Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zanvie 2016

Ɲanmiɛn wawɛ’n kle ye weiin kpa e anwlɛn’n nun kɛ e ti Nyanmiɛn i wa

Ɲanmiɛn wawɛ’n kle ye weiin kpa e anwlɛn’n nun kɛ e ti Nyanmiɛn i wa

“Nyanmiɛn Wawɛ’n kle ye weiin kpa e anwlɛn’n nun kɛ e ti Nyanmiɛn i wa sakpa.”—RƆMFUƐ MUN 8:16.

JUE: 109, 108

AFUƐ 33 nun’n, cɛn kun mɔnnɛn cɛn nglɛmun ndɛ kpa’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Kpɛkun, ɔ yili tɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ yi be mun. Sanngɛ, mɔnnɛn cɛn sɔ’n, ɔ ti i liɛ ngunmin. Afin, bé wá dí ble kpɛlɛ’n i cɛn. Be flɛ cɛn sɔ’n kɛ Pantekɔtu. Ble mma annzɛ ninnge uflɛ mma klikli nga be kpɛli’n, be fa wie yili sanmlɛn. Kpɛkun, be fa tɔnnin kpanwun nɲɔn. Kɛ dɔ ngwlan su’n juli’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n fali kpanwun sɔ mun. Kpɛkun, ɔ totoli be Ɲanmiɛn suwlɛ’n i ɲrun lɛ. Kɛ ɔ wieli i sɔ yo’n, yɛ be dili Pantekɔtu’n niɔn.—Saun Yolɛ 23:15-20.

1-3. (a) ?Afuɛ 33 nun’n, sa benin yɛ ɔ juli Pantekɔtu cɛn’n nun ɔn? (b) ?Ndɛ benin yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kannin m’ɔ kpɛnnin su cɛn sɔ’n nun ɔn? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

2 Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n yó i sɔ like’n Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n, nn Zezi i sɔnnzɔnfuɛ 120 b’a yia klɔ’n nun lɔ nglo sua kun nun. Kɛ be o lɔ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, sa cinnjin kpa kun juli be su. (Sa Nga Be Yoli’n 1:13-15) Sa sɔ’n i nzɔliɛ yɛle kpanwun nɲɔn nga Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n totoli be Ɲanmiɛn suwlɛ’n i ɲrun lɛ’n. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zoɛli kannin sa sɔ’n i ndɛ, ɔ dili afuɛ 800 naan w’a kpɛn su. (Zoɛl 2:28-32; Sa Nga Be Yoli’n 2:16-21) ?Sa benin yɛle sɔ’n?

 3 An kanngan Sa Nga Be Yoli’n 2:2-4 nun. Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be o nglo sua’n nun lɔ’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n wluli be nun. (Sa Nga Be Yoli’n 1:8) Kpɛkun, be boli Ɲanmiɛn i abonuan sa ng’ɔ yoli be’n, be ndɛ kanlɛ bo. Sran kpanngban nga be bali cɛn dilɛ wie’n, be wunnin sa ng’ɔ juli’n. Yɛ be tili ndɛ nga Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kannin’n, be bɔbɔ be aniɛn’m be nun. Piɛli yiyili sa sɔ’n m’ɔ juli’n i nun kleli be weiin. Kpɛkun, ɔ seli be kɛ: ‘An kaci amun nzuɛn’n maan be yo amun kwlakwlakwla amun batɛm Jésus-Krist dunman nun naan Ɲanmiɛn yaci sa nga an yoli i’n cɛ amun yɛ ɔ fɛ i Wawɛ’n man amun.’ Be mɔ be fali Piɛli i ndɛ’n su’n, be yoli be batɛmu. Cɛn sɔ’n nun’n, sran kɔe akpi nsan (3.000) be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie.—Sa Nga Be Yoli’n 2:37, 38, 41.

4. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ sa ng’ɔ juli afuɛ 33 nun Pantekɔtu nun’n, ɔ yo e cinnjin ɔn? (b) ?Sa benin yɛ ɔ juli Moizi blɛ su mɔ i wunsu sa juli afuɛ 33 nun Pantekɔtu’n nun ɔn? (An nian “ndɛ wie mun ekun” i nun.)

4 Sa nga Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n yoli i afuɛ 33 nun’n, ɔ ti sa nzɔliɛ. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ bɔbɔ’n, ɔ ti Zezi m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ danfuɛ’n i nzɔliɛ. Kpɛkun, Klistfuɛ nga bé wá kɔ́ ɲanmiɛn su’n, be nzɔliɛ yɛle kpanwun mɔ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n totoli be Ɲanmiɛn ɲrun lɛ’n. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli sɔ mɔ bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n, be ti sran klikli mɔ Ɲanmiɛn kpali be ɔ. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan be ti like nga Ɲanmiɛn “yili be’n be kwlaa be nun klikli.” (Zak 1:18) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin be’n ti’n, ɔ fa be yo i liɛ mlɔnmlɔn. Be nin Zezi bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. (1 Piɛr 2:9) Kpɛkun, bé yó sran kwlaa nga be ɲin yi Ɲanmiɛn’n be ye. Ɔ maan sa ng’ɔ juli afuɛ 33 nun Pantekɔtu nun’n, ɔ ti be nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n, ɔ nin be nga bé trán mɛn klanman’n nun asiɛ’n su wa’n be kwlaa be cinnjin kpa. [1] —An nian “ndɛ wie mun ekun” i nun.

KƐ ƝANMIƐN KPA SRAN KUN SIE I NGUNMIN’N

5. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ wafa nga Ɲanmiɛn kpa sran mun sie be ngunmin’n, ɔ ti fanunfanun ɔn?

5 Sa ng’ɔ juli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli’m be su afuɛ 33 nun’n, be wla kwlá fiman su mlɔnmlɔn. Yɛle kɛ like wie m’ɔ ti kɛ sin taaman sa’n, ɔ trannin be kwlaa be ti su. Kpɛkun, be kannin aofuɛ nga be bali cɛn dilɛ wie’n be aniɛn mun. I lɛ’n nun’n, be wunnin i wlɛ weiin kɛ Ɲanmiɛn w’a kpa be w’a sie be ngunmin. (Sa Nga Be Yoli’n 2:6-12) Sa ng’ɔ juli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ 120 be su’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ ɔ ju sran kwlaa nga Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n man be’n, be su ɔ. I wie yɛle sran kpanngban nga be kacili Klistfuɛ Pantekɔtu cɛn sɔ’n nun’n, be liɛ’n. Kɛ be yoli be batɛmu cɛ’n, yɛ Ɲanmiɛn kpali be sieli be ngunmin ɔn. Sanngɛ, like kɛ sin taaman sa w’a tranman be ti su. (Sa Nga Be Yoli’n 2:38) Kusu’n, nán sran ngba yɛ le kunngba nga be yo be batɛmu’n, Ɲanmiɛn ka lɛ kpa be sie be ngunmin ɔn. I wie yɛle Samarifuɛ wie’m be liɛ’n. Kɛ be yoli be batɛmu’n, i sin yɛ Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin be ɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 8:14-17) Kɔrnɛyi nin i awlofuɛ’m be liɛ’n, Ɲanmiɛn dun mmua fɛli i wawɛ’n mannin be, i sin naan b’a yo be batɛmu.—Sa Nga Be Yoli’n 10:44-48.

6. (a) ?Kɛ Ɲanmiɛn flɛ Klistfuɛ kun’n, ngue yɛ Ɲanmiɛn yo ɔ? (b) ?Kɛ ɔ yɔ sɔ’n, ngue yɛ Klistfuɛ sɔ’n wun i wlɛ ɔ?

