Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Ndɛ Benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

?Ndɛ Benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?

SRAN WIE’M BE WAAN Ɲanmiɛn Sielɛ’n o be awlɛn’n nun. Yɛ wie’m be bu i kɛ ɔ ti sran sa nuan like, naan i ti yɛ fɔundi’n trán asiɛ’n su ɔ. ?Yɛ ɔ li, a bu i sɛ?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n ɔ́ síe famiɛn diwlɛ kun m’ɔ su saciman le. [...] Famiɛn diwlɛ sɔ’n ɔ́ núnnún [sran’m be] famiɛn diwlɛ kun nga mun.” (Daniɛl 2:44) Ɔ maan, Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti famiɛn diwlɛ kun.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE Ɔ?

  • Ɲanmiɛn Sielɛ’n o ɲanmiɛn su lɔ.—Matie 10:7; Lik 10:9.

  • Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti’n, be mɔ be o asiɛ’n su wa’n bé yó Ɲanmiɛn klun sa kɛ be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.—Matie 6:10.

?Cɛn benin yɛ i blɛ’n jú ɔ?

?Á TƐ́ SU SƐ?

  • Sran fi siman cɛn’n.

  • Ɔ cɛ kan ɔ́ jú.

  • Ɔ su juman le.

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Bé wá kán Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Nyanmiɛn ndɛ’n. I sin yɛ mɛn i awieliɛ’n ɔ́ jú-ɔ.” (Matie 24:14) Kɛ sran kwlaa ko ti Ɲanmiɛn ndɛ’n yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i blɛ’n jú ɔ. Kpɛkun, klunwifuɛ’m be su tranman lɛ kun.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE Ɔ?

  • Sran fi siman cɛn nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n i blɛ’n jú’n.—Matie 24:36.

  • Sa nga Biblu’n kan be ndɛ’n be kle kɛ ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n i blɛ’n jú.—Matie 24:3, 7, 12.