Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Marsi 2016

?Gbanflɛn annzɛ talua kan, ngue yɛ á yó naan b’a kwla yo ɔ batɛmun ɔn?

?Gbanflɛn annzɛ talua kan, ngue yɛ á yó naan b’a kwla yo ɔ batɛmun ɔn?

Min Nyanmiɛn, min waan ń yó ɔ klun sa. Ɔ mmla’n ɔ o min klun.”—JUE MUN 40:8.

JUE: 51, 58

1, 2. (a) ?Ngue ti yɛ batɛmun yolɛ’n timan aɔwi ndɛ ɔ? (b) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ sran kun yo naan b’a yo i batɛmun ɔn? (c) ?Yɛ ngue ti ɔ?

?GBANFLƐN annzɛ talua kan, a kunndɛ kɛ be yo ɔ batɛmun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, ajalɛ dan kpa yɛ a su fa ɔ. Like suanlɛ ng’ɔ sinnin lɛ’n, ɔ kleli kɛ batɛmun yolɛ’n timan aɔwi ndɛ. Afin, sran ng’ɔ ta Zoova i nda kɛ ɔ́ sú i tititi naan Zoova i ninnge liɛ’m be yolɛ’n yɛ ɔ́ yó i cinnjin kpa’n, yɛ be yo i batɛmun ɔn. I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ kunndɛ kɛ be yo i batɛmun’n, ɔ fata kɛ ɔ wun sa wlɛ. Asa ekun’n, ɔ fata kɛ sran’n bɔbɔ i klun klo yɛ ɔ fɛ i sɔ ajalɛ’n niɔn. Kpɛkun, kɛ be se kɛ be fa be wun man Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ wun i bo kpa.

2 Sanngɛ atrɛkpa’n, a bu ɔ klun lɔ kɛ a nin a juman kɛ be yo ɔ batɛmun. Annzɛ kusu a bu i kɛ w’a ju kɛ be yo ɔ batɛmun, sanngɛ ɔ si nin ɔ nin’n be kunndɛ kɛ a minndɛ kan ekun naan a te yo bakan. Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán ɔ sa sin bubu ɔ. Mian ɔ ɲin yo like ng’ɔ fata kɛ sran kun yo naan b’a yo i batɛmun’n. I liɛ’n, ɔ su cɛman naan b’a yo ɔ batɛmun. I sɔ’n ti’n, fa ɔ ɲin sie i ninnge nsan nga’m be su. Yɛle kɛ (1) like nga a lafi su’n, wun  i wlɛ kpa, (2) maan ɔ nzuɛn’n yo kpa, kpɛkun (3) kle kɛ a si ye.

?LIKE NGA A LAFI SU’N, A WUN I WLƐ KPA?

3, 4. ?Ngue yɛ Timote i wun ndɛ’n kle gbanflɛn nin talua mun ɔn?

3 Usa ɔ wun kosan yɛ mun: ?Ngue ti yɛ n lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa ɔ? ?Ngue yɛ ɔ kle min kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn ɔn? ?Ngue ti yɛ n nianman mɛn nunfuɛ’m be ayeliɛ’n su mɔ Ɲanmiɛn i mmla’n su yɛ n nanti ɔ? Sɛ a bu kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n i akunndan’n, kɛ nga akoto Pɔlu fa kannin’n sa’n, ‘á wún Ɲanmiɛn i klun sa’n i wlɛ, yɛ á sí sa ng’ɔ ti kpa, m’ɔ jɔ i klun, m’ɔ maan á yó kpa’n.’ (Rɔmfuɛ Mun 12:2) ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a wun Ɲanmiɛn i klun sa’n i wlɛ ɔ?

