Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Marsi 2016

?Amun si sɔ?

?Amun si sɔ?

?Afuɛ 33 nun’n, Zuifu nga be bali Pantekɔtu dilɛ’n “be fin mɛnmɛn’n kwlaa” nun sakpa?

Afuɛ 33 nun pantekɔtu nun’n, sran kpanngban kpa be bali zerizalɛmun lɛ.

Ndɛ ng’ɔ o Sa Nga Be Yoli’n 2:5-11 nun’n, ɔ kle sɔ. Asa ekun’n, Zuifu’m be fluwa sifuɛ kun o lɛ be flɛ i kɛ Filo. Ɔ kannin kɛ afuɛ 33 nun Pantekɔtu nun’n, sran kpanngban kpa be bali Zerizalɛmun lɛ.

Ɔ seli kɛ: “Sran nga be bali’n, be siman be nuan. Wie’m be fin klɔ nin mɛnmɛn nin jenvie’n i sin lɔ klɔ nga be o lɔ’n be su. Wie’m be fin wia afiliɛ lɔ nin wia atɔliɛ lɔ, be bali cɛn dilɛ.” Asa ekun’n, Erɔdu i anunman nga be flɛ i kɛ Aglipa I, ɔ klɛli fluwa kun ko mannin Rɔmu siefuɛ nga be flɛ i kɛ Kaligula’n. Filo seli kɛ fluwa sɔ’n nun’n, Aglipa waan: ‘Ɲanmiɛn i klɔ’n, ɔ timan Zidefuɛ’m be ngunmin be klɔ dan kun. Ɔ ti nvle kpanngban nunfuɛ’m be klɔ wie. Afin Zuifu nga be o lɔ’n, be nun wie’m be ko trannin nvlenvle nga be mantan be’n be nun.’

Lika nga Zuifu’m be ko trannin’n, Aglipa boli be dunman. I wie yɛle Mezopotamin, nin sran ble mɛn’n i nglo lɔ lika’n, nin Azi Minɛr, nin Glɛki’m be mɛn’n nun, ɔ nin nvle wie mɔ Mediterane jenvie’n bo sin yia be’n. Be flɛ fluwa sifuɛ kun kɛ Zeremi. Ɔ seli kɛ: ‘Aglipa i ndɛ’n kle kɛ Zuifu’m be fin lika sɔ’m be nun be ɔli Zerizalɛmun lɔ. Afin, ɔ ti cinnjin kɛ Zuifu nga b’a ɲin’n be wɔ lɔ afuɛ kwlakwla.’—Mmla’n 16:16.

?Nin yɛ sran kpanngban nga be ba cɛn dilɛ Zerizalɛmun’n, be sike ɔ?

Gble kun mɔ be wunnin i zerizalɛmun lɔ’n.

Laa Zerizalɛmun lɔ’n, be di cɛn dandan nsan afuɛ kwlaa nun. Be yɛle kpanwun nga kpanwun ayre nunman nun’n i cɛn’n, nin Pantekɔtu’n, ɔ nin kpata bo tranlɛ i cɛn’n. Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, sran kpanngban kpa be ba Zerizalɛmun lɛ cɛn sɔ’m be dilɛ. Be fin Izraɛli mɛn wunmuan’n nun, ɔ nin mɛn nga Zuifu’m be ko trannin lɔ’n be nun. (Lik 2:41, 42; Sa Nga Be Yoli’n 2:1, 5-11) ?Nin yɛ be kwlaa sɔ’m be sike ɔ?

Be nun wie’m be sike be janvuɛ’m be wun. Wie’m be tua sika be la aofuɛ sua’m be nun. Yɛ wie’m be kplan tannin sua mun klɔ’n nun, annzɛ klɔ’n i tiwa lɛ. Kɛ cɛn kun Zezi ɔli Zerizalɛmun’n, ɔ ko lali koko lɛ klɔ kun su. Be flɛ klɔ sɔ’n kɛ Betani.—Matie 21:17.

Sran wie’m be wunnin sua nvuɛn kpanngban wie mun Ɲanmiɛn sua’n i wun lɛ. Gble’m be o sua sɔ’m be nun. Be bu i kɛ aofuɛ’m be sike sua sɔ’m be nun. Kpɛkun, kwlaa naan b’a ɔ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, be sa gble’m be nun nzue’n be kplo fiɛn’n. Be klɛli ndɛ kun sua sɔ’m be nun kun wun. Ndɛ’n kan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn sulɛ nin i srɛlɛ sua’n su kpɛn’n i ndɛ. Be flɛ i kɛ Teodotisi. Ɔ “kplannin Ɲanmiɛn sulɛ nin i srɛlɛ sua kun naan be kanngan Ɲanmiɛn mmla’n nun lɔ. [...] Ɔ kplannin aofuɛ sua’n, nin sua ba mun, nin nzue guawlɛ mun mannin aofuɛ mun.”