Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zanvie 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e bua ato ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e bua ato ɔ?

“Kɛ e sa mian’n, e bua ato e fa ti e wun ɲanman nun.” —Samanta, ɔ fin Afriki di Sidi.

?Ndɛ nga Samanta kɛnnin i lɛ’n, ɔ ti ɔ klun su? ?Kɛ ɔ sa mian’n, ngue yɛ a yo ɔ? Kɛ e sa mian’n, sɛ e klo nanwlɛ dilɛ’n annzɛ e klomɛn i’n, é yí i nglo. Yɛle kɛ sɛ e klo dunman’n, é búa ato é fá tí e wun ɲanman nun. Sanngɛ, sɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun naan be wun kɛ e buali ato’n, i bo’n kwla gua tɛ man e.

BE SU LAFIMAN E SU KUN

Kɛ sran nɲɔn be di be wiengu nanwlɛ’n, be afiɛn’n mantan kpa. Yɛ be lafi be wiengu su. Sanngɛ, ɔ fata kɛ be di be wiengu nanwlɛ titi. Afin kɛ sran kun buɛ i wiengu kun i ato’n, be afiɛn saci. Kpɛkun, kɛ ɔ́ yó naan be lafi be wiengu su ekun’n, ɔ ti kekle.

?Sran wie mɔ a lafi i su’n, w’a laka wɔ le? ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n yoli wɔ ɔ? Ɔ yoli wɔ ya sa fiaan. ?Nɛ́n i ɔ? Ato bualɛ’n, ɔ saci sran kun nin i janvuɛ kpa’n be afiɛn.

ATO BUALƐ’N Ɔ SA

Be flɛ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Inɛsi. Ɔ kle like Amlɛnkɛn’m be lɔ Inivɛsite kun nun. Ɔ seli kɛ: “Ato bualɛ’n, ɔ ti kɛ tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n sa.” Sran ng’ɔ nin ato buafuɛ be san nun’n, ɔ cɛman naan w’a “kaci” ato buafuɛ wie.

?Ngue yɛ é yó naan y’a di nanwlɛ titi ɔ? Saan é nánti mmla nga be o Biblu’n nun’n be su. Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n wá fá e ɲin síe i mmla sɔ’m be nun wie’m be su.