4 Maan e fa Timote i wun ndɛ’n e nian. Timote i nin’n nin i nannan bla’n be kleli i Biblu’n nun like. Ɔ maan, ɔ si Ɲanmiɛn ndɛ’n i kpa. Sanngɛ, Pɔlu seli i kɛ: ‘Like nga be kleli wɔ mɔ a lafi su’n, nian su kpa.’ (2 Timote 3:14, 15) Like nga Timote i nin’n nin i nannan bla’n be kleli i’n, ɔ lafili su. Nán kɛ be ti i nin’n nin i nannan bla’n, i ti yɛ ɔ lafili su ɔ. Sanngɛ, ɔ buli like nga be kle i’n i su akunndan. Yɛ ɔ wunnin kɛ ɔ ti nanwlɛ.—An kanngan 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:21 nun.

5, 6. ?Gbanflɛn nin talua kanngan mun, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ amun bu like nga be kle amun’n, i su akunndan ɔn?

5 Gbanflɛn annzɛ talua kan, atrɛkpa’n, a si Ɲanmiɛn ndɛ’n w’a cɛ. Sɛ ɔ ti sɔ’n, bu like nga ti yɛ a lafi Ɲanmiɛn ndɛ’n su’n, i su akunndan. Sɛ a yo sɔ’n, á láfi Ɲanmiɛn su kpa. Ɔ maan, ɔ wiengu mun nin be nga be suman Zoova’n, be su kwlá lakaman ɔ. Sanngɛ, á fá ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n titi.

6 A ti gbanflɛn annzɛ talua kan sɔ. Sanngɛ, sɛ a suan like kpa’n, á kwlá tɛ́ kosan nga ɔ wiengu’m be fa usa wɔ’n be su. Kosan sɔ’n wie yɛle kɛ: ‘?Ngue ti yɛ a lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa ɔ? ?Sɛ Ɲanmiɛn klo e’n, ngue ti yɛ ɔ yaci e lɛ mɔ e wun  ɲrɛnnɛn ɔn? ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn o lɛ tititi ɔ?’ Sɛ a suan Biblu’n nun like’n, kosan sɔ’m be su sannganman ɔ akunndan. Sanngɛ, kɛ mɔ a kunndɛ kɛ á tɛ́ be su’n ti’n, á bó ɔ ɲin ase súan Biblu’n nun like kpa ekun.

7-9. ?Ngue yɛ á yó naan w’a lafi Ɲanmiɛn su kpa ɔ?

7 Sɛ a suan like kpa’n, á wún sa wlɛ. A su buman akunndan nɲɔnnɲɔn. Yɛ á kwlá tɛ́ kosan nga be usa wɔ’n be su. (Sa Nga Be Yoli’n 17:11) Anuannzɛ’n yili fluwa kpanngban mɔ be kwla uka wɔ ɔ. I wie yɛle ndɛ nga be o afuɛ 2004, Zuɛn 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 18, ɔ nin afuɛ 2013, Ɔktɔblu 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 9 lele 13 be nun’n.

8 Kɛ mɔ a suan Biblu’n nun like’n ti’n, a kwla tɛ kosan wie’m be su weinwein. ?Sanngɛ, ngue yɛ a fa tɛ kosan sɔ’m be su ɔ? Sɛ a fa fluwa nga Anuannzɛ’n yi be’n fa suan Biblu’n nun like’n, á wún ndɛ sunman be wlɛ kpa. Kpɛkun like nga ti yɛ a lafi Ɲanmiɛn su’n, á kwlá yíyí nun klé sran uflɛ.

9 Sɛ a kunndɛ kɛ be yo ɔ batɛmun’n, ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kɛ like nga be kle wɔ’n, ɔ ti nanwlɛ. Talua kaan kun seli kɛ: ‘Kwlaa naan m’an se kɛ be yo min batɛmun’n, n suannin Biblu’n nun like kpa. Yɛ n wunnin kɛ Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be su Ɲanmiɛn kpa ɔ. N wun i wlɛ cɛn kwlakwla kɛ i sɔ’n timan ato.’

?Ɔ NZUƐN’N TI KPA?

10. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ sran nga be yo i batɛmun’n, ɔ yo sa ng’ɔ ti kpa’n niɔn?

10 Biblu’n se kɛ sɛ sran kun lafi Ɲanmiɛn su naan “sa ng’ɔ yo be’n be ti-man kpa’n, wuun i Nyanmiɛn sulafilɛ’n ti ngbɛn.” (Zak 2:17) Ɔ maan, sɛ a lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ fata kɛ a yo sa nga be ti kpa’n. Biblu’n se ekun kɛ: “Maan amun nzuɛn’n yo kpa, yɛ an fa amun wun mantan Nyanmiɛn!”—An kanngan 2 Piɛr 3:11 nun.

11. ?Sɛ gbanflɛn annzɛ talua kun kunndɛ kɛ i ‘nzuɛn’n yo kpa’n,’ ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo ɔ?

11 Sɛ a kunndɛ kɛ ɔ ‘nzuɛn’n yo kpa’n,’ ɔ fata kɛ ɔ akunndan’n tran like kwlaa ng’ɔ ti kpa’n su. Bu ajalɛ nga a fali be anglo nsiɛn nga be sinnin lɛ’n nun’n, be akunndan nian. ?Ajalɛ sɔ mɔ a fali be’n, be kle kɛ a wun sa kpa’n nin sa tɛ’n be ngbaciɛ’n i wlɛ? (Ebre Mun 5:14) ?Sa benin yɛ ɔ tanndannin ɔ ɲrun mɔ a kwla jrannin kekle ɔ? ?Suklu lɔ’n, ɔ wiengu’m be wun kɛ ɔ nzuɛn’n ti kpa? ?A nanti sein? ?Annzɛ kusu a yo ninnge ng’ɔ wiengu suklu ba’m be yo’n wie naan b’a sriman wɔ? (1 Piɛr 4:3, 4) E kwlakwla e fɔn. Be nga be su Zoova w’a cɛ bɔbɔ’n, ɔ ju wie’n, ɲannzuɛn kun be. Ɔ maan, Ɲanmiɛn ndɛ’n i kanlɛ’n ti kekle man be. Sanngɛ, sran nga be yo i batɛmun’n, ɔ fata kɛ ɔ kle kɛ ɔ ti Zoova i Lalofuɛ. Yɛ maan be wun i sɔ liɛ’n i nzuɛn’n nun.

12. (a) ?Sran ng’ɔ fɛ i ‘wun mantan Ɲanmiɛn’n,’ ninnge ng’ɔ yo be’n, i wie yɛle benin? (b) ?Wafa sɛ yɛ ɔ fataman kɛ gbanflɛn nin talua’m be bu ninnge sɔ’m be yolɛ’n niɔn?

12 Sran ng’ɔ fɛ i ‘wun mantan Ɲanmiɛn’n,’ ɔ yo Ɲanmiɛn klun sa. I wie yɛle kɛ ɔ kɔ aɲia’m be bo, ɔ bo jasin fɛ’n, ɔ srɛ Ɲanmiɛn. Yɛ ɔ suan Biblu’n nun like. Sran ng’ɔ fɛli i wun mannin Zoova’n, ɔ bumɛn i kɛ ninnge sɔ’m be yolɛ’n ti afɛ ngbɛn. Sanngɛ, ɔ kan ndɛ kunngba nga Famiɛn Davidi kannin’n wie. Davidi seli kɛ: “Min Nyanmiɛn, min waan ń yó ɔ klun sa. Ɔ mmla’n ɔ o min klun.”—Jue. 40:9.

13, 14. (a) ?Gbanflɛn nin talua mun, ngue yɛ sɛ amun yo’n amun nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n mántan ɔn? (b) ?Kɛ gbanflɛn nin talua wie’m be yoli sɔ’n, wafa sɛ yɛ i bo’n gua mannin be ɔ?

 13 Kɛ ɔ ko yo naan ninnge wie’m be yolɛ’n w’a yo ɔ cinnjin kpa’n, bu kosan yɛ’m be akunndan: “?Kɛ á srɛ́ Ɲanmiɛn’n, a kan ndɛ trele kun kle i? ?Wafa nga a srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ kle kɛ a klo i sakpa? ?Kɛ á súan Biblu’n nun like’n, ndɛ benin su yɛ a fa ɔ ɲin sie ɔ? ?Sɛ ɔ si nin ɔ nin b’a ɔman jasin fɛ’n i bolɛ’n, a su kɔman wie?” Wafa nga a tɛ kosan sɔ’m be su’n, klɛ sie. Sɛ a sunnzun kɛ á yó ninnge wie mun ekun’n, klɛ be wie. I wie yɛle Ɲanmiɛn srɛlɛ’n, nin Biblu’n nun like suanlɛ’n, ɔ nin jasin fɛ’n i bolɛ’n.

