Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Sɛptanblu 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAN YƐ Ɔ KWLA FƆNVƆ E Ɔ?

Ɲanmiɛn fɔnvɔ e blɛ kekle’n nun

Ɲanmiɛn fɔnvɔ e blɛ kekle’n nun

Sa nga be ju sran’m be su’n, be sɔnnin. E su kwlá kanman be ngba be ndɛ fluwa nga nun. Sanngɛ, ndɛ akpasua klikli’n nun’n, e kannin sa nnan be ndɛ. Sa sɔ’m be juli sran wie’m be su. Yɛ be wunnin kɛ Ɲanmiɛn fɔnvɔli be kpa.

KƐ E JUNMAN’N SACI’N

Be flɛ bian kun kɛ Sɛti. * Be flɛ i yi’n kɛ Plisiya. Sɛti seli kɛ: “E nin min yi e junman’n sacili blɛ kunngba’n nun. E osufuɛ mun yɛ be mannin e sika naan y’a kwla di like ɔ. Kpɛkun, e dili junman kanngan wie mun. E yoli sɔ lele afuɛ nɲɔn. I sɔ’n ti’n, min yi’n i wla’n boli i wun dan. M’an wunman min wun fɛ mlɔnmlɔn.”

“?Ngue yɛ maan e kwla jrannin kekle ɔ? Plisiya i wla kpɛnnin ndɛ nga Zezi kannin m’ɔ o Matie 6:34 nun’n i su titi. Zezi seli kɛ nán e koko ainman liɛ’n. Afin, cɛn ba kun nun afɛ’n ɔ ju cɛn sɔ’n nun. Asa ekun’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn kpa. I sɔ’n wlɛli i fanngan. Min liɛ’n, ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 55:23 nun’n yɛ ɔ fɔnvɔli min ɔn. Like nga jue tofuɛ’n yoli’n, i wie yɛ n yoli ɔ. N fali sa ng’ɔ o min su’n kwlaa wlɛli i Zoova sa nun. Yɛ n wunnin kɛ ɔ suannin min bo. M’an ɲan junman uflɛ. Sanngɛ, e nian afɔtuɛ nga Zezi mannin m’ɔ o Matie 6:20-22 nun’n i su. Yɛle kɛ, e kunndɛman ninnge kpanngban. Like ng’ɔ ti e cinnjin kpa’n, yɛle kɛ e fa e wun e mantan Ɲanmiɛn. Kpɛkun, e bɔbɔ e afiɛn mantan wie.”

Be flɛ bian kun kɛ Zonatan. Ɔ seli kɛ: “Junman kan nga e nin min awlofuɛ mun e di i likawlɛ’n, ɔ sacili. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n kokoli dan. E dili junman sɔ’n lele afuɛ 20. Sanngɛ, kɛ sika ndɛ wa yoli kekle e nvle nun’n, e dili yalɛ. Sika ti’n, e nin min yi’n e kannin ndɛ. E kwlá faman like fi kalɛ nun. Afin, e leman sika naan y’a tua.”

“E nantili Ɲanmiɛn ndɛ’n su. Yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, e fali ajalɛ nga be ti kpa’n. N dili junman kanngan kwlaa nga n ɲɛn i’n. Kpɛkun, e toman like ng’ɔ timan e cinnjin’n. E ti Zoova i Lalofuɛ. Ɔ maan, e niaan Klistfuɛ’m be suannin e bo kpa. Nanwlɛ, be wlali e fanngan. B’a yaciman e mlɔnmlɔn.”

KƐ SRAN KUN I WUN’N ANNZƐ I YI’N YRƐ I’N

Rakili seli kɛ: “Kɛ min wun’n yacili min’n, ɔ yoli min ya dan. Min awlɛn’n kpɔtɔli min klun. Sanngɛ, n fali min wun mantannin Ɲanmiɛn. Yɛ ɔ fɔnvɔli min. Cɛn kwlakwla n srɛli i. Ɔ maan, min wun jɔli min fɔuun. Ɲanmiɛn cicili min wla.”

