Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?NGUE TI YƐ ZEZI WUNNIN ƝRƐNNƐN M’Ɔ WULI Ɔ?

?Ɔ yoli sɔ sakpasakpa?

?Ɔ yoli sɔ sakpasakpa?

Afuɛ 33 nun’n, be tɔnnin Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n i suɛn. Be boli i lele, kpɛkun be boboli i waka’n su naan w’a wu. Sanngɛ, Ɲanmiɛn cɛnnin i. Kɛ ɔ dili cɛn ba 40, ɔ sɛli i sin ɲanmiɛn su.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ Matie, nin Marki, nin Liki, ɔ nin Zan be kannin sa sɔ’m be ndɛ. Yɛ ɔ o Biblu’n i bue nga laa be klɛli i Glɛki nun’n i nun. Sran sunman be flɛ i kɛ aenguɛ uflɛ mɔ Ɲanmiɛn nin sran’m be trali’n. ?Sanngɛ, sa nga be kannin be ndɛ’n, be yoli sɔ sakpa? Kosan sɔ’n ti cinnjin kpa. Afin, sɛ w’a yoman sɔ sakpa’n, nn Klistfuɛ’m be lafi ato ndɛ su. Yɛ anannganman nguan mɔ be lafi su kɛ bé ɲɛ́n i’n, ɔ ti ngbɛn. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:14) Sɛ kusu ɔ yoli sɔ sakpa’n, be kwla lafi su kɛ cɛn wie lele’n, be liɛ’n yó ye. Yɛ a kwla lafi su sɔ wie.

LIKE NG’Ɔ KLE KƐ Ɔ YOLI SƆ SAKPA’N

Zezi Klist i jasin fɛ’n mɔ i sɔnnzɔnfuɛ’m be klɛli’n, ɔ timan ngua dilɛ ndɛ. Afin, be kannin sa’m be ndɛ weinwein. I wie yɛle kɛ, be boli klɔ nin lika wie’m be dunman. Andɛ bɔbɔ’n, lika nin klɔ sɔ’m be nun wie’m be te o lɛ. Yɛ sran’m be kwla kɔ lɔ. Asa ekun’n, be kannin sran wie’m be ndɛ. Fluwa sifuɛ nga be  suan sa nga be juli laa’n be su like’n, be kan sran sɔ’m be ndɛ wie.—Lik 3:1, 2, 23.

Klistuɛ klikli’m be blɛ su fluwa sifuɛ wie’m be kannin Zezi i ndɛ. * Wafa nga Rɔmufuɛ’m be kun sa tɛ yofuɛ mun laa’n, ɔ kle kɛ Zezi i wie’n i su ndɛ nga i sɔnnzɔnfuɛ’m be klɛli’n, ɔ ti nanwlɛ. Asa ekun’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a fiaman sa nga be bɔbɔ be yoli be’n, i wie fi su. (Matie 26:56; Lik 22:24-26; Zan 18:10, 11) I kwlaa sɔ’n kle kɛ Zezi Klist i jasin fɛ’n mɔ Matie, nin Marki, nin Liki, nin Zan be klɛli’n, ɔ ti nanwlɛ.

LIKE NG’Ɔ KLE KƐ ƝANMIƐN CƐNNIN I’N

Kɛ be se kɛ Zezi bali asiɛ’n su wa naan be kunnin i’n, sran sunman be simɛn i su akplowa. Sanngɛ, be nun wie’m be lafiman su kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i. Kɛ i akoto’m be tili i kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i’n, b’a kaman lɛ b’a lafiman su. (Lik 24:11) Sanngɛ, kɛ be nin be wiengu wie’m be wunnin Zezi lika fanunfanun nun’n, yɛ be lafili su ɔ. Cɛn kun liɛ’n, sran 500 tra su mɔ be o likawlɛ’n be wunnin i.—1 Korɛntfuɛ Mun 15:6.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kan kleli sran kwlakwla kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i. Be nga be kunnin i bɔbɔ’n, be kan kleli be wie. I lɛ’n nun’n, be yoli yakpafuɛ. Afin, be kwla wla be bisua. Annzɛ be kwla kun be. (Sa Nga Be Yoli’n 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) ?Sɛ b’a wunman kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi’n, ngue ti yɛ bé kɛ́n i ndɛ juejue su sɔ ɔ? Andɛ nin andɛ’n, sran kpanngban be ti Klistfuɛ asiɛ wunman’n su. I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi sakpa.

Zezi i wie’n nin i cɛnlɛ’n i su ndɛ mɔ Matie, nin Marki, nin Liki, nin Zan be klɛli’n, ɔ ti nanwlɛ. Sɛ ɔ waan á wún i wlɛ’n, kanngan nun nian. Asa ekun’n, á wún like nga ti yɛ sa sɔ’m be juli’n i wlɛ. Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n wá yíyí nun kpa.

^ ndɛ kpɔlɛ 7 Be flɛ bian kun kɛ Tasiti. Be wuli i afuɛ 55 nun. Ɔ seli kɛ: ‘Klist mɔ i dunman yɛ ɔ o Klistfuɛ’m be su’n, e siefuɛ nga be flɛ i Pɔnsu Pilati’n kleli i ɲrɛnnɛn dan Famiɛn Tibɛr blɛ su.’ Be flɛ bian kun ekun kɛ Sietɔnun. Kun ekun suan Zozɛfu, yɛ ɔ ti Zuifu. Yɛ be flɛ kun ekun kɛ Plini le Zeni. Ɔ sieli Bitini akpasua’n.