14 Gbanflɛn nin talua kpanngban nga be kunndɛli kɛ be yo be batɛmun’n, be klɛli like nga be sunnzunnin kɛ bé yó’n be sieli. I sɔ’n yoli be ye kpa. Be flɛ talua kun kɛ Tilda. Ɔ seli kɛ, ɔ klɛli ninnge ng’ɔ sunnzunnin kɛ ɔ́ yó be mun sieli. Yɛ ɔ kwla yoli be kunngunngun. Kpɛkun kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be yoli i batɛmun. Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Patriki. Ɔ seli kɛ: ‘N si ninnge ng’ɔ fata kɛ n yo be’n. Sanngɛ, kɛ mɔ n klɛli be’n ti’n, n miannin min ɲin n yoli be.’

?Sɛ ɔ si nin ɔ nin be yaci Zoova sulɛ’n, á yáci i sulɛ wie? (An nian ndɛ kpɔlɛ 15 nun.)

15. ?Ngue ti yɛ sran kun bɔbɔ i klun klo yɛ ɔ fata kɛ ɔ fɛ i wun man Zoova ɔ?

15 ?Gbanflɛn annzɛ talua kan, sɛ ɔ si nin ɔ nin, ɔ nin ɔ janvuɛ’m be yaci Zoova sulɛ’n, á yáci i sulɛ wie? Kɛ sran kun fɛ i wun man Zoova mɔ be yo i batɛmun’n, nn ɔ nin i b’a tra janvuɛ. Ninnge ng’ɔ jɔ Zoova i klun’n, yɛ ɔ yo ɔ. Ɔ fataman kɛ ninnge nga i si, annzɛ i nin, annzɛ sran uflɛ yo’n i su yɛ ɔ nian ɔn. Fa ɔ mun mantan Ɲanmiɛn. Yɛ maan ɔ nzuɛn’n yo kpa. I liɛ’n, á klé kɛ a wun Ɲanmiɛn ndɛ’n i wlɛ naan a nanti su. Ɔ maan, be kwla yo ɔ batɛmun.

KLE KƐ A SI YE

16, 17. (a) ?Sɛ sran kun waan be yo i batɛmun naan ɔ́ káci Klistfuɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo ɔ? (b) ?Sunnzun ase benin yɛ e kwla fa e kle kɛ e ti kpɔlɛ tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n, ɔ ti like kpa dan ɔ?

16 Cɛn kun’n, bian kun m’ɔ si Moizi Mmla’n kpa’n, ɔ usali Zezi kɛ: “Nja, mmla’n i nun dan’n yɛlɛ onin?” Yɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Klo ɔ Min Nyanmiɛn’n kpa, fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i su, maan wɔ akunndan’n kwlaa trɛn i su.” (Matie 22:35-37) I lɛ’n nun’n, Zezi kleli kɛ sɛ sran kun waan be yo i batɛmun naan ɔ́ káci Klistfuɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ klo Ɲanmiɛn kpa. Sɛ a kunndɛ kɛ á kló Ɲanmiɛn kpa’n, bu e ti kpɔlɛ tɛ’n i su akunndan. Afin i yɛ ɔ ti ninnge nga Ɲanmiɛn mannin sran mun’n, be nun dan’n niɔn. (An kanngan 2 Korɛntfuɛ Mun 5:14, 15, ɔ nin 1 Zan 4:9, 19 be nun.) Sɛ a bu e ti kpɔlɛ tɛ’n i su ye nga a kwla ɲɛn i’n i su akunndan’n, á kló Ɲanmiɛn kpa.