“Ɲanmiɛn Ndɛ’n wlali min fanngan. Ɔ maan, sa nga min wun’n yoli min’n, m’an fa sieman min klun. Ndɛ nga akoto Pɔlu kannin m’ɔ o Rɔmfuɛ Mun 12:21 nun’n, n fali su. Ɔ seli kɛ: ‘Nán maan be nga be yo amun tɛ’n be kwla amun, sanngɛ an yo be kpa lele an kwla be.’”

“Min janvuɛ kun wlali min fanngan kpa. Ɔ fali min ɲin sieli ndɛ ng’ɔ o Akunndanfuɛ’n 3:6 nun’n su. Ɔ seli min kɛ, ɔ le blɛ kun mɔ like nga be ɲɛn i’n, ɔ saci ɔ. Ɔ yoli kekle mannin min. Sanngɛ, afɔtuɛ kpa yɛ ɔ mannin min ɔn. Kɛ é sé yɛ’n, like uflɛ mɔ n kwla yo’n, i akunndan yɛ m bu ɔ.”

Be flɛ bla kun kɛ Elizabɛti. Ɔ seli kɛ: “Kɛ sran kun i wun’n annzɛ i yi’n yrɛ i’n, ɔ kunndɛ kɛ be fɔnvɔ i. Min janvuɛ kpa kun fɔnvɔli min cɛn kwlakwla. Kɛ ń sún’n, ɔ sunnin wie. Ɔ fɔnvɔli min. Ɔ yoli maan m’an bumɛn i kɛ n nunman sran’m be nun kun. N wunnin i wlɛ kɛ Zoova yɛ ɔ sunmɛnnin i kɛ ɔ fɔnvɔ min ɔn.”

KƐ E TƆ TUKPACƐ’N ANNZƐ E YO OKE’N

Ndɛ akpasua klikli’n nun’n, e kannin Lui i ndɛ. Ɔ le awlɛn ba ya. Kpɛ nɲɔn, ɔ ka kan naan w’a wu. Dɔ nga su’n, cɛn kwlakwla mannzin kun ti yɛ ɔ kwla lo wunmiɛn ɔn. Ɔ seli kɛ: “N yaciman Zoova  srɛlɛ. Kɛ n ko wie Ɲanmiɛn srɛ’n, n wun kɛ ɔ fɛ i wawɛ’n suan min bo. Ɲanmiɛn mɔ n srɛ i’n ti, n jran kekle. Afin, n lafi i su. Yɛ n si kɛ ɔ nian min lika.”

Be flɛ bla kun kɛ Petra. Ɔ le afuɛ 80. Ɔ seli kɛ: “N kunndɛ kɛ ń yó ninnge kpanngban. Sanngɛ, n kwlá yoman. Kɛ n wun kɛ n leman wunmiɛn kun’n, ɔ yo min ya dan. N fɛ ndɛndɛ. Yɛ ɔ fata kɛ cɛn kwlakwla n nɔn ayre. Kpɛ sunman’n, ndɛ nga Zezi kan kleli i si’n, n bu i akunndan. Ɔ seli i kɛ maan ɲrɛnnɛn wie’n ɔ to fuɛn i. Zoova suannin Zezi bo. Ɔ suan min bo wie. N srɛ i cɛn kwlakwla. Kɛ n yo sɔ’n, min wla’n gua ase.”—Matie 26:39.

Zuliɛn tɔli tukpacɛ w’a di afuɛ kɔe 30. Ɔ seli kɛ: “Min mɔ laa n tran sran dandan’m be bia’n su’n, siɛn’n, n ti bubuwafuɛ’m be bia’n nun. Sanngɛ, min wla boman min wun. Afin, n yo min wiengu’m be ye. M buman sa ng’ɔ o min su’n, i akunndan dan. Zoova kusu yiman min ase. Ndɛ nga akoto Pɔlu kannin’n, n kwla kan wie. Ɔ seli kɛ: ‘[Ɲanmiɛn] m’ɔ wla n fanngan’n ti’n, n kwla like kwlaa yo.’”—Filipfuɛ Mun 4:13, NW.

KƐ E SRAN WU’N

Be flɛ bian kun kɛ Antonio. Ɔ seli kɛ: “Kɛ loto kunnin min si’n, m’an bumɛn i nanwlɛ. Ɔ su nanti kɔ́ lika ngbɛn, yɛ loto’n sili i ɔ. M’an kwlá yoman like fi. Kɛ loto’n sili i’n, i ɲrun bluli lele cɛn nnun naan w’a wu. M’an kunndɛman kɛ ń sún naan min nin’n wun min. Sanngɛ, kɛ min ngunmin n wo’n, n sun lele. N usali min wun titi kɛ: ‘?Ngue ti yɛ min si’n wuli ɔ?’”

“Blɛ kekle sɔ’n nun’n, n srɛli Zoova kɛ ɔ yo maan min wla’n gua ase. Kpɛkun, blɛblɛblɛ, min wla’n w’a boman min wun dan kun. N wla kpɛnnin ndɛ nga Biblu’n kan’n su. Ɔ se kɛ, ‘kɛ blɛ’n fa ti bɔ sa’m be fa ju’n, i su like yɛ e wun i-ɔ.’ N lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn wá cɛ́n min si’n, naan ń wún i ekun. Afin, Ɲanmiɛn buaman ato.”—Akunndanfuɛ’n 9:11; Zan 11:25; Tit 1:2.

“Kannzɛ bɔbɔ alapla’n kunnin e wa’n, sanngɛ ninnge nga e yoli be likawlɛ’n, be akunndan yɛ e bu ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, e dili aklunjuɛ dan.”—Robɛli.

Ndɛ akpasua klikli’n nun’n, e kannin Robɛli i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “E nin min yi Maribɛli y’a yaciman Zoova srɛlɛ. Ɔ maan, e wun jɔli e fɔuun, kɛ nga Filipfuɛ Mun 4:6, 7 fa kan’n sa. Kɛ televiziɔn nun junman difuɛ’m be wa usali e kosan’n, e kwla kannin sran cɛnlɛ’n i ndɛ kleli be. Kannzɛ bɔbɔ alapla’n kunnin e wa’n, sanngɛ aklunjuɛ nga e dili i likawlɛ laa’n i akunndan yɛ e bu ɔ.”

“E niaan Klistfuɛ’m be seli e kɛ be wunnin e televiziɔn nun. Be seli e kɛ e yiyili like nga e lafi su kɛ Ɲanmiɛn wá yó’n, i nun weinwein. E seli be kɛ, Ɲanmiɛn mɔ be srɛli i kɛ ɔ jran e sin’n i ti yɛ e kwla yoli sɔ ɔ. N si kɛ Zoova tieli be srɛlɛ’n. Ɔ maan, ɔ suannin e bo.”

Sa nga e kannin be ndɛ’n, be kle kɛ Ɲanmiɛn kwla fɔnvɔ sran mun sa’n kwlaa nun. Zoova kwla fɔnvɔ wɔ wie. Kannzɛ sa ng’ɔ o wɔ su’n ti sɛ ti sɛ’n, ɔ kwla suan ɔ bo. * I sɔ’n ti, fa ɔ wun wlɛ i sa nun. Afin, ɔ “jran e sin sa’n kwlaa nun.”—2 Korɛntfuɛ Mun 1:3.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 E kacili sran wie’m be dunman’n.

^ ndɛ kpɔlɛ 23 Sɛ a kunndɛ kɛ á fá ɔ wun mántan Ɲanmiɛn naan ɔ fɔnvɔ wɔ’n, kan kle Zoova i Lalofuɛ nga be o wɔ akpasua liɛ’n su lɔ’n. Annzɛ a kwla klɛ fluwa ko man be biolo’n.