Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAN YƐ Ɔ KWLA FƆNVƆ E Ɔ?

Wafa nga Ɲanmiɛn fɔnvɔ e’n

Wafa nga Ɲanmiɛn fɔnvɔ e’n

Kɛ akoto Pɔlu kán Zoova * i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: ‘Ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ jran e sin sa’n kwlaa nun. Sa kwlaa m’ɔ tɔ e su’n, i yɛ ɔ fɔnvɔ e ɔ!’ (2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4) Ɔ maan, sa kwlaa ng’ɔ tɔ e su’n, sɛ ɔ ti sɛ ɔ ti sɛ o, e Si Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ kwla fɔnvɔ e ɔ.

Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn fɔnvɔ e’n, ɔ fata kɛ e yo like kun. Sɛ sran kun kpinndinman naan ɔ kɔman dɔɔtrɔ’n, dɔɔtrɔ’n kwlá yomɛn i ayre. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Amɔsu seli kɛ: “?Sran nɲɔn mɔ bé kɔ́ lika sa’n, sɛ be nuan w’a dunman mmua w’a sɛman be wun’n, be kɔ likawlɛ sɛ yɛ ɔ yo ye ɔ?” (Amɔs 3:3) Asa ekun’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “An fa amun wun mantan Nyanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan amun-ɔn.”—Zak 4:8.

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn fɛ́ i wun mántan e sakpa ɔ? Like ng’ɔ kle sɔ’n i kun yɛle kɛ ɔ kɛnnin i kpɛ sunman kɛ ɔ́ yó e ye. (An nian  kuku’n  nun.) Asa ekun’n, laa nin e blɛ su’n, sran wie’m be seli kɛ Ɲanmiɛn fɔnvɔli be. Yɛ e si kɛ be buaman ato.

Kɛ kekle’n tɔ e su’n, e nun sunman e sun e flɛ Ɲanmiɛn. I sɔ yɛ Famiɛn Davidi yoli ɔ. Ɔ seli i kɛ: “Kɛ n kpan n flɛ wɔ’n, tie min aunnvuɛ srɛlɛ’n.” Kɛ ɔ yoli sɔ’n Ɲanmiɛn tɛli i su. Afin, ɔ seli ekun kɛ: “N fa min wun n wlɛ i sa nun, kpɛkuun i kusu uka min. Ɔ maan min klun jɔ.”—Jue Mun 28:2, 7.

ZEZI FƆNVƆLI SRAN KWLAA NGA AFƐ O I SU’N

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ Zezi “cici be nga be anwlɛn’n w’a kpɔtɔ be klun’n be wla.” Yɛ maan ɔ “fɔnvɔ be nga be o sɛ nun’n mun.” (Ezai 61:1, 2) I sɔ yɛ Zezi yoli ɔ. Sran kwlaa nga be ti kɛ sran mɔ b’a “sua trɔ” mɔ be su fɛ’n sa’n, be ndɛ loli i kpa.—Matie 11:28-30.

Zezi mannin sran’m be afɔtuɛ kpakpa mun. Yɛ ɔ niannin be lika. Blɛ sunman’n, ɔ yoli tukpacifuɛ’m be juejue. Cɛn kun’n, kokowefuɛ kun srɛli i aunnvuɛ, ɔ seli i kɛ: “Yaci, yo maan n kokowe’n wie weiin. Ɔ yoli Zezi i annvɔ, ɔ seli i kɛ: ‘M’an ti, maan ɔ kokowe’n wie weiin.’” (Mark 1:40, 41) Bian’n i kokowe’n ka lɛ wieli mlɔnmlɔn.

Andɛ’n, Zezi nunman asiɛ’n su wa naan w’a fɔnvɔ e. Sanngɛ, i Si Zoova “jran e sin sa’n kwlaa nun.” (2 Korɛntfuɛ Mun 1:3) ?Wafa sɛ Ɲanmiɛn fɔnvɔ sran mun ɔn?

  • Biblu’n. “Ndɛ nga be klɛli be laa’n, be klɛli i kwlaa sɔ’n kɛ bé fá klé e ngwlɛlɛ naan Nyanmiɛn fɛ i ndɛ sɔ’n wla e fanngan, naan e tra ye anwlɛn e fa e wla’n guɛ i su.”—Rɔmfuɛ Mun 15:4.

  • I wawɛ’n. Kɛ Zezi wuli’n, w’a cɛman lele, i sɔnnzɔnfuɛ’m be dili alaje. Yɛ asɔnun’n ɔli i ɲrun. Afin, “Nyanmiɛn Wawɛ’n jran be sin.” (Sa Nga Be Yoli’n 9:31) Ɲanmiɛn kwla sa’n kwlaa yo. Ɔ kwla fɛ i wawɛ’n suan e bo sa’n kwlaa nun.

  • Ɲanmiɛn srɛlɛ’n. Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Nán amun koko sa fi su, sanngɛ sa’n kwlaa nun nin like kwlaa ng’ɔ mian amun’n, an kan kle Nyanmiɛn. [...] Yɛ ɔ maan amun wun jɔ́ amun fɔuun, amun su wun-man sa ti bɔ amun wun jɔ amun fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn.”—Filipfuɛ Mun 4:6, 7.

  • E niaan Klistfuɛ mun. Be ti e janvuɛ kpa. Ɔ maan, kɛ sa’m be tɔ e su’n, e lafi su kɛ bé fɔ́nvɔ e. Akoto Pɔlu seli kɛ ‘afɛ’n nin ɲrɛnnɛn’ nun’n, i niaan Klistfuɛ’m be ‘ukɛli i dan kpa.’—Kolɔsfuɛ Mun 4:11; 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 3:7.

Atrɛkpa’n, a usa wɔ wun kɛ ngue yɛ ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn kwla fɔnvɔ sran mun ɔn. Ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ nun’n, e kannin sran wie mɔ sa tɔli be su’n, be ndɛ. É wá wún kɛ Ɲanmiɛn fɔnvɔli be. Ɔ maan, a kwla lafi su kɛ ɔ́ fɔ́nvɔ wɔ wie. Afin, Ɲanmiɛn seli kɛ: “Kɛ bla ta kun fa fɔnvɔ i wa’n, m bɔbɔ kusu, kɛ ń wá fɔ́nvɔ amun sɔ ɔ.”—Ezai 66:13.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova.