Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Maan e klo e “wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi”

Maan e klo e “wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi”

An klo amun wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi.”—EBRE MUN 13:1.

JUE: 72, 119

1, 2. ?Ngue ti yɛ Pɔlu klɛli i niaan Ebre’m be fluwa ɔ?

AFUƐ nga be flɛ i 61 nun’n, Izraɛli mɛn wunmuan’n nun’n, asɔnunfuɛ’m be ɲannin alaje. I blɛ sɔ’n nun’n, nn Timote fin bisua w’a fite. Yɛ Pɔlu te o bisua Rɔmu lɔ. Sanngɛ, ɔ lafi su kɛ ɔ ka kan bé yáci i nun wie, naan ɔ nin Timote bé kó nían aniaan nga be o Zide akpasua’n su’n be osu. (Ebre Mun 13:23) Afuɛ 66 nun’n, Klistfuɛ nga be o Zide mɛn’n nun’n be wa tuli be klɔ’m be su. I li be nga be o Zerizalɛmun lɔ’n, yɛ be yoli sɔ ndɛndɛ kpa ɔ. Afin kɛ nga Zezi fa kannin’n sa’n, sonja’m be bo sin yiali Zerizalɛmun. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ sɛ be wun i sɔ sa’n, maan be jao klɔ’n su.—Lik 21:20-24.

2 Kɛ Zezi kannin ndɛ sɔ’n, ɔ dili afuɛ 28 naan w’a kpɛn su. Blɛ kwlaa sɔ’n nun’n, sran’m be kleli i sɔnnzɔnfuɛ’m be yalɛ nin ɲrɛnnɛn fanunfanun. (Ebre Mun 10:32-34) Sanngɛ, Pɔlu si kɛ sa kekle wie’m be kwla tɔ be su ekun. I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ wlá be fanngan naan be lafi Ɲanmiɛn su kpa titi. (Matie 24:20, 21; Ebre Mun 12:4) Sɛ be waan bé fíte nun’n, ɔ fata kɛ be tra be awlɛn, yɛ be lafi Ɲanmiɛn su kpa. (An kanngan Ebre Mun 10:36-39 nun.) I sɔ’n ti’n, Zoova maan Pɔlu klɛli i niaan Ebre’m be fluwa naan ɔ́ wlá be fanngan.

3. ?Ngue ti yɛ fluwa nga Pɔlu klɛ ko mannin Ebre mun’n, ɔ fata kɛ ɔ yo e cinnjin kpa ɔ?

 3 E mɔ andɛ e ti Ɲanmiɛn i sufuɛ’n, ɔ fata kɛ fluwa nga Pɔlu klɛ ko mannin Ebre mun’n, ɔ yo e cinnjin kpa. Afin sa ng’ɔ juli Klistfuɛ nga be tran Zide mɛn’n nun’n be su’n, be wunsu sa’m be ju e su wie. Yɛle kɛ, lika’n w’a yo “kekle.” Yɛ be kle e nun sunman e yalɛ annzɛ ɲrɛnnɛn. (2 Timote 3:1, 12) Lika wie’m be nun’n, e niaan’m be tran fɔuun be kleman be yalɛ. Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o, ɔ fata kɛ e nian e wun su tititi. Afin ɔ cɛ kaan sa’n, sa kekle wie’m bé wá jú e su. Ɔ maan sɛ y’a jranman kekle’n, é yáci Ɲanmiɛn su lafilɛ.—An kanngan Lik 21:34-36 nun.

4. (a) ?Afuɛ 2016 nun Biblu’n nun ndɛ mma’n yɛle benin? (b) ?Ngue ti yɛ ndɛ mma sɔ’n ti kpa dan ɔn?

4 ?Ngue yɛ é yó naan kɛ sa kekle sɔ’m bé wá jú e su’n, y’a yaciman Ɲanmiɛn sulafilɛ ɔ? Fluwa mɔ Pɔlu klɛ ko mannin Ebre mun’n i nun’n, Pɔlu kannin ninnge cinnjin wie m’ɔ fata kɛ e yo’n, be ndɛ. Be nun kun o Ebre Mun 13:1 nun. Pɔlu seli kɛ: “An klo amun wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi.” Afuɛ 2016 nun Biblu’n nun ndɛ mma’n, yɛ ɔ o lɛ ɔ.

Afuɛ 2016 nun’n, Biblu’n nun ndɛ mma’n yɛ: “An klo amun wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi.”—Ebre Mun 13:1

SRAN NGA BE KLO I KƐ BE NIAAN SA’N

5. ?Kɛ be se kɛ be klo sran kun kɛ be niaan sa’n, i bo’n yɛle benin?

5 ?Kɛ be se kɛ be klo sran kun kɛ be niaan sa’n, i bo’n yɛle benin? Sran nga be klo i kɛ be niaan sa’n, be klo i klolɛ kpa. Be nin i be tran fɛfɛ kɛ nga awlo kun nunfuɛ mun, annzɛ janvuɛ kpa’m be fa tran’n sa. (Zan 11:36) E mɔ e ti Klistfuɛ’n, ɔ fataman kɛ e se kɛ e ti niaan e nuan bui su. (Matie 23:8) Pɔlu seli kɛ: “An klo amun wun kpa kɛ sran nin i niaan sa, an bu amun wiengu sran.” (Rɔmfuɛ Mun 12:10) Kɛ e mɔ e ti Klistfuɛ’n e klo e wun kɛ sran nin i niaan sa’n, e afiɛn’n mantan kpa. Nanwlɛ, e bo’n ti kun.

6. ?Wan yɛ Klistfuɛ’m be klo i kpa kɛ be niaan sa ɔ?

6 Kɛ be se kɛ maan e ‘klo e wun kɛ sran nin i niaan sa’n,’ fluwa nga Klist i sɔnnzɔnfuɛ’m be klɛli be’n, be nun yɛ e ta ndɛ sɔ’n i wun ɔn. Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, kɛ Zuifu kun wun i wiengu Zuifu’n, sɛ ɔ ti i osufuɛ annzɛ ɔ timɛn i osufuɛ o, ɔ flɛ i kɛ i “niaan.” Sran ng’ɔ timan Zuifu’n, ɔ flɛmɛn i sɔ wie. E mɔ e ti Klistfuɛ’n, e nianman e wiengu Klistfuɛ’m be finwlɛ’n. Afin e kwlakwla e ti “niaan.” (Rɔmfuɛ Mun 10:12) Zoova kleli e kɛ e klo e wun kpa kɛ sran nin i niaan sa. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:9) ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kpa kɛ e klo e wun sɔ ɔ?

Ɔ TI CINNJIN KƐ E KLO E WUN KPA KƐ SRAN NIN I NIAAN SA TITITI

7. (a) ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kpa kɛ e klo e wun kɛ sran nin i niaan sa tititi ɔ? (b) ?Ngue ekun ti yɛ ɔ fata kɛ e klo e wun kpa kɛ sran nin i niaan sa ɔ?

7 Ɔ ti cinnjin kpa kɛ e klo e wun kɛ sran nin i niaan sa. Afin Zoova kunndɛ kɛ e klo e wun sɔ. Klistfuɛ ng’ɔ klomɛn i niaan’n, ɔ kwlá seman kɛ ɔ klo Zoova. (1 Zan 4:7, 20, 21) Sran’n i fanngan yɛle i wiengu. Kɛ lika’n yo kekle e su’n, yɛ e wun kɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ ɔ. Pɔlu si kɛ sa kekle nga be su wa ju’n ti’n, i niaan Klistfuɛ Ebre wie’m bé wá tú be awlo’m be nun, yɛ bé yáci be bo ninnge mun. Wafa nga lika’n wá yó kekle’n, Zezi bɔbɔ kɛnnin i ndɛ. (Mark 13:14-18; Lik 21:21-23) I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ Klistfuɛ sɔ’m be klo be wun kpa kɛ sran nin i niaan sa. I liɛ’n, bé kwlá jrán kekle blɛ sɔ’n nun.—Rɔmfuɛ Mun 12:9.

8. ?Blɛ mɔ ɲrɛnnɛn dan’n nin a juman’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ?

8 Ɲrɛnnɛn ng’ɔ ka kaan ɔ́ wá tɔ́ sran’m be su’n, i wunsu nin a juman le. (Mark 13:19; Sa Nglo Yilɛ 7:1-3) Sɛ blɛ sɔ’n nun e waan é fíte nun’n, ɔ fata kɛ e nanti Ɲanmiɛn i nuan  ndɛ’n nga su. Ɔ seli kɛ: “Min nvle’n nunfuɛ mun, amun ko wlu amun sua ba’m be nun, amun ɲin amun sin anuan. Amun fia lele maan Anannganman i ya’n ɔ jɔ ka naan amun’an fite.” (Ezai 26:20) Atrɛkpa’n, ‘sua ba’ sɔ mun yɛle lika nga e yia e su Zoova lɛ’n. Sanngɛ, nán yialɛ ngunmin yɛ ɔ fata kɛ e nin e niaan mun e yia titi ɔ. Pɔlu seli i niaan Ebre mun kɛ be wla be wun fanngan naan be klo be wun, yɛ be yo sran ye. (Ebre Mun 10:24, 25) I sɔ wie yɛ ɔ fata kɛ e yo ɔ. I liɛ’n, kɛ sa’m bé wá jú e su kekle kpa’n, é kwlá trá e awlɛn.

9. (a) ?Sa kekle benin mun yɛ be ju andɛ ɔ? (b) Wafa nga Zoova i sufuɛ’m be kleli kɛ be klo be wun kpa kɛ sran nin i niaan sa’n, an kan be ndɛ.

9 Ɲrɛnnɛn dan’n nin a juman. Sanngɛ, sa kekle nga be ju andɛ’n be sɔnnin. I wie yɛle kɛ lika wie’m be nun’n, asiɛ’n keje. Aunmuan’n tu dan saci ninnge mun, nzue’n tɔ dan ɔ di lika’n, jenvie’n bo dan ɔ di klɔ mun. Kɛ sa sɔ’m be ju’n, e niaan’m be wun be ɲrun wie. Kɛ ɔ yo sɔ’n, e kwla yo ninnge sunman e suan be bo naan be wun kɛ e klo be kpa kɛ sran nin i niaan sa. E niaan wie’m be liɛ’n, be kle be ɲrɛnnɛn ngbɛn. (Matie 24:6-9) E o mɛn tɛ’n nun. Ɔ maan kɛ aliɛ’n cɛ́n m’ɔ́ sán’n, nn sika ndɛ’n yó kekle sran ngba be su. (Sa Nglo Yilɛ 6:5, 6) Sanngɛ, like nga e kwla yo naan y’a kle kɛ e klo e wun kpa kɛ sran nin i nian sa tititi’n, maan e yo. (Matie 24:12) [1] —An nian “ndɛ wie mun ekun” i nun.

WAFA NGA E KWLA KLE TITI KƐ E KLO E WUN KPA KƐ SRAN NIN I NIAAN SA’N

10. ?Ngue su yɛ like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe ɔ?

10 Lika’n w’a yo kekle sran ngba su. Sanngɛ, kɛ nga Pɔlu fa kannin’n sa’n, ɔ fata kɛ e klo e “wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi.” Like nga e kwla yo e fa kle sɔ’n, Pɔlu kannin be ndɛ wie. Like suanlɛ nga wá fá e ɲin síe ninnge sɔ’m be nun nsiɛn be su.

11, 12. ?Wafa sɛ yɛ e kwla sike e wiengu ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

11 “Sran ng’ɔ to amun’n, an sike i.” (An kanngan Ebre Mun 13:2 nun.) Glɛki nun ndɛ mma nga Pɔlu fa kannin ndɛ mɔ Wawle’n se kɛ “an sike” i’n, i bo’n yɛle kɛ “aofuɛ’m be kpa yolɛ.” I lɛ’n nun’n, e wla kpɛn Abraamu nin Lɔtu be su. Sran wie’m be toli be. Kannzɛ be siman sran sɔ mun’n, sanngɛ be sikeli be. Kasiɛn su’n, be wa wunnin i wlɛ kɛ anzi mun ɔn. (Bo Bolɛ 18:2-5; 19:1-3) Pɔlu boli sa sɔ’m be su naan i niaan Klistfuɛ nga be ti Ebre’n, be wun i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ be sike be wiengu. I liɛ’n, bé klé kɛ be klo be wun kpa kɛ sran nin i niaan sa.

12 Wafa nga e kwla sike e wiengu’n, ɔ sɔnnin. I wie yɛle kɛ, e kwla flɛ e wiengu mun e awlo lɔ naan e nin be e wla asa, annzɛ e nin be e koko yalɛ e wla e wun fanngan. Wie liɛ’n, e siman akpasua sunianfuɛ’n ɔ nin i yi’n be kpa. Sanngɛ, sɛ be ba e asɔnun’n i osu nianlɛ’n, maan e sɔ be nun e awlo lɔ. (3 Zan 5-8) Kɛ é yó sɔ’n, b’a seman kɛ e tɔn aliɛ kpanngban annzɛ e bo kalɛ naan e niaan’m be wun kɛ e le wie. Like nga e kunndɛ’n, yɛle kɛ blɛ sɔ’n nun’n, é wlá e wun fanngan. Kɛ é flɛ́ e niaan mun e awlo lɔ kusu’n, nán e flɛ be nga be kwla flɛ e wie’n be ngunmin. (Lik 10:42; 14:12-14) Afɛ’n o sran kwlakwla su. Yɛ e ɲanman e ti. Sanngɛ, maan e “sike” e wiengu mun titi.

13, 14. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e “bu bisuafuɛ’m be akunndan” ɔn?

13 “An bu bisuafuɛ’m be akunndan.” (An kanngan Ebre Mun 13:3 nun.) Ɲanmiɛn su mɔ sran wie’m be lafi’n ti’n, be wlali be bisua. I sɔfuɛ mun yɛ Pɔlu kan be ndɛ ɔ. Kɛ Pɔlu klɛ́ ndɛ sɔ’n kó mɛ́n i niaan Ebre mun’n, nn i bɔbɔ o bisua Rɔmu lɔ. (Filipfuɛ Mun 1:12-14) I blɛ sɔ’n nun’n, i niaan nga be tran koko lɛ’n, be niɛnnin i lika. I sɔ’n ti’n, ɔ lali be ase. (Ebre Mun 10:34)  ?Yɛ ngue yɛ i niaan nga be tran mmua kpa’n, be yoli ɔ? Be srɛli Ɲanmiɛn be mɛnnin i tititi.—Ebre Mun 13:18, 19.

14 Ɲanmiɛn su mɔ e lafi’n ti’n, e niaan kpanngban be o bisua. Kpɛnngbɛn o be nun, yɛ wie’m be ti ba kanngan. Kɛ ɔ yo sɔ’n, e niaan nga be tran aniaan sɔ’m be wun koko’n, be mian be ɲin be ko nian be lika. Be nga be tran lika mmua kpa’n, be like liɛ nga be kwla yo’n yɛle Ɲanmiɛn srɛlɛ. I wie yɛle sran ble mɛn’n nun nvle nga be flɛ i kɛ Elitre’n i su lɔ’n. Aniaan bian Paolɔsu Eyasu, Izaaki Mogɔsu, nin Negede Teklemariamu be o bisua w’a di afuɛ 20 tra su. Maan e srɛ Ɲanmiɛn e man be titi. I liɛ’n, é klé kɛ e klo be kpa kɛ sran nin i niaan sa.

15. ?Wafa sɛ yɛ e kwlakwla e kwla kle kɛ e bu aja’n i like dan ɔn?

15 “Maan sran’m be kwlaa be bu aja’n i like dan.” (An kanngan Ebre Mun 13:4 nun.) Wafa nga e kwla kle kɛ e klo e wun kpa kɛ sran nin i niaan sa’n, i wie yɛle kɛ nán e yo sa sukusuku. (1 Timote 5:1, 2) Sɛ e niaan Klistfuɛ kun timan e yi’n, annzɛ e wun naan e nin i e si sua’n, nn y’a saci e niaan sɔ’n. Yɛ e nin i osufuɛ mun e afiɛn’n kwla saci. Asa ekun’n, aniaan’m be su lafiman e su kun. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:3-8) Wienun ɔn, aniaan bla kun w’a wun kɛ i wun’n, ɔ nian bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n. ?I lɛ’n nun’n, akunndan benin yɛ aniaan bla’n kwla bu ɔ? Nanwlɛ, ɔ kwla bu i kɛ i wun’n klomɛn i naan ɔ buman be aja’n i like dan.—Matie 5:28.

16. ?Kɛ e ɲin yi like nga e le i’n, wafa sɛ yɛ e nin e wiengu mun e tran ɔn?

16 “Maan amun nyin yi like nga an lɛ i’n.” (An kanngan Ebre Mun 13:5 nun.) Sɛ e lafi Zoova su’n, e ɲin yí like nga e le i’n. Kɛ e yo sɔ’n, e kle e wiengu mun kɛ e klo be kpa kɛ sran nin i niaan sa. Asa ekun’n, e kle kɛ e niaan’m be ti e cinnjin tra sika, annzɛ like nga e le i’n. (1 Timote 6:6-8) Sran nga i ɲin yi like ng’ɔ le i’n, ɔ ijɔmɛn i konvia bo. I ɲin bloman sran like wun. Sanngɛ, ɔ cɛ sran like.—1 Timote 6:17-19.