17 Wienun ɔn, w’a tɔ nzue nun. Kpɛkun a su mlɔn. Ɲanmiɛn sa, sran wie w’a yi ɔ w’a fite. ?Kɛ a fite’n, ngue yɛ á yó ɔ? ?A su laman sran sɔ’n i ase? ?Ɔ wla fí like ng’ɔ yoli’n su? Cɛcɛ. Saan á lɛ́ i ase. Yɛ like ng’ɔ yoli’n, ɔ wla su fiman su le. I wafa kunngba’n, Zoova maan Zezi fɛli i wun yili e ti tɛ naan cɛn wie lele’n, y’a fite nun. Yɛle kɛ e su yoman sa tɛ kun, yɛ e su wuman kun. I sɔ’n ti, maan e kle kɛ e si ye. Zoova nin Zezi be klo e. Ɔ maan, e lafi su kɛ asiɛ’n wá káci lika klanman naan é trán su wie.

18, 19. (a) ?Sɛ ɔ waan á fá ɔ wun mán Zoova naan á sú i’n, ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ srɛ kun wɔ ɔ? (b) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ sɛ a su Zoova’n, ɔ liɛ’n yó ye ɔ?

18 ?Like nga Zoova yo mannin wɔ’n, ɔ yo ɔ fɛ? Sɛ ɔ ti sɔ’n, fa ɔ wun mɛn i naan  be yo ɔ batɛmun. Sran ng’ɔ fɛ i wun man Zoova’n, ɔ tɛ i nda kɛ ɔ́ yó i klun sa’n tititi. Nɛ́n i sɔ yolɛ’n kun ɔ srɛ. Afin, Zoova kunndɛ kɛ ɔ liɛ yo ye. Yɛ ɔ yra be nga be yo i klun sa’n be su. (Ebre Mun 11:6) Sɛ a fa ɔ wun man Zoova naan be yo ɔ batɛmun’n, ɔ liɛ yó ye. Aniaan bian kun le afuɛ 24. I nun m’ɔ ti gbanflɛn kan’n, yɛ be yoli i batɛmun ɔn. Ɔ seli kɛ: “Sɛ n yoli kaklaka naan b’a yo min batɛmun’n, nn n wunnin Ɲanmiɛn ndɛ’n i wlɛ kpa. Sanngɛ, kɛ mɔ n fali min wun mannin Zoova ndɛ nun ti’n, min ɲin w’a bloman mɛn’n nun ninnge’m be su.”

19 Zoova kunndɛ kɛ ɔ liɛ yo ye. Satan liɛ’n, i bɔbɔ i wun akunndan yɛ ɔ bu ɔ. Ɔ buman ɔ sran. Ɔ leman like kpa naan se kɛ ɔ́ mán ɔ wie. Ɔ leman ndɛ fɛ m’ɔ kwla kan kle wɔ ɔ. Ɔ ka kan’n, Satan liɛ’n wíe. Sɛ a su i su’n, ɔ liɛ’n su yoman ye le.—Sa Nglo Yilɛ 20:10.

20. ?Ngue yɛ gbanflɛn annzɛ talua kun kwla yo naan b’a yo i batɛmun ɔn? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “E fluwa nga i nun ndɛ’n kwla uka ɔ kpa” i nun wie.)

20 Sran ng’ɔ fɛ i wun man Zoova’n, nn w’a fa ajalɛ dan kpa. ?A kunndɛ kɛ á fɛ́ i sɔ ajalɛ’n wie? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán srɛ kun ɔ. Sɛ a nian siin naan a nin a juman kɛ be yo ɔ batɛmun’n, nanti afɔtuɛ nga be o like suanlɛ nga nun’n be su. Pɔlu seli Klistfuɛ nga be o Filipu lɔ mun kɛ ajalɛ kpa nga be fali’n, be nian su wɔ. (Filipfuɛ Mun 3:16) Sɛ ɔ kusu, a nian ajalɛ nga be kleli wɔ’n su’n, ɔ su cɛman naan w’a fa ɔ wun w’a man Zoova. Kpɛkun, bé yó ɔ batɛmun.