Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zanvie 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ?

Sran’m be kloman nanwlɛ dilɛ’n kun

Sran’m be kloman nanwlɛ dilɛ’n kun

Be flɛ bian kun kɛ Itosi, yɛ ɔ fin Zapɔn. Zapɔn lɔ’n, ɔ di junman be nga be kunndɛ junman be man sran mun’n, be biolo kun nun. Biolo sɔ’n nun lɔ’n, i yɛ ɔ nian be sika’n su ɔ. Cɛn kun’n, i min’n seli i kɛ ɔ di ndrunmun fluwa ng’ɔ́ klɛ́ be’n su. Sanngɛ, like nga Itosi suɛnnin i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n ti’n, ɔ seli i min’n kɛ ɔ kwlá diman ndrunmun. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ bé tú i junman’n nun. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be tuli i junman’n nun sakpa.

Itosi i wla boli i wun. Sanngɛ, ɔ kunndɛli junman uflɛ. Cɛn kun’n, be flɛli i junman diwlɛ kun nun. Kɛ ɔ juli lɔ’n, ɔ dili be nanwlɛ kɛ i liɛ’n, ɔ diman ndrunmun. Junman’n i su kpɛn’n seli i kɛ: “?Ngue sran yɛle wɔ?” Itosi i osufuɛ nin i janvuɛ’m be wlɛli i fanngan kɛ ɔ di nanwlɛ titi, nán maan ɔ kaci. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Itosi i akunndan’n wa yoli nɲɔnnɲɔn. Ɔ seli i klun lɔ kɛ: “Ɲanmiɛn su mɔ n lafi’n ti’n, min waan n diman ndrunmun. ?Ajalɛ kpa yɛ n fɛ i lɛ ɔ, annzɛ sɛ ɔ?”

Sa ng’ɔ juli Itosi su’n, ɔ kle kɛ sran ngba be kloman nanwlɛ dilɛ’n. Sran sunman be bu i kɛ ndrunmun dilɛ’n, ɔ ti like kpa. Afriki di Sidi lɔ junman difuɛ bla kun seli kɛ: “Sran’m be diman nanwlɛ. Ɔ maan, ɔ ju cɛn wie’n, a kunndɛ kɛ á yó kɛ be sa wie.”

Andɛ’n, ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn. Be flɛ Angle lɔ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Fɛlmani. Ɔ fɛ i ɲin sie i sran’m be ninnge yolɛ’n su. Ɔ sieli i nzɔliɛ kɛ sɛ be fa sran 100, naan be nin be koko yalɛ miniti blu cɛ’n, be nun 60 be bua ato. Kpɛkun, ɔ seli kɛ: “I sɔ’n bo min nuan dan. N siman kɛ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn kɛ ngalɛ’n sa.” Sran fi kloman kɛ be buɛ i ato. Sanngɛ, sran sunman be bua ato. ?Wan yɛ ɔ kwla wun i sɔ liɛ’n i wlɛ ɔ?

?Ngue ti yɛ ato bualɛ’n, nin awie’n w’a kaci andɛ sran’m be nzuɛn sɔ ɔ? ?Be nzuɛn sɔ’n ti’n, wafa sɛ yɛ mɛn’n w’a yo ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan y’a yo nanwlɛfuɛ titi ɔ?