Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Marsi 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ Zezi wunnin ɲrɛnnɛn m’ɔ wuli ɔ?

?Ngue ti yɛ Zezi wunnin ɲrɛnnɛn m’ɔ wuli ɔ?

Sran kun [yɛle kɛ Adam] ti yɛ sa tɛ yolɛ’n bali mɛn nun-ɔn, yɛ sa tɛ sɔ’n ti yɛ maan wie’n bali-ɔ. Yɛ i ti yɛ maan wie’n wo sran’m be kwlaa be su-ɔ, afin be kwlaa be yo sa tɛ.”—Rɔmfuɛ Mun 5:12.

Sɛ be usa wɔ kɛ: ‘?A kunndɛ kɛ á ɲán nguan titi?’ ?Á tɛ́ su sɛ? Sran kwlakwla kunndɛ kɛ ɔ́ ká nguan nun. Sanngɛ, sran kpanngban be bumɛn i kɛ i sɔ’n kwla yo ye. Afin, be waan wie’n ti anannganman, naan ɔ leman klɔ sran kun sa m’ɔ kwlá wuman ɔn.

Sɛ kusu be usa wɔ kɛ: ‘?A kunndɛ kɛ á wú?’ ?Á tɛ́ su sɛ? I lɛ’n nun’n, sran kwlaa ng’ɔ kpɛn su’n, ɔ́ tɛ́ su kɛ cɛcɛ. Kannzɛ afɛ’n o e su’n, sanngɛ e nun wie fi kunndɛman kɛ ɔ́ wú. Kɛ Ɲanmiɛn yili e sɔ ɔ. Biblu’n waan: “Nyanmiɛn bɔbɔ yɛ maan e si like ng’ɔ lɛ-man bo bolɛ nin awieliɛ nin-ɔn.”—Akunndanfuɛ’n 3:11.

Kannzɛ e yo sɛ o, e wu. ?Ngue ti ɔ? ?Ɲanmiɛn w’a yoman like fi naan cɛn wie lele’n y’a wuman kun? Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su weinwein. Ɔ maan, e wun like nga ti yɛ Zezi trannin lɛ be kleli i ɲrɛnnɛn lele be kunnin i’n.

LIKE NGA TI YƐ SRAN’M BE WU’N

Mɛn’n i Bo Bolɛ fluwa’n i ndɛ tre nsan klikli’n kle e kɛ Ɲanmiɛn yili yasua kun nin bla kun. Be flɛ yasua’n kɛ Adam, yɛ bla’n suan Ɛvu. Ɲanmiɛn kunndɛli kɛ be ɲan anannganman nguan. Like ng’ɔ fata kɛ be yo naan b’a ɲan nguan tititi’n, Ɲanmiɛn kleli be. Sran wie’m be bu i kɛ ɔ ti ngua dilɛ. Sanngɛ, ndɛ ng’ɔ o Mɛn’n i Bo Bolɛ fluwa’n nun’n, ɔ nin Zezi i jasin fɛ’n mɔ i sɔnnzɔnfuɛ Matie, nin Marki, nin Liki, nin Zan be klɛli’n, ɔ kle weiin kɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ. *

?Kɛ Adam i ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn’n, wafa sɛ yɛ i bo’n guali ɔ? Biblu’n waan: “Sran kun ti yɛ sa tɛ yolɛ’n bali mɛn nun-ɔn, yɛ sa tɛ sɔ’n ti yɛ maan wie’n bali-ɔ. Yɛ i ti yɛ maan wie’n wo sran’m be kwlaa be su-ɔ, afin be kwlaa be yo sa tɛ.” (Rɔmfuɛ Mun 5:12) Adam yoli sa tɛ. I sɔ’n ti, ɔ wuli. W’a kwlá ɲanman anannganman nguan. Kɛ mɔ e ti i mma mun ti’n, ɔ fali sa tɛ’n sali e. I ti yɛ e tɔ tukpacɛ, e yo kpɛnngbɛn, kpɛkun e wu’n niɔn. Dɔɔtrɔfuɛ’m be wunnin kɛ, sɛ tukpacɛ o siɛ nin niɛn’m be mmoja nun’n, ɔ sa be mma mun.  ?Sanngɛ, Ɲanmiɛn w’a yoman like fi naan cɛn wie lele’n y’a wuman kun?

LIKE NGA ƝANMIƐN YOLI’N

Ɲanmiɛn yoli like kun naan cɛn wie lele’n, Adam i mma’m b’a wuman kun.

Biblu’n se kɛ: “Sa tɛ’n i akatua’n yɛlɛ wie.” (Rɔmfuɛ Mun 6:23) Kɛ Adam yoli sa tɛ’n, ɔ wuli. I wafa kunngba’n, sa tɛ mɔ e yo’n, i akatua’n yɛle wie’n. E lemɛn i yowlɛ, afin be wuli e sa tɛ’n nun. Sanngɛ, klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo sran’n ti’n, ɔ sunmɛnnin i Wa Zezi naan ɔ wa tua e “sa tɛ’n i akatua’n.”

Zezi i wie’n ti’n, sran’m be kwla ɲan anannganman nguan.

