Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ?

Like nga ti yɛ nanwlɛ dilɛ’n ti kpa’n

Like nga ti yɛ nanwlɛ dilɛ’n ti kpa’n

“E si e klun lɔ weiin kɛ y’a yo-man sa fi, afin sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n.”—Ebre Mun 13:18.

Glɛki nun ndɛ mma nga blɛ sunman Wawle’n kaci i se kɛ “sa ng’ɔ ti kpa’n,” be kwla kaci i ekun kɛ “nanwlɛ dilɛ.” Yɛ be fa kan sran mɔ i nzuɛn’n ti kpa’n i ndɛ.

Ndɛ nga Ɲanmiɛn maan Pɔlu klɛli’n, ɔ ti Klistfuɛ’m be cinnjin kpa. Pɔlu seli kɛ: ‘Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n.’ ?Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin?

NANWLƐ DILƐ’N TIMAN PƆPƆ

E kwlakwla e kunndɛ kɛ sɛ e fite gua su’n, be bu e sran. I sɔ’n ti, e fa niannun e nian e wun naan y’a fite. Sanngɛ, nán wafa nga sran kun wlɛwlɛ i wun’n, i ngunmin ti yɛ be kwla bu i sran ɔn. Ɔ fata kɛ i nzuɛn’n yo kpa wie.

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle weiin kɛ klɔ sran’n i nzuɛn’n ti tɛ. I waan: “Kɛ ɔ fin i bakan nun’n, i nyin’n wo sa tɛ’n su titi.” (Bo Bolɛ 8:21) I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa naan y’a yo sa ng’ɔ ti kpa’n. Pɔlu kɛnnin i sɔ liɛ’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Nyanmiɛn mmla’n i su falɛ’n yo n fɛ min anwlɛn’n nun, sanngɛ n wun kɛ sa uflɛ o lɛ. Min nzuɛn b’ɔ maan n yo sa tɛ’n, ɔ nin akunndan nga b’ɔ maan n klo kɛ ń yó sa kpa’n, be ti kɛ sran nnyɔn bɔ be si akplowa sa, lele n fa tɛfuɛ’n su, ɔ maan n kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn.”—Rɔmfuɛ Mun 7:22, 23.

Ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn. Ɔ maan wie liɛ’n, ɔ yo e kɛ e nian be nzuɛn sɔ’n su. ?Sanngɛ, sɛ e bɔbɔ e kloman ato bualɛ’n, wan yɛ ɔ́ mían e kɛ e bua ato ɔ? I sɔ’n ti, sɛ ɔ yo e kɛ e bua ato’n, maan e jran kekle. Nán e bua ato naan e kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn.

E KWLA YO NANWLƐFUƐ

Sɛ e waan é yó nanwlɛfuɛ’n, ɔ fata kɛ e nanti mmla wie’m be su. Sran’m be kpɛ be wun wlawlalɛ’n i su mmla. Sanngɛ, be nzuɛn’n kle kɛ be buman mmla fi i akunndan. Be buman sa kpa yolɛ’n i akunndan. Ɔ maan, kɛ be bua ato be fa ti be wun ɲanman nun’n, be bumɛn i kɛ ɔ ti tɛ. I sɔ’n ti, fluwa kun seli kɛ: “Sɛ e bua ato naan e akunndan’n buman e fɔ’n, e kwla bu i kɛ e ti nanwlɛfuɛ.” ?Mmla benin su yɛ e kwla nanti naan y’a yo nanwlɛfuɛ ɔ?

Sran miliɔn kpanngban be wunnin kɛ sran ng’ɔ nanti Ɲanmiɛn i mmla’n su’n, ɔ yo nanwlɛfuɛ. Ɲanmiɛn i mmla’m be leman wunsu. Yɛ i mmla sɔ’m be o Biblu’n nun. (Jue Mun 19:8) I wie yɛle kɛ, Biblu’n kan wafa ng’ɔ fata kɛ awlobo’m be tran’n i ndɛ. Ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ junman difuɛ’n nin i min’n be tran’n i ndɛ. Kpɛkun, ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ e nin Ɲanmiɛn bɔbɔ e nanti’n i ndɛ wie. Ɲanmiɛn mmla’n, ɔ sinman le. Ɔ ti sran kwlakwla be liɛ. Yɛ sran kwlakwla be kwla nanti su. Sɛ sran kun kanngan Biblu’n nun naan ɔ bu ndɛ ng’ɔ kanngan’n i su akunndan naan ɔ nanti su’n, ɔ kwla klo nanwlɛ dilɛ’n.

Sɛ e waan é yó nanwlɛfuɛ’n, ɔ fata kɛ e si Biblu’n nun kpa. Sanngɛ, kɛ mɔ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn ti’n, ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ suan e bo. (Filipfuɛ Mun 4:6, 7, 13) Sɛ e yo sɔ’n, é kwlá dí nanwlɛ sa’n kwlaa nun.