6 Kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n kpa sran mun sie be ngunmin’n, be nun wie’m be ka lɛ be wun i wlɛ. Sanngɛ wie’m be liɛ’n, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n yɛ be wun i wlɛ ɔ. Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o, be kwlakwla be wun sa ng’ɔ ju be su mɔ Pɔlu kɛnnin i ndɛ’n i wlɛ. Pɔlu seli kɛ: ‘An lafili Klist su. Kɛ amun nin i amun a kaci sran wunmuan’n ti, Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n m’ɔ kɛn i ndɛ’n mannin amun m’ɔ kle kɛ an ti i liɛ mlɔnmlɔn. Like nga Ɲanmiɛn seli e kɛ é ɲɛ́n i’n, i wawɛ sɔ’n yɛ ɔ kle kɛ é ɲɛ́n i sakpa’n niɔn.’ (Efɛzfuɛ Mun 1:13, 14) Kɛ Ɲanmiɛn flɛ Klistfuɛ kun’n, ɔ fɛ i wawɛ’n mɛn i. Kɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ  wun i wlɛ kɛ ɔ́ kó trán ɲanmiɛn su lɔ wie.—An kanngan 2 Korɛntfuɛ Mun 1:21, 22; 5:5 nun.

7. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ nga Ɲanmiɛn kpa be sie be ngunmin’n, be yo naan b’a kwla ɔ ɲanmiɛn su lɔ ɔ?

7 Kɛ Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n man Klistfuɛ kun’n, i sɔ’n kleman kɛ saan fii ɔ́ kɔ́ ɲanmiɛn su. I flɛlɛ yɛ Ɲanmiɛn flɛli i ɔ. Sɛ ɔ nin Ɲanmiɛn be nanti klanman lele guɛ i ti nin i bo’n, yɛ ɔ́ kɔ́ ɲanmiɛn su ɔ. Piɛli kleli sɔ weiin. Ɔ seli kɛ: ‘Aniaan mun, i sɔ’n ti, an bu flɛlɛ nin falɛ bɔ Nyanmiɛn fali amun’n i akunndan kpa naan an jran kekle. Sɛ an yo sɔ’n, an su fɔn-man mlɔnmlɔn. I sɔ’n nun yɛ e Min Jésus-Krist b’ɔ ti e Defuɛ’n, ɔ́ sɔ́ amun nun kpa, yɛ ɔ́ fá amun wlɛ́ i sran ng’ɔ sie be titi’n be nun-ɔn.’ (2 Piɛr 1:10, 11) I sɔ’n ti’n, Klistfuɛ nga Ɲanmiɛn kpa be sie be ngunmin’n, be mian be ɲin be nin Ɲanmiɛn be nanti klanman titi. Afin sɛ b’a yoman sɔ’n, be su ɲanman like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán be’n.—Ebre Mun 3:1; Sa Nglo Yilɛ 2:10.

?NGUE YƐ MAAN SRAN KUN KWLA SI KƐ ƝANMIƐN W’A KPƐ I W’A SIE I NGUNMIN ƆN?

8, 9. (a) ?Kɛ Ɲanmiɛn kpa Klistfuɛ wie mun sie be ngunmin’n, ngue ti yɛ Klistfuɛ sunman be wunman sa ng’ɔ ju be su’n i wlɛ weiin kpa ɔ? (b) ?Ngue yɛ maan Klistfuɛ kun kwla wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i naan ɔ́ kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ wie ɔ?

8 Kɛ Ɲanmiɛn kpa Klistfuɛ wie mun sie be ngunmin’n, Klistfuɛ sunman be wunman sa ng’ɔ ju be su’n i wlɛ weiin kpa. Afin, Ɲanmiɛn w’a kpaman be wie. Asa ekun’n, Ɲanmiɛn w’a boman sran mun kɛ be ko tran ɲanmiɛn su lɔ. Asiɛ’n i su wa tranlɛ ti yɛ Ɲanmiɛn boli sran ɔn. (Bo Bolɛ 1:28; Jue Mun 37:29) Sanngɛ, Ɲanmiɛn kpa sran wie mun naan be ko yo i ɲrun jranfuɛ, naan be nin Klist be di famiɛn. Kɛ Ɲanmiɛn kpa sran kun’n, like nga i ɲin o i sin siɛn’n yɛle ɲanmiɛn su lɔ tranlɛ’n. Ɔ lafiman su kun kɛ ɔ́ trán asiɛ’n su wa wie.—An kanngan Efɛzfuɛ Mun 1:18 nun.

9 ?Ngue yɛ maan Klistfuɛ kun kwla wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i wie ɔ? Fluwa nga Pɔlu klɛ ko mɛnnin i niaan Klistfuɛ nga be o Rɔmu lɔ’n, ɔ yiyi nun. Klistfuɛ sɔ mɔ bé kɔ́ ɲanmiɛn su wie’n, Pɔlu seli be kɛ: “Nyanmiɛn i Wawɛ’n b’ɔ fa mannin amun’n, i liɛ’n, ɔ fa-man amun kaci-man kanga, yɛ ɔ wla-man amun srɛ, sanngɛ ɔ fa amun kaci kɛ Nyanmiɛn klun ba sa. I sɔ’n ti’n, e kwla kpan flɛ Nyanmiɛn kɛ: ‘Baba!’ Nyanmiɛn Wawɛ’n kle ye weiin kpa e anwlɛn’n nun kɛ e ti Nyanmiɛn i wa sakpa.” (Rɔmfuɛ Mun 1:7; 8:15, 16) Nanwlɛ, Ɲanmiɛn wawɛ’n kle sran sɔ mun weiin kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ be naan be nin Zezi bé kó dí famiɛn.—1 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:12.

10. ?Kɛ nga 1 Zan 2:27 fa kan’n sa’n, ngue ti yɛ Klistfuɛ nga Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n man be’n, be boman wɛ kunndɛman sran kɛ ɔ kle be like ɔ?

10 Kɛ Ɲanmiɛn ko kpa Klistfuɛ kun ko sie i ngunmin’n, nán sran uflɛ yɛ ɔ́ kán klé i kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i ɔ. Ɲanmiɛn wawɛ’n kle Klistfuɛ sɔ’n i awlɛn nun lɔ weiin kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i. Klistfuɛ nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su wie’n, Zan seli be kɛ: “Amun liɛ’n, Nyanmiɛn fɛ i Wawɛ’n mannin amun, ɔ maan amun kwlaa an wun sa wlɛ. [...] Kɛ i Wawɛ sɔ’n nin amun tɛ o lɛ’n, an bo-man wɛ kunndɛ-man sran kɛ ɔ kle amun like. Afin ɔ kle amun like’n kwlaa, like ng’ɔ kle amun’n ti nanwlɛ, ɔ ti-man ato. I sɔ’n ti, amun nin i tran titi kɛ ɔ kan kleli amun’n sa.” (1 Zan 2:20, 27) Ɲanmiɛn kle Klistfuɛ’m be kwlakwla be like. Ɔ maan, kɛ ɔ kpa Klistfuɛ kun sie i ngunmin’n, nán sran yɛ ɔ́ sé i kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i ɔ. Ɲanmiɛn wawɛ’n m’ɔ kwla sa kwlaa yo’n, yɛ ɔ kle Klistfuɛ sɔ’n i weiin kpa kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i ɔ.

BE ‘WU BE EKUN’

11, 12. (a) ?Kɛ Ɲanmiɛn kpa Klistfuɛ kun sie i ngunmin’n, kosan benin yɛ wie liɛ’n, ɔ fa usɛ i wun ɔn? (b) ?Kannzɛ ɔ usa sɔ’n, sanngɛ ngue yɛ ɔ wun i wlɛ weiin ɔn?

11 Kɛ Ɲanmiɛn kpa Klistfuɛ kun sie i ngunmin’n, Zezi waan b’a ‘wu i ekun.’ (Zan 3:3, 5)  I sɔ yɛ ɔ kan kleli Nikodɛmun ɔn. Ɔ seli i kɛ: “Kɛ n seli wɔ kɛ: Saan bé wú amun ekun’n, nɛ́n i sɔ’n bo ɔ nuan. Aunngban’n fita kan ɔ klo’n, a ti i ngan, sanngɛ a si-mɛn i finwlɛ nin i kɔwlɛ. Sran kwlaa nga Nyanmiɛn Wawɛ’n wu i’n, kɛ ɔ ti sɔ-ɔ.” (Zan 3:7, 8) Klistfuɛ nga Ɲanmiɛn flɛ i’n, i bɔbɔ yɛ ɔ kwla yiyi sa ng’ɔ ju i su’n i nun ɔn. Sran nga Ɲanmiɛn w’a flɛmɛn i wie’n, ɔ kwlá wunmɛn i wlɛ. [2] —An nian “ndɛ wie mun ekun” i nun.

12 Kɛ Ɲanmiɛn kpa Klistfuɛ kun sie i ngunmin’n, ɔ wun i wlɛ weiin kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i. Sanngɛ wie liɛ’n, ɔ bumɛn i kɛ ɔ nin i sɔ’n fata. Ɔ maan, ɔ usɛ i wun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn w’a flɛman sran uflɛ mɔ min yɛ ɔ flɛ min ɔn?’ Kannzɛ ɔ usa sɔ’n, sanngɛ ɔ yo i fɛ i klun lɔ. Yɛ ɔ la Ɲanmiɛn i ase kɛ nga Piɛli fa yoli’n sa. Piɛli seli kɛ: “E Min Jésus-Krist i Si Nyanmiɛn i kwla o! I aunnvuɛ silɛ dan’n ti, ɔ wuli ye ekun, ɔ maan e wla o like bɔ e si weiin kpa kɛ ɔ o lɔ’n su Jésus-Krist i cɛnlɛ’n ti. Ɔ wuli ye sɔ naan e nyan like kpa ng’ɔ sieli i nyanmiɛn su lɔ’n. Like sɔ’n kwlá saci-man, ɔ yo-man fiɛn, yɛ ɔ mlin-man.” (1 Piɛr 1:3, 4) Kɛ Klistfuɛ nga Ɲanmiɛn kpa be sieli be ngunmin’n be kanngan ndɛ sɔ nun’n, be wun i wlɛ kɛ be Si Ɲanmiɛn yɛ ɔ su kan ndɛ klé be ɔ.

13. (a) ?Kɛ Ɲanmiɛn kpa Klistfuɛ kun sie i ngunmin’n, ngue yɛ ɔ bumɛn i akunndan kun ɔn? (b) ?Ngue ti yɛ akunndan ng’ɔ bu i laa’n, ɔ kaci ɔ?

13 Kɛ Ɲanmiɛn nin a kpaman Klistfuɛ kun nin a siemɛn i ngunmin’n, ɔ lafi su kɛ ɔ́ trán asiɛ’n su wa tititi. Blɛ mɔ asiɛ’n wá káci lika klanman’n, mɔ klunwifuɛ’m be su tranman lɛ kun’n, yɛ i ɲin o i sin ɔn. Atrɛkpa’n, i osufuɛ nin i janvuɛ nga Ɲanmiɛn wá cɛ́n be’n, ɔ bu wafa ng’ɔ́ wá sɔ́ be nun’n i akunndan titi. Asa ekun’n, ɔ lafi su kɛ ɔ́ kplɛ́n i sua yɛ ɔ́ trán nun. Ɔ́ dí i fie yɛ ɔ́ dí i su like. (Ezai 65:21-23) Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn ko flɛ i’n, ɲanmiɛn su lɔ tranlɛ’n i akunndan yɛ ɔ bu ɔ. Nán afɛ’n m’ɔ o asiɛ’n su wa’n, i ti yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kó trán ɲanmiɛn su lɔ ɔ. Asa ekun’n, nán kɛ asiɛ’n i su tranlɛ’n w’a flɛn i ti yɛ ɔ kunndɛ tranman su kun ɔn. Kusu’n, nán kɛ i waan ɔ́ kó trán ɲanmiɛn su lɔ wie nían ti ɔ. Sanngɛ, Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ flɛli i ɔ. Yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan Klistfuɛ sɔ’n, ɔ buman asiɛ’n i su wa tranlɛ’n akunndan kun. Like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán be ng’ɔ kpa be sieli be ngunmin’n, yɛ i ɲin o i sin siɛn’n niɔn.

14. ?Kannzɛ be nga Ɲanmiɛn kpa be sie be ngunmin’n bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n, sanngɛ ngue yɛ be kunndɛman kɛ ɔ ju ndɛndɛ ɔ?

14 Be nga Ɲanmiɛn kpa be sie be ngunmin’n, be lafi su kɛ bé kɔ́ ɲanmiɛn su. Sanngɛ, be kunndɛman kɛ bé wú ndɛndɛ naan bé kɔ́. Ɲanmiɛn maan Pɔlu seli kɛ: ‘Kɛ e tɛ o kpata nga bo’n, otolɛ’n kun ye, nán kɛ e wunnɛn ng’ɔ o yɛ’n e klo kɛ é kpá gúa kɛ kondro sa-a, sanngɛ uflɛ yɛ e konvi o su kɛ é fá klá su naan anannganman nguan’n w’a kaci like kwlaa ng’ɔ ti wie’n i nnɛn’n niɔn.’ (2 Korɛntfuɛ Mun 5:4) Nanwlɛ, Klistfuɛ nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n, be kunndɛman kɛ bé wú ndɛndɛ. Kɛ be nin be osufuɛ mun nin be janvuɛ’m be su Zoova likawlɛ’n, ɔ yo be fɛ. Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o, like nga cɛn wie lele bé ɲɛ́n i ɲanmiɛn su lɔ’n, be wla fiman su.—1 Korɛntfuɛ Mun 15:53; 2 Piɛr 1:4; 1 Zan 3:2, 3; Sa Nglo Yilɛ 20:6.

?ZOOVA FLƐLI WƆ WIE?

15. ?Ngue yɛ Klistfuɛ kun kwla yo mɔ sanngɛ, i sɔ’n kleman kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i wie ɔ?

15 ?Zoova flɛli wɔ wie? Sɛ ɔ waan á wún i wlɛ’n, bu kosan nga’m be su akunndan kpa nian. ?A bu i kɛ a bo jasin fɛ’n i kpa juejue su? ?A bo ɔ ɲin ase suan Biblu’n nun like kpa, ɔ maan a “si Nyanmiɛn bɔbɔ i akunndan’n”? (1 Korɛntfuɛ Mun 2:10) ?A bu i kɛ Zoova yra jasin fɛ’n mɔ a bo’n i su dan? ?Zoova klun sa yolɛ’n, ɔ ti wɔ cinnjin kpa tra like kwlaa? ?A klo ɔ niaan Klistfuɛ mun kpa? ?Yɛ a bu i kɛ a tu ɔ klun uka be naan be su Zoova? ?A wun i wlɛ weiin kpa kɛ Zoova suannin ɔ bo sa wie’m  be nun trelele? Sɛ a bu kosan sɔ’m be su akunndan naan a tɛ be su klanman’n, nán ka lɛ bu i kɛ Ɲanmiɛn flɛli wɔ wie. Afin nán be nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n, be ngunmin yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie be ɔ. Ɔ sie be nga be lafi su kɛ bé trán asiɛ’n su wa tititi’n mun wie. Asa ekun’n, sɛ a wunmɛn i wlɛ weiin kpa kɛ Ɲanmiɛn flɛli wɔ’n, nn w’a flɛman wɔ sakpa. Afin, be nga Ɲanmiɛn flɛ be’n, be wun i wlɛ weiin kpa kɛ w’a flɛ be.

16. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ be nga Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n man be’n, nán be ngba yɛ bé kɔ́ ɲanmiɛn su ɔ?

