, amun kwla fa be ɲin sie ndɛ nga Zezi kɛnnin i oka’n su lɔ’n, i nun afɔtuɛ’m be su.

16 E kunndɛman kɛ e nin sran mun é sí akplowa. Maan e wla kpɛn i sɔ’n su titi. E kunndɛ kɛ e nin be é kókó yalɛ wɛtɛɛ su, naan é klé be Biblu’n nun like. I sɔ’n ti, kɛ amún úsa be kosan’n, amun usɛ i amanniɛn su. Yɛ maan an sie amun su be nuan bo. Maan amun ɲin yi sran kwlakwla. I li be nga be kpɛnngbɛn tra amun’n, yɛ ɔ fata kɛ amun ɲin yi be dan ɔn. Sɛ amun yo sɔ’n, bé bú amun sran wie. Yɛ bé wún kɛ, kannzɛ amun ti gbanflɛn annzɛ talua kan’n, sanngɛ like nga amun lafi su’n, ɔ ti amun cinnjin. Sɛ amun wun kɛ, sran’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó amun finfin annzɛ ɔ nin amun sí akplowa ngbɛn’n, nán amun tɛ i su.—Nyanndra Mun 26:4.

AN SUAN BIBLU’N NUN LIKE NAAN AMUN LAFI ƝANMIƐN SU KPA

17, 18. (a) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a lafi Ɲanmiɛn su kpa ɔ? (b) ?Kosan benin yɛ like suanlɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n wá tɛ́ su ɔ?

17 Sɛ e si like nga Biblu’n kle’n, ɔ ti kpa. Sanngɛ, sɛ e waan é láfi Ɲanmiɛn su kpa’n, ɔ fata kɛ e suan Biblu’n nun ndɛ cinnjin wie’m be su like naan e wun be wlɛ kpa. (Nyanndra Mun 2:3-6) I sɔ’n ti, maan amun kanngan Biblu wunmuan’n nun. Amun mian amun ɲin be yo i sɔ afuɛ kun nun be nian. I sɔ yɛ akpasua sunianfuɛ kun i gbanflɛn’n nun’n, ɔ yoli ɔ. Ɔ maan, ɔ nin Zoova be afiɛn’n mantannin kpa. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n kanngannin Biblu’n i wunmuan’n nun’n, n wunnin kɛ ndɛ ng’ɔ o nun’n fin Ɲanmiɛn sakpa. Yɛ laa sa nga Biblu’n kan be ndɛ’n, be su like nga n suannin min bakan nun’n, m ma wunnin be wlɛ kpa.” Asa ekun’n, Anuannzɛ’n yili ninnge wie mun naan e fa suan Biblu’n nun like. I wie yɛle Watchtower ƐNTƐNƐTI SU FLUWA SIEWLƐ, ɔ nin Zoova i Lalofuɛ’m be like kunndɛlɛ fluwa. Maan e fa ninnge sɔ mun e di junman.

18 Siɛ nin niɛn mun, amun yɛ ɔ fata kɛ be kle amun mma’m be like naan be si Zoova ɔ. ?Ngue yɛ amun kwla yo naan amun mma’m b’a lafi Zoova su kpa ɔ? Like suanlɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n wá tɛ́ kosan sɔ’n su.

^ [1] (ndɛ kpɔlɛ 5) An nian Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga’m be nun: w11 1/2 i bue 14-18; w07 1/7 i bue 15-19; w13 1/10 i bue 9-13.

^ [2] (ndɛ kpɔlɛ 9) afuɛ 2013, Desamblu 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n.