Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Maan e fa e ɲin sie i sa nga be ju’n be su naan y’a kwla fite nun

Maan e fa e ɲin sie i sa nga be ju’n be su naan y’a kwla fite nun

AFUƐ 2004 nun, Desamblu i le 26 su’n, asiɛ’n kejeli dan kpa Ɛndonezi lɔ klɔ kun su. Be flɛ klɔ sɔ’n kɛ Simili. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran’m be wunnin kɛ jenvie’n timan kɛ titi’n sa. Afin ɔ cuɛn ɔli siɛn dan. Kɛ be wunnin i sɔ’n, b’a sisiman be bo. Be wanndi fuli kpɔlɛ’m be su. Kɛ bé kɔ́’n, nn bé kpán se kɛ: “Smong! Smong!” Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle kɛ jenvie’n wá bó dan. Kɛ ɔ dili miniti 30, jenvie’n dili lika wunmuan’n. Ɔ nunnunnin klɔ kpanngban.

Kɛ asiɛ’n kejeli’n, Simili klɔ’n yɛ jenvie’n dun mmua dili ɔ. Sran 78.000 nga be tran klɔ sɔ’n su’n, be nun 7 cɛ yɛ be wuli ɔ. ?Ngue ti ɔ? * Afin be kan kleli be titi kɛ: ‘Sɛ asiɛ’n keje naan amun wun kɛ jenvie’n su cuɛn kɔ siɛn mmua’n, amun wanndi wɔ kpɔlɛ’m be su. Afin jenvie’n wá dí lika’n.’ I sɔ sa juli laa. Ɔ maan, kɛ be wunnin kɛ ɔ su wa ju ekun’n, be fɛli i wun ajalɛ ndɛndɛ naan b’a fite nun.

Biblu’n kan kɛ ɲrɛnnɛn sa kun su wa ju, naan “kɛ ɔ fin mɛn’n i bo bolɛ’n nun lele ndɛ, i wunsu nian yo-man le yɛ i wunsu su yo-man kun le.” (Matie 24:21) Sanngɛ, nán sran mun yɛ bé fá ɲrɛnnɛn sɔ’n bé yí i asiɛ’n su naan mɛn’n, ɔ bo mlɔnmlɔn ɔn. Asa kusu’n, nán like kɛ aunmuan sa, annzɛ nzue m’ɔ saci lika’n niɔn. Ɲanmiɛn yili asiɛ’n naan ɔ ka lɛ tititi. (Akunndanfuɛ’n 1:4) Sanngɛ, Ɲanmiɛn bɔbɔ wá fá ɲrɛnnɛn yí i mɛn’n nun naan ɔ́ “núnnún be nga be saci asiɛ’n.” Kpɛkun, klunwifuɛ’m be su tranman lɛ kun. (Sa Nglo Yilɛ 11:18; Nyanndra Mun 2:22) Ɔ maan, asiɛ’n i su tranlɛ’n wá yó fɛ dan.

Kɛ asiɛ’n keje’n, annzɛ kɛ nzue di lika’n, annzɛ sin fin oka’m be nun fite’n, ɔ kun sran tɛ nin sran kpa mun. Sanngɛ, Ɲanmiɛn mɔ i dunman’n yɛle Zoova’n i liɛ’n, ɔ yoman sɔ. Biblu’n waan “Nyanmiɛn’n yɛ ɔ ti sran klofuɛ nin-ɔn.” Naan “mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.” (1 Zan 4:8; Jue Mun 37:29) Sɛ e waan é trán sran sɔ’m be nun wie’n, ɔ fata kɛ e yo like kun. Yɛle kɛ, sa nga bé wá jú mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n, maan e sie e su e tie.

MAAN E FA E ƝIN E SIE I SA NGA BE JU’N BE SU

E siman cɛn nga Ɲanmiɛn núnnún klunwifuɛ mun mɔ ɲrɛnnɛn su tranman lɛ kun’n. Zezi seli kɛ: “Cɛn sɔ’n nin i dɔ’n, sran fi si-mɛn i, saan min Si kunngba cɛ yɛ ɔ si i-ɔ. M bɔ n ti i Wa’n bɔbɔ n si-mɛn i, yɛ nyanmiɛn su lɔ anz’m be kusu be si-mɛn i.” I sɔ’n ti’n, ɔ kan guali su kɛ: “An tran minndɛ.” (Matie 24:36; 25:13) Sa nga bé wá jú, i sin naan Ɲanmiɛn w’a nunnun mɛn’n, Biblu’n kan be ndɛ. Kɛ jenvie’n wá dí lika’n, Simili lɔfuɛ’m be  wunnin nzɔliɛ wie mun. I wafa kunngba’n, sa nga be ju mɛn’n nun’n, be kle kɛ mɛn’n w’a ju i bue nuan. Kuku ng’ɔ o ndɛ akpasua nga nun’n, ɔ fa e ɲin sie i sa wie mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n be su.