16 Laa’n, Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mɛnnin i sufuɛ nanwlɛfuɛ wie mun. Sanngɛ, b’a ɔman ɲanmiɛn su. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan sran sɔ’m be nun wie’m be ndɛ. Be nun kun yɛle Zan batɛmu yofuɛ’n. Zezi yili i ayɛ dan. Sanngɛ, ɔ kleli kɛ Zan su diman famiɛn ɲanmiɛn su lɔ wie. (Matie 11:10, 11) Sran sɔ’m be nun kun ekun yɛle Davidi. (1 Samiɛl 16:13) Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Davidi wunnin Ɲanmiɛn bɔbɔ i akunndan’n i wlɛ kpa. Kpɛkun, ɔ klɛli Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n wie. (Mark 12:36) Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, Piɛli seli kɛ: “David bɔbɔ a fu-man nyanmiɛn su lɔ.” (Sa Nga Be Yoli’n 2:34) Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mɛnnin i sufuɛ kwlaa sɔ mun. Yɛ be yoli sa dandan wie mun. Sanngɛ, Ɲanmiɛn w’a flɛman be. Kusu’n, nán kɛ ɲanmiɛn su lɔ tranlɛ’n, ɔ nin be fataman ti ɔ. Be flɛlɛ bɔbɔ yɛ Ɲanmiɛn w’a flɛman be ɔ. Be liɛ’n, Ɲanmiɛn wá cɛ́n be. Kpɛkun, kɛ asiɛ’n wá káci lika klanman’n, bé trán su wie.—Zan 5:28, 29; Sa Nga Be Yoli’n 24:15.

17, 18. (a) ?Nin yɛ andɛ Zoova i sufuɛ’m be dan lika be lafi su kɛ bé trán ɔn? (b) ?Kosan benin mun yɛ like suanlɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n, ɔ́ wá tɛ́ be su ɔ?

17 Davidi nin Zan batɛmu yofuɛ’n, ɔ nin laa Ɲanmiɛn i sufuɛ wie mun ekun be lafili su kɛ bé trán asiɛ’n su wa tititi, naan Ɲanmiɛn síe be. Andɛ’n, Zoova i sufuɛ’m be nun kpanngban be lafi su sɔ wie. (Ebre Mun 11:10) Be nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n, be ti sran akpiakpi ya sran akpiakpi ablanan nin nnan (144.000) cɛ. Sran sɔ’m be nin Zezi bé kó dí famiɛn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ sran sɔ’m be ngba be nin a ɔman ɲanmiɛn su. (Sa Nglo Yilɛ 12:17) Sanngɛ, be dan lika b’a ɔ ɲanmiɛn su.

18 ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ be nga be lafi su kɛ bé trán asiɛ’n su wa’n, be bu be nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n mun ɔn? ?E Wla kpɛnlɛ aɲia’n i bo lɔ’n, sɛ e wun kɛ aniaan kun di kpanwun’n naan ɔ nɔn nzan’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu i ɔ? ?Sɛ e wun kɛ be nga Ɲanmiɛn flɛli be’n be nuan’n uka su titi’n, ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ ɔ yo e kɛnsrɛn ɔn? Like suanlɛ ng’ɔ́ bá lɛ’n, ɔ́ wá tɛ́ kosan sɔ’m be su.

^ [1] (ndɛ kpɔlɛ 4) Atrɛkpa’n, cɛn nga i nun yɛ Ɲanmiɛn mannin Izraɛlifuɛ’m be mmla Sinai oka’n i bo lɔ’n, yɛ be di Pantekɔtu’n niɔn. (Ezipt Lɔ Tulɛ 19:1, 2) Sɛ ɔ ti su’n, é sé kɛ aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin Izraɛlifuɛ’m be trɛli i cɛn sɔ’n nun’n, i wunsu sa yɛ ɔ juli afuɛ 33 nun Pantekɔtu’n nun ɔn. Yɛle kɛ, Zezi maan Ɲanmiɛn nin Klistfuɛ nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su’n be trali aenguɛ uflɛ’n.

^ [2] (ndɛ kpɔlɛ 11) Kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ be wu sran kun ekun’n, afuɛ 2009, Avrili 1, Sasafuɛ Tranwlɛ’n blɔfuɛ nun’n i bue 3-11, ɔ yiyi nun.