17. ?Ngue ti yɛ kɛ ‘e tra e awlɛn’n,’ i sɔ’n kle kɛ e klo e wiengu kpa kɛ sran nin i niaan sa ɔ?

 17 Maan “e tra e anwlɛn.” (An kanngan Ebre Mun 13:6 nun.) Kɛ sa’m be tɔ e su’n, Zoova su mɔ e lafi’n ti’n, e tra e awlɛn. E ijɔman e konvia bo. Kɛ e yo sɔ’n, e kle kɛ e klo e wiengu kpa kɛ sran nin i niaan sa. Afin e ayeliɛ’n, ɔ wla be fanngan wie. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:14, 15) Kɛ ɲrɛnnɛn dan’n wá jú’n, é kwlá jrán kekle. Afin, e si kɛ e su wa ɲan e ti.—Lik 21:25-28.

18. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle asɔnun kpɛnngbɛn mun kɛ e klo be kpa kɛ sran nin i niaan sa ɔ?

18 “An bu amun kpɛnngbɛn bɔ laa be kan Nyanmiɛn ndɛ kleli amun’n be akunndan.” (An kanngan Ebre Mun 13:7, 17 nun.) Junman nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be di i asɔnun’n nun’n, e kwlá tuaman be kalɛ. Like nga e kwla yo naan y’a wla be fanngan’n, yɛle kɛ maan e klo be kpa kɛ sran nin niaan sa. Asa ekun’n, ɔ fataman kɛ e yo sa nga mɔ maan be klun su jɔman’n, annzɛ bé óto’n. Sanngɛ, ɔ fata kɛ e bu be sran kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n fa kan’n sa. I waan: “Be junman bɔ be di’n ti, an yo maan be wun kɛ an klo be an bu be sran.”—1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:13.

Junman nga asɔnun kpɛnngbɛn’m be di i asɔnun’n nun ti’n, maan e bu be sran. (An nian ndɛ kpɔlɛ 18 nun.)

MAAN E YO I SƆ TRA LAA’N

19, 20. ?Ngue yɛ é yó naan wafa nga e klo e wun’n, w’a tra laa’n niɔn?

19 Andɛ’n, sran kwlakwla be si kɛ Zoova i sufuɛ’m be klo be wun kpa kɛ sran nin i niaan sa. Pɔlu i blɛ su’n, i niaan Klistfuɛ’m be kloli be wun sɔ wie. Yɛ Pɔlu wlali be fanngan kɛ be klo be wun sɔ titi. I kpa bɔbɔ’n, ɔ seli kɛ: “An yo i sɔ tra laa’n.” (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 4:9, 10) E kusu’n, e kwla yo sɔ wie titi.

20 Afuɛ 2016 nun’n, kɛ e wun Biblu’n nun ndɛ mma nga be klɛ sieli i Ɲanmiɛn Sielɛ sua’n nun’n, maan e usa e wun kɛ: ?Wafa sɛ yɛ n kwla sike min wiengu tra laa’n niɔn? ?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ m bu e niaan nga be o bisua’n be akunndan ɔn? ?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ m bu aja’n i like dan ɔn? ?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ min ɲin yi like nga n le i’n niɔn? ?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ n lafi Zoova su kpa ɔ? ?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ m bu asɔnun kpɛnngbɛn’m be sran ɔn? Like suanlɛ nga fali e ɲin sieli like nsiɛn be su. Sɛ e mian e ɲin e yo be’n, é klé kɛ afuɛ 2016 nga nun Biblu’n nun ndɛ mma’n, ɔ yoli e ye. Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n se kɛ: “An klo amun wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi.”—Ebre Mun 13:1.

^ [1] (ndɛ kpɔlɛ 9) Blɛ kekle’n nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kle kɛ be klo be wun kpa kɛ sran nin i niaan sa. An nian afuɛ 2002, Zuie 15, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i bue 8 nin 9 blɔfuɛ nun liɛ’n, ɔ nin fluwa nga be flɛ i kɛ Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu i ndɛ tre 19 be nun.