Sɛ e fa sa sɔ mun kunngunngun’n, é wún kɛ be nun wie’m be juli laa. Sanngɛ Zezi seli kɛ, kɛ é wá wún ‘ninnge sɔ’m be kwlaa’n,’ maan e si kɛ mɛn’n w’a ju i bue nuan. (Matie 24:33) Maan e tinuntinun e usa e wun kɛ: ‘?Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, blɛ benin nun yɛ sa sɔ’m be juli dan asiɛ’n wunmuan’n su ɔ? ?Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, blɛ benin nun yɛ sa sɔ’m be ka lɛ be juli ɔ? ?Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, blɛ benin nun yɛ mɛn’n w’a yo tɛtɛ kpa ɔ?’ Nanwlɛ, e blɛ liɛ’n nun ɔn.

ƝANMIƐN KLE KƐ Ɔ KLO SRAN MUN

Amlɛnkɛn’m be siefuɛ kun seli kɛ: ‘Kɛ sa wie wá jú mɔ be bo i jɔ ndɛ nun’n, sran sunman be fite nun.’ Kɛ asiɛ’n kejeli mɔ jenvie’n kunnin sran mun afuɛ 2004 nun’n, i sin’n, be wa sieli mannzin wie mun lika’m be nun. I liɛ’n, sɛ i sɔ sa wá jú ekun’n, mannzin’m bé tɛ́. Ɔ maan, sran’m bé kúnndɛ fiawlɛ. Ɲanmiɛn kusu kunndɛ kɛ sran’m be fite nun. I sɔ’n ti’n, ɔ fali ajalɛ naan be bo sa ng’ɔ́ wá jú’n i jɔ. Biblu’n se kɛ: ‘Bé wá kán Ɲanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n. I sin yɛ mɛn i awieliɛ’n ɔ́ jú-ɔ.’—Matie 24:14.

Afuɛ sin’n, Zoova i Lalofuɛ’m be fali dɔ miliar kun dɔ miliɔn ya ngwlan tra su be boli jasin fɛ’n nvle 240 be nun. Yɛ be boli i aniɛn 700 tra su be nun. Atrɛkpa’n, sa sɔ’n yɛ ɔ kle wein kɛ mɛn’n i awieliɛ’n w’a ju sakpa ɔ. Zoova i Lalofuɛ’m be klo be wiengu mun. I ti yɛ be bo Ɲanmiɛn i cɛn dan’n  i jɔ kɛ w’a mantan koko ɔ. (Matie 22:39) Klolɛ mɔ Zoova klo e’n, i ti yɛ maan e kwla tie ndɛ sɔ’n niɔn. Afin, Ɲanmiɛn “klo-man kɛ sran kun sa mlin, ɔ klo kɛ sran’m be kwlaa be kaci be nzuɛn’n.” (2 Piɛr 3:9) ?É fá e su síe i ndɛ nga be kan kle e’n i bo kpa?

MAAN E KUNNDƐ FIAWLƐ

Kɛ Simili lɔfuɛ nga be tran jenvie’n nuan’n, be wunnin kɛ jenvie’n su cuɛn kɔ siɛn’n, b’a sisiman be bo. Be wanndi ɔli kpɔlɛ’m be su. I sɔ’n ti, be fiteli nun. Ɔ ka kan ɲrɛnnɛn dan’n wá jú. Sɛ e kunndɛ kɛ é fíte nun’n, ɔ fata kɛ e kunndɛ fiawlɛ ndɛndɛ. ?Nin yɛ é kó fía ɔ? Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin kɛ “cɛn wie lele’n,” kɛ mɛn’n wá jú i bue nuan’n, sran’m bé wá tí ndɛ kun. Bé sé be kɛ: “Amun bla maan e wɔ Anannganman i oka’n su lɔ [...]. Ɔ́ klé e i atin mun, yɛ é nánti i akpɔ’m be su.”—Ezai 2:2, 3.

Kɛ sran kun fu oka su’n, ɔ wun mmua lɔ kpa. Kpɛkun, sa wie’m be kwla to fuɛn i. Andɛ’n, sran kpanngban be suan Biblu’n nun like, yɛ be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su. (2 Timote 3:16, 17) Kɛ be yo sɔ’n, ɔ ti kɛ be su ‘nanti Ɲanmiɛn i akpɔ’m be su’ sa. Ɔ maan, Ɲanmiɛn klun jɔ be wun, yɛ ɔ sasa be.

?Mɛn’n i awieliɛ blɛ nga nun’n, á kɔ́ Ɲanmiɛn i oka’n su lɔ naan ɔ sasa wɔ wie? Kuku’n kan sa nga be kle kɛ e o mɛn’n i bue nuan’n, be ndɛ. Kanngan nun. Sɛ a kunndɛ kɛ á wún ndɛ sɔ’n i wlɛ kpa’n, Zoova i Lalofuɛ nga be o ɔ akpasua’n su lɔ’n be kwla uka ɔ. Sɛ a kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/fr su’n, á wún kosan wie’m be su tɛlɛ’n. Tin LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES su.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Afuɛ 2004 nun’n, kɛ asiɛ’n kejeli mɔ jenvie’n dili lika’n, sran 220.000 tra su be wuli. I sɔ sa w’a ju le. Yɛ be nun dan kun yɛ ɔ o lɛ ɔ.