Ɲanmiɛn yili Adam kpa. I sin yɛ Adam yoli sa tɛ ɔ. Yɛ i sa tɛ’n ti’n, e wu. Ɔ maan, ɔ fata kɛ sran kun ekun mɔ Ɲanmiɛn yili i kpa’n, i ɲin yi Ɲanmiɛn lele guɛ i ti’n nin i bo naan y’a wuman kun. Biblu’n se kɛ: “Kɛ sran kunngba i nyin kekle’n ti ɔ maan sran kpanngban be kacili sa tɛ yofuɛ’n, sran kun kusu i anyinyiɛ ti, ɔ maan sran kpanngban bé káci sran kpa.” (Rɔmfuɛ Mun 5:19) “Sran kun” sɔ’n yɛle Zezi. Ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ Ɲanmiɛn maan be wuli i sran kpa asiɛ’n su wa. * I sin’n, ɔ wuli naan be nga be nanti Ɲanmiɛn mmla’n su’n, Ɲanmiɛn bu be sran kpa. Kpɛkun cɛn wie lele’n, bé ɲán anannganman nguan.

SA NGA TI YƐ ZEZI WUNNIN ƝRƐNNƐN M’Ɔ WULI’N

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ saan fii Zezi wu naan sran’m b’a ɲan be ti ɔ? ?Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n, ɔ kwlá seman kɛ Adam ngunmin wu naan i mma’m be ɲan anannganman nguan? Ɔ kwla se sɔ. Sanngɛ, sɛ ɔ seli sɔ’n, nn mmla ng’ɔ kpɛli i kɛ sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie’n, i bɔbɔ w’a diman su. Ɲanmiɛn kusu kaciman. Ɔ klo kɛ be yo ninnge’m be nuan su sɛsɛsɛ.—Jue Mun 37:28.

Sɛ Ɲanmiɛn w’a nantiman mmla nga i bɔbɔ kpɛli’n su’n, e su kwlá lafiman su kɛ ɔ́ dí nanwlɛ  sa’n kwlaa nun. Atrɛkpa bɔbɔ’n, ɔ́ dí ndrunmun naan Adam i mma’m be nun wie’m be ɲan anannganman nguan. Asa ekun’n, e su kwlá lafiman su kɛ like kwlaa ng’ɔ tali nda kɛ ɔ́ yó be’n, ɔ́ yó be sakpa. Sanngɛ, like nga Ɲanmiɛn yoli naan cɛn wie lele sran’m b’a fite nun’n, ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn nantili i mmla ng’ɔ kpɛli’n su. Ɔ maan, e kwla lafi su kɛ ɔ́ yó sa’m be nuan su tititi.

Zezi i wie’n ti’n, Ɲanmiɛn kwla man sran’m be anannganman nguan. Zezi bɔbɔ seli kɛ: “Nyanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n w’a mlin-man, sanngɛ ɔ nyan anannganman nguan.” (Zan 3:16) Zezi i wie’n kle kɛ Ɲanmiɛn yo sa’m be nuan su sɛsɛsɛ naan ɔ ti sran klofuɛ.

Zezi i jasin fɛ’n mɔ i sɔnnzɔnfuɛ’m be klɛli’n, ɔ kle kɛ Zezi trannin lɛ sran’m be kleli i ɲrɛnnɛn lele be kunnin i. ?Ngue ti yɛ Zezi yoli sɔ ɔ? Ɔ yoli sɔ naan ɔ́ klé kɛ Satan ti ato buafuɛ. Afin, Satan seli kɛ sɛ be kle sran kun i ɲrɛnnɛn’n, ɔ́ yáci Ɲanmiɛn sulɛ. (Zɔb 2:4, 5) Kɛ Satan lakali Adam m’ɔ yoli sa tɛ’n, sran’m be kwla bu i kɛ Satan i ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ. Zezi liɛ’n, ɔ wunnin ɲrɛnnɛn lele, sanngɛ w’a yaciman Ɲanmiɛn sulɛ. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:45) Zezi i ayeliɛ sɔ’n kle kɛ, sɛ Adam waan i ɲin yí Ɲanmiɛn’n, nn i ɲin yili i. Zezi kleli e ajalɛ kpa naan e nian su. (1 Piɛr 2:21) I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn cɛnnin i, ɔ fɛ i ɔli ɲanmiɛn su. Yɛ ɔ su wuman kun.

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N

Be kunnin Zezi sakpa. I sɔ’n ti, sran’m be kwla ɲan anannganman nguan. ?A kunndɛ kɛ á ɲán anannganman nguan? Zezi kleli like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan anannganman nguan’n. Ɔ seli kɛ: “Kɛ be se kɛ bé nyán anannganman nguan’n, i bo’n yɛlɛ kɛ bé sí wɔ bɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Nyanmiɛn’n nin Jésus-Krist bɔ a sunmɛnnin i’n.”—Zan 17:3.

Be nga be yili fluwa nga’n, be kunndɛ kɛ a si Ɲanmiɛn Zoova, ɔ nin i Wa Zezi Klist be su ndɛ nanwlɛ’n. Zoova i Lalofuɛ nga be tran wɔ akpasua liɛ’n su lɔ’n, be kwla uka ɔ. Asa ekun’n, a kwla kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su.

^ ndɛ kpɔlɛ 8 An nian fluwa nga be flɛ i kɛ Étude perspicace des Écritures, volume 1, i bue 988 nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili ɔ.

^ ndɛ kpɔlɛ 13 Be flɛ bla kun kɛ Mali. Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mɛnnin i. Ɔ maan, ɔ wunnzɛli. Ɲanmiɛn jrannin Mali i sin lele ɔ wuli Zezi. Ɔ maan, sa tɛ’n w’a saman Zezi.—Lik 1:31, 35.