Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Marsi 2016 | ?Ngue ti yɛ Zezi wunnin ɲrɛnnɛn m’ɔ wuli ɔ?

Afuɛ 2016, Mɛ 2 lele Mɛ 29 nun like suanlɛ mun.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ɔ yoli sɔ sakpasakpa?

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Zezi i wun ndɛ nga i sɔnnzɔnfuɛ nnan be klɛli’n, ɔ ti nanwlɛ ɔ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ Zezi wunnin ɲrɛnnɛn m’ɔ wuli ɔ?

?Mmlusuɛ benin yɛ Zezi i wie’n ti’n, a kwla ɲɛn i ɔ?

?Gbanflɛn annzɛ talua kan, w’a ju kɛ be yo ɔ batɛmun?

Kosan nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a fa ajalɛ’n.

?Gbanflɛn annzɛ talua kan, ngue yɛ á yó naan b’a kwla yo ɔ batɛmun ɔn?

?Sɛ a wun kɛ a nin a juman kɛ be yo ɔ batɛmun nin? ?Annzɛ sɛ a kunndɛ be yo ɔ batɛmun naan sanngɛ ɔ si nin ɔ nin be waan a minndɛ kan ekun nin?

Maan e nin e niaan Klistfuɛ mun e bo’n yo kun titi

Like nga Sa Nglo Yilɛ ndɛ tre 9 kɛn i ndɛ’n, ɔ kle kɛ bo kun yolɛ’n ti cinnjin.

Zoova kle i sufuɛ’m be atin naan be ɲan nguan

?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e kunndɛ kɛ Zoova kle e atin ɔn?

?Amun si sɔ?

?Afuɛ 33 nun Pantekɔtu nun’n, Zuifu nga be bali Zerizalɛmun’n, “be fin mɛnmɛn’n kwlaa” be nun sakpa? ?Nin yɛ sran kpanngban nga be ba cɛn dilɛ’n, be sike ɔ?

Maan e fa e ɲin sie i sa nga be ju’n be su naan y’a kwla fite nun

Biblu’n kle kɛ ɲrɛnnɛn dan kun su wa tɔ sran’m be su. ?A bu i sɔ liɛ’n i akunndan?

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

?Ɔ fata kɛ e sro Satan?