NANWLƐ DILƐ’N I SU MMLUSUƐ’N

Itosi mɔ ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n kɛnnin i ndɛ’n, ɔ di nanwlɛ. I sɔ’n ti’n, sran’m be kɛn i ndɛ kpa. Sran ng’ɔ di i sa nun junman siɛn’n, ɔ klo i sa kpa. Itosi waan: “Ń lá Ɲanmiɛn i ase. I fanngan nun’n, m’an ɲan junman kun mɔ kɛ ń dí’n, min klun titiman min ɔn.”

Sran sunman be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn i mmla’n mɔ be nanti be su’n ti’n, sa’n kwlaa nun be yo “sa ng’ɔ ti kpa’n.” Ɔ maan, i bo’n guali kpa mannin be. É wá kán be nun wie’m be ndɛ.

 • Sran ng’ɔ di nanwlɛ’n i klun titimɛn i

  Bla kun seli kɛ: “Kɛ n ɲannin afuɛ 13, n yacili suklu dilɛ. E nin awiefuɛ mun e sannin nun. Ɔ maan, min bo ninnge’n i dan lika ti awie ninnge. Zoova i Lalofuɛ’m be wa kleli e nin min wun’n, e Biblu’n nun like. E wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn Zoova * kloman kɛ e wua. Ɔ maan, e kacili e nzuɛn’n. Afuɛ 1990 nun’n, e fali e wun mannin Zoova. Kpɛkun, be yoli e batɛmu.”—Nyanndra Mun 6:16-19.

  “Laa’n, min sua’n nun ti awie ninnge mun ngunmin. Sanngɛ ninnge nga n le be siɛn’n, n toli be kwlakwla. Ɔ maan, min akunndan’n buman min fɔ kaan sa. Kɛ min wla kpɛn like nga n yoli be laa’n su’n, n la Zoova i ase cɛn kwlakwla. Afin, ɔ sili min aunnvuɛ dan. N si kɛ Zoova klun jɔ min wun. Ɔ maan kɛ nnɔsua ń kó lá’n, min klun titiman min.”—Serili, ɔ fin Irilandi.

  “Junman su lɔ’n, kɛ e min’n sieli i nzɔliɛ kɛ n diman ndrunmun’n, ɔ seli min kɛ: ‘Ɔ Ɲanmiɛn mɔ a su i’n ti’n, a ti sran kpa. Kɛ a di junman min sa nun’n, ɔ yo min fɛ.’ Kɛ n di nanwlɛ sa’n kwlaa nun’n ti’n, n si kɛ Ɲanmiɛn Zoova klun jɔ min wun. I sɔ’n ti’n, n kwla kle min awlofuɛ mun nin min wiengu mun kɛ be nian min ayeliɛ’n su.”—Soni, ɔ fin Ɔnkɔngu.

 • I wla gua ase

  “N di junman sika guawlɛ dan kun nun. Ajalɛ kwlaa nga bé fá’n, min yɛ n mɛn i wun ngwlɛlɛ ɔ. Sran kwlaa nga be di i sɔ junman’n, like ng’ɔ ti be cinnjin’n yɛle be wun ɲanlɛ. Akunndan nga be bu’n, yɛle kɛ: ‘Sɛ a di ndrunmun kan naan a fa ɲan ɔ wun’n, ɔ timan tɛ.’ Sanngɛ, n diman ndrunmun. I sɔ’n ti’n, min wun jɔ min fɔuun. N tali nda kɛ maan be wu be bla o, ń dí nanwlɛ titi. Min kpɛnngbɛn’m be si kɛ n su buaman be ato le. Naan sɛ be bua ato’n, n su jranman be sin le.”—Tɔn, ɔ fin Etazini.

 • Ɔ bu i wun sran

  “Cɛn kun’n, ninnge wie’m be mlinnin e junman’n su lɔ. Kpɛkun, e kpɛnngbɛn kun seli min kɛ n fia su. Sanngɛ, m’an kplinman su. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun mɔ be trali awiefuɛ mun’n, e min’n lali min ase. Afin, n dili nanwlɛ. Mɛn nga nun’n, sran ng’ɔ leman awlɛn’n, ɔ kwlá diman nanwlɛ. Sanngɛ, i agualiɛ su’n, i wiengu’m be lafi i su yɛ be bu i sran.”—Kaori, ɔ fin Zapɔn.

Sran ng’ɔ di nanwlɛ’n, i klun titimɛn i, i wla gua ase, kpɛkun ɔ bu i wun sran. I kwlaa sɔ’n kle kɛ nanwlɛ dilɛ’n, ɔ ti kpa dan.▪

^ ndɛ kpɔlɛ 18 Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn dunman’n yɛle Zoova.